J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/11/17/1994027635/justel

Titel
17 NOVEMBER 1994. - BESLUIT van de Waalse Regering houdende een overgangsbepaling van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 06-12-1994 nummer :   1994027635 bladzijde : 30264
Dossiernummer : 1994-11-17/39
Inwerkingtreding : 01-12-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In afwijking van artikel 3, 3de lid, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 17 november 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest worden de niet-geïndexeerde jaarwedden, vastgelegd in de in artikel 8 van voornoemd besluit bedoelde schalen, vereffend ten belope van een coëfficiënt van 98 %, onverminderd de toepassing van de minimumschalen per niveau, bedoeld in het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 2, van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.
  De in het eerste lid bedoelde vereffeningscoëfficiënt wordt op 99 % gebracht op 1 december 1994 en op 100 % op 1 februari 1997.
  De frankgedeelten voortkomende uit de aanwending van de in het eerste en het tweede lid bedoelde coëfficiënt worden weggelaten.

  Art. 2. Het beluit van de Waalse Regering van 14 april 1994 houdende een overgangsbepaling van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest is opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit wordt van kracht op de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest.

  Art. 4. De Minister, tot wiens bevoegdheden de Administratie behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Namen, 17 november 1994.
  De Minister-President van de Waalse Regering, belast met Economie, KMO's, Externe Betrekkingen en Toerisme,
  R. COLLIGNON
  De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Begroting,
  B. ANSELME

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Waalse Regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;
   Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest;
   Gelet op het protocol nr. 59/1 van 13 juni 1991 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten;
   Gelet op het protocol nr. 140 van het Sectorcomité nr. XVI, opgemaakt op 10 november 1994;
   Gelet op de instemming van de Minister tot wiens bevoegdheden de Begroting behoort;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de Raad van State, bij arrest van 8 juli 1994, het besluit van de Waalse Regering van 1 juli 1993 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest vernietigd heeft, op de enige grond van de onbevoegdheid van zijn voorsteller, ten gevolge van de vernietiging van het koninklijk besluit van 22 november 1991 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de Executieven en van de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen;
   Overwegende dat sindsdien het personeel van de Diensten van de Waalse Regering onderworpen is aan een hybridisch statuut bestaande tegelijk uit regels toepasselijk op de rijksambtenaren en uit regels goedgekeurd door de Waalse Regering, die niet door de Raad van State vernietigd werden, namelijk het geldelijk statuut van de Waalse ambtenaren;
   Overwegende dat deze situatie een juridische instabiliteit heeft veroorzaakt die nadelig is voor de goede werking van de administratie;
   Overwegende bovendien dat artikel 5, § 1, 1ste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen bepaalt dat geen akkoord tussen werkgever en werknemer mag genomen worden dat voor de periode gaande van 1 januari 1995 tot 31 december 1996 voorziet in een loonsverhoging;
   Overwegende dientengevolge dat de periode tijdens welke loonsverhogingen kunnen toegekend worden aan het personeel van de diensten van de Waalse Regering zeer kort is;
   Overwegende dat de protocollen nrs. 110 en 124 van het Sectorcomité nr. XVI, opgemaakt op 9 december 1993 en 31 maart 1
   994, een algemene herziening van de weddeschalen voorzien;
   Overwegende dat na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het statuut een eenstemmigheid is ontstaan om over te gaan tot het onmiddellijk herstel van het statuut van de ambtenaren van het Gewest en tot de goedkeuring van ee nieuw geldelijk statuut om de voornoemde juridische instabiliteit te verhelpen en de hierboven vermelde protocollen vóór 1 januari 1995 op alle Waalse ambtenaren toe te passen;
   Overwegende dat dientengevolge het hoogdringend is onverwijld overgangsbepalingen vast te stellen die nodig zijn voor de toepassing van het nieuw geldelijk statuut op de ambtenaren van het Gewest zodra het van kracht wordt;
   Overwegende dat dit besluit een weergave is van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 1994 houdende een overgangsbepaling van het besluit van de Waalse Regering van 14 april 1994 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van het Gewest, dat het onderwerp is geweest van een advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Begroting,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie