J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1984/06/04/1984014224/justel

Titel
4 JUNI 1984. _ Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 5 november 1982 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen in laadketels, tanks of tankbatterijen over de weg vervoeren.

Bron :
VERKEERSWEZEN
Publicatie : 05-07-1984 nummer :   1984014224 bladzijde : 9809
Dossiernummer : 1984-06-04/31
Inwerkingtreding : 05-07-1984

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het hiernavolgend organisme wordt erkend voor het verstrekken van de opleidings- en vervolmakingskursussen en voor het inrichten van de examens of testen voorafgaand aan de afgifte van het opleidingsgetuigschrift of aan de verlenging van de geldigheid ervan :
  Vormingsinstituut voor kleine en middelgrote ondernemingen Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 2.

  Art. 2. De goedkeuring van het organisme genoemd in artikel 1 van dit besluit kan worden ingetrokken wanneer blijkt dat het koninklijk besluit van 5 november 1982, de ministeriėle uitvoeringsbesluiten of de dienstorders gegeven door de Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde, niet werden nageleefd.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Verkeerswezen en Posterijen, Telegrafie en Telefonie,
   Gelet op het koninklijk besluit van 5 november 1982 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen in laadketels, tanks of tanksbatterijen over de weg vervoeren, inzonderheid op artikel 8, § 1 en § 2,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie