J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1990/07/20/1990021172/justel

Titel
20 JULI 1990. - Wet houdende sociale bepalingen.

Bron :
EERSTE MINISTER
Publicatie : 01-08-1990 nummer :   1990021172 bladzijde : 15072
Dossiernummer : 1990-07-20/32
Inwerkingtreding :
11-08-1990 (ART. 1 - ART. 8)
01-09-1990 (ART. 9 - ART. 18)

Inhoudstafel Tekst Begin
TITEL I. - Bepalingen houdende sociale maatregelen.
HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.
AFDELING 1. - Maribel.
Art. 1
AFDELING 2. - Overige bepalingen.
Art. 2
HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
Art. 3
HOOFDSTUK III. - Arbeidsongevallen.
Art. 4
HOOFDSTUK IV. - Bepalingen betreffende de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen.
Art. 5-6
HOOFDSTUK V. - Ziekteverzekering.
AFDELING 1. - Verzekering voor geneeskundige verzorging.
Art. 7
AFDELING 2. - Verzekeringsinkomsten van de geneeskundige verzorging.
Art. 8
TITEL II. - Sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi en overzeese sociale zekerheid.
HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd.
Art. 9
HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.
Art. 10-14
HOOFDSTUK III. - Wijziging van de programmawet van 2 juli 1981.
Art. 15-16
HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen.
Art. 17-18

Tekst Inhoudstafel Begin
TITEL I. - Bepalingen houdende sociale maatregelen.

  HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

  AFDELING 1. - Maribel.

  Artikel 1. <wijzigingsbepaling van art. 35bis van W 1981-06-29/02>

  AFDELING 2. - Overige bepalingen.

  Art. 2. <wijzigingsbepaling van art. 39ter van W 1981-06-29/02>

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

  Art. 3. <wijzigingsbepaling van art. 6quater van W 1964-03-25/30>

  HOOFDSTUK III. - Arbeidsongevallen.

  Art. 4. <wijzigingsbepaling van art. 47, l. 1, W 1971-04-10/01>

  HOOFDSTUK IV. - Bepalingen betreffende de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen.

  Art. 5. <wijzigingsbepaling van art. 5 van W 1978-06-27/04>

  Art. 6. <wijzigingsbepaling van art. 6 van W 1987-08-07/32>

  HOOFDSTUK V. - Ziekteverzekering.

  AFDELING 1. - Verzekering voor geneeskundige verzorging.

  Art. 7. <wijzigingsbepaling van art. 35, l. 3, W 1963-08-09/01>

  AFDELING 2. - Verzekeringsinkomsten van de geneeskundige verzorging.

  Art. 8. De Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen wordt ertoe gemachtigd, met uitzondering van een bedrag van 60 476 985 frank, de opbrengst voor zich te houden van de inhouding bedoeld in artikel 121, 10°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, die is verricht op de pensioenen waarvoor zij de debiteurinstelling was tijdens de periode va

  TITEL II. - Sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi en overzeese sociale zekerheid.

  HOOFDSTUK I. - Wijziging van de wet van 16 juni 1960 die de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd.

  Art. 9. <wijzigingsbepaling van art. 3nonies van W 1960-06-16/01>

  HOOFDSTUK II. - Wijziging van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.

  Art. 10. <wijzigingsbepaling van art. 18 van W 1963-07-17/01>

  Art. 11. <wijzigingsbepaling van art. 22sexies van W 1963-07-17/01>

  Art. 12. <wijzigingsbepaling van art. 51 van W 1963-07-17/01>

  Art. 13. <wijzigingsbepaling van art. 52 van W 1963-07-17/01>

  Art. 14. <wijzigingsbepaling van art. 64, l. 1, van W 1963-07-17/01>

  HOOFDSTUK III. - Wijziging van de programmawet van 2 juli 1981.

  Art. 15. <wijzigingsbepaling van art. 69, l. 1, van W 1981-07-02/01>

  Art. 16. <opheffingsbepaling van art. 70, 71 en 72 van W 1981-07-02/01>

  HOOFDSTUK IV. - Overgangs- en slotbepalingen.

  Art. 17. § 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 22sexies, § 2, tweede lid, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, ingevoegd bij deze titel, wordt het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenote ambtshalve toegekend met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze titel, aan de gerechtigde die reeds een pensioen trekt krachtens artikel 3nonies van de wet van 16 juni 1960.
  § 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 22sexies, § 2, tweede lid, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, ingevoegd bij deze titel, gaat het pensioen van uit de echt gescheiden echtgenote in op de datum van inwerkingtreding van deze titel, ten gunste van de personen die op die datum aan de vereisten voldoen om er aanspraak op te maken en die een aanvraag indienen vóór het verstrijken van de zesde maand volgend op deze datum.
  De bepalingen van het vorig lid zijn niet van toepassing op de personen die, op de datum van inwerkingtreding van deze titel, eveneens aanspraak konden maken op het pensioen krachtens artikel 3nonies van de wet van 16 juni 1960.

  Art. 18. Deze titel treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke deze wet in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Zitting 1989-1990. Senaat. Parlementaire stukken. - Ontwerp van wet, nr. 944/1. - Verslag (Commissie voor de Sociale Zaken), nr. 944/2. - Verslag (Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu), nr. 944/3. - Verslag (Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking), nr. 944/4. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 4 juni 1990. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire stukken. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 1219/1. - Amendement, nr. 1219/2. - Verslag (Commissie voor de Sociale Zaken), nr. 1219/3. - Verslag (Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu), nr. 1219/4. - Verslag (Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen), nr. 1219/5. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 12 juli 1990.

Begin Eerste woord Laatste woord
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie