J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/02/27/1997027124/justel

Titel
27 FEBRUARI 1997. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het uitdovingskader van het personeel van de "Société régionale wallonne du Logement" (Waalse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) (VERTALING).

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 11-03-1997 nummer :   1997027124 bladzijde : 5194
Dossiernummer : 1997-02-27/32
Inwerkingtreding : 01-12-1994

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1995027086       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 22 december 1994 tot vaststelling van het uitdovingskader van het personeel van de Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting wordt gewijzigd als volgt :

  Directeur                                2
  Eerste attache                           1
  Eerste gegradueerde                      1
  Gegradueerde                             2  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 december 1994.

  Art. 3. De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 27 februari 1997.
  De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium,
  R. COLLIGNON
  De Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid,
  W. TAMINIAUX

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;
   Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;
   Gelet op het decreet van 25 oktober 1984 tot oprichting van de Waalse Regionale Maatschappij voor de Huisvesting, inzonderheid op artikelen 35 en 36;
   Gelet op de statuten van de "Société régionale wallonne du Logement", inzonderheid op artikel 21;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 december 1994 houdende het statuut van de agenten van sommige instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest;
   Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société régionale wallonne du Logement" van 13 november 1996;
   Gelet op het protocol nr. 227 van 21 februari 1997 dat de conclusies van de binnen het Sectorcomité nr. XVI gevoerde onderhandelingen bevat;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;
   Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie, Huisvesting en Gezondheid,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie