J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/04/06/1995022152/justel

Titel
6 APRIL 1995. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 26-07-1995 nummer :   1995022152 bladzijde : 20205
Dossiernummer : 1995-04-06/12
Inwerkingtreding : 01-01-1995

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1966021401       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en de werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt vervangen door de volgende bepaling :
  "Art. 2. Met toepassing van de bepalingen van artikel 5, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt in elke provincie van het land een gewestelijke dienst ingesteld. Het ambtsgebied van deze gewestelijke diensten stemt overeen met de grenzen van voormelde provincies.
  Wat betreft evenwel :
  1° de provincie Luik worden twee gewestelijke diensten ingesteld, één met administratieve zetel te Luik, de andere te Eupen. Het ambtsgebied van de gewestelijke dienst met administratieve zetel te Eupen omvat de gemeenten en steden van de kantons Eupen, Malmedy en St.-Vith, alsook de gemeenten Baelen, Plombières en Welkenraedt.
  Het ambtsgebied van gewestelijke dienst met administratieve zetel te Luik omvat de andere gemeenten en steden van de provincie Luik;
  2° de provincie Waals-Brabant, de provincie Vlaams-Brabant en het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt één enkele dienst met administratieve zetel te Brussel ingesteld. Het ambtsgebied van de gewestelijke dienst met administratieve zetel te Brussel stemt overeen met de grenzen van de provincie Waals-Brabant, van de provincie Vlaams-Brabant en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.".

  Art 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1995.

  Art 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 6 april 1995.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Sociale Zaken,
  Mevr. M. DE GALAN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 5;
   Gelet op het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en de werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering inzonderheid op artikel 2;
   Gelet op het gemotiveerd advies van het Basisoverlegcomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 7 december 1994;
   Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende de noodzaak om onverwijld de nodige maatregelen te treffen om het ambtsgebied van de gewestelijke diensten van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan te passen aan de wijzigingen aangebracht in de Grondwet en die in werking treden op 1 januari 1995;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie