J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1996/08/04/1996011240/justel

Titel
4 AUGUSTUS 1996. - Koninklijk besluit betreffende de sociale balans.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN.TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 30-08-1996 nummer :   1996011240 bladzijde : 23039
Dossiernummer : 1996-08-04/81
Inwerkingtreding : 09-09-1996

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1976100801        1987025382        1992013276        1992003572        1995012264        1991011129        1983011298        1983011300        1994011372        1992003570       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen.
Art. 1-6
HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
Art. 7
HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningen-stelsel.
Art. 8
HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1992 met betrekking tot de jaarrekening van de interbedrijfsgeneeskundige diensten.
Art. 9
HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen.
Art. 10-11
HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1991 op de jaarrekening van de private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Art. 12
HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen.
Art. 13-14
HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens te verstrekken over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken.
Art. 15
HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen.
Art. 16
HOOFDSTUK X. - Sociale balans van andere privaatrechtelijke rechtspersonen.
Art. 17
HOOFDSTUK XI. - Sociale balans van ondernemingen naar buitenlands recht met een bijkantoor of centrum van werkzaamheid in België.
Art. 18
HOOFDSTUK XII. - Mededeling, statistische verwerking en controle van de sociale balans.
Afdeling 1. - Mededeling van de sociale balans.
Art. 19-20
Afdeling 2. - Statistische verwerking.
Art. 21-25
Afdeling 3. - Controle van de sociale balans.
Art. 26
HOOFDSTUK XIII. - Inwerkingtreding. Wijzigings-, overgangs- en diverse bepalingen.
Art. 27-33

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen.

  Artikel 1. Artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983, wordt als volgt vervangen :
  1° paragraaf 1, derde lid wordt vervangen door een lid dat luidt als volgt :
  "De toelichting bevat de in hoofdstuk I, afdeling 3 bepaalde gegevens en staten en, wat de aan dit besluit onderworpen ondernemingen andere dan de handelaars- natuurlijke personen betreft, de in hoofdstuk I, afdeling 4 van de bijlage bij dit besluit bepaalde gegevens en staten betreffende de sociale balans. "
  2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt :
  "De ondernemingen die voldoen aan de criteria vermeld in artikel 12, § 2, van de wet van 17 juli 1975, kunnen evenwel hun balans en hun resultatenrekening opstellen volgens de verkorte schema's opgenomen in hoofdstuk II van de bijlage bij dit besluit, met een verkorte toelichting waarin de in hoofdstuk II, afdeling 3 bepaalde gegevens en staten zijn opgenomen en, wat betreft de aan dit besluit onderworpen ondernemingen andere dan de handelaars-natuurlijke personen, de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij dit besluit bepaalde gegevens en staten betreffende de sociale balans. "

  Art. 2. In hoofdstuk I, afdeling 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983, worden volgende wijzigingen aangebracht aan rubriek XII :
  1° punt C.1. wordt vervangen als volgt :
  "1. De volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 :
  a) het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar;
  b) het gemiddelde personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen;
  c) het aantal gepresteerde uren berekend overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling 3, 5° van deze bijlage."
  2° een punt G wordt toegevoegd luidend als volgt :
  "G, de volgende gegevens over het boekjaar en het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen :
  1. het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar;
  2. het gemiddelde aantal berekend in voltijdse equivalenten op dezelfde wijze als die gebruikt voor de werknemers ingeschreven in het personeelsregister;
  - het aantal gepresteerde uren;
  - de kosten voor de onderneming. "

  Art. 3. In hoofdstuk II, afdeling 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 september 1983, wordt punt 1 van rubriek VI als volgt vervangen :
  "de volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 :
  a) het totale aantal op afsluitingsdatum van het boekjaar;
  b) het gemiddelde personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming;
  c) het aantal gepresteerde uren, berekend overeenkomstig hoofdstuk III, afdeling 3, 5° van deze bijlage."

  Art. 4. In hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, wordt volgende afdeling toegevoegd :
  "Afdeling 4 : Sociale balans
  Volgende gegevens inzake het personeelsbestand dienen in deze afdeling vermeld te worden :
  I. Een staat van de tewerkgestelde personen met uitsplitsing tussen enerzijds de personen ingeschreven in het personeelsregister en anderzijds de uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen.
  Wat de werknemers ingeschreven in het personeelsregister betreft, vermeldt deze staat :
  1) voor de betrokken periode :
  - het gemiddelde aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boekjaar
  - het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers tijdens het boekjaar en het totale aantal gepresteerde uren van het boekjaar en van het vorige boekjaar
  - de personeelskosten (in duizenden franken) van de voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en de totale personeelskosten van het boekjaar en het vorige boekjaar
  - het totaal van de voordelen bovenop het loon (in duizenden franken) van het boekjaar en het vorige boekjaar.
  Deze laatste twee rubrieken moeten niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon.
  2) op de afsluitingsdatum van het boekjaar :
  het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst, volgens het geslacht en volgens de beroepscategorie.
  Wat de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen betreft, vermeldt deze staat voor het betrokken boekjaar en voor beide categorieën afzonderlijk, het gemiddelde aantal, het aantal gepresteerde uren en de kosten voor de onderneming (in duizenden franken).
  II. Een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar die volgende vermeldingen bevat :
  1° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst en volgens het geslacht en het studieniveau.
  2° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst, het geslacht, het studieniveau en één van de volgende redenen van beëindiging van de overeenkomst : pensioen, brugpensioen, afdanking of andere reden (met afzonderlijke vermelding van degenen die als zelfstandigen ten minste op halftijdse basis diensten blijven verlenen aan de onderneming).
  III. Een staat met maatregelen ten gunste van de tewerkstelling.
  Deze staat maakt een onderscheid tussen de hierna opgesomde maatregelen waaraan al dan niet een financieel voordeel is verbonden en vermeldt :
  a) voor het boekjaar :
  voor elke maatregel het totale aantal betrokken werknemers, het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten en, wat de maatregelen met een financieel voordeel betreft, het financieel voordeel (in duizenden franken).
  b) voor het boekjaar en het vorige boekjaar :
  het door het geheel van deze maatregelen betrokken totale aantal werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten.
  I. Maatregelen met financieel voordeel :
  1. bedrijfsplan
  2. jongerenbanenplan
  3. lage lonen
  4. tewerkstellingsakkoorden 1995-1996
  5. banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen
  6. Maribel
  7. herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar)
  8. conventioneel halftijds brugpensioen
  9. volledige loopbaanonderbreking
  10. vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking)
  De inlichtingen bedoeld in 1 en 4 moeten verstrekt worden volgens het geslacht.
  II. Andere maatregelen :
  1. eerste werkervaringscontract
  2. ingroeibanen
  3. jongerenstage
  4. overeenkomsten werkopleiding
  5. leerovereenkomst
  6. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd
  7. conventioneel brugpensioen
  IV. Een staat met inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers.
  Deze vermeldt, per geslacht, het aantal werknemers die een opleiding hebben gevolgd, het aantal gevolgde opleidingsuren en de kosten ervan voor de onderneming (in duizenden franken). "

  Art. 5. In hoofdstuk II van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, wordt volgende afdeling toegevoegd :
  "Afdeling 4 : Sociale balans
  Volgende gegevens inzake het personeelsbestand dienen in deze afdeling verstrekt te worden :
  I. Een staat van de werknemers ingeschreven in het personeelsregister.
  Deze staat vermeldt :
  a) voor de betrokken periode :
  - het gemiddelde aantal voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten van het boekjaar en van het vorige boekjaar
  - het aantal gepresteerde uren van de voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal gepresteerde uren van het boekjaar en van het vorige boekjaar
  - de personeelskosten (in duizenden franken) van de voltijdse en deeltijdse werknemers van het boekjaar en de totale personeelskosten van het boekjaar en van het vorige boekjaar.
  Deze laatste rubriek moet niet ingevuld worden wanneer het gaat om één enkele persoon.
  b) op afsluitingsdatum van boekjaar :
  het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten. Dezelfde gegevens moeten worden verstrekt volgens de aard van de arbeidsovereenkomst, volgens het geslacht en volgens de beroepscategorie.
  II. Een tabel van de personeelsbewegingen tijdens het boekjaar die volgende vermeldingen bevat :
  1° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven.
  2° het aantal voltijdse en deeltijdse werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam.
  III. Een staat met maatregelen ten gunste van de tewerkstelling.
  Deze staat maakt een onderscheid tussen de hierna opgesomde maatregelen waaraan al dan niet een financieel voordeel is verbonden en vermeldt :
  a) voor het boekjaar :
  voor elke maatregel het totale aantal betrokken werknemers, het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten en wat de maatregelen met een financieel voordeel betreft, het financieel voordeel (in duizenden franken).
  b) voor het boekjaar en het vorige boekjaar :
  het door het geheel van deze maatregelen betrokken totale aantal werknemers en het totale aantal werknemers in voltijdse equivalenten.
  I. Maatregelen met financieel voordeel :
  1. bedrijfsplan
  2. jongerenbanenplan
  3. lage lonen
  4. tewerkstellingsakkoorden 1995-1996
  5. banenplan ter bevordering van de tewerkstelling van langdurig werklozen
  6. Maribel
  7. herinschakelingsjobs (ouder dan 50 jaar)
  II. Andere maatregelen :
  1. eerste werkervaringscontract
  2. ingroeibanen
  3. jongerenstage
  4. overeenkomsten werk-opleiding
  5. leerovereenkomst
  6. opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd
  7. conventioneel brugpensioen
  8. conventioneel halftijds brugpensioen
  9. conventioneel volledige loopbaanonderbreking
  10. vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking)
  IV. Een staat met inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers. Deze vermeldt, volgens het geslacht, het aantal werknemers die een opleiding hebben gevolgd, het aantal gevolgde opleidingsuren en de kosten ervan voor de onderneming (in duizenden franken). "

  Art. 6. Het hoofdstuk III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, wordt gewijzigd als volgt :
  1° In afdeling 2, de omschrijving van de rubriek II.B. "Diensten en diverse goederen" wordt aangevuld als volgt :
  "Worden eveneens onder deze post opgenomen, de vergoedingen van uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen evenals de rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en pensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. "
  2° Het hoofdstuk III wordt aangevuld door een derde afdeling :
  "Afdeling 3 : Sociale balans
  Voor het opstellen van de sociale balans verstaat men onder :
  1° werknemers ingeschreven in het personeelsregister :
  de personen ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of door een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983.
  2° uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming :
  de werknemers die zich door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid verbinden om ter beschikking van de onderneming te worden gesteld en de door een natuurlijke of rechtspersoon in dienst genomen werknemers die aan de onderneming ter beschikking zijn gesteld in de zin van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
  3° gemiddeld aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister :
  het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het personeelsregister ingeschreven aantal werknemers.
  4° aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten :
  het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur (referentiewerknemer).
  5° gepresteerde uren :
  de gepresteerde uren stemmen overeen met de effectief gewerkte arbeidsuren, dus zonder vakantie, ziekteverzuim, kort verzuim en alle overige uren verloren door staking of om het even welke andere reden.
  6° soort overeenkomst :
  - de overeenkomst gesloten voor een onbepaalde tijd
  - de overeenkomst gesloten voor een bepaalde tijd
  - de overeenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk
  - de vervangingsovereenkomst
  7° studieniveau :
  - lager onderwijs
  - secundair onderwijs
  - hoger niet universitair onderwijs
  - universitair onderwijs
  8° beroepscategorie :
  - directiepersoneel
  - bedienden
  - arbeiders
  - andere

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

  Art. 7. Artikel 12, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, wordt vervangen door de volgende tekst :
  "Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in artikel 12, § 2, van hogergenoemde wet is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit van 23 oktober 1987 gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
  Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer). "

  HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningen-stelsel.

  Art. 8. Het hoofdstuk I van de bijlage bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningen-stelsel wordt gewijzigd als volgt :
  1° een rekening 617 wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  "617. Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming"
  2° een rekening 618 wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  "618. Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. "

  HOOFDSTUK IV. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1992 met betrekking tot de jaarrekening van de interbedrijfsgeneeskundige diensten.

  Art. 9. Artikel 6, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 23 januari 1992 op de boekhouding, de jaarrekening en de begroting van de interbedrijfsgeneeskundige diensten wordt aangevuld als volgt :
  "De toelichting bij de balans en resultatenrekening bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".

  HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen.

  Art. 10. § 1. In hoofdstuk I, afdeling 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen worden volgende wijzigingen aangebracht aan staat nr. 11 betreffende het gemiddelde aantal personeelsleden in dienst tijdens het boekjaar :
  1° het opschrift van de staat wordt vervangen door "Staat betreffende de personeelsleden in dienst";
  2° de staat bestaat uit zes kolommen gegevens, genummerd van 1 tot 6. De drie eerste worden respectievelijk betiteld "Totaal aantal op afsluitingsdatum", "Gemiddeld personeelsbestand (*)" en "Aantal gepresteerde uren" en worden onder het opschrift "Afgesloten boekjaar" verenigd. De drie laatste kolommen hebben dezelfde titel als de drie eerste en worden onder het opschrift "Vorig boekjaar verenigd";
  3° de staat bestaat uit drie reeksen gegevens met respectievelijk de volgende opschriften en mecanografische codes : "Personeel onder arbeids- of stageovereenkomst (**)", code "8.11.1", "Uitzendkrachten of personen ter beschikking gesteld van de onderneming", code "8.11.2" en "Totaal", code "8.11.3";
  4° de voetnoot wordt door de volgende tekst vervangen :
  "(*) Het gemiddeld personeelsbestand wordt berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de onder*emingen.
  (**) Het personeel onder arbeids- of stageovereenkomst bestaat uit de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983. "
  § 2. In hoofdstuk I, afdeling 3 van dezelfde bijlage wordt de staat 12 betreffende het geheel van de administratie- en beheerskosten, uitgesplitst volgens aard, als volgt gewijzigd :
  1° onder titel I. Personeelskosten, wordt een punt 6 toegevoegd, betiteld "Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming";
  2° tegenover het hierboven vernoemde punt 6 wordt het getal "8.12.16" in de kolom "Codes" ingevoegd.

  Art. 11. Artikel 7, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen, wordt aangevuld als volgt :
  "De toelichting bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".
  Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte schema van de sociale balans. "

  HOOFDSTUK VI. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1991 op de jaarrekening van de private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.

  Art. 12. Artikel 15, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 april 1991 op de jaarrekening van de private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen wordt aangevuld als volgt :
  "De toelichting bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".
  Artikel 7, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte schema van de sociale balans. "

  HOOFDSTUK VII. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen.

  Art. 13. Artikel 7, § 1, laatste lid, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen wordt aangevuld als volgt :
  "De toelichting bevat eveneens de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".
  Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte schema van de sociale balans. "

  Art. 14. In hoofdstuk I, afdeling 3 van de bijlage bij het hogergenoemde besluit van 23 september 1992, worden volgende wijzigingen aangebracht aan tabel XXIII :
  1° punt A wordt als volgt vervangen :
  "A. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst zoals bedoeld door het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 :
  1. a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar;
  b) het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het boekjaar en tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
  c) het aantal gepresteerde uren.
  2° Een punt A.1.bis wordt toegevoegd, luidend als volgt :
  "A.1.bis Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen :
  1. het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar;
  2. - het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de werknemers ingeschreven in het personeelsregister;
  - het aantal gepresteerde uren;
  - de kosten voor de onderneming. "

  HOOFDSTUK VIII. - Wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens te verstrekken over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken.

  Art. 15. In het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens te verstrekken over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken, wordt letter H van artikel 2 als volgt vervangen :
  "H. Jaargemiddelde van het personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 12, § 1, van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. "

  HOOFDSTUK IX. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen.

  Art. 16. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen wordt als volgt aangevuld :
  "De bijlage bevat de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".
  Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen is van overeenkomstige toepassing voor het gebruik van het volledige of verkorte schema van de sociale balans.

  HOOFDSTUK X. - Sociale balans van andere privaatrechtelijke rechtspersonen.

  Art. 17. Voor zover zij daartoe niet reeds verplicht zijn op grond van een andere wettelijke of verordenende bepaling, stellen de privaatrechtelijke rechtspersonen met ten minste twintig werknemers, jaarlijks een sociale balans op waarin de vermeldingen zijn opgenomen bepaald in hoofdstuk I, afdeling 4 of in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen, weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".
  Bij wijze van overgangsmaatregel is, voor de boekjaren die vóór 31 december 1997 beginnen, het eerste lid alleen van toepassing op de privaatrechtelijke rechtspersonen die jaarlijks minstens honderd werknemers tellen.
  Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is van overeenkomstige toepassing wanneer de in dit artikel bedoelde rechtspersonen minder dan 50 werknemers tellen.
  Het aantal werknemers van dit artikel wordt berekend overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

  HOOFDSTUK XI. - Sociale balans van ondernemingen naar buitenlands recht met een bijkantoor of centrum van werkzaamheid in België.

  Art. 18. De ondernemingen naar buitenlands recht die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid gevestigd hebben, stellen jaarlijks een sociale balans op met de in hoofdstuk I, afdeling 4 of de in hoofdstuk II, afdeling 4 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen bepaalde gegevens en staten weergegeven volgens het schema van de sociale balans dat zich bevindt in het door de Nationale Bank van België met toepassing van artikel 9, § 4, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen, ontworpen standaardformulier "Volledig schema" of "Verkort schema".
  Deze sociale balans bevat enkel de gegevens met betrekking tot de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden van de buitenlandse onderneming, met dien verstande dat de gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden beschouwd worden als één geheel.
  Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de criteria vastgesteld in artikel 12, § 2 van de wet van 17 juli 1975 slechts worden berekend voor de in België gevestigde bijkantoren en centra van werkzaamheden.
  De in dit artikel bedoelde sociale balans wordt neergelegd samen en volgens dezelfde modaliteiten als de in artikel 198, § 2, 2° van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, bedoelde jaarrekening van de buitenlandse onderneming.

  HOOFDSTUK XII. - Mededeling, statistische verwerking en controle van de sociale balans.

  Afdeling 1. - Mededeling van de sociale balans.

  Art. 19. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad, wordt de sociale balans overgemaakt aan de vakbondsafvaardiging.
  Bij ontstentenis van een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging, kan de sociale balans door de werknemers worden geraadpleegd op de plaats waar het arbeidsreglement moet worden bewaard overeenkomstig artikel 15 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

  Art. 20. De ziekenhuizen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987, de interbedrijfsgeneeskundige diensten die beantwoorden aan de criteria van artikel 12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de rechtspersonen bedoeld in de hoofdstukken VI en X van dit besluit, leggen jaarlijks binnen zeven maanden na afsluiting van hun boekjaar zonder kosten een document neer bij de Nationale Bank van België met de vermeldingen en in de vorm bepaald door de artikelen 9, 16 en 17 van dit besluit.
  De Nationale Bank van België bepaalt de modaliteiten van neerlegging.

  Afdeling 2. - Statistische verwerking.

  Art. 21. De openbare instellingen van sociale zekerheid bezorgen de Nationale Bank van België op haar verzoek, zonder kosten, de inlichtingen in hun bezit die de door de Nationale Bank van België verzamelde gegevens kunnen aanvullen of verduidelijken.

  Art. 22. Op basis van de haar meegedeelde sociale balansen en van de haar overeenkomstig artikel 21 overgemaakte gegevens, ontwerpt de Nationale Bank van België een gegevensbank.
  Voor de voorbereiding van geglobaliseerde studies over de werkverschaffing, beschikken de Nationale Bank van België, het Federaal Planbureau en het Nationaal Instituut voor de Statistiek over een wederzijdse en kosteloze toegang tot hun gegevensbanken.

  Art. 23. De Nationale Bank van België is gemachtigd om volgens door de Minister van Economie, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Kleine en Middelgrote ondernemingen goedgekeurde modaliteiten, statistieken op te maken betreffende het geheel of een gedeelte van de gegevens die zijn opgenomen in de documenten die haar werden toegezonden.

  Art. 24. De paritaire Comités en subcomités, de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven kunnen vragen dat er geglobaliseerde statistieken worden opgemaakt voor de sectoren of subsectoren die onder hun bevoegdheid vallen.
  In dit kader kunnen geen individuele gegevens het voorwerp uitmaken van bespreking in deze organen, tenzij met instemming van de betrokken onderneming.

  Art. 25. Voor studie-, analyse- of evaluatiedoeleinden die het niveau van de individuele ondernemingen overstijgen, is de inhoud van de in artikel 22 bedoelde gegevensbank toegankelijk voor de ambtenaren aangewezen door de Minister van Economie, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en de Minister van Kleine en Middelgrote ondernemingen, evenals voor de Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

  Afdeling 3. - Controle van de sociale balans.

  Art. 26. Onverminderd de controleopdrachten van de revisoren en de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, worden de sociale inspecteurs en controleurs van de administratie van de arbeidsbetrekkingen en -reglementering van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid alsook de bijzondere commissarissen van de dienst bedrijfsorganisatie van het bestuur handelsbeleid van Ministerie van Economische Zaken gemachtigd voor de controle van het opstellen van de sociale balans, de mededeling ervan aan de ondernemingsraad en de neerlegging bij de Nationale Bank van België.

  HOOFDSTUK XIII. - Inwerkingtreding. Wijzigings-, overgangs- en diverse bepalingen.

  Art. 27. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad, handelend in gezamenlijk overleg, zijn bevoegd om, op verzoek van de federale Regering of de federale Kamers of uit eigen beweging, adviezen uit te brengen over de toepassing en de eventuele wijzigingen van de gegevens vervat in de sociale balans.
  De Nationale Bank van België en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen kunnen als deskundigen betrokken worden bij deze werkzaamheden.

  Art. 28. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de jaarrekeningen en op de sociale balansen betreffende de boekjaren die beginnen na 31 december 1995.

  Art. 29. Binnen drie maanden na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad of binnen zeven maanden na afsluiting van het boekjaar wanneer dit later is, bezorgen de door dit besluit betrokken ondernemingen met minstens 20 werknemers en de rechtspersonen met minstens 100 werknemers aan de Nationale Bank van België, met betrekking tot het laatst begonnen boekjaar vóór 31 december 1995, een door de Nationale Bank van België ontworpen staat met daarin de vermeldingen bepaald in hoofdstuk I, afdeling 4, I en III of in hoofdstuk II, afdeling 4, I en III van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen; de overeenkomstige cijfers van het vorige boekjaar moeten nochtans niet vermeld worden.
  Het aantal werknemers wordt berekend overeenkomstig artikel 12, § 1 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.
  Artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen is van overeenkomstige toepassing.

  Art. 30. Artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting van de ondernemingsraden inzake tewerkstelling, wordt opgeheven evenals zijn uitvoeringsbesluiten.

  Art. 31. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "In toepassing van dit besluit wordt aan de organen en de betrokken werknemers de in artikel 3 bedoelde informatie" vervangen door de woorden "aan de organen bedoeld in dit besluit, wordt de in artikel 3, bedoelde informatie".

  Art. 32. Het hoofdstuk IX van de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor de werkgelegenheid treedt in werking op de dag van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 33. Onze Minister van Economie, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 4 augustus 1996.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Economie,
  E. DI RUPO
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET
  De Minister van Justitie,
  S. DE CLERCK
  De Minister van Financiën,
  Ph. MAYSTADT
  De Minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
  K. PINXTEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het Meerjarenplan voor de werkgelegenheid, inzonderheid op de artikelen 44 tot 49;
   Gelet op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, gewijzigd bij de wetten van 30 maart 1976 en 24 maart 1978, het koninklijk besluit nr. 22 van 15 december 1978, de wet van 1 juli 1983, het koninklijk besluit van 16 januari 1986, de wet van 12 juli 1989, het koninklijk besluit van 30 december 1991, de wet van 6 augustus 1993, de wet van 6 april 1995 en het koninklijk besluit van 27 april 1995, inzonderheid op de artikelen 10, § 1 en 12, § 2;
   Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 op de jaarrekening van de ondernemingen zoals gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 december 1977, 14 februari 1979, 12 september 1983, 5 maart 1985, 6 november 1987, 6 maart 1990, 30 december 1991 en 3 december 1993;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1991, 5 augustus 1992 en 3 december 1993;
   Gelet op het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 november 1987, 30 december 1991 en 3 december 1993;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1987 betreffende de jaarrekening van de ziekenhuizen gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 september 1989;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 april 1991 betreffende de jaarrekening van de private voorzorgsinstellingen onderworpen aan de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1992 met betrekking tot de jaarrekening van de interbedrijfsgeneeskundige diensten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de boekhoudkundige gegevens te verstrekken over in België gevestigde bijkantoren die kredietinstellingen naar buitenlands recht openbaar moeten maken;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van de verzekeringsondernemingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de informatie van de ondernemingsraden inzake werkgelegenheid;
   Gelet op het advies uitgebracht op 2 juli 1996 door de Nationale Arbeidsraad en door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Kleine en Middelgrote ondernemingen,
en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie