J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/06/24/1993031278/justel

Titel
24 JUNI 1993. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de milieu-attesten en milieuvergunningen worden afgegeven door het Brussels Instituut voor Milieubeheer.
(NOTA : Raadpleging van vroegere vesies vanaf 02-09-1993 en tekstbijwerking tot 26-03-2009)

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 02-09-1993 nummer :   1993031278 bladzijde : 19314
Dossiernummer : 1993-06-24/45
Inwerkingtreding : 01-12-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.De publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de milieu-attesten en milieuvergunningen worden afgegeven door het Brusselse Instituut voor Milieubeheer zijn :
  1° De Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Provincies, de Brusselse Agglomeratie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de gemeenten, de verenigingen van gemeenten, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de verenigingen bedoeld in artikel 118 en volgende van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn;
  2° de instellingen van openbaar nut die vallen onder de toepassing van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;
  3° de autonome overheidsbedrijven die vallen onder de toepassing van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;
  4° de Koninklijke Schenking;
  5° de door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen;
  6° (de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel; <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  7° (de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (V.R.T.)); <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  8° de universiteiten en de universitaire onderwijsinstellingen van een Gemeenschap alsook de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs;
  9° de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, (Citeo) de Vlaamse Vervoermaatschappij, afgekort als V.V.M. en de Société Régionale Wallonne du Transport Public de personnes; <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  10° de internationale organisaties met rechtspersoonlijkheid, de diplomatieke zendingen en de consulaire beroepsposten van de door België erkende Staten, alsook de vertegenwoordigingen van de gefederaliseerde of gedecentraliseerde eenheden van deze Staten.
  (11° de Maatschappij voor stadsvernieuwing van de wijk van het Zuidstation.) <BESL 1998-10-22/40, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 19-12-1998>
  (12° de Radiotélévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.)) <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  (13° de Belgisches Rundfunk und Femsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (B.R.F.)) <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  (14° de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  (15° de SFAR en haar dochtermaatschappijen die voor 100 % gecontroleerd worden [1 ...]1) <BESL 2008-07-10/49, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 23-08-2008>
  (1)<BESL 2009-02-19/47, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 05-04-2009>

  Art. 2. Het Lid van de Regering tot wiens bevoegdheid Leefmilieu en Waterbeleid behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning in werking treedt.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
   Gelet op de ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 15;
   Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 19-02-2009 GEPUBL. OP 26-03-2009
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 10-07-2008 GEPUBL. OP 13-08-2008
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 22-10-1998 GEPUBL. OP 09-12-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie