J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/05/11/1995027516/justel

Titel
11 MEI 1995. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium ivm. bosaanplantingen waarvoor een bouwvergunning vereist is. (VERTALING)

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 26-09-1995 nummer :   1995027516 bladzijde : 27293
Dossiernummer : 1995-05-11/45
Inwerkingtreding : 26-09-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In titel I van Boek IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium wordt een als volgt luidend hoofdstuk IVquater met de nieuwe artikelen 195/7 en 195/8 ingevoegd :
  "Hoofdstuk IVquater : bosaanplantingen waarvoor een vergunning vereist is.
  Art. 195/7. Onder bebossen in de zin van artikel 41, § 1, 2°, wordt verstaan de beplanting met :
  1° bomen van een goed of een gedeelte van een goed, dat nog niet beplant is en gelegen is in één van de in de artikelen 178 en 180.4.6.1. bedoelde zones;
  2° bosboomsoorten van een goed of een gedeelte van een goed, dat nog niet beplant is en gelegen is in één van de in de artikelen 176 en 171.1.2.2. bedoelde zones.
  Het in dit artikel bedoelde begrip "bosboomsoort" omvat de bosaanplantingen, zoals bedoeld in artikel 35bis van het Veldwetboek, alsook de aanplantingen van kerstbomen.
  Alinea 1, 2°, is niet van toepassing :
  a) als het goed, geheel of gedeeltelijk, een bloementuin naast een woning is;
  b) als het gaat om laag gesnoeide, vrije of hoog gesnoeide heggen;
  c) als het gaat om beboste stroken van een breedte van minder dan of gelijk aan 10 meter gemeten tussen de buitenlijnen.
  Art. 195/8. Onverminderd de in artikel 50 en volgende artikelen bedoelde termijnen kan het advies van de Algemene Directie Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, afdeling Natuur en Bossen, en van de Algemene Directie Landbouw ingewonnen worden tijdens de procedures voor afgifte van de vergunningen bedoeld in de artikelen 42, 42bis, 43 en 45 van dit Wetboek."

  Art. 2. In artikel 193, 2°, a), van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1985, wordt het woord "ontbossen" vervangen door de woorden "bebossen, ontbossen".

  Art. 3. In artikel 210, 1°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij het ministerieel besluit van 12 januari 1985, wordt het woord "ontbossen" vervangen door de woorden "bebossen, ontbossen".

  Art. 4. In hetzelfde Wetboek wordt een als volgt luidend artikel 213bis ingevoegd :
  "Art. 213bis. Als het om bosaanplantingen gaat, moet het dossier bovendien een in tweevoud opgemaakte nota bevatten, met de beschrijving van :
  1° de aard van de bodem;
  2° de boomsoorten en het doel van de bosaanplanting;
  3° de dichtheid en het seizoen van de beplanting."

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 6. De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 11 mei 1995.
  De Minister-President van de Waalse Regering belast met Economie, K.M.O.'s, Externe Betrekkingen en Toerisme,
  R. COLLIGNON
  De Minister van Ruimtelijke Ordening, Patrimonium en Vervoer,
  A. BAUDSON
  De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
  G. LUTGEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, inzonderheid op artikel 4, alinea 3;
   Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 41, § 1, gewijzigd bij de decreten van 19 december 1984, 23 augustus 1985, 16 september 1985, 18 juli 1991, 30 juli 1992 en 9 december 1993, 50, gewijzigd bij het decreet van 27 april 1989, 193, vervangen bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1985 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990, 210, vervangen bij het ministerieel besluit van 12 januari 1988;
   Gelet op het decreet van 30 juli 1992 tot wijziging van artikel 41 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Patrimonium en Vervoer, en van de Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw,
   Besluit :
Erratum Tekst Begin

originele versie
1996027242
PUBLICATIE :
1996-05-07
bladzijde : 11233

ErratumBegin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie