J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1990/05/30/1991035314/justel

Titel
30 MEI 1990. - Ministerieel besluit houdende de omschrijving van de zone Brugge waarin leerlingenvervoer wordt verzekerd in uitvoering van de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van een Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 07-05-1991 nummer :   1991035314 bladzijde : 9653
Dossiernummer : 1990-05-30/33
Inwerkingtreding : 01-01-1990

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-4

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, verzekert, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, het leerlingenvervoer in de zone Brugge, zoals omschreven in artikel 2 van dit besluit.

  Art. 2. Onverminderd artikel 7 van de wet van 15 juli 1983 houdende de oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer wordt de zone, vermeld in artikel 1 van dit besluit, bepaald als het woongebied van de leerlingen, die in de hierna vermelde scholen de dichtstbijgelegen school vinden, rekening houdend met de vrije keuze, gewaarborgd door artikel 4 van de Wet van 29 mei 1959, zoals deze gewijzigd werd.
  De in de eerste alinea van dit artikel bedoelde zone wordt bepaald door alle onderwijsinrichtingen voor Buitengewoon Onderwijs, waarvan de vestigingsplaats gelegen is op het grondgebied van de gemeente Brugge.

  Art. 3. Het gebied van de zone kan, naargelang de noodwendigheden, steeds nader worden omschreven, beperkt of verruimd.

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1990.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Gemeenschapsminister van Onderwijs,
   Gelet op de wet van 15 juli 1983 houdende oprichting van de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer, inzonderheid op artikel 13;
   Overwegende dat de bedoelde zones slechts in hun definitieve vorm kunnen worden bepaald op het ogenblik dat de Nationale Dienst voor Leerlingenvervoer het vervoer verzekert voor alle scholen, die onder de bevoegdheid ressorteren van de Vlaamse Gemeenschapsminister van Onderwijs,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie