J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
25 NOVEMBER 1986. - Bijlage 1 aan de Overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het luchtverkeersleidingscentrum Maastricht, ondertekend te Brussel op 25 november 1986 ( Belgisch Staatsblad 14 maart 1990).

Bron :
MOBILITEIT EN VERVOER
Publicatie : 25-05-2007 nummer :   2007014173 bladzijde : 28166       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1986-11-25/32
Inwerkingtreding : 04-06-2007

Inhoudstafel Tekst Begin
Grenzen van het luchtruim ten aanzien waarvan de Organisatie de installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer ter beschikking stelt en exploiteert.
Art. M

Tekst Inhoudstafel Begin
Grenzen van het luchtruim ten aanzien waarvan de Organisatie de installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer ter beschikking stelt en exploiteert.

  Artikel M. De grenzen van het luchtruim ten aanzien waarvan de Nationale Overeenkomstsluitende Partijen de Organisatie belasten met het ter beschikking stellen en exploiteren van de installaties en diensten voor het en-route luchtverkeer worden bepaald als volgt :

         Nationale           Laterale begrenzing       Verticale begrenzing
   Overeenkomstsluitende
         Partijen
             -                        -                         -
  De Bondsrepubliek        Het luchtruim begrepen    Boven vliegniveau 245.
   Duitsland                binnen de laterale
                            grenzen van het hogere
                            vluchtinlichtingen-
                            gebied Hannover.
       
  Het Koninkrijk Belgie    Het luchtruim begrepen    Boven vliegniveau 245
   Het Groothertogdom       binnen de laterale        (1)
   Luxemburg                grenzen van het hogere
                            vluchtinlichtingen-
                            gebied Brussel.
       
  Het Koninkrijk der       Het luchtruim begrepen    Boven vliegniveau 245,
   Nederlanden              binnen de laterale        m.u.v. : dat deel van
                            grenzen van het           het vluchtinlichtingen-
                            vluchtinlichtingen-       gebied zuid van de lijn
                            gebied Amsterdam.         welke de punten
                                                      51°42'20'' N -
                                                      02°10'15'' E en
                                                      51°38'04'' N - 02°30' E
                                                      verbindt;
                                                     Boven vliegniveau 245
                                                      (1) : voor zover het
                                                      het gebied betreft zuid
                                                      van de lijn welke de
                                                      punten 51°38'04'' N -
                                                      02°30' E en 51°16'15''
                                                      N - 04°06'30'' E
                                                      verbindt.
  (1) Tot de ingebruikneming van de nieuwe installaties van het
      luchtverkeersleidingscentrum Brussel wordt dit luchtruim tijdelijk
      uitgebreid tot vliegniveau 200 en daarboven.


Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie