J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/11/07/1994012848/justel

Titel
7 NOVEMBER 1994. - Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 3bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.

Bron :
TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 06-12-1994 nummer :   1994012848 bladzijde : 30115
Dossiernummer : 1994-11-07/30
Inwerkingtreding : 01-01-1994

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een artikel 3bis, luidend als volgt, wordt in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering ingevoegd :
  " Art. 3bis. De Rijksdienst kan, met machtiging van de Minister en van de Minister tot wiens bevoegdheid de financiŽn behoren en binnen de perken van zijn statutaire opdrachten, leningen afsluiten, al dan niet van hypothecaire aard. "

  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1994.

  Art. 3. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoeing van dit besluit.
  Gegeven te Brussel, 7 november 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
  Mevr. M. SMET

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 14 juli 1951, 14 februari 1961, 16 april 1963, 11 januari 1967, 10 oktober 1967. de koninklijke besluiten nr. 13 van 11 oktober 1978 en nr. 28 van 24 maart 1982 en de wetten van 22 januari 1985, 30 december 1988, 26 juni 1992 en 30 maart 1994;
   Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967;
   Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, inzonderheid op de bepalingen van Titel I, Hoofdstuk I, Afdeling 2;
   Gelet op het advies van het beheerscomitť van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
   Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciŽn;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de verplichting van een goede dienstverlening door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het noodzakelijk maakt hem zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen leningen aan te gaan om onroerende goederen aan te schaffen;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie