J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/1991/04/29/1991035718/justel

Titel
29 APRIL 1991. - Decreet [...] tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiėring van de milieu- en natuurvereniging. <Opschrift gewijzigd bij DVR 2004-04-30/45, art. 31, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 31-12-1994 en tekstbijwerking tot 29-12-2015)

Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 31-05-1991 nummer :   1991035718 bladzijde : 11991
Dossiernummer : 1991-04-29/30
Inwerkingtreding :
31-05-1991 (ART. 1 - ART. 10)     (ART. 16 - ART. 18)
01-01-1992 (ART. 11 - ART. 15)


Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1982000351       

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - Algemeen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. - De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
Art. 2-10
HOOFDSTUK III. - Erkenning en subsidiėring van de verenigingen en projecten.
Art. 11-16
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - Algemeen.

  Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

  HOOFDSTUK II. - De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.

  Art. 2.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 3.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 4.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 5.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 6.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 7.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 8.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 9.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  Art. 10.
  <Opgeheven bij DVR 2004-04-30/45, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>

  HOOFDSTUK III. - Erkenning en subsidiėring van de verenigingen en projecten.

  Art. 11.§ 1. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan de Vlaamse Executieve, onder de in dit decreet vastgestelde regels, subsidies verlenen voor milieu- en natuurverenigingen en projecten inzake het leefmilieu en het natuurbehoud.
  § 2. [2 ...]2.
  De Vlaamse Executieve bepaalt de nadere regels inzake deze subsidie.
  De artikelen 12, 13 en 14 zijn eveneens van toepassing op deze koepelorganisatie.
  § 3. Om met het oog op subsidiėring erkend te worden en erkend te blijven, moeten de milieu- en natuurverenigingen de volgende voorwaarden vervullen :
  1° [2 opgericht zijn in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk of stichting en met als hoofddoelstelling het bevorderen van het leefmilieu of het natuurbehoud;]2
  2° een boekhouding voeren die derwijze is opgevat dat de financiėle controle in verband met de aanwending van de subsidies mogelijk is. De Vlaamse Executieve kan ter zake een boekhoudkundig plan en bijzondere regels betreffende de boekhouding opleggen;
  3° [2 ...]2;
  4° de controle door de ambtenaren van de bevoegde diensten van de Vlaamse Executieve, zowel op de werking als op de boekhouding, zo nodig ter plaatse, aanvaarden;
  5° de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek aan de organisatie en haar medewerkers kan ten laste worden gelegd, door een verzekering laten dekken [2 ...]2;
  6° voldoen aan de door de Vlaamse Executieve vastgestelde activiteitsnormen.
  ----------
  (1)<DVR 2004-04-30/45, art. 33, 006; Inwerkingtreding : 01-06-2009>
  (2)<DVR 2015-12-18/24, art. 165, 007; Inwerkingtreding : 08-01-2016>

  Art. 12.[1 De erkende milieu- en natuurverenigingen kunnen met toepassing van de aanvullende regels, vermeld in artikel 16, een subsidie ontvangen die bestemd is voor de werking.]1
  De activiteiten waarvoor de erkende milieu- en natuurverenigingen in toepassing van andere reglementeringen subsidies ontvangen vanwege de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest komen niet in aanmerking voor het berekenen van de subsidie. (...). <DVR 1994-12-21/40, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-01-1995>
  [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DVR 2015-12-18/24, art. 166, 007; Inwerkingtreding : 08-01-2016>

  Art. 13.[1 Er kan aan milieu- en natuurverenigingen en aan andere actoren een subsidie worden toegekend voor de uitwerking van projecten met betrekking tot het leefmilieu of het natuurbehoud. De Vlaamse Regering kan de nadere regels voor het verlenen van die projectsubsidie bepalen.]1
  ----------
  (1)<DVR 2015-12-18/24, art. 167, 007; Inwerkingtreding : 08-01-2016>

  Art. 14.
  <Opgeheven bij DVR 2015-12-18/24, art. 168, 007; Inwerkingtreding : 08-01-2016>

  Art. 15.§ 1. De in dit hoofdstuk bedoelde subsidies worden aangerekend lastens de begroting van de Gewestdienst met afzonderlijk beheer " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " opgericht bij decreet van 23 januari 1991.
  § 2. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DVR 2015-12-18/24, art. 169, 007; Inwerkingtreding : 08-01-2016>

  Art. 16. De Vlaamse Executieve bepaalt, na advies van de Raad, de nadere regels voor het verlenen, het handhaven en het opheffen van de erkenning en voor subsidiėring.

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.

  Art. 17. Het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende oprichting van de Vlaamse Raad voor het Leefmilieu wordt opgeheven op de datum van de installatie van de Raad.

  Art. 18. De Vlaamse Executieve bepaalt voor elk artikel van inwerkingtreding.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 11; 12; 13; 14; 15)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 30-04-2004 GEPUBL. OP 08-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : INTITULE; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 4; 13; 11)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 20-04-2001 GEPUBL. OP 21-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-05-1999 GEPUBL. OP 15-07-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 4)
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 21-12-1994 GEPUBL. OP 31-12-1994
  (GEWIJZIGDE ART. : 12; 14)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1990-1991. Stukken. - Ontwerp van decreet 457, nr. 1. - Amendementen 457, nrs. 2 tot 4. - Verslag 457, nr. 5. - Amendement 457, nr. 6. Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 18 april 1991.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 17 uitvoeringbesluiten 6 gearchiveerde versies
  Franstalige versie