J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/11/09/1993031396/justel

Titel
9 NOVEMBER 1993. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort op de bewaarlijst en betreffende de aanvragen tot bescherming bedoeld in artikel 18, § 2, van de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 27-11-1993 nummer :   1993031396 bladzijde : 25510
Dossiernummer : 1993-11-09/31
Inwerkingtreding : 27-11-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7
Bijlagen.
Art. N1, N2, N3, N4, N5, N6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder :
  1° " ordonnantie ", de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed;
  2° " Dienst ", de Dienst monumenten en landschappen.

  Art. 2. Wanneer de aanvrager het College van burgemeester en schepenen is van de gemeente waar het goed gelegen is, wordt de aanvraag tot bescherming van een goed dat behoort tot de bij artikel 18, § 2, van de ordonnantie betrokken bewaarlijst van het onroerende erfgoed, in vier exemplaren ingediend bij de Dienst op een formulier dat conform bijlage I of II is.
  In dit geval worden, bij het door de burgemeester en gemeentesecretaris ondertekende formulier, de volgende inlichtingen en documenten gevoegd :
  a) een kopie van het besluit van het college van burgemeester en schepenen ter beslissing van de indiening van de aanvraag;
  b) een korte beschrijving van het goed alsook zijn eventuele benaming;
  c) een kopie van het uittreksel van de kadastrale legger betreffende het betrokken goed;
  d) ten minste vier betekenisvolle kleurenfoto's van het goed, van aangrenzende gebouwen en omgeving, die het mogelijk maken de ligging en het uiterlijk van het goed juist in te schatten. Deze foto's moeten ten minste uit twee verschillende hoeken genomen worden.

  Art. 3. Wanneer de aanvrager een vereniging zonder winstoogmerk is die beantwoordt aan de door artikel 7 en 18, § 2, 2° van de ordonnantie voorgeschreven voorwaarden, wordt de aanvraag tot bescherming van een goed dat behoort tot de bij artikel 18, § 2 van de ordonnantie betrokken bewaarlijst van het onroerende erfgoed, in vier exemplaren ingediend bij de Dienst op een formulier dat conform bijlage III of IV is.
  In dit geval worden, bij het formulier dat ten minste ondertekend is door twee beheerders van de vereniging, de volgende inlichtingen en documenten gevoegd :
  a) een kopie van de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad waarin haar statuten en de eventuele wijzigingen hiervan bekendgemaakt zijn;
  b) een lijst met de naam, de voornaam, het adres, de geboortedatum, het nummer van de identiteitskaart en de handtekening van de 150 personen die ten minste 18 jaar oud zijn en hun woonplaats hebben in het Gewest en die om de inschrijving van het goed op de bewaarlijst verzoeken;
  c) een korte beschrijving van het goed alsook zijn eventuele benaming;
  d) een kopie van het uittreksel van de kadastrale legger betreffende het betrokken goed;
  e) ten minste vier betekenisvolle kleurenfoto's van het goed, van aangrenzende gebouwen en omgeving, die het mogelijk maken de ligging en het uiterlijk van het goed juist in te schatten. Deze foto's moeten ten minste uit twee verschillende boeken genomen worden.

  Art. 4. Wanneer de aanvrager de eigenaar is van het bewuste goed en dat goed niet ingeschreven is op de bewaarlijst, wordt de aanvraag tot bescherming van een goed dat behoort tot de bij artikel 18, § 2 van de ordonnantie betrokken bewaarlijst van het onroerende erfgoed, in vier exemplaren ingediend bij de Dienst op een formulier dat conform bijlage V of VI is.
  In dit geval worden bij het formulier, de volgende inlichtingen en documenten gevoegd :
  a) enig stuk waaruit blijkt dat de aanvrager eigenaar is van het goed;
  b) een korte beschrijving van het goed alsook zijn eventuele benaming;
  c) een kopie van het uittreksel van de kadastrale legger van het betrokken goed;
  d) ten minste vier betekenisvolle kleurenfoto's van het goed, van aangrenzende gebouwen en omgeving, die het mogelijk maken de ligging en het uiterlijk van het goed juist in te schatten. Deze foto's moeten ten minste uit twee verschillende hoeken genomen worden.

  Art. 5. De Regering stelt de in dit besluit bedoelde formulieren van aanvraag tot bescherming ter beschikking van een ieder die erom verzoekt.

  Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 7. Het lid dat Monumenten en Landschappen tot zijn bevoegdheid heeft, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

  Bijlagen.

  Art. N1. Bijlage 1. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/11/1993, p. 25518>

  Art. N2. Bijlage 2. AANVRAAG TOT BESCHERMING VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/11/1993, p. 25519>

  Art. N3. Bijlage 3. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/11/1993, p. 25520>

  Art. N4. Bijlage 4. AANVRAAG BESCHERMING VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/11/1993, p. 25521>

  Art. N5. Bijlage 5. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/11/1993, p. 25522>

  Art. N6. Bijlage 6. AANVRAAG TOT BESCHERMING VAN EEN GOED DAT TOT HET ONROERENDE ERFGOED BEHOORT. <Bijlage niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 27/11/1993, p. 25523>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, inzonderheid op artikelen 7, § 2 en 18, § 2;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie