J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1980/09/12/1980091214/justel

Titel
12 SEPTEMBER 1980. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de modaliteiten voor de identificatie van het vulbedrijf, van het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren of van de importeur van voorverpakkingen en van de modaliteiten van uitvoering van de bedrijfscontroles op de voorverpakkingen.

Publicatie : 09-10-1980 nummer :   1980091214 bladzijde : 11636
Dossiernummer : 1980-09-12/31
Inwerkingtreding : 19-10-1980

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I Identificatie van de vulbedrijven, de bedrijven die de vulling hebben laten uitvoeren of de importeurs.
Art. 1
HOOFDSTUK II Bedrijfscontrole-middelen van voorverpakkingen.
Art. 2-5

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I_ Identificatie van de vulbedrijven, de bedrijven die de vulling hebben laten uitvoeren of de importeurs.

  Artikel 1. § 1. Het merkteken of opschrift bedoeld bij artikel 5, 3° van het koninklijk besluit van 28 december 1979 betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde produkten in voorverpakkingen moet, naar gelang het geval, de hiernavolgende aanduidingen bevatten:
  1° wat betreft de voorverpakkingen in België vervaardigd:
  a) de naam of de maatschappelijke benaming, evenals de geografische localisatie van het vulbedrijf of het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren.
  De geografische localisatie moet worden aangeduid door middel van het postnummer voorafgegaan door de nationaliteitskenletter B (België) gevolgd door een verbindingsteken of door middel van het volledig adres van het vulbedrijf of het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren.
  De vulbedrijven moeten zich bij het Ministerie van Economische Zaken, Administratie van de Handel, Metrologische Dienst (De Motstraat 24-26, 1040 Brussel) bekendmaken met vermelding van hun naam of hun maatschappelijke benaming en hun adres, evenals van de categorie van goederen die ze verpakken.
  (b) wanneer het vulbedrijf verschillende vulcentra heeft of wanneer het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren zich tot verschillende vulcentra wendt, moeten de voorverpakkingen die in die verschillende vulcentra zijn vervaardigd identificeerbaar zijn door de vermelding van de naam of de maatschappelijke benaming van het vulbedrijf of het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren alsmede door een op elke voorverpakking aangebrachte onuitwisbare code van het vulcentrum of aanduiding van deze geografische localisatie.
  De geografische localisatie moet worden aangeduid door middel van het postnummer voorafgegaan door de nationaliteitskenletter B (België) gevolgd door een verbindingsteken, of door middel van het volledige adres van het vulcentrum.
  De code moet aan de Administratie van de Handel Metrologische Dienst worden medegedeeld.) <MB 22-04-1982, art. 1>
  2° wat betreft de voorverpakkingen vervaardigd in een andere Lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap:
  a) voorverpakkingen die van het E.E.G.-teken "e" voorzien zijn:
  De identificatie van de verantwoordelijke, in de door de Lid-Staat waar hij is gevestigd voorgeschreven of aanvaarde vorm.
  b) voorverpakkingen niet voorzien van het E.E.G.-teken "e":
  De identificatie van de importeur door de aanduiding van de naam of de maatschappelijke benaming evenals van de geografische localisatie door middel van het postnummer voorafgegaan door de nationaliteitskenletter B (België) gevolgd door een verbindingsteken of het volledig adres van de importeur.
  3° wat betreft de voorverpakkingen vervaardigd buiten de Europese Economische Gemeenschap:
  a) voorverpakkingen die van het E.E.G.-teken "e" voorzien zijn:De identificatie van de in de E.E.G. gevestigde importeur, in de door de Lid-Staat waar hij gevestigd is voorgeschreven of aanvaarde vorm.
  b) voorverpakkingen niet voorzien van het E.E.G.-teken "e":
  De identificatie van de importeur zoals bepaald in 2°, b.
  § 2. De vermeldingen bedoeld onder § 1 worden voorafgegaan door de kenletter VVP-EMB (voorverpakker-emballeur) of IMP (importeur) indien reeds een ander adres op de verpakking voorkomt.
  § 3. Ingeval het praktisch onmogelijk is gebruik te maken van de vermeldingen bedoeld in § 1 en mits akkoord van de Metrologische Dienst, wordt het adres van een verantwoordelijke voor de conditionering bij dewelke de resultaten van de uitgevoerde bedrijfscontroles kunnen geraadpleegd worden, aangeduid.
  (§ 4. Er wordt voldaan aan de bepalingen van dit artikel wanneer het vulbedrijf, het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren, of de importeur kan geidentificeerd worden door een merkteken of opschrift dat door andere wets- of reglementsbepalingen is opgelegd en van gelijke waarde is als dat welk bij dit besluit is voorgeschreven.
  Wanneer het merkteken of het opschrift door andere wets- of reglementeringsbepalingen opgelegd voor de identificatie van het vulbedrijf, van het bedrijf dat de vulling heeft laten uitvoeren of van de importeur een code is, moet die worden medegedeeld aan de Administratie van de Handel, Metrologische Dienst.) <MB 22-04-1982, art. 2>

  HOOFDSTUK II_ Bedrijfscontrole-middelen van voorverpakkingen.

  Art. 2. Het vulbedrijf of de importeur die de voorgeschreven juistheid van de vulling van de in België vervaardigde of ingevoerde voorverpakkingen controleert door middel van steekproeven, dient deze controle uit te voeren volgens een aan de aard van de produkten en van het vulsysteem aangepaste methode.
  De voor deze controles gebruikte meetwerktuigen moeten ofwel geldige ijkmerken dragen ofwel door een kalibratieattest deugdelijk zijn verklaard.
  Er mag gebruik gemaakt worden van:
  a) niet-automatische weegwerktuigen die tot een goedgekeurd model van de nauwkeurigheidsklasse II of III behoren en voorzien zijn van geldige ijkmerken;
  b) een stel geschikte gegradueerde inhoudsmaten, gewaarborgd door een kalibratieattest afgeleverd door de Metrologische Dienst.

  Art. 3. De weegwerktuigen vermeld in artikel 2, a, moeten een voor de nominale inhoud van de voorverpakkingen geschikte ijkeenheid bezitten, overeenkomstig de hiernavolgende tabel:

       
                                             Gewichtswaarde vanaf dewelke
         Ijkeenheid van het controle     toestellen met deze ijkeenheid mogen
             weegwerktuig (in gram)      gebruikt worden
                --------------                         ----------------
       
                    0,1                     voor alle waarden
       
                    0,2                     vanaf     10 g
       
                    0,5                     vanaf     50 g
       
                      1                     vanaf    150 g
       
                      2                     vanaf    500 g
       
                      5                     vanaf      2,5 kg  Art. 4. De door het vulbedrijf uit te voeren controleverrichtingen mogen vereenvoudigd worden bij gebruik van tapmaatflessen die voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 januari 1976 betreffende de tapmaatflessen.
  De serie-controle kan beperkt worden tot het gebruik van een geschikt detectiesysteem van het vulniveau.

  Art. 5. De door het vulbedrijf te gebruiken controlegewichten zijn:
  a) ofwel wettelijk geijkte gewichten, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 september 1975 betreffende de gewichten van 1 milligram tot 50 kilogram;
  b) ofwel speciale gewichten en geschikte waarden. Dit zijn door het vulbedrijf vervaardigde massa's die door het vulbedrijf zelf worden gejusteerd of door de Metrologische Dienst geldig worden verklaard.
  Het vulbedrijf dat zelf de bedoelde massa's vervaardigt, dient de justering ervan na te gaan met een wettelijk weegwerktuig en ijkgewichten van de geschikte nauwkeurigheidsklassen.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Economische Zaken,
   Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1979 betreffende het voorverpakken naar gewicht of naar volume van bepaalde produkten in voorverpakkingen, in zonderheid op de artikelen 5, 2° en 8;
   Gelet op het advies van de Raad van State,
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie