J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1994/12/28/1995000849/justel

Titel
28 DECEMBER 1994. - Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 19-01-1995 nummer :   1995000849 bladzijde : 1269
Dossiernummer : 1994-12-28/32
Inwerkingtreding : 31-12-1994

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1987000021       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 3, § 2, van de wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen wordt aangevuld met de volgende bepaling :
  " De kohieren worden uiterlijk op 30 juni van het jaar volgend op het dienstjaar uitvoerbaar verklaard. De rechten vastgesteld in de kohieren worden boekhoudkundig verbonden aan de ontvangsten van het dienstjaar waarin de kohieren. uitvoerbaar werden verklaard. "

  Art. 2. Deze wet treedt in werking op 31 december 1994. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal zal worden bekendgemaakt.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 28 december 1994.
  ALBERT Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken, J. VANDE LANOTTE Met 's Lands zegel gezegeld :
  De Minister van Justitie, M. WATHELET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
    ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Gewone zitting 1993-1994. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementair stuk. - Voorstel van wet, nr. 1357/1. Gewone zitting 1994-1995. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Amendementen, nrs. 1357/2 en 3. Verslag, nr. 1357/4. - Tekst aangenomen door de Commissie, nr. 1357/5. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 8 december 1994. Senaat. Parlementair stuk. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1257/1. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 22 december 1994.

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie