J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/08/30/1996083050/justel

Titel
30 AUGUSTUS 1996. - Besluit van de Regering van de Franse gemeenschap tot oprichting van recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-09-1996 en tekstbijwerking tot 14-03-2018)

Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 28-09-1996 nummer :   1996083050 bladzijde : 25169
Dossiernummer : 1996-08-30/39
Inwerkingtreding : 01-09-1996

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1985010003       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - DE CENTRA EN DE OPDRACHTEN ERVAN.
Art. 1-3
HOOFDSTUK II. - INRICHTING VAN VERBLIJVEN IN HET CENTRUM EN TOEGANGSVOORWAARDEN TOT HET CENTRUM.
Art. 4-7
HOOFDSTUK III. - PERSONEELSFORMATIE EN PERSONEEL VAN DE CENTRA.
Art. 8, 8bis, 8ter, 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies, 9-10, 10bis, 10ter, 11, 11bis, 12-14
HOOFDSTUK IV. - REGELING INZAKE JAARLIJKSE VAKANTIE EN WEKELIJKSE PRESTATIES VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN HET CENTRUM.
Art. 15-17
HOOFDSTUK V. - DIVERSE BEPALINGEN.
Art. 17bis, 18-21
HOOFDSTUK VI. - Bepaling eigen aan het centrum te Virton.
Art. 22
HOOFDSTUK VIbis. - (Bepaling eigen aan het Centrum te Rochefort (Han s/Lesse).) <Ingevoegd bij BFG 1997-11-03/33, art. 3; Inwerkingtreding : 01-09-1997>
Art. 22bis
HOOFDSTUK VII. [1 Overgangsbepalingen]1
Art. 23-25
HOOFDSTUK VIII. [1 Oud Hoofdstuk VII)]1- SLOTBEPALINGEN.
Art. 26-27

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - DE CENTRA EN DE OPDRACHTEN ERVAN.

  Artikel 1. Opgericht worden:
  1° te Esneux een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 4130 Esneux, " Domaine du Rond-Chêne ".
  2° te Gouvy een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs, van de 1e graad van het secundair onderwijs en van het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 6670 Gouvy, rue de Beho, 10.
  3° te Marbehan een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 6724 Marbehan, rue du Chenel, 23.
  4° te Saint-Hubert een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 6870 Saint-Hubert, rue du Parc, 1.
  5° te Wellin een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 6920 Wellin, rue de la Station, 36.
  6° te Fleurus-Sivry-Rance een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 6220 Fleurus, rue des Fleurjoux, 3 en te 6470 Sivry-Rance, route de Mons, 52.
  7° te Rochefort (Han-Sur-Lesse), een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en voor de studenten voor het hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 5580 Rochefort (Han-sur-Lesse), rue des Chasseurs Ardennais, 40.
  8° te Virton een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en voor de studenten van het pedagogisch hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 6760 Virton (Ethe-Buzenol), rue du Bar.
  9° te La Louvière (Saint-Vaast) een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en voor de studenten van het hoger onderwijs buiten de universiteit.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 7100 La Louvière (Saint-Vaast), rue Omer Thiriar, 232.
  10° te Péruwelz een recreatie- en openluchtcentrum bestemd voor de leerlingen van het basisonderwijs en van het gewoon of buitengewoon secundair onderwijs en voor de studenten van het hoger onderwijs buiten de universiteit.
  De vestigingsplaats van dit centrum is gelegen te 7600 Péruwelz, boulevard Léopold III, 58.
  De woorden " het centrum " die hieronder worden overgenomen, zijn van toepassing op om het even welke inrichting.

  Art. 2. Onverminderd de bepalingen van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de diensten van het bestuur en de organieke reglementen (van de algemene inspectiedienst opgericht bij het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde onderwijs en betreffende het statuut van de personeelsleden van de algemene inspectiedienst en van de pedagogische adviseurs), zijn de opdrachten van de centra : <DFG 2007-03-08/46, art. 198, 006; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  1° te Esneux :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de organisatie in de hand te werken van een pedagogisch halftijds stelsel gericht op de inleiding tot het leefmilieu.
  2° te Gouvy :
  - om de mogelijkheid aan de leerlingen te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen attent te maken op het leefmilieu;
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om wintersporten te beoefenen.
  3° te Marbehan :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen attent te maken op het leefmilieu;
  - om aanleerstages in verband met het specifiek karakter van het centrum in de hand te werken.
  4° te Saint-Hubert :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen attent te maken op het leefmilieu;
  - om aanleerstages in verband met het specifica karakter van het centrum in de hand te werken.
  5° te Wellin :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen attent te maken op het leefmilieu;
  - om aanleerstages in verband met het specifiek karakter van het centrum in de hand te werken, inzonderheid met informatica;
  6° te Fleurus-Sivry-Rance :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen vertrouwd te maken met stadsecologie en leefmilieu;
  - om de leerlingen een inleiding tot weerkunde en sterrenkunde te geven.
  7° te Rochefort :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs, alsmede van het pedagogisch hoger onderwijs een inleiding te geven tot de studie van leefmilieu en ecologie;
  - om de leerlingen van het lager onderwijs ertoe aan te zetten met informatica vertrouwd te worden.
  8° te Virton :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de studenten van het pedagogisch hoger onderwijs een opleiding tot de milieustudie te geven, alsmede een opleiding in verband met het leefmilieu;
  - om de leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs een inleiding te geven tot de milieustudie en het leefmilieu.
  9° te La Louvière :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen en de studenten vertrouwd te maken met de milieustudie en hun de industriële archeologie en het volksleven van de streek te doen kennen;
  - om de leerkrachten een inleiding tot de media te geven.
  10° te Péruwelz :
  - om de leerlingen de mogelijkheid te geven om in groep samen te leven;
  - om de leerlingen van het basis- en het secundair onderwijs vertrouwd te maken met leefmilieu en ecologie;
  - om aanleerstages in verband met het specifiek karakter van het centrum in de hand te werken, inzonderheid met informatica en menselijke betrekkingen;
  - om het gebruik van audiovisuele media als pedagogisch werktuig in de hand te werken.

  Art. 3. In het raam van zijn opdrachten moet het centrum zorgen voor vormingsdagen tijdens de loopbaan of voor residentiële stages, ingericht ofwel door het " Centre d'autoformation et de formation continuée des personnels de l'enseignement de la Communauté Francaise " te Tihange-Huy, ofwel door de Inspectie, (ofwel door de Algemene dienst pedagogische zaken van het pedagogisch onderzoek en van de besturing van het onderwijs dat wordt ingericht door de Franse Gemeenschap). <DFG 2001-12-20/64, art. 46, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>

  HOOFDSTUK II. - INRICHTING VAN VERBLIJVEN IN HET CENTRUM EN TOEGANGSVOORWAARDEN TOT HET CENTRUM.

  Art. 4. Voor de voorbereiding, organisatie en animatie van de verblijven wordt overleg gepleegd met het hoofd van de inrichting waarin de opgenomen leerlingen ingeschreven zijn.

  Art. 5. De Minister tot wiens bevoegdheid het toezicht op het centrum behoort, stelt de voorwaarden en de toegangswijze tot het centrum vast.

  Art. 6. Het centrum is toegankelijk gedurende het schooljaar. Het is eveneens toegankelijk buiten de schoolperiodes alsmede 's zaterdags en op de zon- en feestdagen volgens de voorwaarden die het personeelslid dat de leiding van het centrum waarneemt, vaststelt na advies van het in artikel 18 bedoeld coördinatiecomité. Deze voorwaarden worden goedgekeurd door de Minister tot wiens bevoegdheid het toezicht op het centrum behoort.

  Art. 7. Naar gelang van het aantal beschikbare plaatsen en na advies van het in artikel 18 bedoelde coördinatiecomité mag het centrum leerlingen van het gesubsidieerd onderwijs van het overeenstemmende niveau opnemen, alsmede personen die tot instellingen buiten de Franse Gemeenschap behoren.

  HOOFDSTUK III. - PERSONEELSFORMATIE EN PERSONEEL VAN DE CENTRA.

  Art. 8.<DFG 2001-12-20/64, art. 47, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De formatie van elk centrum wordt als volgt vastgesteld :
  1° te Esneux
  a) Directeur1
  b) Opvoedend hulppersonee : l8
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  2° te Gouvy
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : l5
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  3° te Marbehan
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : l6
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Onderwijzend personeel : 5
  Deze betrekkingen staan op voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  d) paramedisch personeel : 2
  Deze betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - kleuterleidster;
  - verpleegster;
  - kinesitherapeute;
  e) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  4° te Saint-Hubert
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : 7
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Onderwijzend personeel : 1
  Deze betrekkingen staan op voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  d) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  5° te Wellin
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : 8
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Onderwijzend personeel : 4
  Deze betrekkingen staan op voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  d) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  6° te Fleurus-Sivry-Rance
  a) Directeur : 1
  b) Onderwijzend personeel : 2
  Deze betrekkingen staan op voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  c) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  7° te Rochefort
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : 5
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Onderwijzend personeel : 5
  Deze betrekkingen worden als volgt opgesplitst :
  1° 3 eenheden voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs van de lagere graad, toegankelijk voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  2° 2 eenheden voor het secundair onderwijs van de hogere graad, toegankelijk voor de houders van volgende ambten :
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad.
  d) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  e) Opsteller (of eerste opsteller) : 2
  f) Klerk-typist (of eerste klerk-typist of eerste hoofdklerk) : 1
  8° te Virton
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : 3
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Onderwijzend personeel : 3,5
  Deze betrekkingen worden als volgt opgesplitst :
  1° 2,5 eenheden voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs van de lagere graad, toegankelijk voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  2° 1 eenheden voor het secundair onderwijs van de hogere graad, toegankelijk voor de houders van volgende ambten :
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad.
  d) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  9° te La Louviere
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : 3
  Deze betrekkingen staan open voor de houders van volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  d) Klerk-typist (of eerste klerk-typist of eerste hoofdklerk)1
  10° te Peruwelz
  a) Directeur : 1
  b) Opvoedend hulppersoneel : 5
  De betrekkingen staan open voor de houders van de volgende ambten :
  - studiemeester-opvoeder;
  - studiemeester-opvoeder van internaat.
  c) Onderwijzend personeel : 3
  Deze betrekkingen worden als volgt opgesplitst :
  1° 2 eenheden voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs van de lagere graad, toegankelijk voor de houders van volgende ambten :
  - kleuteronderwijzer(es);
  - onderwijzer(es);
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad.
  2° 1 eenheid voor het secundair onderwijs van de hogere graad, toegankelijk voor de houders van volgende ambten :
  - leraar algemene vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad;
  - leraar bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de hogere graad.
  d) Correspondent-boekhouder [1 of boekhouder]1: 1
  e) Klerk-typist (of eerste klerk-typist of eerste hoofdklerk) : 1
  De in het eerste lid bedoelde eenheden zijn uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
  ----------
  (1)<DFG 2018-02-01/21, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 8bis. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 48; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De personeelsleden die zijn bedoeld in de rubrieken " onderwijzend personeel ", " opvoedend hulppersoneel " en " paramedisch personeel " van artikel 8 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1° deel uitmaken van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel of van het paramedisch personeel zoals bedoeld in artikel 1 van voormeld koninklijk besluit van 22 maart 1969 en houder zijn van een wervingsambt dat verband houdt met de te begeven betrekking;
  2° vast benoemd zijn;
  3° een affectatiewijziging hebben verkregen overeenkomstig de in artikel 8quater bedoelde procedure.

  Art. 8ter. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 49; Inwerkingtreding : 01-02-2002> Er wordt een Affectatiecommissie van de centra opgericht die adviezen uitbrengt aan de Regering in het raam van de procedure bedoeld in artikel 8quater.
  De Commissie bestaat uit :
  1° de adjunct-directeur-generaal van de Algemene Dienst pedagogische zaken van het pedagogisch onderzoek en van de besturing van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs, voorzitter;
  2° een inspecteur-generaal;
  3° de directeur van het betrokken recreatie- en openluchtcentrum;
  4° drie personeelsleden van het onderwijs van de Franse Gemeenschap, aangeduid door de organisatie die de leerkrachten uit het net van de Franse Gemeenschap vertegenwoordigen en zijn aangesloten bij vakbondsorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad, waarin iedere organisatie minstens een lid telt;
  5° 3 Regeringsafgevaardigden met raadgevende stem.
  De commissie beslist bij absolute meerderheid van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op dat wordt goedgekeurd door de Regering.

  Art. 8quater. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 50; Inwerkingtreding : 01-02-2002> § 1. Binnen de tien dagen na de openstelling van een betrekking bedoeld in de rubrieken " onderwijzend personeel ", " opvoedend hulppersoneel " en " paramedisch personeel " van artikel 8, brengt de directeur van het centrum dit ter kennis van de Regering zodat deze kan worden voorgedragen voor de affectatiewijziging.
  Als een personeelslid dat definitief toegewezen is aan een betrekking zoals bedoeld in de rubrieken " bestuurs- en onderwijzend personeel ", " opvoedend hulppersoneel " en paramedisch personeel " van artikel 8, langer afwezig is dan een maand, kan de directeur van het centrum de Regering voorstellen deze betrekking open te stellen voor een affectatiewijziging.
  Naargelang de behoeften van het Centrum specifieert de Affectatiecommissie van de centra voor de betrekkingen bedoeld in de rubrieken " onderwijzend personeel ", " opvoedend hulppersoneel " en " paramedisch personeel " van artikel 8, aan de Regering, het ambt en/of de bijzondere kenmerken van het ambt waarin de kandidaat voor de affectatiewijziging benoemd moet worden.
  § 2. Zodra de Regering weet heeft van de openstelling of de tijdelijke vrijmaking van een betrekking, bedoeld in de rubrieken " onderwijzend personeel ", " opvoedend hulppersoneel " en " paramedisch personeel " van artikel 8, kan zij een oproep doen tot kandidaten voor een affectatiewijziging middels een bericht in het Belgisch Staatsblad.
  Dit bericht vermeldt de voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen alsook de vormen en termijnen voor het indienen van de aanvragen om affectatiewijziging.
  § 3. Het personeelslid dat een affectatiewijziging wenst te bekomen binnen het centrum dient, per aangetekende brief, een gemotiveerd verzoek in bij de Regering binnen de termijn bepaald in de oproep bedoeld in § 2. Hij stuurt hiervan een kopie naar de Affectatiecommissie van de centra binnen dezelfde termijn.
  De Regering stemt in met de affectatiewijziging na gunstig advies van de Affectatiecommissie van de centra. Deze laatste bezorgt dit advies aan de Regering binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangst van de kopie van de aanvraag om affectatiewijziging.
  § 4. Het personeelslid dat een affectatiewijziging heeft bekomen in een tijdelijk beschikbare betrekking wordt definitief aangesteld in de betrekking die hij uitoefent binnen het centrum op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking zoals bedoeld in § 1, eerste lid.

  Art. 8quinquies. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 51; Inwerkingtreding : 01-02-2002> Als er niet voldoende kan worden voorzien in de betrekkingen bedoeld in de rubrieken " opvoedend hulppersoneel " van artikel 8, kan de Regering deze posten toewijzen aan leden van het tijdelijk personeel.

  Art. 8sexies. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 52; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De leden van het personeel zoals bedoeld in de rubrieken " onderwijzend personeel ", opvoedend hulppersoneel " en " paramedisch personeel " van artikel 8 die definitief zijn toegewezen aan het centrum en die een afffectatiewijziging wensen te bekomen in een onderwijsinrichting, moeten hun aanvraag indienen overeenkomstig de procedure die is vastgelegd in artikel 48 van voormeld koninklijk besluit van 22 maart 1969.

  Art. 8septies. [1 § 1. Elke definitieve of tijdelijke vervanging van een personeelslid opgenomen in de rubriek " correspondent-boekhouder of boekhouder " gebeurt in principe bij voorkeur in vast verband, bij toelating tot stage of in tijdelijk verband in het kader van het ambt van boekhouder in de zin van artikel 17, § 1, 1°, f), van het decreet van 12 mei 2004 tot bepaling van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap.
   § 2. Nochtans, vóór elke aanstelling in tijdelijk verband van een personeelslid in de hoedanigheid van boekhouder, moeten de betrekkingen van correspondent-boekhouder of van boekhouder bedoeld in artikel 8, in voorkomend geval, gebruikt worden in het kader van de statutaire operaties die in de volgende volgorde gebeuren :
   1° Reaffectatie of terugroeping in actieve dienst van de correspondenten-boekhouders en van de boekhouders overeenkomstig het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004;
   2° Verandering van affectatie van de correspondenten-boekhouders en van boekhouders overeenkomstig het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004;
   3° Benoeming als correspondent-boekhouder met toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004;
   4° Toelating tot de stage als correspondent-boekhouder met toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004;
   5° Toelating tot de stage als boekhouder met toepassing van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004;
   6° Aanstelling in tijdelijk verband van een correspondent-boekhouder die vroeger in tijdelijk verband aangesteld werd of die tot de stage toegelaten werd en waarvan de betrekking afgeschaft werd voor zover, naast de voorwaarden bedoeld in artikel 26 van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004, hij niet ontslagen werd of zijn ontslag op een vrijwillige basis uit zijn ambt ingediend had.
   § 3. De veranderingen van affectatie bedoeld in § 2 kunnen niet toegekend worden in de betrekkingen bekleed door de personeelsleden die tot de stage toegelaten worden.
   Elke boekhouder die in een betrekking aangesteld zou zijn geweest alvorens de statutaire operaties bedoeld in § 2, 1° tot 6°, plaatsgevonden hadden in het kader van de kalender die op hen wordt toegepast overeenkomstig de statutaire bepalingen, zal een einde moeten stellen aan zijn aanstelling als de betrekking in het kader van deze operaties gebruikt wordt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2018-02-01/21, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

  Art. 9. (opgeheven) <DFG 2001-12-20/64, art. 53, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>

  Art. 10. <DFG 2001-12-20/64, art. 54, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002> Het ambt van directeur van het recreatie- en openluchtcentrum staat open voor alle personeelsleden die houder zijn van een van de volgende wervingsambten :
  1. kleuteronderwijzer(es);
  2. onderwijzer(es);
  3. leraar algemene vakken, leraar zedenleer, leraar bijzondere vakken, leraar technische vakken, praktijkleraar, leraar technische vakken en beroepspraktijk in het secundair onderwijs van de lagere graad;
  4. studiemeester-opvoeder;
  5. studiemeester-opvoeder van internaat.

  Art. 10bis. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 55; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De personeelsleden bedoeld in artikel 10 moeten voldoen aan de volgende voorwaarden :
  1. definitief houder zijn van een ambt met volledige dagtaak in het onderwijs van de Franse Gemeenschap;
  2. houder zijn van het vereiste bekwaamheidsbewijs voor een van de in artikel 10 bedoelde ambten;
  3. een dienstanciënniteit hebben van minstens 10 jaar en een ambtsanciënniteit hebben van minstens 6 jaar in het onderwijs van de Franse Gemeenschap.
  Deze dienstanciënniteit en ambtsanciënniteit worden berekend overeenkomstig artikel 85 a, b, c, d, e en f van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het onderwijs van de Staat.
  4. de vermelding " GOED " hebben gekregen bij de laatste beoordelingsstaat en bij het laatste inspectieverslag;
  Bij gebrek aan beoordelingsstaat of inspectieverslag wordt het personeelslid geacht de vermelding " GOED " te hebben gekregen.
  5. zijn kandidatuur stellen in de vorm en binnen de termijn opgelegd in de oproep tot kandidaten.

  Art. 10ter. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 56; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De kandidaten voor het ambt van directeur van een recreatie- en openluchtcentrum worden gerangschikt volgens hun verdiensten door een door de Regering samengestelde examencommissie.
  Bij die rangschikking houdt men rekening met de beoordelingsstaten, de inspectieverslagen en alle door de kandidaat aangevoerde gegevens waaruit een vorming en een ervaring blijken die met het profiel van het te begeven ambt overeenstemmen.

  Art. 11. <DFG 2001-12-20/64, art. 57, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De directeur van een recreatie- en openluchtcentrum wordt benoemd door de Regering.

  Art. 11bis. <Ingevoegd bij DFG 2001-12-20/64, art. 58; Inwerkingtreding : 01-02-2002> De leden van het administratief personeel zijn onderworpen aan het administratief en geldelijk statuut van de leden van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen.
  (De leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel zijn onderworpen aan het administratief en strafrechtelijk statuut van de leden van het meesters-, vak-, en dienstpersoneel in de onderwijsinrichtingen.) <DFG 2004-05-12/76, art. 331, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2004>

  Art. 12. Het aantal en de omvang van de prestaties van de leden van het meesters-, vak en dienstpersoneel worden bepaald door de behoeften van het centrum en door de wets-, decreets- en reglementsbepalingen van toepassing op de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap.
  Die betrekkingen zijn toegankelijk door mutatie voor de in een andere onderwijsinrichting vastbenoemde personeelsleden.
  (lid 3 opgeheven) <DFG 2004-05-12/76, art. 332, 004; Inwerkingtreding : 01-09-2004>

  Art. 13. De leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel die vast benoemd zijn en die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit hun ambt respectievelijk in de centra te Esneux, Gouvy, Marbehan, Saint-Hubert, Rochefort, Virton en Péruwelz bekleden, worden er op die datum definitief aangesteld.

  Art. 14. Het lid van het bestuurs- en onderwijzend personeel dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit de betrekking van correspondent-boekhouder in het centrum van Rochefort bekleedt, wordt er definitief aangesteld om tot aan zijn opruststelling de boekhouding van het centrum te beheren.
  De in lid 1 vermelde bepaling is eveneens van toepassing op de leden van het opvoedend hulppersoneel die, op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, een betrekking bekleden van correspondent-boekhouder in het centrum van Esneux en in het centrum van Péruwelz.

  HOOFDSTUK IV. - REGELING INZAKE JAARLIJKSE VAKANTIE EN WEKELIJKSE PRESTATIES VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN HET CENTRUM.

  Art. 15. (opgeheven) <DFG 2001-12-20/64, art. 59, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>

  Art. 16. (opgeheven) <DFG 2001-12-20/64, art. 59, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>

  Art. 17. (opgeheven) <DFG 2001-12-20/64, art. 59, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>

  HOOFDSTUK V. - DIVERSE BEPALINGEN.

  Art. 17bis. <DFG 2001-12-20/64, art. 60, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002> Voor de toepassing van de statutaire reglementaire bepalingen, die niet strijdig zijn met voorgaande artikelen, wordt het centrum gelijkgesteld met een onderwijsinrichting en wordt de directeur van het Centrum gelijkgesteld met een hoofd van een onderwijsinrichting.
  Vanuit deze optiek :
  a) blijven de personeelsleden bedoeld in de rubrieken " onderwijzend personeel ", " opvoedend hulppersoneel " en " paramedisch personeel " van artikel 8, onderworpen aan de reglementaire bepalingen, die niet strijdig zijn met voorgaande artikelen, betreffende het geldelijk en administratief statuut die op hen van toepassing waren vóór hun affectatiewijziging naar het centrum overeenkomstig artikel 8quater;
  b) blijft de directeur van het centrum onderworpen aan de reglementaire bepalingen, die niet strijdig zijn met voorgaande artikelen, betreffende het geldelijk en administratief statuut die op hem van toepassing waren vóór zijn benoeming op het centrum.

  Art. 18. Een coördinatiecomité voor de recreatie- en openluchtcentra wordt samengesteld. Het bestaat uit personeelsleden die de leiding van bovenvermelde centra waarnemen en een ambtenaar van de (Algemene Dienst pedagogische zaken van pedagogisch onderzoek en de besturing van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs die minstens rang 12 heeft) en bedoeld comité voorzit. <DFG 2001-12-20/64, art. 61, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>
  Bedoeld comité wordt gelast de grote oriënteringen van de centra te bepalen en de prijzen van de verblijven te harmoniseren.

  Art. 19. Het bestuur voor schoolgebouwen van de Franse Gemeenschap zorgt voor het beheer van de gebouwen van het centrum.

  Art. 20. In het koninklijk besluit d.d. 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de staatsdiensten net afzonderlijk beheer in het rijksonderwijs wordt artikel 19bis door het volgende artikel vervangen :
  " Artikel 19bis. Het " Centre d'autoformation et de formation de la Communauté francaise ", het technisch-pedagogisch centrum voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap en de recreatie- en openluchtcentra van de Franse Gemeenschap worden bovendien onderworpen aan de algemene regels van de administratieve en budgettaire controle van toepassing op de begroting van de Franse Gemeenschap overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 11 december 1995 betreffende de administratieve en budgettaire controle.

  Art. 21. In hetzelfde besluit wordt artikel 19ter opgeheven.

  HOOFDSTUK VI. - Bepaling eigen aan het centrum te Virton.

  Art. 22. Een raad voor pedagogisch beheer wordt in het centrum te Virton opgericht. Deze raad omvat :
  1. (de Directeur van het centrum;) <DFG 2001-12-20/64, art. 62, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>
  2. een lid van het onderwijzend personeel (en een lid van het opvoedend hulppersoneel) van bedoeld centrum, aangewezen door de Minister onder wie het centrum ressorteert, op voordracht van het in 1 vermelde personeelslid en na gemotiveerd advies van het basisoverlegcomité; <DFG 2001-12-20/64, art. 62, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>
  3. (Drie inspecteurs aangesteld door de Minister die instaat voor het toezicht van het bedoelde centrum onder de leden van de inspectiedienst van de cursus wetenschappen op de 1ste graad en de cursus biologie op de 2de en de 3de graad van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
  Het voorzitterschap van de Raad van bestuur wordt door de oudste in punt 3 vermelde inspecteur waargenomen.
  De Regering legt de bevoegdheden van de raad voor pedagogisch beheer vast.) <BFG 2006-03-31/62, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 11-08-2006>
  Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt door de directeur van de pedagogische categorie van de Hogeschool van de Franse Gemeenschap in Luxemburg waargenomen.
  (Derde lid opgeheven) <BFGD2006-03-31/62, art. 1, 005; Inwerkingtreding : 11-08-2006>

  HOOFDSTUK VIbis. - (Bepaling eigen aan het Centrum te Rochefort (Han s/Lesse).) <Ingevoegd bij BFG 1997-11-03/33, art. 3; Inwerkingtreding : 01-09-1997>

  Art. 22bis. <Ingevoegd bij BFG 1997-11-03/33, art. 3; Inwerkingtreding : 01-09-1997> Er wordt een raad voor pedagogisch beheer opgericht in het Centrum te Rochefort.
  Deze raad bestaat uit :
  1. (de Directeur van het centrum;) <DFG 2001-12-20/64, art. 63, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>
  2. een lid van het onderwijzend personeel (en een lid van het opvoedend hulppersoneel) van bedoeld centrum, aangewezen door de Minister onder wie het Centrum ressorteert, op voordracht van het in 1 vermelde personeelslid en na een met redenen omkleed advies van het basisoverlegcomité; <DFG 2001-12-20/64, art. 63, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>
  3. drie inspecteurs, aangewezen door de Minister tot wiens bevoegdheid het Centrum behoort onder de leden van de inspectiedienst voor de wetenschappencursussen voor de 1ste graad en voor biologie voor de 2de en 3de graden van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
  Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt aan (de in het punt 3 bedoelde oudste inspecteur) toevertrouwd. <DFG 2001-12-20/64, art. 63, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2002>
  De Regering legt de bevoegdheden vast van de raad voor pedagogisch beheer.

  HOOFDSTUK VII. [1 Overgangsbepalingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2018-02-01/21, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

  Art. 23. [1 Een personeelslid kan slechts aangeworven worden, binnen een inrichting, in een betrekking van het ambt van boekhouder bedoeld in artikel 17, § 1, 1°, f), van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004 wanneer het tijdelijk aangesteld personeelslid, als stagedoende of benoemd in vast verband in het ambt van correspondent-boekhouder binnen deze inrichting de uitoefening van zijn ambt definitief stopzet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2018-02-01/21, art. 15, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

  Art. 24. [1 § 1. De correspondenten-boekhouders die vóór 1 september 2018 in vast verband benoemd worden, blijven in dit ambt in vast verband benoemd en zetten hun loopbaan voort overeenkomstig de vorige bepalingen.
   § 2. Nochtans is de correspondent-boekhouder die in vast verband benoemd wordt en die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 18, punt 4, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004 heeft, in het ambt van boekhouder benoemd en dit de eerste dag van de maand volgend op 1 september 2018 en blijft in de inrichting geaffecteerd waar hij in dienst is.
   De correspondent-boekhouder die in tijdelijk verband aangesteld wordt en die houder is van het vereiste bekwaamheidsbewijs bedoeld in artikel 18, punt 4, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004 heeft, wordt aangesteld in het ambt van boekhouder de eerste dag volgend op 1 september 2018. De diensten die vooraf gepresteerd worden als correspondent-boekhouder worden gelijkgesteld met de diensten gepresteerd in het ambt van boekhouder.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2018-02-01/21, art. 16, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

  Art. 25. [1 In afwijking van artikel 39, 5°, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004 wordt het personeelslid dat in vast verband benoemd is in het ambt van correspondent-boekhouder, in vast verband benoemd in het ambt van boekhouder op de datum waarop hij geslaagd is voor de wervingsproef betreffende het ambt van boekhouder georganiseerd overeenkomstig artikel 43, § 1, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004, en blijft in dezelfde inrichting geaffecteerd.
   Voor de toepassing van dit artikel kan het personeelslid dat in vast verband benoemd wordt in het ambt van correspondent-boekhouder zich inschrijven voor de wervingsproef betreffende het ambt van boekhouder georganiseerd overeenkomstig artikel 43, § 1, van het bovenvermelde decreet van 12 mei 2004, in afwijking van artikel 39, tweede lid, van hetzelfde decreet.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij DFG 2018-02-01/21, art. 17, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

  HOOFDSTUK VIII. [1 Oud Hoofdstuk VII)]1- SLOTBEPALINGEN.
  ----------
  (1)<DFG 2018-02-01/21, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 26.[1 Oud Art. 23)]1 Dit besluit treedt in werking op 1 september 1996.
  ----------
  (1)<DFG 2018-02-01/21, art. 12, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>

  Art. 27.[1 Oud Art. 24)]1 De Minister-Voorzitster bevoegd voor Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid, de Minister bevoegd voor Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale betrekkingen alsmede de Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie zijn, elk wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  ----------
  (1)<DFG 2018-02-01/21, art. 13, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Brussel, 30 augustus 1996.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, Audiovisuele Media, Jeugdzorg, Kinderzorg en Gezondheid,
Mevr. L. ONKELINX
De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen,
J.-P. GRAFE
De Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor Sociale Promotie,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op de wet d.d. 22 juni 1964 betreffende het statuut van de personeelsleden van het Rijksonderwijs, gewijzigd bij de wetten d.d. 27 juli 1971, 11 juli 1973, 19 december 1974, bij het koninklijk besluit nr. 456 d.d. 10 september 1986 en bij het decreet d.d. 27 december 1993;
   Gelet op de herstel wet d.d. 31 juli 1984, inzonderheid op artikel 83, lid 1, gewijzigd bij het decreet d.d. 27 december 1993;
   Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap d.d. 24 juni 1996 tot regeling van de opdrachten, de verloven voor opdracht en de terbeschikkingstelling wegens bijzondere opdracht in het door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd onderwijs;
   Gelet op het koninklijk besluit d.d. 29 augustus 1966 tot vaststelling en rangschikking van de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel bij de inrichtingen voor kleuteronderwijs, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, en van de ambten der leden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten d.d. 4 april 1980 en 27 mei 1981, bij het koninklijk besluit d.d. nr. 69 d.d. 20 juli 1982, bij de koninklijke besluiten d.d. 16 februari 1983, 1 september 1983, 1 augustus 1984, 29 augustus 1985 en 11 december 1987, bij de besluiten van de Executieve d.d. 26 juli 1989, 20 november 1989, 21 mei 1991, 14 augustus 1991, 24 september 1991, 24 augustus 1992 en 17 februari 1993 en bij de besluiten van de Regering d.d. 10 juni 1993, 19 juli 1993, 4 juli 1994, 7 april 1995, 27 april 1995 en 9 januari 1996;
   Gelet op het koninklijk besluit d.d. 15 januari 1974 genomen ter toepassing van artikel 160 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten d.d. 15 april 1977, d.d. 30 maart 1981, bij de koninklijke besluiten nr. 69 d.d. 20 juli 1982, en nr. 70 d.d. 20 juli 1982, bij het koninklijk besluit d.d. 28 april 1983, bij de herstelwet d.d. 31 juli 1984, bij de koninklijke besluiten d.d. 22 maart 1985 en 27 maart 1985, bij de wet houdende fiscale en andere maatregelen d.d. 1 augustus 1985, bij de koninklijke besluiten d.d. 12 november 1986, 13 januari 1988 en 20 december 1988, en bij het besluit van de Executieve d.d. 2 januari 1992;
   Gelet op het besluit van de Executieve d.d. 2 oktober 1968 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppe
   rsoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;
   Gelet op het koninklijk besluit d.d. 29 december 1984 betreffende het financieel en materieel beheer van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer in het Rijksonderwijs;
   Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 7 april 1995 tot oprichting van een " Centre d'autoformation et de formation continuée " voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap;
   Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 7 april 1995 tot oprichting van een technisch-pedagogisch centrum voor het onderwijs van de Franse Gemeenschap;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juli 1996;
   Gelet op het akkoord van de Minister van begroting;
   Gelet op het protocol van sectorcomité IX d.d. 9 augustus 1996;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de wetten d.d. 8 april 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzaak;
   Overwegende dat het wettelijk bestaan van de recreatié en openluchtcentra moet bekrachtigd worden zodra het schooljaar en het academiejaar 1996-1997 zijn begonnen;
   Op de voordracht van de Minister-Voorzitster belast met Onderwijs, van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen en van de Minister van Begroting, Financiën en Ambtenarenzaken,
   Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 26 augustus 1996,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 01-02-2018 GEPUBL. OP 14-03-2018
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 8septies; 23; 26; 24; 27; 25)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 08-03-2007 GEPUBL. OP 05-06-2007
  (GEWIJZIGD ART. : 2)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 31-03-2006 GEPUBL. OP 11-08-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 22)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 12-05-2004 GEPUBL. OP 24-08-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : 11BIS; 12)
 • originele versie
 • DECREET FRANSE GEMEENSCHAP VAN 20-12-2001 GEPUBL. OP 31-01-2002
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 8-11BIS; 15-18; 22; 22BIS)
 • originele versie
 • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 03-11-1997 GEPUBL. OP 09-05-1998
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 17BIS; 22BIS)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 4 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie