J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/12/20/1995029005/justel

Titel
20 DECEMBER 1994. - BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België) ertoe wordt gemachtigd te beslissen dat de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden, op die instelling toepassing zal vinden

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 27-01-1995 nummer :   1995029005 bladzijde : 1954
Dossiernummer : 1994-12-20/31
Inwerkingtreding : 04-12-1982 (Art.(2))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België) wordt ertoe gemachtigd te beslissen dat de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut en van hun rechthebbenden, op die instelling toepassing zal vinden.

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 december 1982.

  Art. 3. De Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap en de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen zijn, ieder wat haar (hem) betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 20 december 1994.
  Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
  De Minister-Voorzitster,
  Mevr. L. ONKELINX
  De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Hulpverlening aan de Jeugd en Internationale Betrekkingen,
  M. LEBRUN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Regering van de Franse Gemeenschap,
   Gelet op het decreet van 1 juli 1982 tot oprichting van een "Commissariat général aux Relations internationales" (Commissariaat-generaal voor internationale betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België);
   Gelet op het decreet van 15 oktober 1991 betreffende de pensioenregeling van de personeelsleden van sommige instellingen of ondernemingen van de Franse Gemeenschap;
   Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 3 december 1982 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het "Commissariat général aux Relations internationales";
   Gelet op het protocol nr. 46 van 2 juni 1993 van het Onderhandelingscomité ingesteld bij het "Commissariat général aux Relations internationales";
   Gelet op het akkoord van de Minister-Voorzitster van de Franse Gemeenschap, tot wier bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting;
   Op de voordracht van de Minister-Voorzitster van de Regering van de Franse Gemeenschap en van de Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;
   Gelet op de door de Regering van de Franse Gemeenschap na de beraadslaging van 22 november 1994 genomen beslissing,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit
Franstalige versie