J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1983/10/17/1983800085/justel

Titel
17 OKTOBER 1983. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor pompdienstprestaties volbracht in het kader van de Belgische deelname aan het Navo-pijpleidingssysteem.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-04-1991 en tekstbijwerking tot 25-02-2019)

Bron : LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 27-10-1983 nummer :   1983800085 bladzijde : 13670
Dossiernummer : 1983-10-17/32
Inwerkingtreding : 27-10-1983

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-6

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <KB 1999-11-22/39, art. 13, 003; Inwerkingtreding : 01-01-1999> Dit besluit is toepasselijk op de weddetrekkende militairen in werkelijke dienst.

  Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder :
  1° pompdienstprestaties, de prestaties die betrekking hebben op de technische controles, de bediening, het onderhoud, de herstelling en de aanpassing van de N.A.V.O.-pijpleidingsinstallaties met uitsluiting van het onderhoud en de herstelling op de gewone plaats van het werk tussen 7 en 18 uur en van de operationele en technische bewakingsopdrachten;
  2° reizende pompdienstprestaties, de prestaties die betrekking hebben op de technische controle van de N.A.V.O.-pijpleidingen.

  Art. 3.(§ 1. Een toelage van [1 0,77 euro]1 per uur voor de officieren, [1 0,65 euro]1 per uur voor de onderofficieren en [1 0,53 euro]1 per uur voor de vrijwilligers wordt voor iedere ononderbroken pompdienstprestatie van minstens 6 uur toegekend.) <KB 2000-09-21/35, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  § 2. Dit bedrag wordt verhoogd met 100 pct. voor pompdienstprestaties geleverd tussen 18 uur en 7 uur.
  (§ 3. De in dit artikel bedoelde toelage wordt gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de wedden van het personeel der ministeries. Zij wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.) <KB 2000-09-21/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2000>
  ----------
  (1)<KB 2019-01-18/07, art. 13, 005; Inwerkingtreding : 07-03-2019>

  Art. 4. De duur van de prestatie wordt bepaald door de tijd die werkelijk aan de pompdienstprestatie wordt besteed. Het gedeelte van een uur wordt naar boven tot het volle uur afgerond indien het gelijk is aan of meer dan dertig minuten beloopt; het valt weg indien het deze duur niet bereikt. In geval van een reizende pompdienstprestatie wordt de duur van de verplaatsing op 2 uur vastgesteld.
  Onderbreekt evenwel de duur niet, de pauze op de plaats van de prestatie van maximum 15 minuten in de voor- of namiddag of van maximum 30 minuten voor een hoofdmaaltijd.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

  Art. 6. Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 19 december 1980 betreffende de geldelijke rechten van de militairen;
   Gelet op het advies van de commissie van advies voor het militair personeel van de land-, de lucht- en de zeemacht en van de medische dienst;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Openbaar Ambt en van Onze Staatssecretaris voor Openbaar Ambt, gegeven op 15 december 1982;
   Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 15 december 1982;
   .....
   Overwegende dat de toekenning van een toelage zonder uitstel dient te gebeuren;
   Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 18-01-2019 GEPUBL. OP 25-02-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-09-2000 GEPUBL. OP 31-10-2000
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 22-11-1999 GEPUBL. OP 18-12-1999
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 21-03-1991 GEPUBL. OP 23-04-1991
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 15-03-1988 GEPUBL. OP 26-03-1988
  (GEWIJZIGD ART. : 1)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 4 gearchiveerde versies
  Franstalige versie