J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/10/30/1996011343/justel

Titel
30 OKTOBER 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 1996, van de rentevoet in te houden op de interesten voortgebracht in de loop van het jaar 1995 door het fonds A van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, met het oog op de stijving van het gemeenschappelijk fonds B.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 20-11-1996 nummer :   1996011343 bladzijde : 29285
Dossiernummer : 1996-10-30/31
Inwerkingtreding : 30-11-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig Artikel. Voor het jaar 1996, wordt de rentevoet in te houden op de interesten voortgebracht in de loop van het jaar 1995 door het fonds A van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, met het oog op de stijving van het gemeenschappelijk fonds B, vastgesteld op 21 972 959 frank, hetzij 18,28 % van de interesten.
  Brussel, 30 november 1996.
  E. DI RUPO

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economische Zaken,
   Gelet op de wetten betreffende het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade, gecoŲrdineerd op 3 februari 1961 en gewijzigd door de wet van 28 juli 1966, het koninklijk besluit nr. 39 van 25 augustus 1967 genomen in uitvoering van de wet van 31 maart 1967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning en door de wet van 25 april 1991, in het bijzonder op artikel 4bis;
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 1991 dat het artikel 4bis van de wetten betreffende het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade in uitvoering brengt;
   Gelet op het advies uitgesproken door het Vast Mijnschadecomitť tijdens zijn vergadering van 9 september 1996;
   Overwegend dat de werkingskosten voor het jaar 1996 mogen worden geschat op 15 342 000 frank, dat een bedrag van 5 miljoen frank moet worden voorzien voor de uitgaven voor kolenmijnschade, dat er een provisie van 3 835 000 frank moet worden voorzien voor de financiering van de werkingskosten gedurende het eerste trimester 1997;
   Overwegend dat een supplementaire provisie van 5 miljoen frank moet worden voorzien voor de minnelijke zaken die in 1996 zullen worden opgelost maar in 1997 zullen worden betaald;
   Overwegend dat men de provisie voor geschillen van kolenmijnschade, voorkomend in de balans per 31 december 1995 voor 30 000 000 frank dient aan te vullen en deze te brengen op 31 878 964 frank voor het dekken van de eventuele rechterlijke interesten;
   Overwegend dat er op 1 januari 1996 een beschikbaar bedrag van 7 583 005 frank in het gemeenschappelijk fonds B overbleef, dat men een opbrengst van 1,5 miljoen frank moet voorzien voor de inkomsten van de beleggingen van de tegoeden in het fonds B,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie