J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/08/12/1994000496/justel

Titel
12 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen.

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT
Publicatie : 29-10-1994 nummer :   1994000496 bladzijde : 27139
Dossiernummer : 1994-08-12/70
Inwerkingtreding : 29-10-1994

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1981001353       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Artikel 10 van het koninklijk besluit van 28 juli 1981 betreffende de Commissie van advies voor vreemdelingen wordt vervangen door de volgende bepaling :
  " Art. 10. Het secretariaat van de Commissie wordt verzekerd door twee secretarissen, benoemd door de Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, onder de ambtenaren die niet tot de Dienst Vreemdelingenzaken behoren. Zij behoren tot een verschillend taalstelsel en bekleden een graad die ten minste in rang 22 is ingedeeld.
  De secretaris stelt de processen-verbaal op.
  Elke secretaris wordt bijgestaan door één of fverscheidene adjunct-secretarissen, die aan dezelfde benoemingsvoorwaarden voldoen. Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris neemt één van de adjunct-secretarissen diens ambt waar.
  De Direkteur-generaal van de dienst Vreemdelingenzaken stelt het uitvoeringspersoneel dat nodig is voor de goede werking van het secretariaat, ter beschikking van de Commissie. ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.
  Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 12 augustus 1994.
  ALBERT
  Van Koningswege :
  De Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
  L. TOBBACK

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 32 en 34, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juli 1992, evenals op de artikelen 33 en 35 tot 39;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1993 betreffende de organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken;
   Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1994 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat dit besluit, om redenen van voortzetting van de dienst, zo vlug mogelijk dient genomen te worden;
   Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie