J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 42 uitvoeringbesluiten 40 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1985/07/23/1985012631/justel

Titel
23 JULI 1985. - Koninklijk besluit tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers _ van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 21-08-1986 en tekstbijwerking tot 17-03-2021)

Bron : TEWERKSTELLING EN ARBEID
Publicatie : 10-08-1985 nummer :   1985012631 bladzijde : 11577       PDF : geconsolideerde versie
Dossiernummer : 1985-07-23/34
Inwerkingtreding : 01-09-1985

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen.
Art. 1
HOOFDSTUK II. Toepassingsgebied inzake opleidingen.
Art. 2-7, 7bis, 8
Art. 8 WAALS GEWEST
HOOFDSTUK III. Erkenningscommissie.
Art. 9
Art. 9 WAALS GEWEST
Art. 10, 10bis, 11
Art. 11 WAALS GEWEST
HOOFDSTUK IV. Modaliteiten van toekenning.
Art. 12-16, 16bis
Art. 16bis DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Art. 16bis WAALS GEWEST
HOOFDSTUK V. Verdeling van de lasten.
Art. 17
Art. 17 WAALS GEWEST
Art. 18-19
HOOFDSTUK VI. Toezicht.
Art. 20
Art. 20 WAALS GEWEST
Art. 21
Art. 21 WAALS GEWEST
HOOFDSTUK VII. Inwerkingtreding.
Art. 22
HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen.
Art. 23-24

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. _ Inleidende bepalingen.

  Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt begrepen onder :
  1° de wet : de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen;
  2° de afdeling : de afdeling 6 _ toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van werknemers _ van hoofdstuk IV van de wet;
  3° de Minister : de Minister van Tewerkstelling en Arbeid;
  4° de Commissie : de erkenningscommissie opgericht bij artikel 110 van de wet.

  HOOFDSTUK II. _ Toepassingsgebied inzake opleidingen.

  Art. 2. De cursussen van het onderwijs voor sociale promotie die met de daartoe vereiste machtiging (in de schooljaren 1985-1986 tot en met 1991-1992) worden ingericht, worden voor wat betreft het eerste jaar dat ze georganiseerd zijn, gelijkgesteld met erkende opleidingen, voor de toepassing van artikel 109, § 1, 1°, van de wet. <KB 1992-01-08/39, art. 1, 012; Inwerkingtreding : 1991-09-01>

  Art. 3. De cursussen gegeven in het kader van het onderwijs in de plastische kunsten met beperkt leerplan, moeten om in aanmerking te komen voor de toepassing van artikel 109, § 1, 2°, van de wet aan volgende voorwaarden voldoen :
  1° georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Staat;
  2° behoren tot de hogere secundaire cyclus of de hogere cyclus, finaliteitscyclus genaamd;
  3° behoren tot één van de volgende groepen opleidingen :
  a) bouwkundig tekenen en constructie;
  b) industriële vormgeving : industrieel tekenen, technisch tekenen, werktuigkundig tekenen;
  c) toegepaste grafiek : illustratie en striptekenen, reclamekunst, visuele communicatie, typografische verzorging, kalligrafie;
  d) foto- en filmkunst;
  e) boekkunst : boekbinden, vergulden;
  f) textielkunst : weefkunst, tapijtkunst, textieldruk, kantwerk, mode en theaterkostuums;
  g) binnenhuiskunst : binnenhuisarchitectuur, decor, etalage, decoratie, meubelkunst, scenografie;
  h) monumentale kunsten : schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, glasschilderkunst, weefkunst;
  i) edelsmeedkunst en juwelierskunst;
  j) pottenbakken en keramiek;
  k) restauratietechnieken.
  De cursussen van het onderwijs in de plastische kunsten met beperkt leerplan die met de daartoe vereiste machtiging (in de schooljaren 1985-1986 tot en met 1991-1992) worden ingericht, worden voor wat betreft het eerste jaar dat ze georganiseerd zijn, gelijkgesteld met erkende opleidingen, voor de toepassing van artikel 109, § 1, 2°, van de wet. <KB 1992-01-08/39, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 1991-09-01>

  Art. 4. In artikel 109, § 1, van de wet, wordt een 2°bis ingevoegd, die als volgt luidt : "....."

  Art. 5. Het artikel 109, § 1, 4°, van de wet wordt vervangen door volgende tekst : "....."

  Art. 6. De opleidingen die in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 109, § 1, 5°, van de wet zijn :
  1° de opleiding tot ondernemingshoofd, bedoeld bij artikel 1, § 2, 1°, b), van het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand;
  2° de volmaking, bedoeld bij artikel 1, § 2, 2°, a), van hetzelfde besluit;
  3° de bijscholing, bedoeld bij artikel 1, § 2, 2°, b), van hetzelfde besluit;
  4° de omscholing, bedoeld bij artikel 1, § 2, 3°, van hetzelfde besluit.

  Art. 7. De opleidingen die in aanmerking komen voor de toepassing van artikel 109, § 1, 6°, van de wet zijn :
  1° wat de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap betreft : de opleidingen van type A, B en C, bedoeld bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 augustus 1974 betreffende de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn;
  2° wat de Franse Gemeenschap betreft : de opleidingen van type A, B en C, bedoeld bij artikel 3 van het decreet van 10 juli 1984 betreffende de beroepsopleiding van personen die in de landbouw werkzaam zijn.

  Art. 7bis. [1 Voor de toepassing van artikel 109, § 1, 7°bis, van de wet moet de opleiding tot mentor voldoen aan de voorwaarden, bepaald in artikel 20/2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van socialezekerheidsbijdragen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij KB 2013-02-11/46, art. 2, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 8.De bij artikel 109 van de wet bedoelde opleidingen moeten een minimum van (32 lesuren) per jaar bevatten. <KB 1995-03-28/54, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 01-09-1995>
  [1 Het eerste lid is niet van toepassing op de opleidingen tot mentor bedoeld in artikel 7bis]1
  ----------
  (1)<KB 2013-02-11/46, art. 3, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2013>

  Art. 8_WAALS_GEWEST.
   De bij artikel 109 van de wet bedoelde opleidingen moeten een minimum van (32 lesuren) per jaar bevatten. <KB 1995-03-28/54, art. 1, 015; Inwerkingtreding : 01-09-1995>
  [1 Het eerste lid is niet van toepassing op de opleidingen tot mentor bedoeld in artikel 7bis]1
  [2 Vanaf het schooljaar 2015-2016 is het eerste lid niet van toepassing op de specifieke opleidingen die gebonden zijn aan een economische sector of, voor de toegang tot een beroep, die door de Regering als prioritair worden beschouwd, krachtens wetgevende of reglementaire wijzigingen of op voorstel van de Commissie.]2
  
----------
  (1)<KB 2013-02-11/46, art. 3, 025; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  (2)<BWG 2016-09-29/11, art. 1, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2015>
  

  HOOFDSTUK III. _ Erkenningscommissie.

  Art. 9.De commissie is samengesteld :
  1° uit een voorzitter die de Minister vertegenwoordigt en een ondervoorzitter die de Minister vertegenwoordigt, als plaatsvervanger van de voorzitter ingeval deze laatste verhinderd is;
  2° uit zeven afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en zeven afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, die als effectieve leden optreden en eventueel afgevaardigden van deze organisaties die als plaatsvervangende leden optreden;
  3° uit (drie leden), die respectievelijk elkeen van de Ministers die het onderwijs tot hun bevoegdheid hebben als effectieve leden vertegenwoordigen, en twee leden die deze Ministers als plaatsvervangende leden vertegenwoordigen; <KB 2004-09-13/59, art. 1, 018; Inwerkingtreding : 18-10-2004>
  4° uit drie leden, die respectievelijk elkeen van de Gemeenschapsministers die de voortdurende vorming tot hun bevoegdheid hebben, als effectieve leden vertegenwoordigen, en drie leden die deze Ministers als plaatsvervangende leden vertegenwoordigen;
  5° uit twee secretarissen.
  De commissie kan beroep doen op deskundigen en technici onder de voorwaarden die zij in haar huishoudelijk reglement vastlegt.
  
  Art. 9. (VLAAMSE GEWEST)
  [1 De commissie is samengesteld uit :
   1° een voorzitter die de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, vertegenwoordigt, en zijn plaatsvervanger;
   2° drie afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en drie afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties, en hun plaatsvervangers;
   3° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en zijn plaatsvervanger;
   4° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor de professionele vorming, en zijn plaatsvervanger;
   5° een secretaris, en zijn plaatsvervanger.
   De commissie kan een beroep doen op deskundigen en technici volgens de voorwaarden van het huishoudelijk reglement.
   De voorzitter, de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid. De leden vermeld in het eerste lid, 2° worden benoemd op voordracht van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.]1

  
  Art. 9. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  De commissie is samengesteld :
  1° uit een voorzitter die de Minister vertegenwoordigt en een ondervoorzitter die de Minister vertegenwoordigt, als plaatsvervanger van de voorzitter ingeval deze laatste verhinderd is;
  2° [2 uit zeven afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en zeven afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties, die als effectieve leden optreden en evenveel afgevaardigden van deze organisaties die als plaatsvervangende leden optreden. Onder "representatieve organisaties", wordt verstaan de representatieve organisaties die in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigd zijn;]2
  3° uit (drie leden), die respectievelijk elkeen [2 van de Gemeenschapsministers]2 die het onderwijs tot hun bevoegdheid hebben als effectieve leden vertegenwoordigen, en twee leden die deze Ministers als plaatsvervangende leden vertegenwoordigen; <KB 2004-09-13/59, art. 1, 018; Inwerkingtreding : 18-10-2004>
  4° uit drie leden, die respectievelijk elkeen van de Gemeenschapsministers die de voortdurende vorming tot hun bevoegdheid hebben, als effectieve leden vertegenwoordigen, en drie leden die deze Ministers als plaatsvervangende leden vertegenwoordigen;
  [2 5° uit een lid dat het "'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle" als effectief lid vertegenwoordigt, en een lid dat deze Instelling als plaatsvervangend lid vertegenwoordigt;
   6° uit een lid dat de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als effectief lid vertegenwoordigt, en een lid dat deze Dienst als plaatsvervangend lid vertegenwoordigt;]2
  [2 7°]2 uit twee secretarissen.
  [2 De voorzitter, de ondervoorzitter, de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling.
   De leden vermeld in het eerste lid, 2° worden benoemd op voordracht van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.]2
  De commissie kan beroep doen op deskundigen en technici onder de voorwaarden die zij in haar huishoudelijk reglement vastlegt.

  ----------
  (1)<BVR 2015-03-13/06, art. 1, 030; Inwerkingtreding : 01-04-2015>
  (2)<BESL 2015-10-22/05, art. 1, 031; Inwerkingtreding : 13-11-2015>

  Art. 9_WAALS_GEWEST. [1 De commissie bestaat uit :
   1° een voorzitter die de Minister van Tewerkstelling en Vorming vertegenwoordigt, en zijn plaatsvervanger;
   2° vier vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en vier vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties, alsook hun plaatsvervangers, op de voordracht van de "Conseil économique et social de Wallonie";
   3° een vertegenwoordiger van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor het onderwijs voor sociale promotie, en zijn plaatsvervanger;
   4° een vertegenwoordiger van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap bevoegd voor het hoger onderwijs, en zijn plaatsvervanger;
   5° een vertegenwoordiger van de Minister van de Waalse Regering van Tewerkstelling en Vorming, en zijn plaatsvervanger;
   6° een vertegenwoordiger van het Operationeel directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst, hierna "Administratie" genoemd, en zijn plaatsvervanger;
   7° een vertegenwoordiger van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi", hierna de "FOREm" genoemd, en zijn plaatsvervanger;
   8° een vertegenwoordiger van het "Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique" (Waals instituut voor evaluatie, prospectief en statistiek), (IWEPS), die met raadgevende stem zetelt, en zijn plaatsvervanger;
   9° een secretaris en zijn plaatsvervanger.
   Onder "representatieve organisaties" in de zin van het eerste lid, 2°, wordt verstaan de representatieve organisaties die in de "Conseil économique et social de Wallonie" zitting hebben.
   De voorzitter, zijn plaatsvervanger en de gewone en plaatsvervangende leden van de commissie worden voor vier jaar door de Minister van Tewerkstelling en Vorming genoemd. Hun mandaat is hernieuwbaar.
   De commissie kan een beroep doen op deskundigen en technici onder de voorwaarden die ze in haar huishoudelijk reglement bepaalt.
   De commissie vergadert minstens zes keer per jaar.
   De commissie bepaalt vooraf een agenda van de vergaderingen.]1

  ----------
  (1)<BWG 2016-09-29/11, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  

  Art. 10.Alleen de leden bedoeld bij artikel 9, eerste lid, 2°, hebben stemrecht.
  De commissie spreekt zich uit bij een met redenen omklede beslissing en met eenparigheid van stemmen over de erkenning van de programma's van de opleidingen bedoeld bij artikel 109, § 2, 3°, van de wet, alsmede over de intrekking of de schorsing van de erkenning van de opleidingen bedoeld bij artikel 109, § 2.
  De commissie spreekt zich uit bij een met redenen omklede beslissing en met dubbele meerderheid der stemmen over de erkenning van de programma's bedoeld bij artikel 109, § 1, 9°, alsmede over de intrekking of de schorsing van de erkenning van de opleidingen bedoeld bij artikel 109, § 1. De dubbele meerderheid der stemmen is deze die voortvloeit uit het behalen van de gewone meerderheid der stemmen in ieder van de groepen gevormd, enerzijds door de afgevaardigden van representatieve werkgeversorganisaties en anderzijds door de afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties, (op voorwaarde dat de helft van de leden van elk groep aanwezig is). <KB 1986-07-01/39, art. 1, 003>
  De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op met dubbele meerderheid der stemmen. Hierin legt ze de stemregels vast die van toepassing zijn voor haar andere beslissingen.
  
  Art. 10. (VLAAMSE GEWEST)
  [1 § 1. Alleen de leden, vermeld in artikel 9, eerste lid, 2°, hebben stemrecht.
   § 2. Het huishoudelijk reglement van de commissie bepaalt ten minste :
   1° de bevoegdheden van de voorzitter;
   2° de wijze van bijeenroeping en beraadslaging;
   3° de stemregels voor de erkenning, intrekking en schorsing van de opleidingen, vermeld in artikel 109, § 1 en § 2 van de wet;
   4° de werking en de taken van het secretariaat.
   De commissie stelt haar huishoudelijk reglement op met een dubbele meerderheid van de stemmen. Onder dubbele meerderheid van de stemmen wordt verstaan, de gewone meerderheid van de stemmen in elke groep, vermeld in artikel 9, eerste lid, 2°, op voorwaarde dat de helft van de leden van elke groep aanwezig is.
   § 3. Het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie neemt het secretariaat van de commissie waar. Het voormelde departement bepaalt, in samenspraak met de voorzitter, het tijdstip en de agenda van de vergadering.]1

  ----------
  (1)<BVR 2015-03-13/06, art. 2, 030; Inwerkingtreding : 01-04-2015>

  Art. 10bis. [1 § 1. De erkenningsaanvraag van het programma van de in artikel 109, § 1, 9°, en § 2, °, van de wet bedoelde opleidingen, wordt gericht aan de Administratie, hetzij per post, hetzij per e-mail, aan de hand van een formulier waarvan het model door de Administratie wordt bepaald en ter beschikking wordt gesteld.
   De aanvraag moet voor het begin van de opleiding ingediend worden.
   De Administratie bericht ontvangst van de aanvraag binnen de vijf dagen na ontvangst ervan. Indien de aanvraag onvolledig is, stelt de Administratie in het ontvangstbewijs de organisator van de opleiding in kennis daarvan en bepaalt ze de ontbrekende informatie en stukken nader.
   Wanneer de erkenningsaanvraag volledig is, gaat de Administratie tot de behandeling ervan over.
   De Administratie stuurt de te behandelen dossiers aan het secretariaat van de commissie binnen tien werkdagen voor elke vergadering.
   De Administratie deelt de beslissing van de commissie mee aan de organisatoren van de opleidingen binnen tien werkdagen na elke vergadering.
   § 2. Voor de in artikel 109, § 1, 8°, van de wet bedoelde opleidingen, stuurt de organisator van de opleiding het aanvraagformulier waarvan het model door de Administratie wordt bepaald en ter beschikking wordt gesteld, samen met het opleidingsprogramma aan de paritaire commissie.
   § 3. De organisatoren van opleidingen erkend door de commissie voor een onbepaalde duur of de organisatoren die hun voor een bepaalde duur toegekende erkenning willen hernieuwen, maken jaarlijks na advies van de commissie een evaluatieverslag over, waarvan het model door de Administratie wordt bepaald en ter beschikking wordt gesteld.
   § 4. Voor de in artikel 109, § 2, 1° en 2°, van de wet bedoelde opleidingen delen de organisaties de programma's van de cursussen aan de Administratie mee via het formulier, waarvan het model door de Administratie wordt bepaald en ter beschikking wordt gesteld.
   Elke wijziging van het programma en elke datumverandering worden zo spoedig mogelijk aan de Administratie meegedeeld via de gegevensfiche waarvan het model door de Administratie wordt bepaald en ter beschikking wordt gesteld.]1

  ----------
  (1)<Ingevoegd bij BWG 2016-09-29/11, art. 3, 035; Inwerkingtreding : 27-10-2016>
  

  Art. 11.De commissie kan onderverdeeld worden in verschillende sub-commissies.
  De commissie kan, door bemiddeling van de diensten van de Administratie van de werkgelegenheid alsmede die van de inspectie van de sociale wetten van de Administratie van de arbeidsbetrekkingen en -reglementering van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, alle informatie inwinnen die betrekking heeft op de organisatie en het verloop van de opleidingen bedoeld bij artikel 109 van de wet.
  
  Art. 11. (VLAAMSE GEWEST)
  [1 De commissie kan onderverdeeld worden in verschillende subcommissies. De commissie kan een beroep doen op de diensten van het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie voor het verkrijgen van informatie die betrekking heeft op de organisatie en het verloop van de opleidingen, vermeld in artikel 109 van de wet.]1

  ----------
  (1)<BVR 2015-03-13/06, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 01-04-2015>

  Art. 11_WAALS_GEWEST.
   De commissie kan onderverdeeld worden in verschillende sub-commissies.
  De commissie kan, door bemiddeling [2 van de Administratie van het Departement Inspectie van het Operationele Directoraat-generaal Economie, Tewerkstelling en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst]2, alle informatie inwinnen die betrekking heeft op de organisatie en het verloop van de opleidingen bedoeld bij artikel 109 van de wet.

  ----------
  (1)<BVR 2015-03-13/06, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 01-04-2015>
  (2)<BWG 2016-09-29/11, art. 4, 035; Inwerkingtreding : 27-10-2016>
  

  HOOFDSTUK IV. _ Modaliteiten van toekenning.

  Art. 12. Het betaald educatief verlof met betrekking tot de opleidingen die bij wijze van schooljaar zijn georganiseerd moet opgenomen worden tussen de aanvang van het desbetreffende schooljaar en het einde van de eerste examenzittijd van dat schooljaar. In geval van een tweede zittijd wordt voormelde periode verlengd tot het einde van deze zittijd. Om op deze verlenging aanspraak te kunnen maken overhandigt de werknemer aan zijn werkgever een door het hoofd van de onderwijsinrichting daartoe uitgereikt getuigschrift.
  Het betaald educatief verlof met betrekking tot opleidingen die niet bij wijze van schooljaar zijn georganiseerd moet opgenomen worden tussen het begin en het einde van de opleiding.

  Art. 13. Voor de toepassing van artikel 111 van de wet is het aantal cursusuren dat de gevolgde opleiding omvat te verminderen met het aantal cursusuren waarvan de werknemer vrijgesteld is.
  In geval van laattijdige inschrijving in de cursussen wordt het aantal verlofuren, waarop de werknemer aanspraak kan maken bij toepassing van artikel 111 van de wet, verminderd met een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aantal cursusuren die reeds op de dag van de inschrijving gegeven waren en het aantal cursusuren dat de gevolgde opleiding omvat.

  Art. 14. (§ 1) (Ten einde de collectieve planning bedoeld bij artikel 113, § 1, laatste lid van de wet te verzekeren, dienen de aanvragen van betaald educatief verlof die betrekking hebben op een normaal schooljaar ingediend te worden ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar.
  In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of in geval van verandering van werkgever tijdens eenzelfde schooljaar, dient de aanvraag van betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever.
  De aanvraag gebeurt met het getuigschrift bedoeld in artikel 112 van de wet.
  De handtekening van de werkgever op het duplicaat van het getuigschrift geldt slechts als bericht van ontvangst.
  Het getuigschrift kan eveneens aan de werkgever bij een ter post aangetekende brief toegezonden worden.) <KB 1993-09-07/31, art. 1, 014; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (§ 2. Voor de opleidingen waarvan de werkgever uiterlijk op 31 oktober kennis had, dient de werkgever aan het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid uiterlijk voor 1 februari van het volgend jaar volgende gegevens te verstrekken : de namen van alle werklieden en bedienden, het aantal verlofuren waarop ze maximaal aanspraak maken, het bedrag van hun uurloon en de gevolgde opleiding.
  Voor de opleidingen waarvan hij na 31 oktober in kennis werd gesteld dient de werkgever de in het eerste lid bedoelde gegevens te verstrekken binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop hij ervan in kennis werd gesteld.) <KB 1995-03-28/54, art. 2, 015; Inwerkingtreding : 01-09-1995>

  Art. 15. De werknemer die een opleiding onderbreekt of opgeeft, moet zijn werkgever hiervan verwittigen ten laatste binnen vijf dagen die op de onderbreking of de opgave volgen.
  Het voordeel van betaald educatief verlof wordt niet meer toegekend vanaf de datum van deze verwittiging.

  Art. 16.§ 1. (Het voor de toepassing van deze afdeling in aanmerking te nemen normale loon bedraagt op (1 september 1995) 65 000 frank per maand. <KB 1995-03-28/54, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 01-09-1995>
  Vanaf (1 september 1997) wordt dit loonbedrag jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden van het tweede trimester overeenkomstig de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het bedrag dat tevoren gold, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het indexcijfer van het tweede trimester van het vorige jaar. (Het resultaat wordt afgerond op de hogere 10 euro). <KB 1995-03-28/54, art. 3, 015; Inwerkingtreding : 01-09-1995> <KB 2001-07-13/58, art. 7, 017; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  De nieuwe bedragen worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Zij treden in werking op 1 september van het jaar van hun aanpassing.
  (NOTA : het bedrag van 65.000 F wordt :
  67.000 F vanaf 1 september 1997 (B.St. 09-09-1997)
  68.000 F vanaf 1 september 1998 (B.St. 13-08-1998)
  70.000 F vanaf 1 september 1999 (B.St. 06-08-1999)
  (NOTA : Het bedrag van " 70.000 F " werd gewijzigd door " 1 735 EUR " door <KB 2000-07-20/65, art. 6, 016; Inwerkingtreding : 01-01-2002>)
  72.000 F vanaf 1 september 2000 (B.ST. 26-07-2000)
  1.920 euro vanaf 01-09-2002 <VARIA 2002-08-01/30, art. M>
  1.960 euro vanaf 01-09-2003 <VARIA 2003-08-05/30, art. M>
  2.000 euro vanaf 01-09-2004 <VARIA 2004-08-02/30, art. M>
  2.050 euro vanaf 01-09-2005 <VARIA 2005-07-15/30, art. M>
  2.100 euro vanaf 01-09-2006 <VARIA 2006-08-14/30, art. M>)
  Voor de toepassing van het tweede lid wordt verstaan onder :
  1° het indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden : het indexcijfer vastgesteld door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid op basis van de berekening van het gemiddelde van de lonen, zoals vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, van de volwassen bedienden van de privé sector;
  2° het nieuwe indexcijfer : het indexcijfer van het tweede trimester van het lopende kalenderjaar.) <KB 1993-08-27/33, art. 1, 013; Inwerkingtreding : 01-09-1993>
  (In afwijking van voorgaand lid wordt vanaf 1 september 2007 tot 31 augustus 2008, het bedrag behouden zoals vastgesteld op 1 september 2006. Vanaf 1 september 2008 tot 31 augustus 2009 wordt dit bedrag verhoogd tot 2.500 euro. [1 Vanaf 1 september 2009 tot 31 augustus 2010 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.601 euro.]1 [2 Vanaf 1 september 2010 tot 31 augustus 2011 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.601 euro.]2) [3 Vanaf 1 september 2011 tot 31 augustus 2012 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.653 euro.]3 [4 Vanaf 1 september 2012 tot 31 augustus 2013 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.706 euro.]4 [5 Vanaf 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.760 euro.]5 <KB 2008-12-16/32, art. 1, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008> [6 Vanaf 1 september 2014 tot 31 augustus 2015 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.760 euro.]6
  [7 Vanaf 1 september 2015 tot 31 augustus 2016 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.760 euro.]7 [8 Vanaf 1 september 2016 tot 31 augustus 2017 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.815 euro.]8 [9 Vanaf 1 september 2017 tot 31 augustus 2018 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.871 euro.]9 [10 Vanaf 1 september 2018 tot 31 augustus 2019 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.928 euro.]10 [11 Vanaf 1 september 2019 tot 31 augustus 2020 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.928 euro.]11 [12 Vanaf 1 september 2020 tot 31 augustus 2021 wordt dit bedrag vastgelegd op 2.987 euro.]12
  § 2. Het normale weekloon wordt bekomen door het normale maandloon te vermenigvuldigen met 12 en het aldus bekomen produkt te delen door 52.
  Het normale uurloon wordt bekomen door het normale weekloon te delen door het aantal arbeidsuren zoals bepaald bij de wekelijkse arbeidsregeling van de werknemer.
  Het normale dagloon wordt bekomen door het normale uurloon te vermenigvuldigen met het normale aantal arbeidsuren die hadden moeten verricht worden in de loop van de betrokken dag.
  ----------
  (1)<KB 2009-12-21/10, art. 1, 021; Inwerkingtreding : 01-09-2009>
  (2)<KB 2010-09-10/11, art. 2, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2010>
  (3)<KB 2011-11-14/03, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 01-09-2011>
  (4)<KB 2012-12-10/08, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2012>
  (5)<KB 2013-11-07/03, art. 2, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (6)<KB 2014-12-30/13, art. 2, 027; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (7)<KB 2016-09-14/05, art. 2, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2015>
  (8)<KB 2017-03-23/03, art. 2, 036; Inwerkingtreding : 01-09-2016>
  (9)<KB 2017-12-17/22, art. 2, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2017>
  (10)<KB 2019-04-04/25, art. 2, 039; Inwerkingtreding : 01-09-2018>
  (11)<KB 2020-03-15/04, art. 2, 040; Inwerkingtreding : 01-09-2019>
  (12)<KB 2021-03-03/05, art. 2, 041; Inwerkingtreding : 01-09-2020>

  Art. 16bis.<KB 2008-12-16/32, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008> § 1. Vanaf het schooljaar 2006-2007 wordt de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur educatief verlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan.
  § 2. Dit forfaitair bedrag is voor het schooljaar 2006/2007 15 euro voor de werknemers van minder dan 45 jaar en 18 euro voor de werknemers van meer dan 45 jaar.
  § 3. Dit forfaitair bedrag verschilt vanaf het schooljaar 2007/2008 naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt.
  De in het vorige lid bedoelde types van opleiding zijn :
  1° de algemene opleidingen bedoeld in artikel 109, § 2, van de wet;
  2° de sectorale opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, 8°, van de wet;
  3° de opleidingen voor sociale promotie bedoeld in artikel 109, § 1, 1°, van de wet;
  4° de andere opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, van de wet.
  Dit forfaitair bedrag wordt voor elk type opleiding vastgesteld volgens de volgende formule :
  A x B/C, waarbij
  A = het beschikbare budget voor het betaald educatief verlof vastgesteld voor het beschouwde begrotingsjaar overeenkomstig artikel 121 van de wet, verhoogd of verlaagd met het saldo van het budget van het educatief verlof van het daaraan voorafgaand begrotingsjaar;
  B = het aandeel van elk type opleiding voor het beschouwde begrotingsjaar in het globale budget van het betaald educatief verlof, uitgedrukt in een percentage van dit globale budget en dit in functie van het voortschrijdend gemiddelde van het aandeel van de uren van dat type opleiding in het totaal van de opleidingsuren van de 4 laatste schooljaren volledig ingediend op 31 oktober van het jaar dat dit begrotingsjaar voorafgaat;
  C = het totaal aantal uren voor dat type opleiding waarvoor de werkgevers de terugbetaling hebben gevraagd voor het schooljaar dat eindigt in het kalenderjaar dat twee jaren voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar.
  In afwijking van voorgaand lid, kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20 euro voor het schooljaar 2007/2008. [1 Voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 2.081 euro.]1 [2 Voor het schooljaar 2010/2011 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20,81 euro.]2 [3 Voor het schooljaar 2011/2012 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,23 euro.]3 [4 Voor het schooljaar 2012/2013 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,65 euro. ]4 [5 Voor het schooljaar 2013/2014 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 22,08 euro.]5
  
  Art. 16bis. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  <KB 2008-12-16/32, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008> § 1. Vanaf het schooljaar 2006-2007 wordt de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur educatief verlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan.
  § 2. Dit forfaitair bedrag is voor het schooljaar 2006/2007 15 euro voor de werknemers van minder dan 45 jaar en 18 euro voor de werknemers van meer dan 45 jaar.
  § 3. Dit forfaitair bedrag verschilt vanaf het schooljaar 2007/2008 naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt.
  De in het vorige lid bedoelde types van opleiding zijn :
  1° de algemene opleidingen bedoeld in artikel 109, § 2, van de wet;
  2° de sectorale opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, 8°, van de wet;
  3° de opleidingen voor sociale promotie bedoeld in artikel 109, § 1, 1°, van de wet;
  4° de andere opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, van de wet.
  Dit forfaitair bedrag wordt voor elk type opleiding vastgesteld volgens de volgende formule :
  A x B/C, waarbij
  A = het beschikbare budget voor het betaald educatief verlof vastgesteld voor het beschouwde begrotingsjaar overeenkomstig artikel 121 van de wet, verhoogd of verlaagd met het saldo van het budget van het educatief verlof van het daaraan voorafgaand begrotingsjaar;
  B = het aandeel van elk type opleiding voor het beschouwde begrotingsjaar in het globale budget van het betaald educatief verlof, uitgedrukt in een percentage van dit globale budget en dit in functie van het voortschrijdend gemiddelde van het aandeel van de uren van dat type opleiding in het totaal van de opleidingsuren van de 4 laatste schooljaren volledig ingediend op 31 oktober van het jaar dat dit begrotingsjaar voorafgaat;
  C = het totaal aantal uren voor dat type opleiding waarvoor de werkgevers de terugbetaling hebben gevraagd voor het schooljaar dat eindigt in het kalenderjaar dat twee jaren voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar.
  In afwijking van voorgaand lid, kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20 euro voor het schooljaar 2007/2008. [1 Voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 2.081 euro.]1 [2 Voor het schooljaar 2010/2011 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20,81 euro.]2 [3 Voor het schooljaar 2011/2012 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,23 euro.]3 [4 Voor het schooljaar 2012/2013 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,65 euro. ]4 [5 Voor het schooljaar 2013/2014 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 22,08 euro.]5 [6 [8 ...]8 ]6
  
  Art. 16bis. (VLAAMSE GEWEST)
  <KB 2008-12-16/32, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008> § 1. Vanaf het schooljaar 2006-2007 wordt de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur educatief verlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan.
  § 2. Dit forfaitair bedrag is voor het schooljaar 2006/2007 15 euro voor de werknemers van minder dan 45 jaar en 18 euro voor de werknemers van meer dan 45 jaar.
  § 3. Dit forfaitair bedrag verschilt vanaf het schooljaar 2007/2008 naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt.
  De in het vorige lid bedoelde types van opleiding zijn :
  1° de algemene opleidingen bedoeld in artikel 109, § 2, van de wet;
  2° de sectorale opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, 8°, van de wet;
  3° de opleidingen voor sociale promotie bedoeld in artikel 109, § 1, 1°, van de wet;
  4° de andere opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, van de wet.
  Dit forfaitair bedrag wordt voor elk type opleiding vastgesteld volgens de volgende formule :
  A x B/C, waarbij
  A = het beschikbare budget voor het betaald educatief verlof vastgesteld voor het beschouwde begrotingsjaar overeenkomstig artikel 121 van de wet, verhoogd of verlaagd met het saldo van het budget van het educatief verlof van het daaraan voorafgaand begrotingsjaar;
  B = het aandeel van elk type opleiding voor het beschouwde begrotingsjaar in het globale budget van het betaald educatief verlof, uitgedrukt in een percentage van dit globale budget en dit in functie van het voortschrijdend gemiddelde van het aandeel van de uren van dat type opleiding in het totaal van de opleidingsuren van de 4 laatste schooljaren volledig ingediend op 31 oktober van het jaar dat dit begrotingsjaar voorafgaat;
  C = het totaal aantal uren voor dat type opleiding waarvoor de werkgevers de terugbetaling hebben gevraagd voor het schooljaar dat eindigt in het kalenderjaar dat twee jaren voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar.
  In afwijking van voorgaand lid, kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20 euro voor het schooljaar 2007/2008. [1 Voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 2.081 euro.]1 [2 Voor het schooljaar 2010/2011 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20,81 euro.]2 [3 Voor het schooljaar 2011/2012 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,23 euro.]3 [4 Voor het schooljaar 2012/2013 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,65 euro. ]4 [5 Voor het schooljaar 2013/2014 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 22,08 euro.]5 [7 Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt het forfaitair bedrag per uur betaald educatief verlof voor de terugbetaling aan de werkgevers 21,30 euro.]7

  ----------
  (1)<KB 2009-12-21/10, art. 3, 021; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  (2)<KB 2010-09-10/11, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2010>
  (3)<KB 2011-11-14/03, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-09-2011>
  (4)<KB 2012-12-10/08, art. 3, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2012>
  (5)<KB 2013-11-07/03, art. 3, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (6)<BESL 2015-05-07/14, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (7)<BVR 2015-12-04/15, art. 1, 032; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (8)<BESL 2016-05-12/01, art. 1, 033; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  Art. 16bis_DUITSTALIGE_GEMEENSCHAP.
   <KB 2008-12-16/32, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008> § 1. Vanaf het schooljaar 2006-2007 wordt de terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur educatief verlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan.
  § 2. Dit forfaitair bedrag is voor het schooljaar 2006/2007 15 euro voor de werknemers van minder dan 45 jaar en 18 euro voor de werknemers van meer dan 45 jaar.
  § 3. Dit forfaitair bedrag verschilt vanaf het schooljaar 2007/2008 naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt.
  De in het vorige lid bedoelde types van opleiding zijn :
  1° de algemene opleidingen bedoeld in artikel 109, § 2, van de wet;
  2° de sectorale opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, 8°, van de wet;
  3° de opleidingen voor sociale promotie bedoeld in artikel 109, § 1, 1°, van de wet;
  4° de andere opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, van de wet.
  Dit forfaitair bedrag wordt voor elk type opleiding vastgesteld volgens de volgende formule :
  A x B/C, waarbij
  A = het beschikbare budget voor het betaald educatief verlof vastgesteld voor het beschouwde begrotingsjaar overeenkomstig artikel 121 van de wet, verhoogd of verlaagd met het saldo van het budget van het educatief verlof van het daaraan voorafgaand begrotingsjaar;
  B = het aandeel van elk type opleiding voor het beschouwde begrotingsjaar in het globale budget van het betaald educatief verlof, uitgedrukt in een percentage van dit globale budget en dit in functie van het voortschrijdend gemiddelde van het aandeel van de uren van dat type opleiding in het totaal van de opleidingsuren van de 4 laatste schooljaren volledig ingediend op 31 oktober van het jaar dat dit begrotingsjaar voorafgaat;
  C = het totaal aantal uren voor dat type opleiding waarvoor de werkgevers de terugbetaling hebben gevraagd voor het schooljaar dat eindigt in het kalenderjaar dat twee jaren voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar.
  In afwijking van voorgaand lid, kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20 euro voor het schooljaar 2007/2008. [1 Voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 2.081 euro.]1 [2 Voor het schooljaar 2010/2011 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20,81 euro.]2 [3 Voor het schooljaar 2011/2012 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,23 euro.]3 [4 Voor het schooljaar 2012/2013 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,65 euro. ]4 [5 Voor het schooljaar 2013/2014 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 22,08 euro.]5 [9 Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt het forfaitaire bedrag per uur betaald educatief verlof voor de terugbetaling aan de werkgevers 21,30 euro.]9

  ----------
  (1)<KB 2009-12-21/10, art. 3, 021; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  (2)<KB 2010-09-10/11, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2010>
  (3)<KB 2011-11-14/03, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-09-2011>
  (4)<KB 2012-12-10/08, art. 3, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2012>
  (5)<KB 2013-11-07/03, art. 3, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (6)<BESL 2015-05-07/14, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (7)<BVR 2015-12-04/15, art. 1, 032; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (8)<BESL 2016-05-12/01, art. 1, 033; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (9)<BDG 2017-02-02/27, art. 1, 037; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  

  Art. 16bis_WAALS_GEWEST.
   <KB 2008-12-16/32, art. 2, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008> § 1. Vanaf het schooljaar 2006-2007 wordt de [9 gewestelijke]9 terugbetaling aan de werkgever beperkt tot een forfaitair bedrag per uur educatief verlof waarvoor aan de terugbetalingsvoorwaarden is voldaan.
  § 2. Dit forfaitair bedrag is voor het schooljaar 2006/2007 15 euro voor de werknemers van minder dan 45 jaar en 18 euro voor de werknemers van meer dan 45 jaar.
  § 3. Dit forfaitair bedrag verschilt vanaf het schooljaar 2007/2008 naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt.
  De in het vorige lid bedoelde types van opleiding zijn :
  1° de algemene opleidingen bedoeld in artikel 109, § 2, van de wet;
  2° de sectorale opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, 8°, van de wet;
  3° de opleidingen voor sociale promotie bedoeld in artikel 109, § 1, 1°, van de wet;
  4° de andere opleidingen bedoeld in artikel 109, § 1, van de wet.
  Dit forfaitair bedrag wordt voor elk type opleiding vastgesteld volgens de volgende formule :
  A x B/C, waarbij
  A = het beschikbare budget voor het betaald educatief verlof vastgesteld voor het beschouwde begrotingsjaar overeenkomstig artikel 121 van de wet, verhoogd of verlaagd met het saldo van het budget van het educatief verlof van het daaraan voorafgaand begrotingsjaar;
  B = het aandeel van elk type opleiding voor het beschouwde begrotingsjaar in het globale budget van het betaald educatief verlof, uitgedrukt in een percentage van dit globale budget en dit in functie van het voortschrijdend gemiddelde van het aandeel van de uren van dat type opleiding in het totaal van de opleidingsuren van de 4 laatste schooljaren volledig ingediend op 31 oktober van het jaar dat dit begrotingsjaar voorafgaat;
  C = het totaal aantal uren voor dat type opleiding waarvoor de werkgevers de terugbetaling hebben gevraagd voor het schooljaar dat eindigt in het kalenderjaar dat twee jaren voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar.
  In afwijking van voorgaand lid, kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20 euro voor het schooljaar 2007/2008. [1 Voor de schooljaren 2008/2009 en 2009/2010 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 2.081 euro.]1 [2 Voor het schooljaar 2010/2011 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 20,81 euro.]2 [3 Voor het schooljaar 2011/2012 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,23 euro.]3 [4 Voor het schooljaar 2012/2013 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 21,65 euro. ]4 [5 Voor het schooljaar 2013/2014 kan dit forfait per type van opleiding niet meer bedragen dan 22,08 euro.]5
  [10 § 4. In afwijking van § 3 bedraagt het forfaitair bedrag per uur betaald educatief verlof, vanaf het schooljaar 2014-2015, 21,30 euro voor de terugbetaling aan de werkgevers.]10

  ----------
  (1)<KB 2009-12-21/10, art. 3, 021; Inwerkingtreding : 01-09-2008>
  (2)<KB 2010-09-10/11, art. 3, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2010>
  (3)<KB 2011-11-14/03, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 01-09-2011>
  (4)<KB 2012-12-10/08, art. 3, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2012>
  (5)<KB 2013-11-07/03, art. 3, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2013>
  (6)<BESL 2015-05-07/14, art. 1, 028; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (7)<BVR 2015-12-04/15, art. 1, 032; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (8)<BESL 2016-05-12/01, art. 1, 033; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
  (9)<BWG 2016-09-29/11, art. 5,1°, 035; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  (10)<BWG 2016-09-29/11, art. 5,2°, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

  HOOFDSTUK V. _ Verdeling van de lasten.

  Art. 17. De aanvraag om terugbetaling wordt ingediend in de vorm van een gezamenlijke aangifte van schuldvordering waarbij een individuele steekkaart voor iedere gerechtigde werknemer wordt gevoegd. Het model van die bescheiden wordt vastgelegd door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, na advies van de Nationale Arbeidsraad.
  Die aanvraag dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken waarvan de lijst door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid wordt vastgelegd.
  De werkgever is verplicht het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid de aanvullende inlichtingen te verschaffen, die voor het onderzoek van zijn aanvraag noodzakelijk zouden blijken.

  Art. 17_WAALS_GEWEST.
   De aanvraag om terugbetaling wordt ingediend [1 bij de FOREm]1 in de vorm van een gezamenlijke aangifte van schuldvordering waarbij een individuele steekkaart voor iedere gerechtigde werknemer wordt gevoegd. Het model van die bescheiden wordt vastgelegd door de Minister [1 van Tewerkstelling en Vorming"]1, na advies van de [1 "Conseil économique et social de Wallonie"]1.
  Die aanvraag dient vergezeld te zijn van de bewijsstukken waarvan de lijst door de Minister [1 van Tewerkstelling en Vorming"]1 wordt vastgelegd.
  De werkgever is verplicht [1 de FOREm]1 de aanvullende inlichtingen te verschaffen, die voor het onderzoek van zijn aanvraag noodzakelijk zouden blijken.

  ----------
  (1)<BWG 2016-09-29/11, art. 6, 035; Inwerkingtreding : 01-04-2015>
  

  Art. 18. Komen als sociale bijdragen in aanmerking voor de toepassing van artikel 121 van de wet :
  1° de aan de sociale zekerheidsinningsinstellingen gestorte werkgeversbijdragen ter uitvoering van de van kracht zijnde wetten en regelingen, met inbegrip van de wetten en regelingen houdende vermindering van die bijdragen;
  2° de bijdragen gestort aan een fonds voor bestaanszekerheid, opgericht ter uitvoering van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, of aan het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders, opgericht bij de wet van 12 april 1960, voor zover ze niet in 1° begrepen zijn;
  3° de verzekeringspremies gestort ter uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
  De werkgever moet, ter rechtvaardiging van de in 3° bedoelde bedragen aan het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, het detail van het toegepaste percentage meedelen.

  Art. 19.(Voor de werknemers, andere dan dezen bedoeld bij artikel 108, § 3, van de wet, die bijdrageplichtig zijn aan één van de sociale zekerheidsstelsels, vermeld in artikel 122 van de wet, zijn de werkgevers vanaf 1 januari 1989 een bijdrage verschuldigd van 0,04 pct. van de lonen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid.) <KB 1988-12-29/37, art. 1, 007; Inwerkingtreding : 1989-01-01>
  (In afwijking van het vorige lid, wordt het percentage van 0,04 gebracht op :
  - 0,08 vanaf het vierde kwartaal 2007 tot en met het derde kwartaal 2008;
  - 0,04 voor het vierde kwartaal 2008;
  - 0,06 vanaf het eerste kwartaal 2009 tot en met het derde kwartaal 2009;) <KB 2008-12-16/32, art. 3, 020; Inwerkingtreding : 01-07-2008>
  [1 - 0,05 % vanaf het vierde kwartaal 2009 tot en met het derde kwartaal 2010.]1
  [2 - 0,05 % vanaf het vierde kwartaal 2010 [3 tot en met het derde kwartaal 2013]3;]2
  [4 - 0,05 % vanaf het vierde kwartaal 2014.]4
  Deze bijdrage wordt geïnd volgens dezelfde regels en binnen dezelfde termijnen als de bijdragen voor sociale zekerheid.
  ----------
  (1)<KB 2009-12-21/10, art. 3, 021; Inwerkingtreding : 01-09-2009>
  (2)<KB 2010-09-10/11, art. 4, 022; Inwerkingtreding : 01-09-2010>
  (3)<KB 2012-12-10/08, art. 4, 024; Inwerkingtreding : 01-09-2012>
  (4)<KB 2013-11-07/03, art. 4, 026; Inwerkingtreding : 01-09-2013>

  HOOFDSTUK VI. _ Toezicht.

  Art. 20. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie, zijn de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de Administratie van de werkgelegenheid en van de Administratie van de arbeidsbetrekkingen en -reglementering bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid belast met het toezicht op de toepassing van deze afdeling en de uitvoeringsbesluiten.
  De ambtenaren van de inspectie- en verificatiediensten van het Ministerie van Onderwijs zijn belast met het toezicht op de toepassing van artikel 130 van de wet en haar uitvoeringsbesluiten, wat betreft de opleidingen die door de Staat georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn.

  Art. 20_WAALS_GEWEST.
  [1 ...]1
  De ambtenaren van de inspectie- en verificatiediensten van het Ministerie van Onderwijs zijn belast met het toezicht op de toepassing van artikel 130 van de wet en haar uitvoeringsbesluiten, wat betreft de opleidingen die door de Staat georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn.

  ----------
  (1)<BWG 2016-09-29/11, art. 7, 035; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  

  Art. 21. § 1. De hoofden van de onderwijsinrichtingen en de verantwoordelijken voor het onderwijs in de organisaties bedoeld bij artikel 109, of hun afgevaardigden, zijn gehouden aan de werknemers volgende bescheiden uit te reiken :
  1° een getuigschrift met vermelding van de opleiding of de opleidingen waarvoor de werknemer ingeschreven is, het aantal uren dat ze omvatten en het tijdsschema;
  2° een getuigschrift over de nauwgezetheid van de werknemer in de loop van een periode die naargelang van het geval gelijk is aan :
  a) de duur van de opleiding, wanneer de duur ervan gelijk is aan of minder dan drie maanden;
  b) drie maanden, wanneer de opleiding niet georganiseerd is bij wijze van schooljaar en een duur heeft van meer dan drie maanden;
  c) één schoolkwartaal, wanneer de opleiding georganiseerd is bij wijze van schooljaar;
  3° in voorkomend geval, een getuigschrift met vermelding van de data van de examens die de werknemer tijdens de tweede examenzittijd moet afleggen.
  Het model van deze documenten wordt vastgesteld door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid.
  Een dagelijkse presentielijst of -register wordt ter beschikking gehouden van de ambtenaren bedoeld bij artikel 20 van dit besluit.
  § 2. Het getuigschrift bedoeld bij § 1, 1°, moet uitgereikt worden binnen twintig dagen die volgen op de aanvang van de opleiding. In geval van laattijdige inschrijving moet het getuigschrift uitgereikt worden ten laatste binnen acht dagen die volgen op de inschrijving.
  Het getuigschrift bedoeld bij 2° moet uitgereikt worden ten laatste binnen acht dagen die volgen op het einde van de betrokken periode.
  Het getuigschrift bedoeld bij 3° moet uitgereikt worden ten laatste binnen acht dagen die volgen op het einde van de eerste examenzittijd.

  Art. 21_WAALS_GEWEST.
   § 1. De hoofden van de onderwijsinrichtingen en de verantwoordelijken voor het onderwijs in de organisaties bedoeld bij artikel 109, of hun afgevaardigden, zijn gehouden aan de werknemers volgende bescheiden uit te reiken :
  1° een getuigschrift met vermelding van de opleiding of de opleidingen waarvoor de werknemer ingeschreven is, het aantal uren dat ze omvatten en het tijdsschema;
  2° een getuigschrift over de nauwgezetheid van de werknemer in de loop van een periode die naargelang van het geval gelijk is aan :
  a) de duur van de opleiding, wanneer de duur ervan gelijk is aan of minder dan drie maanden;
  b) drie maanden, wanneer de opleiding niet georganiseerd is bij wijze van schooljaar en een duur heeft van meer dan drie maanden;
  c) één schoolkwartaal, wanneer de opleiding georganiseerd is bij wijze van schooljaar;
  3° in voorkomend geval, een getuigschrift met vermelding van de data van de examens die de werknemer tijdens de tweede examenzittijd moet afleggen.
  Het model van deze documenten wordt vastgesteld door de Minister [1 van Tewerkstelling en Vorming op voorstel van de Administratie en na advies van de commissie]1.
  Een dagelijkse presentielijst of -register wordt ter beschikking gehouden van de ambtenaren bedoeld bij artikel 20 van dit besluit.
  § 2. Het getuigschrift bedoeld bij § 1, 1°, moet uitgereikt worden binnen twintig dagen die volgen op de aanvang van de opleiding. In geval van laattijdige inschrijving moet het getuigschrift uitgereikt worden ten laatste binnen acht dagen die volgen op de inschrijving.
  Het getuigschrift bedoeld bij 2° moet uitgereikt worden ten laatste binnen acht dagen die volgen op het einde van de betrokken periode.
  Het getuigschrift bedoeld bij 3° moet uitgereikt worden ten laatste binnen acht dagen die volgen op het einde van de eerste examenzittijd.

  ----------
  (1)<BWG 2016-09-29/11, art. 8, 035; Inwerkingtreding : 27-10-2016>
  

  HOOFDSTUK VII. _ Inwerkingtreding.

  Art. 22. Afdeling 6 Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers _ hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen treedt in werking op 1 september 1985, met uitzondering van artikel 110 dat in werking treedt de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en artikel 109, § 1, 7°, dat in werking treedt op 1 januari 1986.

  HOOFDSTUK VIII. _ Slotbepalingen.

  Art. 23. Dit besluit treedt in werking op 1 september 1985, met uitzondering van de artikelen 9 tot en met 11 die in werking treden de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 24. Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   ...

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikelen 108 tot 144;
   Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad;
   .....
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat de meeste opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof bij wijze van schooljaar georganiseerd zijn en dat deze toestand het noodzakelijk maakt dat de bepalingen van afdeling 6 van hoofdstuk IV van voornoemde wet van 22 januari 1985 in werking zouden treden op 1 september 1985 en dat de wet van 10 april 1973 waarbij aan de werknemers kredieturen worden toegekend met het oog op hun sociale promotie en haar uitvoeringsbesluiten op dezelfde datum zouden worden opgeheven;
   Overwegende dat de goede werking van het stelsel van het betaald educatief verlof vereist dat de erkenningscommissie opgericht bij artikel 110 van voornoemde wet van 22 januari 1985 zo snel mogelijk haar opdrachten zou kunnen uitvoeren;
   Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2021 GEPUBL. OP 17-03-2021
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-03-2020 GEPUBL. OP 26-03-2020
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 04-04-2019 GEPUBL. OP 17-04-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-12-2017 GEPUBL. OP 05-01-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 23-03-2017 GEPUBL. OP 30-03-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • BESLUIT DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 02-02-2017 GEPUBL. OP 21-03-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 16bis)
 • originele versie
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 29-09-2016 GEPUBL. OP 17-10-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 9; 10bis; 11; 16bis; 17; 20; 21)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-09-2016 GEPUBL. OP 27-09-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 12-05-2016 GEPUBL. OP 19-05-2016
  (GEWIJZIGD ART. : 16bis)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 04-12-2015 GEPUBL. OP 29-12-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 16bis)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 22-10-2015 GEPUBL. OP 12-11-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • BESLUIT (BRUSSEL) VAN 07-05-2015 GEPUBL. OP 01-06-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 16bis)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 13-03-2015 GEPUBL. OP 22-05-2015
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 10; 11)
 • originele versie
 • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 06-02-2015 GEPUBL. OP 03-03-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 16bis)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-12-2014 GEPUBL. OP 16-02-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-11-2013 GEPUBL. OP 18-11-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16bis; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 11-02-2013 GEPUBL. OP 25-03-2013
  (GEWIJZIGDE ART. : 7bis; 8)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-12-2012 GEPUBL. OP 20-12-2012
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16bis; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 14-11-2011 GEPUBL. OP 29-11-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16bis; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 10-09-2010 GEPUBL. OP 24-09-2010
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16bis; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-12-2009 GEPUBL. OP 30-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16bis; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 16-12-2008 GEPUBL. OP 24-12-2008
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16BIS; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-08-2007 GEPUBL. OP 16-08-2007
  (GEWIJZIGDE ART. : 16; 16BIS; 19)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-08-2006 GEPUBL. OP 30-08-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 16BIS)
 • originele versie
 • VARIA VAN 14-08-2006 GEPUBL. OP 14-08-2006
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 15-07-2005 GEPUBL. OP 15-07-2005
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-09-2004 GEPUBL. OP 08-10-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 9)
 • originele versie
 • VARIA VAN 02-08-2004 GEPUBL. OP 02-08-2004
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 05-08-2003 GEPUBL. OP 05-08-2003
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 01-08-2002 GEPUBL. OP 01-08-2002
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 26-07-2000 GEPUBL. OP 26-07-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 06-08-1999 GEPUBL. OP 06-08-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 13-08-1998 GEPUBL. OP 13-08-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • originele versie
 • VARIA VAN 09-09-1997 GEPUBL. OP 09-09-1997
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-03-1995 GEPUBL. OP 24-05-1995
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 14; 16; 19)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 07-09-1993 GEPUBL. OP 16-09-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 14)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 27-08-1993 GEPUBL. OP 09-09-1993
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-01-1992 GEPUBL. OP 31-01-1992
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • VARIA VAN 28-08-1991 GEPUBL. OP 28-08-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-08-1990 GEPUBL. OP 07-09-1990
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • VARIA VAN 29-08-1990 GEPUBL. OP 29-08-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • VARIA VAN 30-08-1989 GEPUBL. OP 30-08-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 29-12-1988 GEPUBL. OP 14-01-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 09-09-1988 GEPUBL. OP 14-10-1988
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)
 • VARIA VAN 24-08-1988 GEPUBL. OP 24-08-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 16)
 • VARIA VAN 11-08-1987 GEPUBL. OP 11-08-1987
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-07-1986 GEPUBL. OP 13-09-1986
 • VARIA VAN 21-08-1986 GEPUBL. OP 21-08-1986

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 42 uitvoeringbesluiten 40 gearchiveerde versies
  Franstalige versie