J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1983/11/10/1983022286/justel

Titel
10 NOVEMBER 1983. _ Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 1982 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de bedragen van sommige sociale uitkeringen.

Bron :
SOCIALE VOORZORG
Publicatie : 03-12-1983 nummer :   1983022286 bladzijde : 14943
Dossiernummer : 1983-11-10/31
Inwerkingtreding : 01-01-1982

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Voor het jaar 1982 is vastgesteld op 1 de herwaarderingscoëfficiënt bedoeld in de volgende bepalingen :1° artikel 76bis, § 2, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, "gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 29 van 15 december 1978".2° artikel 54, § 1, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, opnieuw opgenomen door de wet van 16 juli 1974;3° artikelen 29, § 4, en 29bis, § 3, 1°, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, respectievelijk ingevoegd bij de wetten van 27 december 1973 en 27 februari 1976;4° artikel 44bis van het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1974;5° artikel 8 van het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en de bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen;6° artikelen 1, § 2, en 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecordineerd op 3 juni 1970;7° artikelen 2, § 3, en 6, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974;8° artikel 4, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1974.

  Art. 2. De herwaarderingscoëfficiënt bedoeld bij artikel 36, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, ingevoegd bij de wet van 27 december 1973, en van toepassing voor het jaar 1982 wordt vastgesteld op 1,1024.

  Art. 3. De in artikel 1 vastgestelde herwaarderingscoëfficiënt wordt toegepast met inachtneming van de eventueel vroeger vastgestelde coëfficiënten.

  Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1982.

  Art. 5. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Staatssecretaris voor Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967;
   Gelet op de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikel 54, § 1, opnieuw opgenomen door de wet van 16 juli 1974;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op artikel 29, § 4, ingevoegd bij de wet van 27 december 1973, artikel 29bis, § 3, ingevoegd bij de wet van 27 februari 1976, en op artikel 36, § 1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 1973;
   Gelet op de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, inzonderheid op de artikelen 2, § 4, derde lid, ingevoegd bij de wet van 6 juli 1973, 5, eerste lid, en 13, 1°;
   Gelet op de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecordineerd op 3 juni 19 70, inzonderheid op artikel 45, § 1, gewijzigd bij de wet van 16 juli 1974;
   Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 58, § 1, 7° en 8°;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen, inzonderheid op artikel 44bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 11 december 1974;
   Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor mijnwerkers, inzonderheid op artikel 4, § 1, tweede lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1974;
   Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen, inzonderheid op artikel 2, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974, en op artikel 6, tweede lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1974;
   Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecordineerd op 3 juni 1970, inzonderheid op de artikelen 1, § 2, en 5, tweede lid;
   Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1974 betreffende de gewone en de bijzondere tegemoetkomingen aan de minder-validen, inzonderheid op artikel 8;
   Gelet op het advies nr. 736 van de Nationale Arbeidsraad, verleend op 7 december 1982;
   Gelet op het advies van de Raad van State;
   Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, van Onze Staatssecretaris voor Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie