J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1979/09/15/1979091506/justel

Titel
15 SEPTEMBER 1979. _ Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van anesthesiologie. Zie wijziging(en)

Publicatie : 26-09-1979 nummer :   1979091506 bladzijde : 10687
Dossiernummer : 1979-09-15/03
Inwerkingtreding : 06-10-1979

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. In de bijlage van dit besluit worden de bijzondere criteria vastgesteld voor de opleiding en de erkenning van de geneesheren die als geneesheren-specialisten voor anesthesiologie wensen opgenomen te worden op de lijst van geneesheren-specialisten, bedoeld in artikel 153, § 4 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, alsmede de bijzondere criteria voor stagemeesters en voor stagediensten betreffende de zoëven vermelde specialiteit.

  Art. 2. <opheffingsbepaling>

  Art. N. A. Criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten1. De kandidaat-specialist moet aan de algemene criteria voor opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten beantwoorden.2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste (vijf jaar). <MB 1987-03-10/32, enig art., 002; Inwerkingtreding : 14-04-1987>3. De basisvorming van de kandidaat-specialist omvat een grondige kennis, zowel theoretische als klinische, van de volgende gebieden in hun verband met de anesthesie, de reanimatie en de intensieve zorgen;a) de farmacologie, de fysiologie, de biochemie en de topografische anatomie:b) de asepsis, de pijnbestrijding, de operatie-risico's en de post-operatieve verwikkelingen;c) de stofwisseling, de water- en elektrolytenhuishouding, de nierfunctie, de endocriene functies, de functies van het zenuwstelsel, de bloedgroepen;d) de cardiologie en de perifere bloedsomloop, de pneumologie, meer bepaald de longfunctie.4. De klinische en technische vorming van de kandidaat-specialist omvat:a) ervaring in de algemene, regionale en lokale anesthesieën, hun voorbereiding en nabehandeling, het behoud van de vitale functies bij operatieve en diagnostische ingrepen in de diverse gebieden van de chirurgische, medische en verloskundige pathologie;b) ervaring met reanimatie in levensbedreigende toestanden;c) ervaring met intensieve zorgen, met controle en monitoring van vitale functies in een daartoe ingerichte eenheid.5. De stagemeester zal de kandidaat-specialist stages laten doen in andere afdelingen, in de mate waarin hij dit nuttig acht om zijn vorming aan te vullen in bepaalde anesthesietechnieken. Deze stages, waarvan het totaal de duur van één jaar niet mag overtreffen, moeten voorzien en goedgekeurd zijn in het stageplan. Indien een bijkomend jaar uitsluitend aan anesthesie bij kinder-, hart- of neurochirurgie gewijd werd, toegestaan in het stageplan en gestaafd door het stageboekje, kan de geneesheer-specialist, buiten zijn erkenning in de anesthesiologie, een getuigschrift van bijzondere vorming in één dezer anesthesietechnieken bekomen.6. De kandidaat-specialist zal geleidelijk in zijn werkzaamheden een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid op zich nemen. Hij zal in zijn stageboekje de lijst bijhouden van de handelingen die hij ieder jaar persoonlijk heeft uitgevoerd of waaraan hij heeft deelgenomen. Tevens zal erin de seminaria, leergangen en andere didactische activiteiten noteren die hij in de loop van zijn opleiding heef bijgewoond.7. De kandidaat-specialist moet ten minste éénmaal in de loop van zijn opleiding een mededeling doen in een wetenschappelijke vergadering of een artikel publiceren over een klinisch of wetenschappelijk onderwerp in verband met anesthesiologie of reanimatie.B. Criteria voor erkenning van de stagemeesters1. De stagemeester moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagemeesters beantwoorden.2. De stagemeester moet met volle dagtaak (ten minste acht tiende van de normale beroepsactiviteit) in zijn dienst of afdeling werkzaam zijn en er het grootste deel van zijn activiteit besteden aan klinisch werk in zijn specialiteit.3. Per reeks van duizend prestaties van anesthesiologie per jaar moet de stagemeester opleiding geven aan kandidaat-specialisten in de anesthesiologie a rato van ten minste één en ten hoogste drie, indien dit aantal verantwoord is door het belang van de werkzaamheden van zijn dienst.4. Per reeks van tweeduizend prestaties van anesthesiologie per jaar, moet de stagemeester, zelf erkend als geneesheer-specialist in de anesthesiologie, ten minste één medewerker hebben die sinds vijf jaar als specialist in de anesthesiologie erkend is. Deze moet voltijds werken (ten minste acht tiende van de normale beroepsactiviteit), blijk geven van voortdurende wetenschappelijke belangstelling en metterdaad bij de opleiding betrokken zijn. Een groter aantal medewerkers met volle of met halve werktijd dient verantwoord te worden door het belang van de werkzaamheden in de dienst, zonder dat nochtans de persoonlijke deelneming van de kandidaat-specialisten aan de bedrijvigheid van de dienst mag worden in het gedrang gebracht.5. In elk geval moet de opleiding van de kandidaat-specialist voltijds verzekerd worden.6. De stagemeester moet erop toezien dat de kandidaat-specialisten in contact blijven met de heelkundige en medische disciplines in dezelfde instelling.7. De stagemeester moet in dezelfde inrichting deelnemen aan de activiteiten voor spoedgevallen en intensieve zorgen, waaraan de kandidaat-specialisten zullen meewerken.C. Criteria voor erkenning van de stagediensten1. De dienst moet aan de algemene criteria voor erkenning van de stagediensten beantwoorden.2. Om gerechtigd te zijn tot het geven van een volledige opleiding, moet de dienst zich kenmerken door een belangrijke bedrijvigheid bij operatieve en diagnostische ingrepen in verscheidene disciplines op patiënten van beide geslachten en uit alle leeftijdsgroepen.3. De stagedienst, gerechtigd tot het geven van een volledige opleiding, moet in hetzelfde ziekenhuis samenwerken met andere diensten of afdelingen van voldoende belang en ten minste drieduizend anesthesieën per jaar verzekeren. De diensten voor heelkunde en voor inwendige geneeskunde moeten voor opleiding kunnen erkend worden. Erkende specialisten in gynecologie-verloskunde, otorhinolaryngologie, oftalmologie, urologie, orthopedie, zo mogelijk ook in cardiologie en pneumologie moeten werkzaam zijn in hetzelfde ziekenhuis, terwijl erkende specialisten in pediatrie, plastische chirurgie, neurochirurgie en neuropsychiatrie met speciale bevoegdheid voor de neurologie, er als consulenten moeten kunnen geraadpleegd worden. De diensten van het ziekenhuis moeten samen over ten minste driehonderd bedden beschikken.4. De stagedienst, bedoeld onder punt 3, moet een aangepaste infrastructuur bezitten, een gevarieerde uitrusting voor alle gebruikelijke anesthesietechnieken, lokalen voor ontwaking, reanimatie en intensieve zorgen, alsmede meet- en bewakingsapparatuur voor alle vitale functies.5. Een dienst met beperkte opleidingsmogelijkheden in de anesthesiologie die niet aan de bovengenoemde eisen beantwoordt, kan erkend worden voor stages waarvan de duur zal bepaald worden in het erkenningsbesluit. In ieder geval moet deze dienst een minimum van vijftienhonderd anesthesieën per jaar verzekeren en in hetzelfde ziekenhuis samenwerken met een dienst voor heelkunde en een dienst voor inwendige geneeskunde, die ten minste voor gedeeltelijke opleiding kunnen erkend worden.6. Elke stagedienst moet de registratie van de patiënten bijhouden, met een tweede classificatie volgens de aard van de ingrepen. Voor elk geval moet een verslag van de anesthesie en/of van verzorging opgesteld worden.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu,
   Gelet op de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, inzonderheid op artikel 153, § 4, gewijzigd bij de wet van 8 april 1965;
   Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 47;
   Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1978 tot vaststelling van de nadere regelen voor de erkenning van de geneesheren-specialisten en van huisartsen, inzonderheid op artikel 3;
   Gelet op het ministerieel besluit van 24 mei 1958 tot goedkeuring van de erkenningscriteria, waaraan de geneesheren dienen te beantwoorden, welke als specialist de prestaties wensen te volbrengen, die voorzien zijn bij artikel 61 van het organiek koninklijk besluit van 22 september 1955 van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals het thans is gewijzigd;
   Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 1978 tot vaststelling van algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten;
   Gelet op de voorstellen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen;
   Gelet op het advies van de Raad van State,
   .....

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 10-03-1987 GEPUBL. OP 04-04-1987

  • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
    Inhoudstafel 1 gearchiveerde versie
    Franstalige versie