J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/11/30/1995435057/justel

Titel
30 NOVEMBER 1994. - Besluit van de Vlamse regering tot instelling van de verplichte bijdragen in het promotiefonds "Niet-eetbare tuinbouwprodukten".
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-02-1995 en tekstbijwerking tot 17-12-1996)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 09-02-1995 nummer :   1995435057 bladzijde : 2943
Dossiernummer : 1994-11-30/47
Inwerkingtreding : 01-12-1995 (ART. (7))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-9

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <BVR 1996-10-15/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-10-1996> De jaarlijkse verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de produkten van de permanente werkgroep " Niet-eetbare tuinbouwprodukten " worden als volgt vastgesteld :
  § 1. 1° Alle in Vlaanderen gevestigde verkoopspunten en verkopers, met uitzondering van de groothandelaars, en dienstverleners in de sector " niet-eetbare tuinbouwprodukten " betalen een vaste bijdrage van 3 000 frank.
  2° Deze bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van :
  - 3 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 1 tot en met 4 werknemers;
  - 6 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 5 tot en met 9 werknemers;
  - 9 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 10 tot en met 20 werknemers;
  - 15 000 frank voor de bijdrageplichtigen met meer dan 20 werknemers.
  § 2. 1° Alle in Vlaanderen gevestigde producenten en groothandelaars in de sector " niet-eetbare tuinbouwprodukten " betalen een vaste bijdrage van 5 000 frank.
  2° Deze bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van :
  - 4 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 1 tot en met 4 werknemers;
  - 9 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 5 tot en met 9 werknemers;
  - 15 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 10 tot en met 20 werknemers;
  - 25 000 frank voor de bijdrageplichtigen met meer dan 20 werknemers.
  § 3. 1° Onverminderd de toepassing van § 2 betalen alle in Vlaanderen gevestigde producenten van azalea's een vaste bijdrage van 10 000 frank.
  2° Deze bijdrage wordt verhoogd met een variabele bijdrage van :
  - 8 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 1 tot en met 4 werknemers;
  - 18 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 5 tot en met 9 werknemers;
  - 30 000 frank voor de bijdrageplichtigen met 10 tot en met 20 werknemers;
  - 50 000 frank voor de bijdrageplichtigen met meer dan 20 werknemers.
  § 4. De variabele bijdrage sub §§ 1, 2 en 3 wordt geļnd op basis van de tewerkstellingsgegevens van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is.
  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder " werknemers " verstaan : de helpers van zelfstandigen en onder de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ressorterende werknemers en gelijkgestelden, met uitzondering van de leerlingen.

  Art. 2. Met het oog op de toepassing van artikel 1 kan het Vlaams Fonds voor de promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij aan de bijdrageplichtigen vragen een aangifteformulier betreffende de tewerkstelling in hun bedrij of verkoopspunt gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is, in te vullen. Dit formulier dient te worden teruggezonden binnen de maand na de datum vermeld op het document.

  Art. 3. Het Vlaams Fonds wordt belast met de inning van de verplichte bijdragen.

  Art. 4. De verplichte bijdragen moeten betaald worden binnen de maand na de datum van fakturatie. Bij gebrek aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke verwijlintrest verschuldigd.

  Art. 5. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 17 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, inzonderheid hoofdstuk IV, afdeling 2, artikel 24.
  De ambtenaren ter beschikking gesteld van het Fonds of door de Vlaamse regering aangewezen mogen alle lokalen, behalve deze die tot woning dienen, betreden in de uitoefening van hun opdracht.
  Zij kunnen zich alle inlichtingen en bescheiden doen verstrekken die zij tot het volbrengen van hun opdracht nodig achten.

  Art. 6. De hiernagenoemde openbare besturen verstrekken het Fonds op eenvoudige aanvraag, al de nodige inlichtingen en gegevens die deze nodig heeft voor de toepassing van dit besluit :
  * de diensten van het Ministerie van Landbouw;
  * de diensten van het Ministerie van Economische Zaken;
  * de diensten van het Ministerie van Middenstand;
  * de diensten van het Ministerie van Financiėn;
  * de diensten van het Ministerie van Sociale Voorzorg.

  Art. 7. <BVR 1995-07-28/50, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 17-03-1996> Dit besluit treedt in werking op 1 december 1994.

  Art. 8. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 17 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, inzonderheid hoofdstuk IV, afdeling 2, artikel 24.

  Art. 9. De Vlaamse minister bevoegd voor landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 30 november 1994.
  De minister-president,
  Vlaams minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
  L. VAN DEN BRANDE

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid artikel 6, § 1, V, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;
   Gelet op het decreet van 17 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994, inzonderheid op hoofdstuk IV, afdeling 2, artikel 20;
   Gelet op het voorstel van de permanente werkgroep "Niet-eetbare tuinbouwprodukten" van 31 mei 1994;
   Gelet op het advies van de Consultatieve Raad voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij van 24 juni 1994;
   Gelet op het overleg met de federale overheid;
   Gelet op het akkoord van de inspectie van Financiėn, gegeven op 28 oktober 1994;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Financiėn en Begroting, gegeven op 14 november 1994;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat dringend in een eigen Vlaamse regeling der verplichte bijdragen in het promotiefonds"Niet-eetbare tuinbouwprodukten" moet voorzien worden, ten einde de continuļteit in de promotie en afzetbevordering van de produkten, van deze sektor te verzekeren;
   Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 15-10-1996 GEPUBL. OP 17-12-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 28-07-1995 GEPUBL. OP 07-03-1996
  (GEWIJZIGD ART. : 7)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie