J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiėlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/10/28/1982001669/justel

Titel
28 OKTOBER 1982. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedure tot het bekomen van een vergunning voor het ingebruiknemen en exploiteren van ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun organisatie, niet moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere Gemeenschap.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
Publicatie : 09-11-1982 nummer :   1982001669 bladzijde : 13064
Dossiernummer : 1982-10-28/02
Inwerkingtreding : 19-11-1982

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5, N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Dit besluit regelt, in uitvoering van artikel 21bis van de wet op de ziekenhuizen, de procedure tot het bekomen van een vergunning voor het ingebruiknemen en exploiteren van ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, die, wegens hun organisatie niet moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere Gemeenschap.

  Art. 2. Om de in artikel 1 bedoelde vergunning te bekomen dient een aanvraag, volgens het model in bijlage, te worden ingediend bij de Ministers die bevoegd zijn voor de hierboven vermelde instellingen krachtens littera 2° van artikel 1, van het koninklijk besluit van 26 januari 1982 tot afbakening van de ministeriėle bevoegdheden inzake de gemeenschappelijke gemeenschapsaangelegenheden.

  Art. 3. § 1. De in artikel 1 bedoelde vergunningsaanvraag dient de volgende gegevens te omvatten :
  a) het op 1 juli 1982 bestaande aantal erkende bedden per ziekenhuisdienst;
  b) het aantal bedden per ziekenhuisdienst dat men in gebruik wenst te nemen evenals de datum waarop dit zou geschieden;
  c) het aantal bestaande bedden per dienst dat men gebeurlijk wenst te desaffecteren of te sluiten;
  d) het aantal bedden per dienst waarover het ziekenhuis in de toekomst zou beschikken;
  e) het verschil tussen de sub a) en sub d) bedoelde gegevens.
  § 2. Indien het ingebruiknemen en exploiteren van de nieuwe bedden een verhoging zou betekenen van het op 1 juli 1982 bestaande aantal erkende bedden dient de inrichtende macht bij de vergunningsaanvraag het bewijs te leveren dat de ingebruikname van de betrokken bedden gepaard gaat met een vermindering van minstens een gelijk aantal bedden in een ander ziekenhuis.
  In voorkomend geval dient bij de vergunningsaanvraag een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende verklaring te worden gevoegd van de inrichtende macht van het ziekenhuis waar het aantal bedden zal worden verminderd met opgave van :
  a) het aantal bestaande en erkende bedden per ziekenhuisdienst;
  b) het aantal en het type van bedden dat zal worden afgeschaft;
  c) de datum waarop de vermindering van het aantal bedden effectief zal gebeuren.
  Indien het in het eerste lid bedoelde bewijs niet kan worden geleverd, dienen de motieven voor de ingebruikneming te worden opgegeven evenals de redenen waarom er elders niet ten minste een gelijk aantal bedden kan worden verminderd.

  Art. 4. § 1. De Ministers kunnen omtrent de vergunningsaanvraag het advies inwinnen van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, afdeling programmatie.
  § 2. De beslissing nopens de toekenning van de vergunning wordt uiterlijk binnen de drie maanden nadat de aanvraag werd ingediend aan de aanvrager betekend.

  Art. 5. Onze Ministers van Onderwijs zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

  Art. N. Bijlage
  Model van aanvraagformulier tot het bekomen van een vergunning voor het ingebruiknemen en exploiteren van ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, die wegens hun organisatie niet moeten worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere Gemeenschap.
  Over te maken aan het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, Bestuur der Verzorgingsinstellingen, Dienst programmatie, Vesaliusgebouw, Oratoriėnberg 20, 1010 Brussel.
  <Wegens technische redenen werd dit formulier niet in het systeem opgenomen. Men kan het terugvinden in het B.St. van 9-11-1982, p. 13066.>

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op artikel 67 van de Grondwet;
   Gelet op de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 60 van 22 juli 1982, inzonderheid op artikel 21bis;
   Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 1982 tot afbakening van de ministeriėle bevoegdheden inzake de gemeenschappelijke gemeenschapsaangelegenheden;
   Overwegende dat ingevolge artikel 21bis § 1 van de wet op de ziekenhuizen geen ziekenhuisdiensten mogen worden ingebruik genomen zonder vergunning tot ingebruikname;
   Overwegende dat, met het oog op de rechtszekerheid, het dringend geboden is om de inrichtende machten van de ziekenhuizen in kennis te stellen van de procedure die terzake moet worden gevolgd;
   Op de voordracht van Onze Ministers van Onderwijs,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie