J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/08/05/1992018091/justel

Titel
5 AUGUSTUS 1992. - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen, met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen en van het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen.

Bron :
MIDDENSTAND
Publicatie : 04-11-1992 nummer :   1992018091 bladzijde : 23463
Dossiernummer : 1992-08-05/49
Inwerkingtreding : 01-01-1991

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit dient verstaan :
  1° onder " koninklijk besluit nr. 289 " : het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen, met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen;
  2° onder " koninklijk besluit nr. 464 " : het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen;
  3° onder " Rijksinstituut " : het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

  Art. 2. Ten einde voor 1991 de kosten, voorzien in artikel 7, § 3, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 289 en in artikel 13, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 464 te dekken, zal een voorschot van honderd negenenzestig miljoen frank op de affectaties bedoeld bij artikel 13, 1° en 2° van voornoemd koninklijk besluit nr. 464, voorbehouden worden op een interne rekening bij het Rijksinstituut.

  Art. 3. De in artikel 2 beoogde kosten gedaan door het Rijksinstituut zullen van bovengenoemde rekening worden afgenomen, op het einde van elke trimester, op voorlegging van de vereiste boekhoudkundige bescheiden en na goedkeuring door de Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw.

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991.

  Art. 5. Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen, met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen, inzonderheid op artikel 7, § 3;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen, inzonderheid op artikel 13;
   Op de voordracht van Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie