J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1991/08/28/1991003485/justel

Titel
28 AUGUSTUS 1991. - Koninklijk besluit betreffende het slaan van muntstukken van 50 ecu en van 5 ecu, jaartal 1991.

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 31-08-1991 nummer :   1991003485 bladzijde : 18946
Dossiernummer : 1991-08-28/30
Inwerkingtreding : 31-08-1991

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-11

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Er worden stukken in goud van 50 ecu en stukken in zilver van 5 ecu geslagen.

  Art. 2. Het goudstuk van 50 ecu vertoont de volgende kenmerken :
  gehalte : 999 duizendste;
  gewicht : 15,55 gram;
  diameter : 29 millimeter.
  Het bevat een half ons troy zuiver goud.

  Art. 3. Het zilverstuk van 5 ecu vertoont de volgende kenmerken :
  gehalte : 833 duizendste;
  gewicht : 22,85 gram;
  diameter : 37 millimeter.

  Art. 4. Beide stukken dragen op de voorzijde het gelauwerde borstbeeld van Keizer Karel de Grote, omringd door het opschrift KAROLUS IMP AUG, dat voorkomt op de denier van Quentovic en op de afsnede de vermelding VOT CL SRNB, verjaardagsformule van het Romeinse Rijk.
  Op de keerzijde van deze twee stukken staat de nominale waarde, 50 ecu of 5 ecu, omringd door twaalf sterren die de lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap voorstellen, het jaartal 1991, en op de afsnede staan de inschriften Belgique-BelgiŽ-Belgien.
  Onder de nominale waarde bevindt zich de vermelding " Q P ".
  Alle stukken worden in " Quality Proof " geslagen.

  Art. 5. Alle in dit besluit bedoelde stukken zijn in BelgiŽ wettelijk gangbaar.

  Art. 6. Onze Minister van FinanciŽn bepaalt de prijs van deze stukken voor verkoop aan het publiek.

  Art. 7. Deze muntstukken worden uitgegeven op 2 september 1991 en circuleren samen met de stukken van 50 ecu uitgegeven in 1987, 1988, 1989 en 1990 en met de stukken van 5 ecu uitgegeven in 1987 en 1988.

  Art. 8. De oplage van de in dit besluit bedoelde stukken is beperkt tot maximum 4 000 stukken van 50 ecu en tot maximum 10 000 stukken van 5 ecu.

  Art. 9. Het totale gewicht aan goud van al de uitgegeven stukken wordt bepaald naarmate van de goudoverdrachten door de Nationale Bank van BelgiŽ, overeenkomstig artikel 20bis van het koninklijk besluit nr. 29 van 24 augustus 1939 betreffende het bedrijf, de inrichting en de bevoegdheid van de Nationale Bank van BelgiŽ.

  Art. 10. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 11. Onze Minister van FinanciŽn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op artikel 74 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 12 juni 1930 houdende oprichting van een Muntfonds, inzonderheid op artikel 12, ingevoegd door het koninklijk besluit nr. 509 van 5 februari 1987 en gewijzigd bij de wet van 23 december 1988;
   Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 mei 1991;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Gelet op de dringendheid;
   Gelet op de noodzaak om de geslagen hoeveelheden aan te passen aan de vraag;
   Overwegende dat de termijnen voor de produktie en voor de verkoop moeten worden in acht genomen;
   Willend het 11e Internationaal Congres voor numismatiek, dat in 1991 te Brussel gehouden wordt, meer luister bij te zetten;
   Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten
Franstalige versie