J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1994/03/16/1994035661/justel

Titel
16 MAART 1994. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de weddeschalen in sommige Vlaamse openbare instellingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 24-06-1994 en tekstbijwerking tot 24-08-1995) (NO Zie wijziging(en)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 24-06-1994 nummer :   1994035661 bladzijde : 17185
Dossiernummer : 1994-03-16/40
Inwerkingtreding : 01-01-1992 (ART. (5))    ***    01-01-1993 (ART. (5))    ***    01-01-1994 (ART. (5))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 2bis
I. - AUTONOME RAAD VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS.
II. - COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE.
III. - DIENST VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS.
IV. - DIENST VOOR DE SCHEEPVAART.
V. - KIND EN GEZIN.
VI. - MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN N.V.
VII. - OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS GEEL.
VIII. - OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS REKEM.
IX. - OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST.
X. - VLAAMS COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME.
XI. - VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING.
XII. - VLAAMSE DIENST VOOR BUITENLANDSE HANDEL.
XIII. - VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP.
XIV. - VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE.
XV. - VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN.
Overgangsregeling.
Het personeelslid, titularis van één van de hierna vermelde graden, dat als dusdanig werd overgedragen naar het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen op 1 juli 1991, en het genot heeft van de naast de graad vermelde weddeschaal, blijft deze weddeschaal verder genieten.
XVI. - VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ.
XVII. - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ.
XVIII. - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ.
XIX. - VLAAMSE ONDERWIJSRAAD.
Art. 3-6
Bijlage.
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van :
  - de administratieve diensten van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs;
  - de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs;
  - het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie;
  - het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme;
  - Kind en Gezin;
  - het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
  - de Vlaamse Milieumaatschappij;
  - de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij;
  - de Vlaamse Landmaatschappij;
  - de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
  - de Dienst voor de Scheepvaart;
  - de Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen;
  - het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen;
  - het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie;
  - de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
  - het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem;
  - het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel;
  - (...) <BVR 1995-05-24/41, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1993>
  - de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel;
  - de Vlaamse Onderwijsraad.

  Art. 2. De hoofdstukken 1 en 4 en de artikelen 8, 11 en 15 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1992 tot vaststelling van de weddeschalen in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zoals het gewijzigd werd door het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1993, zijn van toepassing op het personeel van de in artikel 1 vermelde instellingen.

  Art. 2bis. <Ingevoegd bij BVR 1995-05-24/41, art. 2; Inwerkingtreding : 01-01-1993 of 01-07-1993 of 01-11-1993> Aan de hierna vermelde bijzondere graden wordt de weddeschaal verbonden die overeenkomt met het ernaast vermelde nummer.

  I. - AUTONOME RAAD VOOR HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS.

  1  Administratief personeel
  Adjunct-administrateur-generaal                                      15/1
  Bestuurssecretaris-documentalist                                     10/1
      na 4 jaar graadancienntiteit                                     10/A
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend hoofdkamerbewaarder                                   43/5
  Hoofdkamerbewaarder                                                  42/3
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   42/2
  Bode-kamerbewaarder                                                  40/2
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Meesterknecht tweede klasse                                          32/4
  Meesterknecht derde klasse                                           30/3
  Eerste vakman-ploegbaas                                              44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Eerste vakman-rijtuigmecanicien-ploegbaas                            44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Autobestuurder-mecanicien                                            42/3
  Geschoold werkman A                                                  41/2
      na 4 jaar graadancienniteit en uiterlijk op 31 december 1975
       in definitief verband titularis van zijn graad                  43/A
  Hulparbeider B                                                       40/2
  Kettingdrager                                                        40/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      41/2
  Eerstaanwezend hulparbeider                                          41/1
  Onderhoudswerkvrouw                                                  40/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      41/2  II. - COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE.

  1  Administratief personeel
  Commissaris-generaal                                                 16/A
  Adjunct-commissaris-generaal                                         15/1
  Adviseur-hoofd van dienst                                            13/2
  Bestuurssecretaris-opdrachthouder                                    10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Inspecteur-opdrachthouder                                            10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Bestuurschef (overgeheveld van het ministerie van Financien
   naar het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en voor
   5 juni 1991 titularis van de graad van sectiechef)                  24/L
  Eerste hofmeester                                                    23/1
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Technisch helper                                                     20/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/1
  Gebrevetteerd ziekenverpleger                                        34/B
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Adjunct-werkopzichter                                                30/A
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Bode-kamerbewaarder                                                  42/2
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Eerste kok                                                           32/5
  Meesterknecht tweede klasse                                          32/4
  Meesterknecht derde klasse                                           30/3
  Hoofdbewaker van het domein                                          43/5
  Onderhoudswerkman                                                    43/A
  Geschoold werkman A                                                  43/A
  Nachtwaker                                                           42/2
  Bewaker                                                              42/2
  Autobestuurder                                                       42/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Hulparbeider B                                                       40/1
  3  Contractueel personeel
  Inspecteur L.O.                                                      10/1
  Licentiaat L.O.                                                      10/1
  Bestuurssecretaris-jurist                                            10/1
  Technisch ingenieur                                                  23/2
  Regent L.O.                                                          23/2
  Ergotherapeut                                                        22/6
  Gegradueerde secretariaat                                            22/3
  Lesgever paardrijden (bijkomende kwalificatie bij BLOSO)             23/2
  Sporttechnische bekwame                                              22/2
  Lesgever paardrijden                                                 20/1
  Keukenmeester                                                        32/5
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Badmeester (redder)                                                  30/1
  Typist                                                               42/2
  Klasseerder                                                          42/2
  Ongeschoold arbeider A                                               42/2
  Keukenhulp                                                           40/1
  Hulparbeider                                                         40/1
  Ongeschoold arbeider                                                 40/1
  Nachtwaker                                                           40/1
  Schoonmaker                                                          40/1  III. - DIENST VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS.

  1  Administratief personeel
  Adjunct bij het secretariaat                                         25/4
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  2  Meester-, vak- en dienstpersoneel
  Eerste vakman-ploegbaas                                              44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Eerste vakman-rijtijgmecanicien                                      43/5
  Autobestuurder-mecanicien                                            42/3  IV. - DIENST VOOR DE SCHEEPVAART.

  1  Administratief personeel
  Hoofdconducteur (afgeschafte graad)                                  11/3
  Eerste verificateur-deskundige                                       25/3
  Eerste secretaris                                                    25/3
  Rekenplichtige                                                       24/4
  Onderbureauchef-bedrijfsboekhouder                                   22/4
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Leidend speciaal klerk-ontvanger                                     34/3
  Speciaal klerk-ontvanger                                             32/2
  Klerk-ontvanger                                                      30/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Klasseerder                                                          42/2
  Telefonist                                                           42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   42/2
  Bode-kamerbewaarder                                                  40/1
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Meesterknecht                                                        34/5
  Hulpwerkmeester                                                      34/1
  Meesterknecht tweede klasse                                          32/4
  Eerste geselecteerd werkman A (afgeschafte graad)                    32/3
  Eerste wachter der waterwegen (afgeschafte graad uiterlijk op
   31 maart 1979 in vast verband titularis van zijn graad)             32/B
  Precisiewerkman D                                                    30/3
  Geschoold werkman C der waterwegen (afgeschafte graad)               44/1
  Geschoold werkman B der waterwegen (afgeschafte graad)               43/A
  Geschoold werkman A der waterwegen (afgeschafte graad)               42/2
  Geschoold werkman B der waterwegen (afgeschafte graad, uiterlijk
   op 31 maart 1979 in enigerlei hoedanigheid in dienst bij
   de Dienst voor de Scheepvaart)                                      43/F
  Geschoold werkman A (afgeschafte graad - voor zover hij uiterlijk
   op 31 december 1975 in vast verband titularis was en vier jaar
   graadancienniteit telt) (voor de berekening van de vier jaar
   graadancienniteit wordt rekening gehouden met de ancienniteit
   verworven in de rangen 40 en 41)                                    43/A
  Hulparbeider B (afgeschafte graad)                                   40/1  V. - KIND EN GEZIN.

  1  Administratief personeel
  Administrateur-generaal                                              16/1
  Adjunct-administrateur-generaal                                      15/1
  Inspecteur-hoofd van dienst                                          11/3
  Hoofdinspectrice                                                     25/S
  Inspectrice                                                          24/I
  Onderinspectrice                                                     24/7
  Hoofd-sociaal-verpleegkundige                                        24/7
  Eerste medisch assistent                                             24/6
  Eerstaanwezend sociaal verpleegkundige                               24/6
  Directeur eerste klasse                                              24/2
  Medisch assistent eerste klasse                                      23/6
      na 16 jaar geldelijke ancienniteit                               24/R
  Sociaal verpleegkundige eerste klasse                                23/6
      na 16 jaar geldelijke ancienniteit                               24/R
  Medisch assistent                                                    22/6
      na 7 jaar geldelijke ancienniteit                                23/6
  Sociaal verpleegkundige                                              22/6
      na 7 jaar geldelijke ancienniteit                                23/6
  Revisor-boekhouding                                                  22/4
  Bibliotheekbeheerder                                                 22/4
  Hoofdopvoeder                                                        21/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/B
  Verificateur-boekhouding                                             21/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/C
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Hoofdkinderverzorger                                                 34/1
  Technisch beambte mecanograaf                                        33/3
  Eerste kinderverzorger                                               32/4
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Kinderverzorger                                                      30/3
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerste bewaker                                                       43/A
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Eerstaanwezend hoofdkamerbewaarder                                   43/5
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Hoofdkamerbewaarder                                                  42/3
  Ponser-mechanograaf                                                  42/2
  Typist                                                               42/2
  Bewaker                                                              42/2
  Telefonist                                                           42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder (rang 41)                         42/2
  Bode-kamerbewaarder                                                  40/1
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Werkmeester eerste klasse                                            34/5
  Werkmeester tweede klasse                                            32/4
  Werkmeester derde klasse                                             30/3
  Eerste vakman elektricien                                            43/5
  Eerste vakman rijtuigmechanicien                                     43/5
  Hulparbeider B                                                       40/1
  Geschoold werkman A (rang 41)                                        42/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Autobestuurder (rang 41)                                             42/2
  Eerstaanwezend hulparbeider (rang 41)                                42/2
  Nachtwaker                                                           40/1
  Hulparbeider                                                         40/1  VI. - MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN N.V.

  1  Administratief personeel
  Havenkapitein-commandant                                             13/S
  Havenkapitein                                                        11/S
  Adjunct-havenkapitein                                                10/S
  Hoofdzeesluismeester                                                 25/4
  Eerste havenluitenant                                                25/4
  Havenluitenant                                                       25/3
  Eerste zeesluismeester                                               25/3
  Rekenplichtige                                                       24/4
  Hoofd elektromecanicien                                              24/3
  Verificateur boekhouding 1e klasse                                   23/2
  Verificateur boekhouding                                             22/3
  Zeesluismeester                                                      22/A
  Havenluitenant tweede klasse                                         22/A
  Elektromecanicien eerste klasse                                      22/C
      na 9 jaar ancienniteit in de graad of 15 jaar ancienniteit
       in het niveau                                                   22/G
  Elektromecanicien                                                    20/2
  Dokmeester                                                           35/2
  Assistent havenverkeersleider                                        34/5
  Hoofdkaaimeester                                                     34/5
  Leidend speciaal klerk-ontvanger                                     34/3
  Eerste kaaimeester                                                   32/4
  Speciaal klerk-ontvanger                                             32/2
  Kaaimeester                                                          30/3
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Technicus eerste klasse                                              32/4
  Technicus tweede klasse                                              30/3
  Speciaal chef mecanicien                                             44/4
  Eerste vakman A                                                      44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Eerste vakman                                                        43/5
  Geschoold werkman B                                                  42/3  VII. - OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS GEEL.

  1  Medisch, paramedisch, verplegend en verzorgend personeel
  Apotheker                                                            10/3
  Leraar                                                               10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Hoofd van de nursing                                                 25/G
  Gegradueerd hoofdverpleger                                           25/C
  Gegradueerd adjunct hoofdverpleger                                   24/A
  Gegradueerd ziekenverpleger A                                        24/B
  Eerstaanwezend assistent in de psychologie                           24/6
  Eerstaanwezend dietist                                               24/6
  Eerstaanwezend opvoeder                                              24/6
  Eerstaanwezend ergotherapeut                                         24/6
  Gegradueerd ziekenverpleger B                                        23/A
      na 16 jaar geldelijke ancienniteit                               24/Y
  Assistent in de psychologie 1e klasse                                23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Dietist eerste klasse                                                23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Opvoeder eerste klasse                                               23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Ergotherapeut eerste klasse                                          23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Gegradueerd ziekenverpleger C                                        22/D
      na 7 jaar geldelijke ancienniteit                                23/A
  Assistent in de psychologie                                          22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Dietist                                                              22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Opvoeder                                                             22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Ergotherapeut                                                        22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Laborant                                                             22/6
  Onderwijzer                                                          22/B
  Verpleegassistent A                                                  35/B
  Gebrevetteerd ziekenverpleger A                                      35/A
  Verpleegassistent B                                                  34/1
  Gebrevetteerd ziekenverpleger B                                      34/A
  Eerstaanwezend speciaal bewaker                                      43/5
  Speciaal bewaker                                                     42/3
  Geschoold helper                                                     43/B
  2  Administratief personeel
  Administratief directeur van een OPZ                                 11/3
  Eerste verfificateur boekhouding                                     24/3
  Verificateur accountant eerste klasse                                24/D
  Revisor boekhouding                                                  22/4
  Rekenplichtige                                                       22/4
  Eerstaanwezend directiesecretaris                                    22/4
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Telefonist                                                           42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   43/A
  Bode-kamerbewaarder                                                  42/2
  3  Technisch personeel en meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Hoofdtechnisch helper                                                24/1
  Eerstaanwezend technisch helper                                      22/4
  Technisch helper                                                     20/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/1
  Speciaal hoofdtechnicus                                              34/3
  Eerstaanwezend speciaal technicus                                    33/5
  Speciaal technicus eerste klasse                                     32/5
  Speciaal technicus tweede klasse                                     30/4
  Hoofdwerkman bewaker                                                 44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Chef-kok                                                             44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Eerste werkman bewaker                                               43/5
  Werkman bewaker                                                      42/3
  4  Ander personeel
  Geestelijk raadsman                                                  10/B
      na 8 jaar graadancienniteit                                      10/C
  Lekenconsulent                                                       10/B
      na 8 jaar graadancienniteit                                      10/C  VIII. - OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS REKEM.

  1  Medisch, paramedisch, verplegend en verzorgend personeel
  Apotheker                                                            10/3
  Leraar                                                               10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Hoofd van de nursing                                                 25/G
  Gegradueerd hoofdverpleger                                           25/C
  Gegradueerd adjunct hoofdverpleger                                   24/A
  Gegradueerd ziekenverpleger A                                        24/B
  Eerstaanwezend assistent in de psychologie                           24/6
  Eerstaanwezend dietist                                               24/6
  Eerstaanwezend opvoeder                                              24/6
  Eerstaaanwezend ergotherapeut                                        24/6
  Gegradueerd ziekenverpleger B                                        23/A
      na 16 jaar geldelijke ancieniteit                                24/Y
  Assistent in de psychologie 1e klasse                                23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Dietist eerste klasse                                                23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Opvoeder eerste klasse                                               23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Ergotherapeut eerste klasse                                          23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Gegradueerd ziekenverpleger C                                        22/D
      na 7 jaar geldelijke ancienniteit                                23/A
  Assistent in de psychologie                                          22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Dietist                                                              22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Opvoeder                                                             22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Ergotherapeut                                                        22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Laborant                                                             22/6
  Onderwijzer                                                          22/B
  Verpleegassistent A                                                  35/B
  Gebrevetteerd ziekenverpleger A                                      35/A
  Verpleegassistent B                                                  34/1
  Gebrevetteerd ziekenverpleger B                                      34/A
  Eerstaanwezend speciaal bewaker                                      43/5
  Speciaal bewaker                                                     42/3
  Geschoold helper                                                     43/B
  2  Administratief personeel
  Administratief directeur van een OPZ                                 11/3
  Eerste verificateur boekhouding                                      24/3
  Verificateur accountant eerste klasse                                24/D
  Revisor boekhouding                                                  22/4
  Rekenplichtige                                                       22/4
  Eerstaanwezend directiesecretaris                                    22/4
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Telefonist                                                           42/2
  Expeditionair                                                        42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   43/A
  Bode-kamerbewaarder                                                  42/2
  3  Technisch personeel en meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Hoofdtechnisch helper                                                24/1
  Eerstaanwezend technisch helper                                      22/4
  Technisch helper                                                     20/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/1
  Speciaal hoofdtechnicus                                              34/3
  Eerstaanwezend speciaal technicus                                    33/5
  Speciaal technicus eerste klasse                                     32/5
  Speciaal technicus tweede klasse                                     30/4
  Hoofdwerkman bewaker                                                 44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauanciennieit          44/3
  Chef-kok                                                             44/1
      na 3 jaar rangancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit         44/3
  Eerste werkman bewaker                                               43/5
  Werkman bewaker                                                      42/3
  4  Ander personeel
  Geestelijk raadsman                                                  10/B
      na 8 jaar graadancienniteit                                      10/C
  Lekenconsulent                                                       10/B
      na 8 jaar graadancienniteit                                      10/C  IX. - OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST.

  1  Administratief personeel
  Administrateur-generaal                                              16/1
  Adjunct-administrateur-generaal                                      15/1
  Eerste technisch adviseur                                            14/3
  Hoofdgeoloog-directeur                                               13/4
  Eerstaanwezend geoloog-hoofd van dienst                              12/2
  Eerstaanwezend geol                                                  11/6
  Geoloog                                                              10/3
  Ingenieur bouwkunde                                                  10/3
  Eerste hoofdtekenaar                                                 25/4
  Eerstaanwezend adjunct-inspecteur                                    25/L
  Eerste verificateur deskundige                                       25/L
  Eerstaanwezend secretaris                                            25/3
  Adjunct-inspecteur eerste klasse                                     24/6
  Verificateur-accountant eerste klasse                                24/S
  Technisch ingenieur                                                  240A
  Adjunct-inspecteur tweede klasse                                     22/U
  Gegradueerde in de milieuzorg                                        22/U
  Tekenaar A2                                                          20/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend hoofdkamerbewaarder                                   43/5
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Hoofdkamerbewaarder                                                  42/3
  Klasseerder                                                          42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   41/1
  Bode-kamerbewaarder                                                  40/1
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Werkmeester eerste klasse                                            34/5
  Meesterknecht tweede klasse                                          32/4
  Meesterknecht derde klasse                                           30/3
  Autobestuurder-mecanicien                                            42/3
  Geschoold werkman A                                                  41/2
  Hulparbeider B                                                       40/1  X. - VLAAMS COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME.

  1  Administratief personeel
  Commissaris-generaal                                                 16/1
  Adjunct-commissaris-generaal                                         15/1
  Eerstaanwezend adjunct-inspecteur (HOBU)                             25/L
  Eerstaanwezend adjunct-inspecteur                                    25/3
  Eerstaanwezend hofmeester                                            24/6
  Adjunct-inspecteur eerste klasse (HOBU)                              24/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      25/L
  Adjunct-inspecteur eerste klasse                                     24/1
  Adjunct-inspecteur tweede klasse (HOBU)                              22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      24/6
  Adjunct-inspecteur tweede klasse                                     22/2
  Hofmeester                                                           22/6
  Publiciteitstechnicus (HOBU)                                         22/6
  Eerstaanwezend directiesecretaris (HOBU)                             22/P
  Eerstaanwezend directiesecretaris                                    22/4
  Publiciteitstechnicus                                                22/1
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Expeditionair                                                        42/2
  Klasseerder                                                          42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder (rang 41)                         42/2
  Bode-kamerbewaarder (rang 40)                                        42/2
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Eerste vakman rijtuigmecanicien                                      43/5
  Autobestuurder-mecanicien                                            42/3  XI. - VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING.

  1  Administratief personeel
  Subgewestelijk directeur eerste klasse                               13/3
  Subgewestelijk directeur tweede klasse                               13/2
  Provinciaal directeur                                                13/R
  Directeur tweede klasse                                              12/D
  Directeur derde klasse                                               11/H
  Hoofd-arbeidsbemiddeling eerste klasse                               11/3
  Hoofd arbeidsbemiddeling tweede klasse                               10/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/I
  Hoofd-arbeidsbemiddeling derde klasse                                10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Adjunct-directeur                                                    10/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/I
  Inspecteur-boekhouding                                               10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Eerste beroepsadviseur                                               25/6
  indien HOBU-diploma een wervingsvoorwaarde was                       25/K
  Eerstaanwezend adjunct-inspecteur                                    25/D
  Beroepsadviseur (HOBU)                                               24/E
  Beroepsadviseur                                                      24/8
  Hoofdassistent-psychotechnicus                                       24/7
  Adjunct-beroepsadviseur tweede klasse                                24/2
  Eerste technicus adjunct                                             24/2
  Eerste verificateur boekhouding                                      24/1
  Adjunct-inspecteur eerste klasse                                     24/1
  Eerstaanwezend assistent-psychotechnicus                             24/6
  Eerste bemiddelaar                                                   24/1
  Hoofdcontroleur                                                      24/1
  Assistent-psychotechnicus eerste klasse                              23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Adjunct-inspecteur tweede klasse                                     22/3
  Assistent psychotechnicus                                            22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Bemiddelaar                                                          22/3
  Controleur                                                           22/3
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Adjunct-controleur                                                   20/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/1
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerste ponser-mechanograaf                                           44/1
  Eerstaanwezend hoofdkamerbewaarder                                   43/5
  Hoofdkamerbewaarder                                                  42/3
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   42/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Ponser-mechanograaf                                                  42/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Telefonist                                                           42/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Bode-kamerbewaarder                                                  40/1
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Hulpwerkmeester                                                      34/1
  Adjunct meesterknecht eerste klasse                                  33/4
  Meesterknecht tweede klasse                                          32/4
  Geselecteerd vakman                                                  32/2
  Geselecteerd werkman B                                               30/3
  Geselecteerd werkman A                                               30/2
  Geschoold werkman A                                                  42/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      43/A
  Hulparbeider B                                                       40/1  XII. - VLAAMSE DIENST VOOR BUITENLANDSE HANDEL.

  1  Administratief personeel
  Adjunct-directeur-generaal                                           15/1
  Receptionist                                                         22/P
  Verificateur-accountant                                              22/4
  Programmeur                                                          20/A
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Hoofdkamerbewaarder                                                  42/3
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Telefonist                                                           42/2
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Autobestuurder-mecanicien                                            42/3  XIII. - VLAAMS FONDS VOOR SOCIALE INTEGRATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP.

  Administratief personeel
  Pedagogisch adviseur                                                 13/2
  Adjunct-adviseur (pedagoog)                                          11/3
  Eerstaanwezend hoofdboekhouder                                       11/3
  Eerstaanwezend adviseur voor beroepskeuze                            11/3
  Hoofdboekhouder                                                      10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Adviseur voor beroepskeuze                                           10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Bestuurssecretaris (pedagoog)                                        10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Eerste secretaris                                                    25/1
  Eerstaanwezend integratiebeambte                                     24/1
  Integratiebeambte                                                    22/4
  Hulpverificateur                                                     21/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/C
  Technisch beambte                                                    21/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/C
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2  XIV. - VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE.

  Administratief personeel
  Voorzitter                                                           16/1
  Opdrachthouder                                                       15/1
  Eerste wetenschappelijk adviseur                                     14/3
  Wetenschappelijk adviseur                                            13/4
  Adjunct-wetenschappelijk adviseur                                    12/2
  Aspirant-wetenschappelijk adviseur                                   11/6
  Bestuurssecretaris-documentalist                                     10/2
  Eerste secretaris                                                    25/3
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A  XV. - VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN.

  Administratief personeel
  Hoofd bedrijfsadviseur                                               11/5
  Hoofd pedagogisch adviseur                                           11/5
  Hoofd kunstadviseur                                                  11/5
  Eerstaanwezend bedrijfsadviseur                                      11/3
  Eerstaanwezend pedagogisch adviseur                                  11/3
  Eerstaanwezend kunstadviseur                                         11/3
  Bedrijfsadviseur                                                     10/1
  Pedagogisch adviseur                                                 10/1
  Kunstadviseur                                                        10/1
  Adjunct-inspecteur eerste klasse                                     24/1
  Eerste hoofdcontroleur                                               23/1
  Eerste controleur                                                    22/1
  Speciaal controleur eerste klasse                                    21/3
  Adjunct-controleur                                                   20/2
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Telefonist                                                           42/2  Overgangsregeling.
  Het personeelslid, titularis van één van de hierna vermelde graden, dat als dusdanig werd overgedragen naar het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen op 1 juli 1991, en het genot heeft van de naast de graad vermelde weddeschaal, blijft deze weddeschaal verder genieten.

  Adjunct-adviseur hoofd van dienst                                    11/5
  Hoofdklerk                                                           34/5  XVI. - VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ.

  Administratief personeel
  Administrateur-generaal (overgeheveld van de Nationale Maatschappij
   voor de Huisvesting)                                                17/1
  Adjunct-administrateur-generaal                                      15/1
  Verificateur-boekhouding eerste klasse                               24/2
  Bibliotheekbewaarder                                                 22/4
  Verificateur-boekhouding                                             22/2
  Hulpverificateur                                                     21/1
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Eerste werkopzichter                                                 34/3
  Eerste adjunct-tekenaar                                              34/3
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Werkopzichter                                                        32/4
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Adjunct-werkopzichter                                                30/A
  Klerk-stenotypist                                                    30/2  XVII. - VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ.

  1  Administratief personeel
  Administrateur-generaal                                              16/1
  Adjunct-administrateur-generaal                                      15/1
  Hoofdinspecteur-directeur                                            13/2
  Hoofdcontroleur van ruilverkaveling                                  12/1
  Controleur van ruilverkaveling                                       11/3
  Adjunct-controleur van ruilverkaveling                               10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Bestuurssecretaris-jurist                                            10/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      10/A
  Eerstaanwezend adjunct-inspecteur                                    24/6
  Hoofdfotograaf                                                       24/6
  Hoofdlandbouwtechnicus A1                                            24/6
  Eerste calculator                                                    24/3
  Hoofdbeambte-cartograaf                                              24/3
  Hoofdtechnisch helper                                                24/1
  Landmeter-expert onroerende goederen eerste klasse (overgeheveld
   van de Nationale Landmaatschappij en daar op 31 december 1975
   titularis van de graad van landmeter-expert onroerende goederen
   of beambte-cartograaf tweede klasse)                                24/C
  Landmeter-expert onroerende goederen (overgeheveld van de
   Nationale Landmaatschappij en daar op 31 december 1995 titularis
   van de graad van landmeter-expert onroerende goederen of
   beambte-cartograaf tweede klasse na twee jaar graadancienniteit)    24/C
  Adjunct-inspecteur eerste klasse                                     23/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      24/R
  Eerstaanwezend fotograaf                                             23/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      24/R
  Eerstaanwezend landbouwtechnicus A1                                  23/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      24/R
  Adjunct-inspecteur tweede klasse                                     22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Fotograaf                                                            22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Landbouwtechnicus A1                                                 22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Beambte-cartograaf eerste klasse                                     22/C
      na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit        22/G
  Calculator                                                           22/C
      na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit        22/G
  Eerste technisch helper                                              22/3
      na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar niveauanciennteit         22/4
  Beambte-cartograaf tweede klasse                                     20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hulpcalculator                                                       20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Technisch helper                                                     20/1
      na 4 jaar graadanciennieit                                       21/2
  Eerste adjunct-tekenaar                                              34/3
  Eerste werkopzichter                                                 34/3
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Adjunct-tekenaar eerste klasse                                       32/4
  Werkopzichter                                                        32/4
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Adjunct-tekenaar                                                     30/A
  Werkopzichter                                                        30/A
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend hoofdkamerbewaarder                                   43/5
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  Hoofdkamerbewaarder                                                  42/3
  Expeditionaire                                                       42/2
  Klasseerder                                                          42/2
  Telefoniste                                                          42/2
  Eerstaanwezend bode-kamerbewaarder                                   42/2
  Bode-kamerbewaarder                                                  40/1
  2  Meesters-, vak- en dienstpersoneel
  Werkmeester eerste klasse                                            34/5
  Eerstaanwezend drukpersbediener                                      32/5
  Drukpersbediener                                                     30/4
  Autobestuurder-mecanicien                                            42/3
  Autobestuurder                                                       42/2
  Geschoold werkman A                                                  42/2
  Hulparbeider                                                         40/1  XVIII. - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ.

  1  Administratief personeel
  Administrateur-generaal                                              16/1
  Adjunct-administrateur-generaal                                      15/1
  Eerste hoofdtechnicus                                                25/R
  Eerste hoofdtekenaar                                                 25/R
  Eerste verificateur-deskundige                                       25/L
  Eerstaanwezend secretaris                                            25/3
  Eerstaanwezend adjunct-inspecteur                                    24/6
  Hoofdlaborant                                                        24/6
  Verificateur accountant eerste klasse                                24/6
  Adjunct-inspecteur eerste klasse                                     23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Eerste laborant                                                      23/6
      na 16 jaar graadancienniteit                                     24/R
  Laborant                                                             22/6
      na 7 jaar graadancienniteit                                      23/6
  Verificateur boekhouding                                             21/1
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/C
  Rekenplichtig opsteller                                              20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hoofdklerk-stenotypist                                               34/2
  Eerste klerk-stenotypist                                             32/2
  Klerk-stenotypist                                                    30/2
  Eerstaanwezend beambte                                               43/A
  2  Meester-, vak- en dienstpersoneel
  Eerste hoofdelectromecanicien                                        25/R
  Hoofdelectromecanicien                                               24/3
  Electromecanicien eerste klasse                                      22/C
      na 9 jaar graadancienniteit of 15 jaar niveauancienniteit        22/G
  Electromecanicien                                                    20/2
      na 4 jaar graadancienniteit                                      21/2
  Hulpwerkmeester                                                      34/3
  Meesterknecht tweede klasse                                          32/4
  Meesterknecht derde klasse                                           30/3
  3  Afgeschafte graden
  Hoofdtechnisch-ingenieur                                             11/3
  Eerste technisch-ingenieur                                           25/K
  Hoofd van de huishoudelijke dienst                                   34/H  XIX. - VLAAMSE ONDERWIJSRAAD.

  Administratief personeel
  Algemeen secretaris                                                  16/1
  Adjunct-algemeen secretaris                                          15/1
  Opdrachthouder                                                       13/2
  Adjunct bij het secretariaat                                         25/4  Art. 3. Het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 1990 tot toekenning van weddecomplementen aan de personeelsleden van de Diensten van de Vlaamse regering en van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1992, wordt opgeheven.

  Art. 4. De directiesecretaris met minder dan 4 jaar graadanciënniteit geniet de weddeschaal 21/X.

  Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1992, behalve voor de weddeschalen die als bijlage bij dit besluit gevoegd zijn, en die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 1993 voor de personeelsleden van niveau 3 en 4, 1 juli 1993 voor de personeelsleden van niveau 2 met uitzondering van de personeelsleden titularis van een graad waar voor de aanwerving een diploma van het hoger onderwijs van het korte type vereist is, en 1 november 1993 voor de overige personeelsleden, en behalve voor artikel 4 dat uitwerking heeft op 1 januari 1994.

  Art. 6. De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
  Brussel, 16 maart 1994.
  De minister-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
  L. VAN DEN BRANDE
  De minister vice-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,
  N. DE BATSELIER
  De Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,
  Th. KELCHTERMANS
  De Vlaamse minister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden,
  H. WECKX
  De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
  L. VAN DEN BOSSCHE
  De Vlaamse minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming,
  J. SAUWENS
  De Vlaamse minister van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden,
  Mevr. L. DETIEGE
  De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Gezondheidsinstellingen, Welzijn en Gezin,
  Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

  Bijlage.

  Art. N1. Bijlage 1. Vlaamse openbare instellingen. - Tabel van de weddeschalen. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 24/06/1994, p. 17190 tot 17205>
  <Gewijzigd bij BVR 1995-05-24/41, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1993 of 01-07-1993 of 01-11-1993. Zie B.St. 24-08-1995, p. 24189-24193>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse regering,
   Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 87 en 96 gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;
   Gelet op de wet van 8 mei 1929 met betrekking tot het aanleggen van een tunnel onder de Schelde te Antwerpen en de inrichting der gronden op de linkeroever aldaar;
   Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967;
   Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 20ter, § 2, gewijzigd bij decreet van 5 juli 1989 betreffende het onderwijs;
   Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 32ter, § 1 en § 4, gewijzigd bij decreet van 12 december 1990;
   Gelet op het decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, aangevuld bij decreet van 20 maart 1984 houdende uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op artikel 5, § 1;
   Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van een Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme, inzonderheid op artikel 8;
   Gelet op het bijzonder decreet van 19 december 1988 betreffende de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 57;
   Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, inzonderheid op de artikelen 3 en 17, § 2;
   Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van een Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, inzonderheid op de artikelen 3 en 8, § 3;
   Gelet op het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, inzonderheid op artikel 18;
   Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs-II, inzonderheid op artikel 160;
   Gelet op het decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid, inzonderheid op de artikelen 24, § 1 en 45;
   Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op artikel 48;
   Gelet op het decreet van 23 januari 1991 betreffende de oprichting van een Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie, inzonderheid op artikel 20;
   Gelet op het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel, inzonderheid op artikel 20;
   Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs, gegeven op 17 december
1993;
   Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, gegeven op 21 december 1993;
   Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem, gegeven op 22 december 1993;
   Gelet op het advies van het beheerscomité van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, gegeven op 5 januari 1994;
   Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel, gegeven op 13 januari 1994;
   Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig ondernemen, gegeven op 14 januari 1994;
   Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport- en de Openluchtrecreatie, gegeven op 9 februari 1994;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 8 december 1993;
   Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor ambtenarenzaken, gegeven op 8 december 1993;
   Gelet op het protocol nr. 21.82 van 14 december 1993 van het sectorcomité XVIII - Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gewest;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat, met het oog op een correcte betaling van de personeelsleden van sommige instellingen en ter vrijwaring van de pensioenrechten van de gepensioneerde ambtenaren, het noodzakelijk is onverwijld de weddeschalen te bepalen rekening houdend met de sectorale sociale programmatie 1990-1992 en de intersectorale sociale programmatie 1991-1994;
   Op het gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse regering;
   Na beraadslaging,
   Besluit :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 24-05-1995 GEPUBL. OP 24-08-1995
    (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2BIS; BIJL.)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie