J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/09/02/1985013287/justel

Titel
2 SEPTEMBER 1985. - Koninklijk besluit betreffende meel.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN.ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 07-11-1985 nummer :   1985013287 bladzijde : 16364
Dossiernummer : 1985-09-02/33
Inwerkingtreding : 01-12-1986

Deze tekst heeft de volgende teksten gewijzigd :1960050301        1963102201        1891092801        1928061501       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-10

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
  1° meel, bloem : het produkt verkregen door vermaling van de korrels van graangewassen en bestemd voor menselijke consumptie;
  2° gebuild meel : het produkt bedoeld onder 1° met een dusdanige fijnheidsgraad dat een rest van maximaal 5 pct. overblijft na zeven op een zeef van 0,2 mm maasopening;
  3° grutten, gries of griesmeel : het produkt bedoeld onder 1°, met een dusdanige fijnheidsgraad, dat een rest van maximaal 5 pct. overblijft na zeven op een zeef van 2 mm maasopening voor maïs en van 1,2 mm voor andere graangewassen;
  4° rijstkreem : het produkt bedoeld onder 1°, bekomen van rijst en met een dusdanige fijnheidsgraad, dat een rest van maximaal 10 pct. overblijft na zeven op een zeef van 0,3 mm maasopening;
  5° volgraanmeel : het produkt bedoeld onder 1°, waarvan geen enkel bestanddeel van de gehele graankorrel werd onttrokken;
  6° gedeeltelijk volgraanmeel : het produkt verkregen door het mengen van volgraanmeel en gebuild meel;
  7° zelfrijzende bloem : het produkt bedoeld onder 2° waarvan het rijsvermogen verkregen werd door toevoeging van een rijsmiddel;
  8° voorgekookt meel : het produkt bedoeld onder 2°, dat een warmtebehandeling heeft ondergaan, die een voorafgaande verstijfseling van het zetmeel tot gevolg heeft;
  9° samengesteld meelhoudend produkt of "mix" : het produkt samengesteld uit meer dan 25 gewichtsprocent van de waren bedoeld onder 2° tot 6° en waaraan voedingsmiddelen zijn toegevoegd die normaal aangewend worden in het voedingsmiddel voor de fabricage waarvan het samengesteld produkt bestemd is;
  10° contractmeel : meel met een speciale bestemming, waarvan het speciale karakter blijkt uit de benaming, uit de aanduiding van de bestemming en dat door een schriftelijk contract gestaafd is.

  Art. 2. § 1. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 november 1978 betreffende de hygiëne bij de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen, moeten de lokalen eninstallaties aangewend voor het opslaan en het malen van de in artikel 1 vermelde grondstoffen steeds in een volmaakte staat van zuiverheid en hygiëne gehouden worden.
  § 2. De in artikel 1 bedoelde waren, bestemd voor rechtstreekse aflevering aan de verbruiker, mogen slechts onder voorverpakte vorm in de handel gebracht worden.
  § 3. Indien de in artikel 1 bedoelde waren niet bestemd zijn voor rechtstreekse aflevering aan de verbruiker en onder voorverpakte vorm in de handel gebracht worden mogen de verpakkingen niet opnieuw gebruikt worden.

  Art. 3. § 1. De produkten bedoeld in dit besluit moeten aan de volgende vereisten voldoen :
  1° zij moeten bekomen zijn vanaf grondstoffen, welke geschikt zijn voor menselijke consumptie;
  2° zij mogen geen vreemde lichamen bevatten zoals : glasscherven, steengruis, enz.;
  3° zij mogen geen hele insekten noch eieren, larven of poppen van insekten bevatten;
  4° zij mogen geen andere onzuiverheden van dierlijke aard of oorsprong bevatten.
  De bepaling onder 4° is niet van toepassing wanneer het microscopisch onderzoek, uitgevoerd op 100 g meel, niet meer oplevert dan :
  a) een hoeveelheid hele mijten, gelijk aan of kleiner dan 3;
  b) een hoeveelheid haren van knaagdieren, gelijk aan of kleiner dan 2;
  c) een totale hoeveelheid van haren van knaagdieren, fragmenten of schubben van insecten of fragmenten van mijten, gelijk aan of kleiner dan 100.
  § 2. Bij uitzonderingsmaatregel, wanneer meel afkomstig is van onevenwichtig bakwaardige graangewassen, mogen aan het meel de hiernavolgende bijkomende ingrediënten toegevoegd worden ten belope van maximaal 3 pct. berekend op het meel. Van elk ingrediënt afzonderlijk mag evenwel slechts een hoeveelheid worden toegevoegd, die niet hoger is dan hierna vastgesteld :
  _ moutmeel : max. 1 pct.
  _ peulvruchtenmeel : max. 0,3 pct.
  _ dextrose : max. 1 pct.
  _ gluten : max. 2 pct.
  _ alfa-amylase, beta-amylase : a.S.
  § 3. De produkten bedoeld in dit besluit mogen niet bewerkt worden met stoffen of procédés die de kunstmatige ontkleuring ervan tot doel of als uitwerking hebben.
  § 4. Het vochtgehalte van het produkt bedoeld in artikel 1, 1°, mag niet hoger zijn dan 15,5 pct.
  § 5. Gebuild tarwemeel moet aan de volgende vereisten voldoen :
  1° totaal eiwit gehalte (N x 5,7) : minimum 10 pct., berekend op de droge stof;
  2° asgehalte : maximum 0,75 pct., berekend op de droge stof;
  § 6. Het asgehalte van gebuild roggemeel mag niet hoger zijn dan 1 pct., berekend op de droge stof.

  Art. 4. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 1 tot 3 kan Onze Minister van Economische Zaken nadere specificaties betreffende de kwaliteit van meel vaststellen.

  Art. 5. De voedingsmiddelen, bedoeld in dit besluit, mogen slechts onder de volgende benamingen in de handel worden gebracht :
  a) voor gebuild meel van één enkel graangewas : de termen "meel" of "bloem" voorafgegaan door de naam van het graangewas. In het Frans mag de term "farine" vervangen worden door "fleur" als het gaat om gebuild roggemeel.
  De termen "meel" of "bloem" mogen vervangen worden door één van de termen "grutten", "gries", "griesmeel" of "kreem" in de respectieve gevallen voorzien in artikel 1, 3° en 4°;
  b) voor volgraanmeel van één enkel graangewas : de termen "vol... meel" aangevuld met de naam van het graangewas;
  c) voor gedeeltelijk volgraanmeel van één enkel graangewas : de termen "gedeeltelijk vol... meel" aangevuld met de naam van het graangewas en vergezeld van het percentage volgraanmeel in het mengsel;
  d) voor mengsels van al dan niet volgraanmelen : de termen "gemengd meel van ..." gevolgd door de opsomming van alle in het mengsel voorkomende graangewassen, in dalende volgorde van gewicht; in die opsomming moet de naam van het graangewas, in voorkomend geval, voorafgegaan worden door de term "vol" en gevolgd door het percentage van het volgraanmeel in het mengsel;
  e) voor zelfrijzende bloem : de benaming "zelfrijzende ... bloem" aangevuld met de naam van het of de melen die in het produkt aanwezig zijn; wanneer uitsluitend tarwemeel gebruikt werd, volstaat één van de benamingen : "zelfrijzende bloem" of "zelfrijzend bakmeel";
  f) voor vóórgekookt meel de benaming "vóórgekookt ... meel", aangevuld met de naam van het of de melen, die in het produkt aanwezig zijn;
  g) voor samengestelde meelhoudende produkten : één van de benamingen "mengsel voor ..." of "mix voor ...", aangevuld met de benaming van het voedingsmiddel voor de fabricage waarvan het mengsel bestemd is;
  h) voor contractmeel, de benaming "contractmeel voor ...", aangevuld met de bestemming, die moet blijken uit het contract voorzien in artikel 1, 10°.

  Art. 6. Het is verboden in de handel te brengen :
  1° meelsoorten, die niet beantwoorden aan de vereisten die zijn opgelegd in de artikelen 1 tot 5;
  2° contractmeel voor verkoop aan verbruikers of voor gebruik in de bakkerij.

  Art. 7. Overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vervolgd en gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten. Nochtans zullen de overtredingen van de besluiten genomen in uitvoering van artikel 4 opgespoord, vervolgd en gestraft worden overeenkomstig de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken.

  Art. 8. § 1. Worden opgeheven :
  _ het koninklijk besluit van 28 september 1891 houdende reglement op de bereiding van en de handel in meel, brood en andere met meel bereide eetwaren, gewijzigd door de besluitwet van 22 september 1939 op de bereiding van het tarwemeel;
  _ het koninklijk besluit van 15 juni 1928 houdende verbod meel door middel van bleekstoffen te behandelen;
  _ het koninklijk besluit van 22 oktober 1963 houdende reglementering van sommige benamingen van meel.
  § 2. In artikel 1, § 2, 1e lid, van het koninklijk besluit van 3 mei 1960 tot bepaling van de technische voorwaarden waaraan de nijverheidsmaalderijen moeten voldoen, worden de woorden "en noch insektendeeltjes, noch knaagdierenhaartjes bevat" geschrapt. De leden 2 en 3 van artikel 1, § 2, van hetzelfde besluit worden opgeheven.

  Art. 9. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de dertiende maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 10. Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken;
   Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten;
   Gelet op het advies van de Commissie van advies inzake voedingsmiddelen;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de fabricage en de handel in meel dringend aan strengere normen moet onderworpen worden om de verbruikers in de mogelijkheid te stellen te beschikken over een gezond basisvoedingsmiddel en dat deze normen op dezelfde datum moeten in werking treden als deze bedoeld in de reglementering betreffende brood en andere produkten van de broodbakkerij;
   Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Volksgezondheid en Leefmilieu,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie