J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/12/29/1995011014/justel

Titel
29 DECEMBER 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvering van de artikelen 30, 31, 44, 52, 67 en 70 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 27-01-1995 nummer :   1995011014 bladzijde : 1875
Dossiernummer : 1994-12-29/32
Inwerkingtreding :
21-09-1992 (ART. 4)
27-01-1995

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de artikelen 30, 31, 44, 52, 67 en 70 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wordt vervangen als volgt : " Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ".

  Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Artikel 1. De risico's bedoeld in de artikelen 30, § 2, 31, § 3, en 36, § 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hierna te noemen " de wet ", zijn :
  1° schade aan goederen voor de risico's andere dan deze bedoeld in artikel 67, § 2, van de wet voor zover ze verzekerd zijn tegen één van de volgende gevaren : brand, explosie, storm, hagel, vorst, natuurrampen, aardverzakkingen of kernenergie;
  2° de verzekeringen van de risico's inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid met uitsluiting van de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, van de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven en de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de brandverzekering - eenvoudige risico's alsmede de risico's van dezelfde aard die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in een andere verzekeringsovereenkomst;
  3° diverse geldelijke verliezen voor zover ze betrekking hebben op goederen bedoeld in 1°;
  4° alle risico's bouwplaatsen voor zover de verzekering een goed betreft bedoeld in 1°;
  5° de risico's die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in de overeenkomsten gesloten overeenkomstig de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van beroepsziekten in de overheidssector en de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

  Art. 3. Artikel 4, § 1, van het voornoemd besluit wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " § 1. Voor de verzekeringen inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid worden de in artikel 52 van de wet bedoelde reddingskosten integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en van de reddingskosten per verzekeringnemer en per schadegeval het verzekerde maximumbedrag niet overschrijdt.
  Boven het verzekerde totaalbedrag kunnen de reddingskosten beperkt worden tot :
  1° 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank;
  2° 20 miljoen frank plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt;
  3° 100 miljoen frank plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag van 400 miljoen frank reddingskosten. "

  Art. 4. In hetzelfde besluit worden een artikel 6bis en een artikel 6ter ingevoegd luidende :
  " Artikel 6bis. De risico's bedoeld in artikel 78, § 2, van de wet zijn alle risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met uitsluiting van de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privé-leven en de risico's van burgerrechtelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de brandverzekering - eenvoudige risico's alsmede de risico's van dezelfde aard die op aanvullende of bijkomende wijze gedekt worden in een andere verzekeringsovereenkomst.
  " Artikel 6ter. § 1. De in artikel 82 van de wet bedoelde intresten en kosten worden integraal door de verzekeraar gedragen, voor zover het geheel van de schadeloosstelling en de intresten en kosten per verzekeringnemer en per schadegeval het verzekerde totaalbedrag niet overschrijdt.
  Boven het verzekerde totaalbedrag kunnen de intresten en kosten evenwel beperkt worden tot :
  1° 20 miljoen frank wanneer het verzekerde totaalbedrag lager is dan of gelijk is aan 100 miljoen frank;
  2° 20 miljoen frank plus 20 pct. van het verzekerde totaalbedrag wanneer dit tussen 100 en 500 miljoen frank ligt;
  3° 100 miljoen frank plus 10 pct. van het deel van het verzekerde totaalbedrag boven 500 miljoen frank, met een maximumbedrag van 400 miljoen frank intresten en kosten. "
  § 2. De bedragen bedoeld in § 1 zijn gekoppeld aa het indexcijfer der consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113,77 (bais 1988 = 100).

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Artikel 4 van dit besluit is evenwel van toepassing op de overeenkomsten die gesloten, gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet zijn sedert 21 september 1992, behalve voor de schadegevallen waarvoor reeds een schadeaangifte werd gedaan vóór de dag van de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 6. Onze Minister van Justitie en van Ecomische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Justitie en Economische Zaken,
  M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, inzonderheid op de artikelen 30, 31, 36, 52, 78 en 82, gewijzigd bij de wet van 16 maart 1994;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot uitvoering van de artikelen 30, 31, 44, 52, 67 en 70 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en van Economische Zaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie