J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1982/03/15/1982000385/justel

Titel
15 MAART 1982. - Koninklijk besluit betreffende prijsblokkeringsmaatregelen genomen in uitvoering van de gecoŲrdineerde Conventie van 3 augustus 1965 waarbij de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie wordt opgericht.

Bron :
ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 17-03-1982 nummer :   1982000385 bladzijde : 3017
Dossiernummer : 1982-03-15/30
Inwerkingtreding : 17-03-1982

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. De produkten, grondstoffen, eet- of koopwaren, bestemd om te worden verkocht op het grondgebied van het Groot-Hertogdom Luxemburg mogen niet te koop aangeboden worden noch verkocht tegen prijzen, exclusief taksen, die hoger zijn dan die welke voortvloeien uit de bepalingen van het ministerieel besluit van 22 februari 1982 tot blokkering van de prijzen.
  Zulks geldt eveneens voor de aanbieding of de uitvoering van elke prestatie, met uitzondering van deze welke geleverd worden in uitvoering van een arbeids-, bedienden-, leer- of dienstbodenkontrakt.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. Onze Minister van Buitenlandse Betrekkingen en Onze Minister van Ekonomische Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de gecoŲrdineerde Conventie van 3 augustus 1965 waarbij de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie wordt opgericht, inzonderheid op artikel 23.
   Overwegende dat het nodig is dringend tussen BelgiŽ en het Groot-Hertogdom Luxemburg wederzijdse maatregelen te treffen omtrent de prijsblokkering;
   Gelet op de hoogdringendheid;
   In acht genomen het akkoord dat hiervoor werd bereikt in het Comitť van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Ekonomische Unie;
   Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Betrekkingen en van Onze Minister van Economische Zaken,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie