J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1992/06/29/1992031227/justel

Titel
29 JUNI 1992. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende het opmaken van een bijzonder bestemmingsplan op verzoek van inwoners.

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 01-07-1992 nummer :   1992031227 bladzijde : 15002
Dossiernummer : 1992-06-29/35
Inwerkingtreding : 01-07-1992

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
Bijlage.
Art. N1

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit bedoelt men met " ordonnantie ", de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw.

  Art. 2. De aanvraag tot opmaak van een bijzonder bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 55 van de ordonnantie, moet volgende documenten bevatten :
  1° een aanvraag conform de bijlage bij dit besluit, met vermelding van de naam, de voornaam, het adres, de geboortedatum, het nummer van het identiteitsbewijs en de handtekening van elke aanvrager, alsmede de aanwijzing van de gevolmachtigde van de aanvragers;
  2° een liggingsplan dat de omtrek van het voorgestelde plan weergeeft en de benaming vermeldt van de wegen die zich binnen deze omtrek bevinden;
  3° een verklarende nota over de behoeften inzake ruimtelijke ordening en stedebouw waaraan binnen de voorgestelde omtrek moet voldaan worden;
  4° een nota over de doelstellingen van de geplande aanleg, onder meer wat de bestemmingen binnen de voorgestelde omtrek betreft.

  Art. 3. § 1. Wanneer het aantal aanvragers niet het getal bereikt bepaald in artikel 55 van de ordonnantie, verwittigt het college van burgemeester en schepenen hiervan schriftelijk en binnen de vijftien dagen na de ontvangst van de aanvraag, de gevolmachtigde van de aanvragers, met opgaaf van het vereiste aantal.
  § 2. In het geval bedoeld in § 1 kunnen nieuwe aanvragers, overeenkomstig artikel 2, een aanvullende aanvraag indienen die door het college van burgemeester en schepenen bij de eerste aanvraag gevoegd wordt.
  In dit geval begint de in artikel 55, derde lid, van de ordonnantie bedoelde termijn van drie maanden te lopen vanaf de ontvangst van de aanvullende aanvraag door het college van burgemeester en schepenen.

  Art. 4. Het lid van de Executieve tot wiens bevoegdheid stedebouw behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Bijlage.

  Art. N1. Bijlage 1. - AANVRAAG OM HET OPMAKEN VAN EEN BIJZONDER BESTEMMINGSPLAN. <Niet opgenomen om technische redenen. Zie B.St. 01/07/1992, p. 15003>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve,
   Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedebouw, inzonderheid op artikel 55;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van de Minister-Voorzitter en van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie