J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/03/16/1995031169/justel

Titel
16 MAART 1995. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 06-05-1995 nummer :   1995031169 bladzijde : 12254
Dossiernummer : 1995-03-16/43
Inwerkingtreding : 01-08-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In dit besluit verstaat men onder :
  1° bouw- of sloopafval: afvalstoffen afkomstig van de bouw, de renovatie of het slopen van gebouwen, kunstwerken, wegen of van andere voorzieningen;
  2° puin : de steenachtige en zavelachtige fractie van bouw- of sloopafval;
  3° recyclage : het verwerken van puin met het oog op het gebruik ervan als secundaire grondstof;

  Art. 2. Elke aannemer die door de bouwheer belast wordt met het verrichten van werkzaamheden waardoor puin ontstaat, moet ervoor zorgen of ervoor laten zorgen dat dit wordt gerecycleerd.
  Hij wordt van die verplichting ontslagen als hij bewijst dat er binnen een straal van zestig kilometer rond de plaats waar de werkzaamheden worden verricht geen installatie voor recyclage voorhanden is die het puin kan verwerken.

  Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het Leefmilieu behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 1995.
  Brussel, op 16 maart 1995.
  Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
  De Minister-Voorzitter,
  Ch. PICQUE
  De Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,
  D. GOSUIN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 4 § 1, 2°, 10 en 13, eerste lid, 2°;
   Gezien de beginselen van nabijheid en zelfvoorziening die, willen zij in praktijk gebracht kunnen worden door middel van de bepalingen in de §§ 1 en 2 van artikel 5 van richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG, het opzetten van een geïntegreerd en toereikend net van installaties vereisen;
   Overwegende dat het plan betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen, goedgekeurd door het besluit van 2 juli 1992, voor bouw- en sloopafval een recyclagegraad van 70 % voorschrijft;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op voordracht van de Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie