J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1986/10/02/1986025342/justel

Titel
2 OKTOBER 1986. _ Koninklijk besluit tot vaststelling van de sectoriŽle voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater, afkomstig van de sector van de vleeswarenverwerking.
(NOTA 1 : Opgeheven voor het Vlaamse Gemeenschaap bij VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; Inwerkingtreding : 01-08-1995)
(NOTA 2 : Opgeheven voor het Waalse Gewest bij BWG 2003-01-16/50, art. 6, Inwerkingtreding : 01-02-2003)
(NOTA 3 : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1989 en tekstbijwerking tot 11-03-2003.)

Bron : VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Publicatie : 08-11-1986 nummer :   1986025342 bladzijde : 15343
Dossiernummer : 1986-10-02/34
Inwerkingtreding : 18-11-1986

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1977042208       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-7

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <Zie nota onder TITEL> De in dit besluit vastgestelde sectoriŽle voorwaarden gelden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de sector van de vleeswarenverwerking, uitgezonderd de vetsmelterijen.

  Art. 2. <Zie nota onder TITEL> Aan de algemene voorwaarden voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, vastgesteld in het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, hierna "het algemeen reglement" genoemd, wordt volgende aanvullende voorwaarde toegevoegd:
  _ het chemisch zuurstofverbruik (COD) van het geloosde water mag 300 milligram per liter niet overschrijden.

  Art. 3. <Zie nota onder TITEL> In afwijking van de voorwaarden vastgesteld in artikel 7, 3į en 5į, a) van het algemeen reglement:
  1į mag het biochemisch zuurstofverbruik in vijf dagen en bij 20į C (BOD) van het geloosde water 50 milligram per liter niet overschrijden;
  2į mag, in het geloosde water, het gehalte aan bezinkbare stoffen (tijdens een statische bezinking van twee uur) 1,5 milliliter per liter niet overschrijden.

  Art. 4. <Zie nota onder TITEL> In afwijking van de voorwaarde vastgesteld in artikel 19, 5į, b), van het algemeen reglement, mag, in het geloosde water, het gehalte aan stoffen extraheerbaar met petroleumether 0,8 gram per liter niet overschrijden.

  Art. 5. <Zie nota onder TITEL> De lozingsvoorwaarden zijn vastgesteld op basis van het specifiek referentievolume van het effluent van 20 m3 per ton afgewerkt produkt.

  Art. 6. <Zie nota onder TITEL> Het koninklijk besluit van 22 april 1977 houdende sectoriŽle voorwaarden voor het lozen van afvalwater, afkomstig van de sektor van de vleeswarenverwerking in de openbare riolen en in de gewone oppervlaktewateren, wordt opgeheven.

  Art. 7. <Zie nota onder TITEL> Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, inzonderheid op artikel 3, ß 1;
   Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de openbare riolen en in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater, inzonderheid op de artikelen 9 en 20, gewijzigd bij koninklijk besluit van 12 juli 1985;
   Gelet op de adviezen van de Executieve van het Waalse Gewest van 16 juli 1984 en van de Vlaamse Executieve van 19 september 1984;
   Gelet op het nalaten vanwege de Brusselse Executieve gevolg te geven aan de adviesaanvraag van de regering binnen de termijn bepaald in het protocol tot regeling van de raadplegingen van de Executieven door de Regering en omgekeerd;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Leefmilieu,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 16-01-2003 GEPUBL. OP 11-03-2003
    (GEWIJZIGD ART. : OPHEFFING)
  • VLAREM VAN 01-06-1995 GEPUBL. OP 31-07-1995

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel
    Franstalige versie