J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/12/13/1993003861/justel

Titel
13 DECEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van deelnemingen van openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen. Zie wijziging(en)

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 30-12-1993 nummer :   1993003861 bladzijde : 29051
Dossiernummer : 1993-12-13/31
Inwerkingtreding : 30-12-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De volgende artikelen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van deelnemingen van openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen, treden in werking :
  - de artikelen 195, 196, 250 en 251 wat het Gemeentekrediet van BelgiŽ, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet betreft, en artikel 250 eveneens wat de particuliere kredietinstellingen betreft;
  - artikel 252, tweede lid wat de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet betreft;
  - artikel 253 met uitzondering van de woorden " in voorkomend geval nader omschreven door de in de artikelen 204 en 205 bedoelde bestuursovereenkomsten en onverminderd de bepalingen van deze overeenkomsten die met inachtneming van voornoemde bepalingen werden opgesteld ", wat het Gemeentekrediet van BelgiŽ, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet betreft;
  - artikel 260 wat betreft de Nationale Bank van BelgiŽ, het Herdiscontering- en Waarborginstituut, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, de Nationale Investeringsmaatschappij, het Gemeentekrediet van BelgiŽ, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid, het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet en de Nationale Delcrederedienst;
  - de artikelen 266, 267 en 268 wat het Gemeentekrediet van BelgiŽ, de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet betreft, en 268 eveneens wat de Algemene Spaar- en Lijfrentekas-Bank, de Nationale Kas voor Beroepskrediet en het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet betreft;
  - artikel 274 wat het Gemeentekrediet van BelgiŽ betreft.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 3. Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van deelnemingen van openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen, inzonderheid op artikel 277;
   Gelet op artikel 152 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1993 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en harmonisering van de controle en de werkingsvoorwaarden van de kredietinstellingen;
   Overwegende dat het Gemeentekrediet van BelgiŽ zijn maatschappelijk doel tot hier toe niet heeft gewijzigd overeenkomstig artikel 118 van de wet van 17 juni 1991, en dat dienvolgens de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet evenmin zijn omgevormd overeenkomstig dezelfde wet; dat het niettemin aangewezen is dat de bepalingen van de wet van 17 juni 1991 betreffende de harmonisering van de werkingsvoorwaarden, op alle openbare kredietinstellingen in werking dienen te treden, en wat bijgevolg voornoemde instellingen betreft, in hun huidige vorm;
   Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-12-1996 GEPUBL. OP 31-12-1996
    (GEWIJZIGD ART. : 1)

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie