J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1984/12/27/1984004596/justel

Titel
27 DECEMBER 1984. - Wet houdende fiscale bepalingen.
(NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1989 en tekstbijwerking tot 11-08-2001)

Bron : FINANCIEN
Publicatie : 29-12-1984 nummer :   1984004596 bladzijde : 16192
Dossiernummer : 1984-12-27/30
Inwerkingtreding :
01-01-1984 (Art.47)
01-01-1985 (Art.47)
01-07-1985 (Art.47)
onbepaald (ART. (47))

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-47

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 2. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 3. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 4. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 5. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 6. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 7. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 8. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 9. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 10. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 11. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 12. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 13. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 14. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 15. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 16. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 17. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 18. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 19. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 20. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 21. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 22. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 23. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 24. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 25. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 26. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 27. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 28. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 29. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 30. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 31. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 32. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 33. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 34. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 35. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 36. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 37. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 38. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 39. § 1. <Wijzigingsbepaling>.
  § 2. De Koning kan de fiscale bepalingen met betrekking tot coördinatiecentra in het Wetboek van de inkomstenbelastingen invoegen, met inachtneming van de uitdrukkelijke of impliciete wijzigingen welke die bepalingen op het tijdstip van de invoeging hebben ondergaan.
  Daartoe kan Hij, zonder afbreuk te doen aan de beginselen welke in de in te voegen bepalingen vervat zijn, de redactie ervan wijzigen ten einde ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid te brengen in de terminologie.

  Art. 40. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 41. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 42. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 43. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 44. § 1. Winst van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven die op 31 december 1984 of op het einde van het jaar waarin het bedrijf is aangevangen, als die aanvang op een latere datum valt, minder dan vijftig werknemers, in de zin van artikel 20, 2°, a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, tewerkstellen, en baten, onder welke naam ook, van vrije beroepen, ambten of posten, en van elke winstgevende bezigheid die niet bedoeld is in artikel 20, 1° en 2°, van hetzelfde Wetboek, worden van de personenbelasting, van de vennootschapsbelasting of van de belasting der niet-verblijfhouders vrijgesteld tot een bedrag gelijk aan 150 000 frank per in België bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid.
  § 2. De vrijstelling is van toepassing op de winst en op de baten van elk van de jaren 1985 tot en met 1988, of, wanneer het gaat om belastingplichtigen die anders dan per kalenderjaar boekhouden, tijdens ieder van de in de jaren 1986 tot en met 1989 afgesloten boekjaren.
  § 3. Het bijkomende personeel wordt vastgesteld door het gemiddeld personeelsbestand van de belastingplichtige tijdens elk van de jaren 1985 tot en met 1988 te vergelijken met dat van het jaar 1984.
  Er wordt geen rekening gehouden met personeelsleden die voorheen waren tewerkgesteld in ondernemingen waarmee de belastingplichtige zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt of waarvan hij de beroepswerkzaamheid geheel of gedeeltelijk voortzet.
  § 4. De verleende vrijstelling wordt het jaar daarop evenwel ingetrokken in zover het personeelsbestand minder bijkomende eenheden telt; de voordien vrijgestelde winst of baten worden in dat geval als winst van het volgende belastbare tijdperk beschouwd.
  § 5. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de belastingplichtige voor dezelfde bijkomende personeelseenheden de toepassing vraagt van artikel 23, § 2, van hetzelfde Wetboek, of van artikel 47 van de herstelwet van 31 juli 1984.
  Dit artikel is evenmin van toepassing in hoofde van bedrijven die de hen door het koninklijk besluit nr 185 houdende de organisatie, voor de kleine en middelgrote ondernemingen, van een specifiek stelsel voor de aanwending van de loonmatiging voor de tewerkstelling of door het koninklijk besluit nr. 181 tot oprichting van een Fonds met het oog op de aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling, opgelegde verplichtingen niet hebben nageleefd.
  § 6. De Koning regelt de uitvoering van dit artikel in geval van inbreng van een tak van werkzaamheid of een algemeenheid van goederen, alsmede ingeval van fusie, splitsing of omvorming van vennootschappen.

  Art. 45. (Opgeheven). <W 1999-03-26/30, art. 47, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1999> (Nota : blijft evenwel van toepassing op de opties die zijn toegekend voor 1 januari 1999)

  Art. 46. <Wijzigingsbepaling>.

  Art. 47. § 1. Deze wet is van toepassing :
  1° met betrekking tot de artikelen 2 tot 4, 6, 10 tot 15, 18, 20, 28, 1°, 29, 36, 41 tot 43, met ingang van het aanslagjaar 1985;
  2° met betrekking tot de artikelen 5, 7, 9, 19, 21, 22, 2°, 24 tot 27, met ingang van het aanslagjaar 1986;
  3° met betrekking tot artikel 8, op de inkomsten betaald of toegekend met ingang van 1 januari 1985;
  4° met betrekking tot de artikelen 16 en 17, 1°, op de kapitalen, afkoopwaarden en andere éénmalige toelagen die zijn betaald of toegekend met ingang van 1 januari 1985;
  5° met betrekking tot de artikelen 28, 2°, en 40, op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld met ingang van 1 januari 1985;
  6° met betrekking tot artikel 34, met ingang van 1 januari 1985;
  7° met betrekking tot artikel 46 met ingang van 1 juli 1985.
  § 2. In afwijking van § 1, 4°, blijft artikel 92, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, van toepassing op de latere aanslag van kapitalen, afkoopwaarden en andere éénmalige toelagen die voor 1 januari 1985 werden betaald of toegekend onder de voorwaarden bedoeld in paragraaf 1 van hetzelfde artikel, zoals deze paragraaf bestond alvorens te zijn gewijzigd bij artikel 16 van deze wet.
  § 3. Artikel 39 is van toepassing op de centra die na zijn inwerkingtreding worden erkend.
  (Artikel 5 van het koninklijk besluit nr 187 van 30 december 1982, zoals gewijzigd bij artikel 39, § 1, 4, van deze wet, is eveneens van toepassing op de centra die werden erkend vóór de inwerkingtreding van deze wet.) <W 04-08-1986, art. 44>
  (De overige bepalingen) van het koninklijk besluit nr 187 van 30 december 1982, zoals zij bestonden alvorens te zijn gewijzigd bij artikel 39 van deze wet, blijven van toepassing op de centra die werden erkend voor de inwerkingtreding van deze wet, behalve indien zij erkend worden overeenkomstig de gewijzigde bepalingen. <W 04-08-1986, art. 44>
  § 4. Iedere wijziging die vanaf 1 september 1984 in de statutaire bepalingen betreffende de datum van afsluiting van de jaarrekeningen is aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van artikel 19.
  § 5. In afwijking van § 1, 1°, zijn de artikelen 20 en 29, voor de toepassing van artikel 129 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, slechts van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1986.
  § 6. In afwijking van § 1, blijven de artikelen 88, 93bis, § 1, 1°, en 353, eerste gedachtenstreep, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals zij bestonden alvorens te zijn gewijzigd bij de artikelen 14, 18 en 36 van deze wet, van toepassing voor het aanslagjaar 1985; het in artikel 88, tweede lid, gestelde percentage van 5 percent wordt evenwel verminderd tot 2,5 percent.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
  (GEWIJZIGD ART. : 45)
 • originele versie
 • WET VAN 26-03-1999 GEPUBL. OP 01-04-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 45)
 • WET VAN 28-12-1990 GEPUBL. OP 29-12-1990
  (GEWIJZIGD ART. : 45)
 • WET VAN 22-12-1989 GEPUBL. OP 29-12-1989
  (GEWIJZIGD ART. : 45)
 • WET VAN 04-08-1986 GEPUBL. OP 20-08-1986

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1984-1985 : Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp van wet, nr. 1010/1. - Amendementen, nrs. 1010/2 tot 12. - Verslag, nr. 1010/13. - Amendement, nr. 1010/14. Parlementaire handelingen. - Bespreking. - Vergaderingen van 3 en 4 december 1984. - Aanneming. Vergadering van 6 december 1984. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 780/1. - Verslag, nr. 780/2. - Amendementen, nrs. 780/3 tot 19. Parlementaire handelingen. - Bespreking. Vergaderingen van 21 en 22 december 1984. - Aanneming. Vergadering van 22 december 1984.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie