J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/09/26/1996027567/justel

Titel
26 SEPTEMBER 1996. - Besluit van de Waalse Regering inzake steun aan de landbouw: steun aan de rundveesector. Waarborg van het Waalse Gewest voor een bijzonder krediet voor bedrijfskapitaal. (VERTALING).
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 11-10-1996 en tekstbijwerking tot 16-07-2002)

Bron : WAALSE GEWEST
Publicatie : 11-10-1996 nummer :   1996027567 bladzijde : 26274
Dossiernummer : 1996-09-26/33
Inwerkingtreding : 26-09-1996

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11
BIJLAGE.
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Aan de landbouwers in hoofdberoep zoals bepaald in het besluit van de Waalse regering van 29 september 1994 van wie de opbrengst uit de runderenspeculatie ten minste 65 % van het globaal bedrijfsinkomen bereikt, kan, op hun verzoek, een krediet voor bedrijfskapitaal met de waarborg van het Waalse Gewest worden toegekend, overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

  Art. 2. Het bedrag van het krediet wordt berekend op grond van 15 000 frank/GVE. Het aantal grootvee-eenheden wordt bekomen door het aantal op het bedrijf gehouden melkkoeien, zoogkoeien, runderen en jonge runderen, zoals aangegeven bij de land- en tuinbouwtelling van 15 mei 1995, te vermenigvuldigen door de volgende coŽfficiŽnten :
  - runderen van 6 maanden tot 2 jaar: 0,6 GVE;
  - melkkoeien, overige runderen van 2 jaar en meer: 1,0 GVE.
  Er wordt geen waarborg verleend voor een bedrag kleiner dan 300 000 frank en voor een bedrag van een krediet hoger dan 1 200 000 frank.

  Art. 3. Bovendien kan aan de landbouwers in hoofdberoep, die volgens de land- en tuinbouwtelling van 15 mei 1996 ten minste 65 % van hun landbouwnuttige oppervlakte voor weidebouw bestemmen, op hun verzoek, een aanvullend krediet op dat voorzien in artikel 1 met de waarborg van het Waalse Gewest, worden toegekend overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

  Art. 4. Het bedrag van het aanvullend krediet wordt berekend op basis van 5 000 frank/GVE. Het aantal grootvee-eenheden wordt behaald door de vermenigvuldiging van het aantal op het bedrijf gehouden runderen, zoals verklaard in dezelfde telling, door de in artikel 2 bedoelde coŽfficiŽnten. In dit geval wordt het krediet waarvoor geen waarborg wordt toegekend, herleid tot 200 000 frank en het maximumbedrag van het krediet tot 1 600 000 frank.

  Art. 5. Het bij een erkende instelling toegekend krediet wordt automatisch door het Waalse Gewest voor 75 % van het bedrag gewaarborgd. Dit krediet wordt terugbetaald in 5 jaar, waarvan 3 jaar met kapitaalvrijstelling.
  (Indien de landbouwer die terugbetalingsproblemen heeft het aanvraagt, kan de garantie van het Waalse Gewest, door bemiddeling van de kredietinstelling die de lening heeft toegestaan, worden verlengd met maximum vijf jaar zonder verhoging van de globale garantiewaarde.) <BWG 2002-06-20/41, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 20-06-2002>

  Art. 6. Het percentage van de in artikel 3 bedoelde gebruikte landbouwoppervlakte voor weidebouw wordt bekomen volgens de formule Ax100/B, waar :
  A = de oppervlakte van volgende weilanden:
  - weiden en graslanden;
  - wortel- en knolgewassen als hoofdteelt en voor veevoeding;
  - teelt voor groenvoer, zaden uitgesloten;
  - vers geoogste peulvruchten, mengsels van graangewassen en peulvruchten inbegrepen;
  - spelt, rogge en triticale alsook mengsels van graangewassen;
  - in 1996 verbouwde graangewassen waarvoor kan worden bewezen dat zij vers ingekuild of gevoederd zijn, waaronder maÔs;
  B = gebruikte landbouwoppervlakte min het braakland.

  Art. 7. Het verlenen van de waarborg is onderworpen aan de volgende voorwaarden :
  - de aanvrager moet ten laatste op 31 december 1996 zijn kredietaanvraag, die aan de voorwaarden van dit besluit voldoet, bij een erkende kredietinstelling indienen, waarin hij op eer verklaart dat ten minste 65 % van het globaal bedrijfsinkomen voortkomt uit de runderenspeculatie en, in voorkomend geval, dat ten minste 65 % van de landbouwnuttige oppervlakte bij de telling van 15 mei 1996 als weidebouw in de zin van artikel 5 aangegeven is;
  - de aanvrager verbindt zich ertoe de exploitatie voort te zetten, hetzij persoonlijk of door een van zijn kinderen, ten minste tot 31 maart 1997;
  - de aanvrager verbindt zich ertoe slechts ťťn kredietaanvraag in te dienen bij een enkele kredietinstelling, overeenkomstig dit besluit;
  - de aanvrager verbindt zich ertoe op alle verzoeken van de voor het ambtsgebied bevoegde verantwoordelijke te antwoorden, welke controle uitoefent op de naleving van de bepalingen van dit besluit.

  Art. 8. De kredietinstellingen moeten de lijst van de krachtens dit besluit toegewezen kredieten ten laatste op 31 maart 1997 doen toekomen aan de Directie van de Structuren van de Algemene Directie Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest. Deze lijst moet de volgende inlichtingen vermelden :
  - naam, voornaam, producentnummer, bedrijfsnummer en volledig adres van de aanvrager;
  - indien de uitbater van het bedrijf veranderd is na de telling van 15 mei 1996, nummers van de cedent;
  - bedrag van het krediet artikel 1, bedrag van het krediet artikel 3 indien nodig en rentevoet.
  Een kopie van de in artikel 7 bedoelde verklaring op eer wordt bij deze lijst gevoegd.
  De kredietinstellingen zorgen ervoor dat de aanvragers niet meer dan eens van de in dit besluit bedoelde steun kunnen genieten en dat de opgesomde voorwaarden nageleefd worden. De berekening van de inkomenspercentage voortkomend van de runderenspeculatie wordt bepaald op grond van de brutostandaard marges per productie die vastgesteld worden door het "Centre de recherche en ťconomische agricole" (Vorsingscentrum voor landbouweconomie) voor het teeltplan van het seizoen 95-96, zoals vermeld in bijlage.

  Art. 9. Onverminderd de strafbepalingen vermeld in het koninklijk besluit van 31 mei 1993 betreffende de verklaringen inzake toelagen wordt de bij dit besluit voorziene waarborg geweigerd aan de aanvragers die een verklaring afgelegd hebben, die, na controle, geheel of ten dele vals blijkt te zijn of die de in artikel 7, laatste lid, bedoelde verbintenis niet naleven.
  De administratie is gemachtigd alle rechtsmiddelen in te roepen om over te gaan tot de controle op de verklaringen en de terugvordering van de nietverschuldigde toelagen.

  Art. 10. Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn ondertekening.

  Art. 11. De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 26 september 1996.
  De Minister-President van de Waalse Regering,
  belast met Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium,
  R. COLLIGNON
  De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
  G. LUTGEN

  BIJLAGE.

  Art. N1 Bijlage 1. -
  TEELTPLAN TIJDENS HET SEIZOEN 95-96.

                                                      I               II
                                                 bruto-standaard    Aantal
              Aanduiding van de producten           marges
                                                     (BEF)
  Plantaardige producties                                            ha, a
  Wintertarwe                                           42.210
  Voorjaarstarwe                                        27.950
  Rogge                                                 28.600
  Wintergerst                                           35.250
  Voorjaarsgerst                                        20.680
  Haver                                                 22.700
  Korrelmais                                            30.640
  Andere graangewassen en graangewassenmengsels         31.450
  Erwten, bonen, paardebonen, wikke, lupine             39.470
  Overige peulvruchten (bonen, mengsels van
      graangewassen en peulvruchten,...)                32.160
  Aardappelen (pootgoed inbegrepen)                    103.510
  Suikerbieten                                          75.900
  Tabak                                                491.070
  Hop                                                  270.630
  Oliehoudende gewassen                                 30.250
  Genees-, aromatische en specerijplanten               66.600
  Overige industriele gewassen                          41.700
  Doperwten en stambonen, vers geoogst voor de
      verwerkingsindustrie                              41.000
  Overige groenten en vollegrondteelt                  102.600
  Landbouwzaden en -pootgoed                            68.450
  Braakland met wisselmogelijkheid                      17.650
  Braakland met teelten die niet specifiek voor
      menselijke of diervoeding geschikt zijn           24.850
  Andere bouwlandteelten                                33.900
  Verste groenten van intensieve tuinbouw in
      openlucht                                        427.200
  Aardbeien in openluchtteelt                        1.228.500
  Openlucht sierbloemen en -planten                  2.208.200
  Openlucht fruitteelt                                 371.600
       
  Dierlijke producties:                                              Stuks
  Mannelijke runderen jonger dan 1 jaar                 17.960
  Vrouwelijke runderen jonger dan 1 jaar                10.750
  Vrouwelijke runderen tussen 1 en 2 jaar oud            9.650
  Vrouwelijke runderen ouder dan 2 jaar                  7.500
  Melkkoeien                                            46.493
  Mannelijke runderen tussen 1 en 2 jaar oud            16.300
  Mannelijke runderen ouder dan 2 jaar                  16.630
  Zoogkoeien                                            15.500
  Paardachtigen                                          9.000
  Schapen                                                2.300
  Geiten                                                11.800
  Mestvarkens                                            3.440
  Fokzeugen                                             13.724
       
  Geraamde totaal bruto-standaard marge (som van I + II)
       
  Bruto-standaard marge van de rundveeproducties
       
                                                         Hetzij           %


  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 september 1996 inzake steun aan de landbouw: steun aan de rundveesector Waarborg van het Waalse Gewest voor een bijzonder krediet voor bedrijfskapitaal.
  Namen, 26 september 1996.
  De Minister-President van de Waalse Regering,
  belast met de Economie, Buitenlandse Handel, KMO's, Toerisme en Patrimonium,
  R. COLLIGNON
  De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
  G. LUTGEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
   Gelet op de wet van 15 februari 1961 houdende oprichting van een landbouwinvesteringsfonds, gewijzigd bij de wetten van 29 juni 1971, 15 maart 1976, 3 augustus 1981 en 15 februari 1990;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1951 houdende grensbepaling van de landbouwstreken van het Rijk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 juli 1952, 8 maart 1968 en 15 februari 1974;
   Gelet op het koninklijk besluit van de Waalse Regering van 20 juli 1995 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriŽle bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot regeling van haar werking;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 september 1994 tot wijziging van de koninklijke besluiten van 25 oktober 1990, 19 augustus 1991 en 19 augustus 1992 en van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 1994 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;
   Gelet op de richtlijn nr. 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden;
   Gelet op de richtlijn nr. 75/269/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van richtlijn 75/268/EEG (BelgiŽ);
   Gelet op de richtlijn nr. 80/666/EEG van de Raad van 24 juni 1980 tot wijziging van de richtlijn nr. 75/268/EEG betreffende de landbouw in bergstreken en zekere probleemgebieden;
   Gelet op de verordening EEG/2328/91 van de Raad van 15 juli 1991 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstruktuur;
   Gelet op de verordening EEG/870/93 van de Commissie van 14 april 1993 tot wijziging van de verordening (EEG) nr. 2328/91 van de Raad ten aanzien van de aanpassing van bepaalde in Ecu vastgestelde bedragen naar aanleiding van de wijziging van de in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid toe te passen omrekeningskoersen;
   Gelet op de verordening EEG/3669/93 van de Raad van 22 december 1993 tot wijziging van de verordeningen (EEG) nr. 2328/91, (EEG) nr. 866/90 (EEG) nr. 1360/78 (EEG) nr. 1035/72 en (EEG) nr. 449/69 voor een snellere aanpassing van de produktie-, verwerkings- en afzetstrukturen in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
   Gelet op de verordening EEG/3699/93 van de Commissie van 21 december 1993 tot vaststelling van de criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacu(BR)ltuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan;
   Gelet op de beschikking 94/173/EEG van de Commissie van 22 maart 1994 tot vaststelling van de selectiecriteria voor investeringen ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van land- en bosbouwprodukten en tot intrekking van beschikking 90/342/EEG;
   Gelet op de verordening EEG/2631/94 van de Commissie van 28 oktober 1994 tot wijziging van de verordening EEG/2328/91 van de Raad betreffende de aanpassing van sommige in Ecu vastgestelde bedragen ten gevolge van de wijziging van de toe te passen omrekeningskoersen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
   Gelet op de verordening EEG/2843/94 van de Raad van 21 november 1994 tot wijziging van de verordeningen (EEG) nr. 2328/91 en (EEG) nr. 866/90 ten einde de aanpassing van de produktie-, verwerkings- en afzetstructuur in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te versnellen;
   Gelet op het akkoordprotocol tussen de Gewesten en de federale Minister voor Landbouw betreffende de landbouwaangelegenheden, die geregionaliseerd werden overeenkomstig de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
   Gelet op het advies van de Inspectie van FinanciŽn;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het geboden is onverwijld bijzondere steunmaatregelen te treffen voor de gespecialiseerde rundvleesproducenten ten gevolge van de geleden verliezen;
   Overwegende dat het hoogdringend is om hulp te verlenen aan de landbouwers die bijna in staking van betaling zijn wegens de prijzenmalaise die hen ernstig benadeelt en hun financiŽn verslecht;
   Gelet op het akkoord verkregen in overleg met de belangrijkste banken die aktief zijn in de sectoren van de landbouw, volgens hetwelk zij voor dit bijzonder krediet de laagste rentevoet van het ogenblik zullen toepassen en de kosten voor de samenstelling en het beheer van het dossier zullen dragen;
   Gelet op het overleg met de representatieve landbouworganisaties verenigd in een groen front;
   Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw;
   Besluit:

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 20-06-2002 GEPUBL. OP 16-07-2002
    (GEWIJZIGD ART. : 5)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie