J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/12/06/1997022733/justel

Titel
6 DECEMBER 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de formulieren voor indiening van de aanvragen om schadeloosstelling voor een beroepsziekte en van de aanvragen om herziening van reeds toegekende vergoedingen.

Bron :
SOCIALE ZAKEN.VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
Publicatie : 07-02-1997 nummer :   1997022733 bladzijde : 2370
Dossiernummer : 1996-12-06/36
Inwerkingtreding : 01-01-1997

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2
BIJLAGEN.
Art. N1, N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De aanvragen om schadeloosstelling en de aanvragen om herziening moeten bij het Fonds voor de beroepsziekten ingediend worden door middel van het wit formulier dat samengesteld is uit een administratief (501) en uit een medisch deel (503) en waarvan het model vastgesteld wordt in bijlage 1 van dit besluit.
  In afwijking op hetgeen bepaald is in het eerste lid :
  - moeten de aanvragen voor terugbetaling van de kosten voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging opgenomen in het koninklijk besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van een specifieke nomenclatuur voor verstrekkingen van geneeskundige verzorging inzake beroepsziekteverzekering, bij het Fonds voor de beroepsziekten ingediend worden door middel van het geel formulier dat samengesteld is uit een administratief (511) en uit een medisch deel (513) en waarvan het model vastgesteld is in bijlage 2 van dit besluit;
  - moeten de aanvragen om tijdelijke verwijdering uit het risico van beroepsziekte wegens zwangerschap bij het Fonds voor de beroepsziekten ingediend worden door middel van het roze formulier dat samengesteld is uit een administratief (521) en uit een medisch deel (523) en waarvan het model vastgesteld is in bijlage 3 van dit besluit.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1997.
  Brussel, 6 december 1996.
  Mevr. M. DE GALAN

  BIJLAGEN.

  Art. N1. 6. DEZEMBER 1996. Ministerialerlass zur Feststellung des Vordrucks der Formulare zum Zinreichen der Entschdigungsantragen für eine Berufskrankheit und der Revisionsantragen der bereits gewahrten Erstattungen.
  (Duitse tekst niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2370).

  Art. N2. Bijlage 1. Fonds voor de beroepsziekten. 501N.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2370-2375).
  Fonds voor de beroepsziekten. 503N.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2376-2379).
  Fonds voor de beroepsziekten. 511N.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2398-2399).
  Fonds voor de beroepsziekten. 513N.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2400-2401).
  Fonds voor de beroepsziekten. 521N.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2410-2413).
  Fonds voor de beroepsziekten. 523N.
  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 07-02-1997, p. 2414-2415).

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Sociale Zaken,
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingediend en onderzocht, inzonderheid op artikel 2,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie