J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1993/04/20/1993011162/justel

Titel
20 APRIL 1993. - Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-01-1996 en tekstbijwerking tot 03-05-2016)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 28-04-1993 nummer :   1993011162 bladzijde : 9500
Dossiernummer : 1993-04-20/30
Inwerkingtreding : 01-05-1993

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Prijskennisgevingsprocedure.
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Procedure tot prijsverhogingsaanvraag.
Art. 3-7
HOOFDSTUK IV. - Algemene informatie.
Art. 8
HOOFDSTUK V. - Opheffingen.
Art. 9
HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen.
Art. 10-11
HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.
Art. 12-13

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Definities.

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1 Minister : de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft;
  2 onderneming : de producent, de invoerder en de dienstverlener;
  3 produkten : produkten, grondstoffen, eetwaren, koopwaren en diensten met uitzondering van deze welke geleverd worden in uitvoering van een arbeids-, bedienden-, leer- of dienstbodencontract.

  HOOFDSTUK II. - Prijskennisgevingsprocedure.

  Art. 2. 1. De onderneming waarvan de totale omzet van het laatste boekjaar hoger ligt dan 300 miljoen frank exclusief BTW, brengt elke wijziging van haar verkoopprijzen ter kennis (aan de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging, E. Jacqmainlaan 154, 1210 Brussel), uiterlijk op de eerste dag van het toepassen ervan. <MB 1995-11-29/37, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-1996>
   2. Deze kennisgeving omvat de volgende gegevens :
  - aktuele prijzen;
  - de nieuwe prijzen;
  - de procentuele aanpassingen;
  - de exacte toepassingsdatum.
  (NOTA : art. 2 vernietigd bij het arrest nr. 128621 van 1 maart 2004 in de zaak A. 52.444./IX-358 ; zie B.S. 15.04.2004, Ed. 2, p. 22627)

  HOOFDSTUK III. - Procedure tot prijsverhogingsaanvraag.

  Art. 3.Onverminderd specifieke bepalingen omtrent het vaststellen van prijzen of marges, en ongeacht hun omzet mogen de ondernemingen van de hieronder opgesomde sectoren geen prijsverhoging toepassen zonder voorafgaandelijke aanvraag :
  - de aardolieprodukten;
  - [1 ...]1;
  - (...); <MB 2005-08-12/31, art. 9, 005; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
  - het gas en de electriciteit onderworpen aan de nationale tarificatie;
  - de waterdistributie;
  - [2 ...]2
  - (...); <MB 2001-02-09/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-03-2001>
  - [3 ...]3;
  - (...); <MB 2005-07-01/32, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 19-09-2005>
  - (...); <MB 2005-07-01/32, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 19-09-2005>
  (- de verplichte arbeidsongevallenverzekering.) <MB 2005-07-01/32, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 19-09-2005>
  ----------
  (1)<MB 2010-08-05/01, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 22-08-2010>
  (2)<KB 2014-04-10/85, art. 28,5, 008; Inwerkingtreding : 01-07-2014>
  (3)<MB 2016-04-25/02, art. 1, 009; Inwerkingtreding : 03-05-2016>

  Art. 4. 1. Elke prijsverhogingsaanvraag wordt bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst (aan de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging) toegezonden. <MB 1995-11-29/37, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-1996>
   2. Om ontvankelijk te zijn moet de aanvraag volgende gegevens bevatten :
  1 de handelsnaam en het adres van de onderneming;
  2 de aard en de specificaties van de produkten en de betrokken omzet;
  3 de actuele en de aangevraagde verkoopprijzen en hun toepassingsdatum;
  4 de verkoopsvoorwaarden;
  5 de markt- en mededingingsvoorwaarden;
  6 de becijferde verantwoording van de verhoging en de evolutie van de kostprijselementen;
  7 de jaarrekeningen van de onderneming voor de laatste drie afgesloten boekjaren en, in voorkomend geval, de uitbatingsrekeningen van de betrokken afdeling.
  Wanneer de aanvraag niet volledig is, verwittigt (de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging) de onderneming bij een ter post aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst en wijst op de ontbrekende gegevens. De termijn voorzien in artikel 5 wordt gestuit tot (de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging) alle vereiste gegevens heeft ontvangen. <MB 1995-11-29/37, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-1996>

  Art. 5. 1. Binnen de zestig dagen na ontvangst van de vlledige aanvraag, wordt de beslissing van de Minister met betrekking tot de prijsverhoging die hij toestaat, bij een ter post aangetekend schrijven aan de aanvrager betekend.
   2. Bij ontstentenis van een beslissing binnen de zestig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag, is de onderneming gerechtigd de gevraagde prijsverhoging toe te passen.
   3. De onderneming mag de toegestane prijsverhoging toepassen zodra zij de beslissing van de Minister heeft ontvangen.

  Art. 6. De ondernemingen delen (aan de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging) de nieuwe prijzen mee uiterlijk op de eerste dag van het toepassen ervan. <MB 1995-11-29/37, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-1996>

  Art. 7. In de sectoren opgesomd in artikel 3, moeten de prijzen van produkten die als nieuw kunnen worden aangezien, (aan de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging) ter kennis worden gebracht uiterlijk tien dagen vr hun toepassing. Deze kennisgeving moet gebeuren door middel van een ter post aangetekend schrijven en de vermelding " nieuw produkt " moet op de brief worden aangebracht. <MB 1995-11-29/37, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-1996>
  Bij ontstentenis van deze brief, zal het produkt als nieuw worden aangezien.

  HOOFDSTUK IV. - Algemene informatie.

  Art. 8. De ondernemingen zijn verplicht op vraag (van de Algemene Inspectie van de Prijzen en de Mededinging) alle inlichtingen te verschaffen in verband met de prijs-evolutie. <MB 1995-11-29/37, art. 4, 002; Inwerkingtreding : 17-01-1996>

  HOOFDSTUK V. - Opheffingen.

  Art. 9. Worden opgeheven :
  1 <Opheffingsbepaling van het MB 1967-03-15/30>
  2 <Opheffingsbepaling van het MB 1974-07-09/30>
  3 <Opheffingsbepaling van het MB 1976-01-26/31>
  4 <Opheffingsbepaling van het MB 1976-09-09/30>
  5 <Opheffingsbepaling van het MB 1976-12-30/30>
  6 het ministerieel besluit van 3 maart 1977 met betrekking tot de prijzen voor fruit en groenten;
  7 <Opheffingsbepaling van het MB 1979-10-15/30>
  8 <Opheffingsbepaling van het MB 1984-08-09/30>
  9 <Opheffingsbepaling van het MB 1980-12-05/30>
  10 <Opheffingsbepaling van het MB 1981-06-09/32>
  11 <Opheffingsbepaling van het MB 1981-08-04/30>
  12 <Opheffingsbepaling van het MB 1981-11-27/33>
  13 <Opheffingsbepaling van het MB 1982-06-23/30>
  14 <Opheffingsbepaling van het MB 1983-11-23/35>
  15 <Opheffingsbepaling van het MB 1984-04-26/30>
  16 <Opheffingsbepaling van het MB 1985-01-08/34>
  17 <Opheffingsbepaling van het MB 1985-11-13/31>
  18 <Opheffingsbepaling van het MB 1988-06-24/30>
  19 <Opheffingsbepaling van het MB 1988-07-25/31>
  20 <Opheffingsbepaling van het MB 1990-02-16/30>
  21 <Opheffingsbepaling van het MB 1990-09-20/30>
  22 <Opheffingsbepaling van het MB 1992-08-05/33>

  HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen.

  Art. 10. De prijsverhogingen die zijn verworven op basis van vroegere reglementaire bepalingen, mogen worden toegepast na inwerkingtreding van onderhavig besluit mits naleving van de bepalingen van artikel 6.

  Art. 11. Voor de ondernemingen van de sectoren opgesomd in artikel 3, worden de procedures, ingediend vr de inwerkingtreding van dit besluit in toepassing van vroegere reglementaire bepalingen, en die nog niet geleid hebben tot een beslissing, omgevormd in een prijsverhogingsaanvraag als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, met als geldigheidsdatum 1 mei 1993.

  HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.

  Art. 12. De inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de hoofdstukken II en III van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen.

  Art. 13. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1993.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economische Zaken,
   Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 23 december 1969, 30 juli 1971 en 17 juli 1975;
   Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen;
   Gelet op het advies van de Raad van State,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 25-04-2016 GEPUBL. OP 03-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-04-2014 GEPUBL. OP 01-07-2014
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05-08-2010 GEPUBL. OP 12-08-2010
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05-05-2006 GEPUBL. OP 24-05-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-07-2005 GEPUBL. OP 09-09-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 12-08-2005 GEPUBL. OP 31-08-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-07-2005 GEPUBL. OP 20-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 09-02-2001 GEPUBL. OP 24-02-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 29-11-1995 GEPUBL. OP 17-01-1996
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 4; 6; 7; 8)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 9 uitvoeringbesluiten 8 gearchiveerde versies
  Franstalige versie