J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Erratum Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
28 APRIL 1977. - Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, opgemaakt te Boedapest op 28 april 1977.

Publicatie : 14-01-1984 nummer :   1977042851 bladzijde : 430
Dossiernummer : 1977-04-28/31
Inwerkingtreding : 15-12-1983

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-12, 12bis, 13-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Regel 1. Verkorte uitdrukkingen en interpretatie van het woord "ondertekening".
  1.1. "Verdrag". In dit Uitvoeringsreglement betekent "Verdrag" het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiprocedure.
  1.2. "Artikel". In dit Uitvoeringsreglement heeft het woord "artikel" betrekking op het desbetreffende artikel van het Verdrag.
  1.3. "Ondertekening". Steeds waar in dit Uitvoeringsreglement het woord "ondertekening" wordt gebruikt, wordt dit woord, indien de wetten van de Staat op wiens grondgebied zich de zetel van een internationale depositaris bevindt, het gebruik van een zegel in plaats van een ondertekening vereisen, wat deze depositaris betreft, opgevat als "zegel".

  Art. 2. Regel 2. Internationale depositarissen.
  2.1. Wettelijke status.
  Een internationale depositaris kan een overheidsinstelling zijn, met inbegrip van een openbare instelling, verbonden aan een openbaar bestuurslichaam anders dan de centrale overheid, of een particuliere instelling.
  2.2. Personeel en voorzieningen.
  De in artikel 6, tweede lid, onder (ii) bedoelde eisen omvatten in het bijzonder het onderstaande :
  (i) het personeel en de voorzieningen van een internationale depositaris dienen de genoemde depositaris in staat te stellen de gedeponeerde micro-organismen op zodanige wijze op te slaan, dat daardoor wordt gewaarborgd dat deze in levensvatbare en zuivere toestand worden bewaard;
  (ii) een internationale depositaris dient, ten behoeve van de opslag van micro-organismen, toereikende veiligheidsmaatregelen te nemen om het risico van het verlies van de bij hem gedeponeerde micro-organismen zoveel mogelijk te beperken.
  2.3. Verstrekking van monsters.
  De in artikel 6, tweede lid, onder (viii) bedoelde eisen omvatten in het bijzonder de eis dat een internationale depositaris op snelle en passende wijze monsters van gedeponeerde micro-organismen dient te verstrekken.

  Art. 3. Regel 3. Verkrijging van de status van internationale depositaris.
  3.1. Mededeling.
  a) De in artikel 7, eerste lid, bedoelde mededeling wordt gericht aan de Directeur-Generaal, in het geval van een Verdragsluitende Staat, langs diplomatieke weg of, in het geval van een intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom, door haar hoogste functionaris.
  b) De mededeling dient :
  (i) de naam en het adres te vermelden van het instituut voor bewaarneming, waarop de mededeling betrekking heeft;
  (ii) uitvoerige inlichtingen te bevatten omtrent de geschiktheid van het genoemde instituut om aan de in artikel 6, tweede lid, vermelde eisen te voldoen, met inbegrip van gegevens omtrent de wettelijke status, de wetenschappelijke reputatie, het personeel en de voorzieningen van het instituut;
  (iii) indien het genoemde instituut voor bewaarneming slechts bepaalde soorten micro-organismen als depot beoogt te aanvaarden, deze soorten te omschrijven;
  (iv) het bedrag van de eventuele vergoedingen aan te geven, dat het genoemde instituut, na het verkrijgen van de status van internationale depositaris, in rekening brengt voor de opslag van micro-organismen, verklaringen inzake levensvatbaarheid en verstrekking van monsters ervan;
  (v) de officiŽle taal of talen van het genoemde instituut te vermelden;
  (vi) zo nodig de in artikel 7, eerste lid, letter b) bedoelde datum aan te geven.
  3.2. Behandeling van de mededeling.
  Indien de mededeling voldoet aan het bepaalde in artikel 7, eerste lid, en Regel 3, eerste lid, dient de Directeur-Generaal onverwijld kennis van deze mededeling te geven aan alle Verdragsluitende Staten en intergouvernementele organisaties voor de industriŽle eigendom en dient zij onverwijld door het Internationaal Bureau te worden gepubliceerd.
  3.3. Uitbreiding van de lijst van aanvaarde soorten micro-organismen.
  De Verdragsluitende Staat of de intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom die de in artikel 7, eerste lid bedoelde mededeling heeft gedaan, kan op elk gewenst tijdstip daarna de Directeur-Generaal ervan in kennis stellen dat de waarborgen van de betrokken Staat of organisatie worden uitgebreid tot bepaalde soorten micro-organismen waartoe de waarborgen zich tot dusver niet hebben uitgestrekt. In een dergelijk geval, en voor zover het de toegevoegde soorten micro-organismen betreft, is mutatis mutandis het bepaalde in artikel 7 en Regel 3, eerste en tweede lid, van toepassing.

  Art. 4. Regel 4. BeŽindiging of beperking van de status van internationale depositaris.
  4.1. Verzoek, behandeling van het verzoek.
  a) Het in artikel 8, eerste lid, letter a) bedoelde verzoek wordt gericht aan de Directeur-Generaal, zoals bepaald in Regel 3, eerste lid, letter a).
  b) Het verzoek dient :
  (i) de naam en het adres van de betrokken internationale depositaris te vermelden;
  (ii) indien het slechts betrekking heeft op bepaalde soorten micro-organismen, deze soorten nauwkeurig op te geven;
  (iii) de feiten waarop het wordt gebaseerd, uitvoerig uiteen te zetten.
  c) Indien het verzoek voldoet aan het bepaalde in de letters a) en b), geeft de Directeur-Generaal onverwijld kennis van dit verzoek aan alle Verdragsluitende Staten en intergouvernementele organisaties voor de industriŽle eigendom.
  d) Behoudens het bepaalde in letter e) dient de Algemene Vergadering het verzoek niet eerder in overweging te nemen dan zes, doch niet later dan acht maanden na het tijdstip waarop kennisgeving van het verzoek werd gedaan.
  e) Indien, naar de mening van de Directeur-Generaal, inachtneming van de in letter d) vermelde tijdslimiet de belangen van feitelijke of mogelijke bewaargevers zou kunnen schaden, kan hij de Algemene Vergadering bijeenroepen op een eerder tijdstip dan dat waarop de in letter d) voorziene termijn van zes maanden is verstreken.
  f) Indien de Algemene Vergadering besluit de status van internationale depositaris te beŽindigen of te beperken tot bepaalde soorten micro-organismen, wordt dit besluit van kracht drie maanden na de datum waarop het werd genomen.
  4.2. Mededeling, datum van inwerkingtreding, behandeling van mededeling.
  a) De in artikel 8, tweede lid, letter a) bedoelde mededeling wordt gericht aan de Directeur-Generaal, zoals bepaald in Regel 3, eerste lid, letter a).
  b) De mededeling dient :
  (i) de naam en het adres van de betrokken internationale depositaris te vermelden;
  (ii) indien deze slechts betrekking heeft op bepaalde soorten micro-organismen, deze soorten nauwkeurig op te geven;
  (iii) indien de Verdragsluitende Staat of de intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom die de mededeling doet, verlangt dat de in artikel 8, tweede lid, letter b), omschreven rechtsgevolgen plaatsvinden op een later tijdstip dan na afloop van een tijdvak van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de mededeling, dit latere tijdstip aan te geven.
  c) Indien het bepaalde in letter b) onder (iii) van toepassing is, vinden de in artikel 8, tweede lid, letter b) omschreven rechtsgevolgen plaats op de ingevolge dat lid in de mededeling aangegeven datum; anders dienen deze plaats te vinden na afloop van een tijdvak van drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de mededeling.
  d) De Directeur-Generaal geeft onverwijld aan alle Verdragsluitende Staten en intergouvernementele organisaties voor de industriŽle eigendom kennis van elke ingevolge artikel 8, tweede lid, ontvangen mededeling en van de datum waarop deze ingevolge het bepaalde in letter c) van kracht wordt. Een desbetreffende kennisgeving wordt onverwijld door het Internationaal Bureau gepubliceerd.
  4.3. Gevolgen voor depots.
  In geval van beŽindiging of beperking van de status van internationale depositaris ingevolge de artikelen 8, eerste en tweede lid, 9, vierde lid, of 17, vierde lid, is mutatis mutandis Regel 5, eerste lid van toepassing.

  Art. 5. Regel 5. In gebreke blijven van de internationale depositaris.
  5.1. Staking van de uitoefening van de functies met betrekking tot gedeponeerde micro-organismen.
  a) Indien een internationale depositaris tijdelijk of voorgoed de uitvoering staakt van ťťn van de taken die hij ingevolge dit Verdrag en dit Uitvoeringsreglement moet verrichten met betrekking tot bij hem gedeponeerde micro-organismen, dient de Verdragsluitende Staat of de intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom, die ten aanzien van deze depositaris de waarborgen ingevolge artikel 6, eerste lid heeft verstrekt :
  (i) er zoveel mogelijk voor te zorgen dat monsters van al deze micro-organismen, onverwijld en zonder schade of besmetting, van de genoemde depositaris ("de in gebreke blijvende depositaris") worden overgedragen aan een andere internationale depositaris ("de vervangende depositaris");
  (ii) er zoveel mogelijk voor te zorgen dat alle poststukken of andere mededelingen, gericht aan de in gebreke blijvende depositaris, en alle dossiers en andere van belang zijnde gegevens met betrekking tot de genoemde micro-organismen, die in het bezit van deze depositaris zijn, onverwijld worden overgedragen aan de vervangende depositaris;
  (iii) er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de in gebreke blijvende depositaris onverwijld alle betrokken bewaargevers in kennis stelt van de staking van de uitoefening van zijn functies en van de uitgevoerde overdrachten;
  (iv) de Directeur-Generaal onverwijld in kennis te stellen van het feit en de omvang van de staking in kwestie en van de maatregelen die ingevolge het bepaalde onder (i) t/m (iii) zijn genomen door de bedoelde Verdragsluitende Staat of intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom.
  b) De Directeur-Generaal stelt de Verdragsluitende Staten en de intergouvernementele organisaties voor de industriŽle eigendom, alsmede de bureaus voor de industriŽle eigendom, onverwijld in kennis van de ingevolge letter a) onder (iv) ontvangen kennisgeving; de kennisgeving van de Directeur-Generaal en de door hem ontvangen kennisgeving worden onverwijld door het Internationaal Bureau gepubliceerd.
  c) Ingevolge de toepasselijke octrooiverleningsprocedure kan worden geŽist, dat de bewaargever, onverwijld na ontvangst van het in Regel 7, vijfde lid, bedoelde ontvangbewijs, het bureau voor de industriŽle eigendom waarbij de octrooi-aanvrager werd ingediend met betrekking tot het oorspronkelijk depot, in kennis stelt van het nieuwe nummer waaronder het depot is ingeschreven door de vervangende depositaris.
  d) De vervangende depositaris bewaart het door de in gebreke blijvende depositaris toegekende inschrijvingsnummer in een passende vorm, te zamen met het nieuwe inschrijvingsnummer.
  e) (In aanvulling op de overdracht ingevolge het bepaalde in letter (a) onder (i) verricht, draagt de in gebreke blijvende depositaris, voor zover mogelijk, op verzoek van de bewaargever ook een monster van een bij hem gedeponeerd micro-organisme, te zamen met afschriften van alle poststukken of andere mededelingen en afschriften van alle dossiers en andere van belang zijnde gegevens zoals bedoeld in letter (a) onder (ii), over aan een door de bewaargever aangewezen andere internationale depositaris dan de vervangende depositaris, mits de bewaargever alle uit deze overdracht voortvloeiende kosten betaalt aan de in gebreke blijvende depositaris. De bewaargever betaalt de vergoeding voor de opslag van het genoemde monster aan de door hem aangewezen internationale depositaris.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  f) Op verzoek van een daarbij betrokken bewaargever bewaart de in gebreke blijvende depositaris, voor zover mogelijk, monsters van de bij hem gedeponeerde micro-organismen.
  5.2. Weigering tot aanvaarding van bepaalde soorten micro-organismen.
  a) Indien een internationale depositaris weigert het depot van een van de soorten micro-organismen te aanvaarden, die hij ingevolge de verstrekte waarborgen dient te aanvaarden, stelt de Verdragsluitende Staat of de intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom, die ten aanzien van deze depositaris de in artikel 7, eerste lid, letter a) bedoelde verklaring heeft afgegeven, de Directeur-Generaal onverwijld in kennis van de desbetreffende feiten en de maatregelen die zijn genomen.
  b) De Directeur-Generaal stelt de overige Verdragsluitende Staten en intergouvernementele organisaties voor de industriŽle eigendom onverwijld in kennis van de ingevolge het bepaalde in letter a) ontvangen kennisgeving; de kennisgeving van de Directeur-Generaal en de door hem ontvangen kennisgeving worden onverwijld door het Internationaal Bureau gepubliceerd.

  Art. 6. Regel 6. Het verrichten van het oorspronkelijke depot of het nieuwe depot.
  6.1. Het oorspronkelijke depot.
  a) Het door de bewaargever aan de internationale depositaris overgedragen micro-organisme gaat, behalve in gevallen waarin Regel 6, tweede lid van toepassing is, vergezeld van een schriftelijke verklaring die van de handtekening van de bewaargever is voorzien en de volgende gegevens bevat :
  (i) (een aanduiding dat het depot ingevolge het Verdrag is verricht en een verklaring dat dit depot gedurende het in Regel 9, eerste lid, aangegeven tijdvak niet zal worden ingetrokken;) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  (ii) de naam en het adres van de bewaargever;
  (iii) bijzonderheden omtrent de omstandigheden die vereist zijn voor het kweken van het micro-organisme, voor de opslag ervan en voor het onderzoek van de levensvatbaarheid ervan, alsook, in gevallen waarin een mengcultuur van micro-organismen is gedeponeerd, beschrijvingen van de bestanddelen ervan, alsmede ten minste ťťn van de methoden waarmee de aanwezigheid van de micro-organismen kan worden vastgesteld;
  (iv) een identificatieaanduiding (nummer, tekens, enz.) van het micro-organisme door de bewaargever;
  (v) (een aanduiding van de eigenschappen van het micro-organisme die gevaarlijk zijn of kunnen zijn voor de gezondheid of voor het milieu, of een aanduiding dat de bewaargever zodanige eigenschappen niet bekend zijn.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  b) Het wordt dringend aanbevolen dat in de in letter a) bedoelde schriftelijke verklaring de wetenschappelijke beschrijving en/of de voorgestelde taxonomische aanduiding van het gedeponeerde micro-organisme wordt opgenomen.
  6.2. (Het nieuwe depot.
  (a) Behoudens het bepaalde in letter (b), in het geval van een ingevolge artikel 4 verricht nieuw depot, gaat het door de bewaargever aan de internationale depositaris overgedragen micro-organisme vergezeld van een afschrift van het ontvangbewijs van het voorgaande depot, een afschrift van de laatste verklaring inzake de levensvatbaarheid van het micro-organisme dat het voorwerp van het voorgaande depot was waaruit blijkt dat het micro-organisme levensvatbaar is, alsmede een schriftelijke verklaring die van de handtekening van de bewaargever is voorzien en de volgende gegevens bevat :
  (i) de in Regel 6, eerste lid, letter (a) onder (i) t/m (v) genoemde vermeldingen;
  (ii) een verklaring waarin wordt aangegeven op welke grond ingevolge artikel 4, eerste lid, letter (a) het nieuwe depot is verricht, een verklaring waarin wordt gesteld dat het micro-organisme dat het voorwerp van het nieuwe depot vormt, hetzelfde is als dat wat het voorwerp van het voorgaande depot vormde, en een aanduiding van de datum waarop de bewaargever de kennisgeving bedoeld in artikel 4, eerste lid, letter (a) heeft ontvangen of, naar gelang het geval is, de datum van de publikatie bedoeld in artikel 4, eerste lid, letter (e);
  (iii) indien een wetenschappelijke beschrijving en/of een voorgestelde taxonomische aanduiding werd(en) gegeven in verband met het voorgaande depot, de meest recent wetenschappelijke beschrijving en/of voorgestelde taxonomische aanduiding die werd medegedeeld aan de internationale depositaris bij wie het voorgaande depot heeft plaatsgevonden.
  (b) Indien het nieuwe depot wordt verricht bij de internationale depositaris bij wie het voorgaande depot heeft plaatsgevonden, is het bepaalde in letter (a) onder (i) niet van toepassing.
  (c) Voor de toepassing van de letters (a) en (b) van Regel 7, vierde lid, wordt onder "voorgaand depot" verstaan :
  (i) wanneer het nieuwe depot is voorafgegaan door een of meer andere nieuwe depots : het depot dat het laatst is verricht;
  (ii) wanneer het nieuwe depot niet is voorafgegaan door een of meer andere nieuwe depots : het oorspronkelijke depot.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  6.3. (Eisen van de internationale depositaris.
  (a) Een internationale depositaris kan verlangen :
  (i) dat het micro-organisme wordt gedeponeerd in de vorm en in de hoeveelheid, vereist voor de uitvoering van het Verdrag en dit Uitvoeringsreglement;
  (ii) dat een formulier wordt overgelegd dat door deze depositaris wordt vastgesteld en door de bewaargever naar behoren wordt ingevuld ten behoeve van de administratieve procedures van de depositaris;
  (iii) dat de schriftelijke verklaring bedoeld in Regel 6, eerste lid, letter (a) of tweede lid, letter (a) wordt opgesteld in de taal of in een van de talen aangegeven door deze depositaris, met dien verstande dat deze opgave ten minste de officiŽle taal of talen vermeld ingevolge Regel 3, eerste lid, letter (b) onder (v) dient te omvatten;
  (iv) dat de in Regel 12, eerste lid, letter (a) onder (i) bedoelde vergoeding voor opslag wordt betaald; en
  (v) dat, voor zover de wet die van toepassing is, zich daartegen niet verzet, de bewaargever een overeenkomst met deze depositaris sluit, waarin de verplichtingen van de bewaargever en genoemde depositaris worden omschreven.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  (b) Een internationale depositaris doet mededeling van alle eisen en van elke wijziging daarvan aan het Internationaal Bureau.
  6.4. (Aanvaardingsprocedure.
  (a) De internationale depositaris weigert het micro-organisme te aanvaarden en stelt de bewaargever onverwijld schriftelijk van deze weigering en van de redenen daarvoor in kennis, indien :
  (i) het micro-organisme niet het soort micro-organisme is waartoe de ingevolge Regel 3, eerste lid, letter (b) onder (iii) of derde lid verschafte waarborgen zich uitstrekken;
  (ii) de eigenschappen van het micro-organisme zo uitzonderlijk zijn dat de internationale depositaris technisch niet in staat is de taken te verrichten die hij ten aanzien daarvan ingevolge het Verdrag en dit Uitvoeringsreglement dient te verrichten;
  (iii) het depot wordt ontvangen in een staat waaruit duidelijk blijkt dat het micro-organisme ontbreekt of die om wetenschappelijke redenen de aanvaarding van het micro-organisme uitsluit.
  (b) Behoudens het bepaalde in letter (a) aanvaardt de internationale depositaris het micro-organisme wanneer aan alle eisen van Regel 6, eerste lid, letter (a) of tweede lid, letter (a) en derde lid, letter (a) is voldaan. Indien aan een van deze eisen niet is voldaan, stelt de internationale depositaris de bewaargever onverwijld schriftelijk van dit feit in kennis en nodigt hij hem uit aan deze eisen te voldoen.
  (c) Wanneer het micro-organisme is aanvaard als een oorspronkelijk of een nieuw depot, is de datum van dat oorspronkelijke of nieuwe depot, al naar gelang het geval is, de datum waarop het micro-organisme door de internationale depositaris werd ontvangen.
  (d) Op verzoek van de bewaargever en mits aan alle eisen bedoeld in letter (b) is voldaan, beschouwt de internationale depositaris een micro-organisme dat werd gedeponeerd voordat deze autoriteit de status van internationale depositaris had verworven, voor de toepassing van het Verdrag te zijn ontvangen op de datum waarop deze status werd verworven.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>

  Art. 7. Regel 7. Ontvangbewijs.
  7.1 Afgifte van een ontvangbewijs.
  De internationale depositaris verstrekt, met betrekking tot elk bij hem verricht of aan hem overgedragen depot van micro-organismen, aan de bewaargever een ontvangbewijs ten bewijze van het feit dat hij het micro-organisme heeft ontvangen en aanvaard.
  7.2 Vorm; talen; ondertekening.
  a) Elk ontvangbewijs, bedoeld in Regel 7, eerste lid, wordt gesteld op een formulier dat als "internationaal formulier" wordt aangeduid en waarvan een model door de Directeur-Generaal wordt vastgesteld in de door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.
  b) Alle woorden of letters die op het ontvangbewijs worden ingevuld in andere tekens dan die uit het Latijnse alfabet, worden daarin eveneens vermeld in tekens uit het Latijnse alfabet.
  c) Het ontvangbewijs is voorzien van de handtekening van de persoon of de personen die bevoegd zijn de internationale depositaris te vertegenwoordigen, of die van enige andere, naar behoren door de genoemde persoon of personen gemachtigde functionaris van het instituut.
  7.3 Inhoud van het ontvangbewijs bij een oorspronkelijk depot.
  In het ontvangbewijs bedoeld in Regel 7, eerste lid, en afgegeven in het geval van een oorspronkelijk depot, wordt aangegeven dat het door het instituut voor bewaargeving is afgegeven in zijn hoedanigheid van internationale depositaris krachtens het Verdrag, en het dient ten minste de volgende gegevens te bevatten :
  (i) de naam en het adres van de internationale depositaris;
  (ii) de naam en het adres van de bewaargever;
  (iii) (de datum van het oorspronkelijk depot zoals omschreven in Regel 6, vierde lid, letter (c);) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  (iv) de identificatieaanduiding (nummer, tekens, enz.) van het micro-organisme gegeven door de bewaargever;(v) het door de internationale depositaris aan het depot toegekende inschrijvingsnummer;(vi) in gevallen waarin de schriftelijke verklaring zoals is bedoeld in Regel 6, eerste lid, letter a), de wetenschappelijke en/of voorgestelde taxonomische aanduiding van het micro-organisme bevat : een verwijzing naar dit feit.
  7.4. (Inhoud van het ontvangbewijs bij een nieuw depot.
  Het ontvangbewijs, bedoeld in Regel 7, eerste lid, en afgegeven bij een ingevolge artikel 4 verricht nieuw depot, gaat vergezeld van een afschrift van het ontvangbewijs van het voorgaande depot (in de zin van Regel 6, tweede letter (c) en een afschrift van de meest recente verklaring inzake de levensvatbaarheid van het micro-organisme dat het voorwerp van het voorgaande depot (in de zin van Regel 6, tweede lid, letter (c) was, waarin wordt vermeld dat het micro-organisme levensvatbaar is, en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten :
  (i) de naam en het adres van de internationale depositaris;
  (ii) de naam en het adres van de bewaargever;
  (iii) de datum van het nieuwe depot zoals omschreven in Regel 6, vierde lid, letter (c);
  (iv) de identificatieaanduiding (nummer, tekens, enz.) van het micro-organisme gegeven door de bewaargever;
  (v) het door de internationale depositaris toegekende inschrijvingsnummer;
  (vi) een vermelding van de reden waarom het nieuwe depot is verricht en van de daarop betrekking hebbende datum, zoals door de bewaargever overeenkomstig het bepaalde in Regel 6, tweede lid, letter (a) onder (ii) is aangegeven;
  (vii) ingeval Regel 6, tweede lid, letter (a) onder (iii) van toepassing is : een verwijzing naar het feit dat een wetenschappelijke beschrijving en/of een voorgestelde taxonomische aanduiding door de bewaargever is/zijn gegeven;
  (viii) het aan het voorgaande depot (in de zin van Regel 6, tweede lid, letter (c) toegekende inschrijvingsnummer).) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  7.5. (Ontvangbewijs in geval van overdracht.
  De internationale depositaris aan wie ingevolge Regel 5, eerste lid, letter (a), onder (i) monsters van micro-organismen worden overgedragen, verstrekt met betrekking tot elk depot in verband waarmee een monster wordt overgedragen, aan de bewaargever een ontvangbewijs waarop wordt vermeld dat het door het instituut voor bewaargeving wordt afgegeven in zijn hoedanigheid van internationale depositaris krachtens het Verdrag, en dat ten minste de volgende gegevens bevat :
  (i) de naam en het adres van de internationale depositaris;
  (ii) de naam en het adres van de bewaargever;
  (iii) de datum waarop het overgedragen monster door de internationale depositaris werd ontvangen (datum van de overdracht);
  (iv) de identificatieaanduiding (nummer, tekens, enz.) van het micro-organisme gegeven door de bewaargever;
  (v) het door de internationale depositaris toegekende inschrijvingsnummer;
  (vi) de naam en het adres van de internationale depositaris van wie de overdracht afkomstig was;
  (vii) het door de internationale depositaris, van wie de overdracht afkomstig was, toegekende inschrijvingsnummer;
  (viii) indien de schriftelijke verklaring bedoeld in Regel 6, eerste lid, letter (a) of tweede lid, letter (a) de wetenschappelijke beschrijving en/of de voorgestelde taxonomische aanduiding van het micro-organisme bevatte, of indien een zodanige wetenschappelijke beschrijving en/of voorgestelde taxonomische aanduiding ingevolge Regel 8, eerste lid, op een later tijdstip werd(en) medegedeeld of gewijzigd, een verwijzing naar dat feit.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  7.6. (Toezending van de wetenschappelijke beschrijving en/of de voorgestelde taxonomische aanduiding.
  Op verzoek van een partij die ingevolge het bepaalde in Regel 11, eerste, tweede of derde lid, gerechtigd is een monster van het gedeponeerde micro-organisme te ontvangen, zendt de internationale depositaris de in Regel 6, eerste lid, letter (b), tweede lid, letter (a) onder (iii) of in Regel 8, eerste lid, letter (b) onder (iii) bedoelde meest recente wetenschappelijke beschrijving en/of taxonomische aanduiding aan deze partij toe.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>

  Art. 8. Regel 8. Mededeling of wijziging van de wetenschappelijke beschrijving en/of de voorgestelde taxonomische aanduiding op een later tijdstip.
  8.1 Kennisgeving.
  a) Indien in verband met het depot van een micro-organisme, geen wetenschappelijke beschrijving en/of taxonomische aanduiding van het micro-organisme is/zijn gegeven, kan de bewaargever deze beschrijving op een later tijdstip geven of, ingeval zulks reeds is geschied, deze beschrijving en/of aanduiding wijzigen.
  b) Elke mededeling of wijziging op een later tijdstip geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving, voorzien van de handtekening van de bewaargever en gericht aan de internationale depositaris, die de volgende gegevens bevat :
  (i) de naam en het adres van de bewaargever;
  (ii) het door genoemde depositaris toegekende inschrijvingsnummer;
  (iii) de wetenschappelijke beschrijving en/of de voorgestelde taxonomische aanduiding van het micro-organisme;
  (iv) in geval van een wijziging : de laatste daaraan voorafgaande wetenschappelijke beschrijving en/of voorgestelde taxonomische aanduiding.
  8.2 Bewijs.
  De internationale depositaris verstrekt, op verzoek van de bewaargever die de in Regel 8, eerste lid, bedoelde kennisgeving heeft gedaan, deze een bewijs waarin de in Regel 8, eerste lid, letter b) onder (i) t/m (iv), genoemde gegevens en de datum van ontvangst van deze kennisgeving zijn vermeld.

  Art. 9. Regel 9. Opslag van micro-organismen.
  9.1 Duur van de opslag.
  Elk micro-organisme dat bij een internationale depositaris wordt gedeponeerd, dient door deze depositaris te worden opgeslagen, met alle nodige zorg om het micro-organisme levensvatbaar en vrij van besmetting te houden, voor een tijdvak van ten minste vijf jaar na het tijdstip waarop het laatste verzoek om verstrekking van een monster van het gedeponeerde micro-organisme door de genoemde depositaris werd ontvangen, en in elk geval voor een tijdvak van ten minste dertig jaar, na de datum van het depot.
  9.2. Geheimhouding.
  Geen enkele internationale depositaris mag aan derden mededelen of een micro-organisme ingevolge het Verdrag bij hem is gedeponeerd. Bovendien mag hij niemand inlichtingen verstrekken omtrent een bij hem ingevolge dit Verdrag gedeponeerd micro-organisme, behalve aan een instantie, natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens het bepaalde in Regel 11, bevoegd is tot verkrijging van een monster van het genoemde micro-organisme en op dezelfde voorwaarden als in die Regel zijn bepaald.

  Art. 10. Regel 10. Onderzoek van de levensvatbaarheid en daarop betrekking hebbende verklaring.
  10.1 Verplichting tot instelling van een onderzoek.
  De internationale depositaris onderzoekt de levensvatbaarheid van elk bij hem gedeponeerd micro-organisme :
  (i) onverwijld na elk depot, zoals bedoeld in Regel 6, of elke overdracht, bedoeld in Regel 5, eerste lid;
  (ii) met redelijke tussenpozen, afhankelijk van de aard van het micro-organisme en van de eventuele voorwaarden voor opslag, of op enig ander tijdstip, indien zulks op technische gronden noodzakelijk is;
  (iii) op enig ander tijdstip, op verzoek van de bewaargever.
  10.2 Verklaring inzake levensvatbaarheid.
  a) De internationale depositaris geeft een verklaring af inzake de levensvatbaarheid van de gedeponeerde micro-organismen :
  (i) aan de bewaargever : onverwijld na elk depot, zoals bedoeld in Regel 6, of na elke overdracht, zoals bedoeld in Regel 5, eerste lid;
  (ii) aan de bewaargever : op diens verzoek op enig tijdstip na het depot of na de overdracht;
  (iii) aan een bureau voor de industriŽle eigendom, een andere instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon, anders dan de bewaarder, aan wie of waaraan monsters van het gedeponeerde micro-organisme werden verstrekt overeenkomstig het bepaalde in Regel 11, op diens verzoek of op verzoek daarvan, ten tijde van of op enig tijdstip na de verstrekking van de monsters.
  b) De verklaring inzake de levensvatbaarheid geeft aan of het micro-organisme levensvatbaar of niet meer levensvatbaar is, en bevat de volgende gegevens :
  (i) de naam en het adres van de internationale depositaris die de verklaring afgeeft;
  (ii) de naam en het adres van de bewaargever;
  (iii) (de datum bedoeld in Regel 7, derde lid, onder (iii) of, indien een nieuw depot is verricht of een overdracht heeft plaatsgevonden, de meest recente van de data bedoeld in regel 7, vierde lid, onder (iii), en vijfde lid, onder (iii);) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  (iv) het door de genoemde depositaris toegekende inschrijvingsnummer;
  (v) de datum van het onderzoek waarop de verklaring betrekking heeft;
  (vi) inlichtingen omtrent de omstandigheden waaronder het onderzoek inzake de levensvatbaarheid is uitgevoerd, mits de bedoelde inlichtingen zijn gevraagd door de partij waaraan de verklaring inzake de levensvatbaarheid wordt verstrekt, en de uitslag van het onderzoek negatief is.
  c) In de in letter a) onder (ii) en (iii) bedoelde gevallen, heeft de verklaring inzake de levensvatbaarheid betrekking op het laatste onderzoek naar de levensvatbaarheid.
  d) Wat de vorm, de talen en de ondertekening betreft, is mutatis mutandis Regel 7, tweede lid, van toepassing op de verklaring inzake de levensvatbaarheid.
  e) In het in letter a) onder (i) bedoelde geval, of indien het verzoek wordt gedaan door een bureau voor de industriŽle eigendom, geschiedt de afgifte van de verklaring inzake de levensvatbaarheid kosteloos. Een eventuele vergoeding, verschuldigd ingevolge Regel 12, eerste lid, letter a), onder (iii), met betrekking tot een andere verklaring inzake de levensvatbaarheid, wordt aan de partij die om de verklaring heeft verzocht, in rekening gebracht; deze wordt betaald voor of op de datum waarop het verzoek wordt gedaan.

  Art. 11. Regel 11. Verstrekking van monsters.
  11.1 Verstrekking van monsters aan belanghebbende bureaus voor de industriŽle eigendom.
  Elke internationale depositaris verstrekt een monster van een gedeponeerd micro-organisme aan het bureau voor de industriŽle eigendom van een Verdragsluitende Staat, of van een intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom, op verzoek van dit bureau, mits het verzoek is vergezeld van een verklaring dat :
  (i) bij dit bureau een aanvrage, betrekking hebbend op het depot van dit micro-organisme, is ingediend voor de verlening van een octrooi, en dat het onderwerp van deze aanvrage het genoemde micro-organisme of het gebruik ervan omvat;
  (ii) deze aanvrage nog in behandeling is bij dit bureau of tot de verlening van een octrooi heeft geleid;
  (iii) het monster nodig is ten behoeve van de octrooiverleningsprocedure in de genoemde Verdragsluitende Staat of in de genoemde organisatie of de Lid-Staten daarvan;
  (iv) het genoemde monster en alle gegevens die daarbij worden overgelegd of daaruit voortvloeien, slechts zullen worden gebruikt ten behoeve van de genoemde octrooiverleningsprocedure.
  11.2 Verstrekking van monsters aan of met toestemming van de bewaargever.
  Een internationale depositaris verstrekt een monster van een gedeponeerd micro-organisme :
  (i) aan de bewaargever, op diens verzoek;
  (ii) aan een instantie, natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna te noemen : "de gemachtigde partij"), op verzoek van deze partij, mits het verzoek is vergezeld van een verklaring van de bewaargever, dat in de verzochte verstrekking van een monster wordt toegestemd.
  11.3 Verstrekking van monsters aan wettelijk gerechtigde partijen.
  a) Een internationale depositaris verstrekt een monster van een gedeponeerd micro-organisme aan een instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna te noemen : "de bevoegde partij"), op verzoek van deze partij, mits het verzoek wordt gedaan op een formulier waarvan de tekst door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld, en het bureau voor de industriŽle eigendom op dit formulier bevestigt :
  (i) dat bij dit bureau een aanvrage, verwijzend naar het depot van dit micro-organisme, is ingediend voor de verlening van een octrooi en dat het onderwerp van deze aanvrage, het genoemde micro-organisme of het gebruik ervan omvat;
  (ii) dat, behalve indien het tweede gedeelte van (iii) van toepassing is, publikatie ten behoeve van de octrooi-verleningsprocedure door dit bureau heeft plaatsgevonden;
  (iii) hetzij dat de bevoegde partij recht heeft op een monster van het micro-organisme krachtens de octrooiwetgeving, die ten aanzien van dit bureau van toepassing is, en ingeval de bedoelde wetgeving het bedoelde recht afhankelijk stelt van de vervulling van bepaalde voorwaarden, dat dit bureau zich ervan heeft overtuigd dat aan deze voorwaarden inderdaad is voldaan, hetzij dat de bevoegde partij haar handtekening heeft geplaatst op een formulier voor dit bureau en dat, door het plaatsen van deze handtekening op genoemd formulier, aan de voorwaarden voor het verstrekken van een monster aan de bevoegde partij wordt geacht te zijn voldaan overeenkomstig de octrooiwetgeving, die ten aanzien van dit bureau van toepassing is; indien de bevoegde partij het bedoelde recht krachtens de bedoelde wetgeving bezit, vůůrdat publikatie ten behoeve van de octrooiverleningsprocedure plaatsvindt door het genoemde bureau, en deze publikatie nog niet is geschied, wordt dit uitdrukkelijk verklaard en wordt in deze verklaring de toepasselijke bepaling van de bedoelde wet, met inbegrip van eventuele gerechtelijke beslissingen, op de gebruikelijke wijze opgenomen.
  b) Met betrekking tot door een bureau voor de industriŽle eigendom verleende en gepubliceerde octrooien, kan dit bureau van tijd tot tijd aan alle internationale depositarissen, lijsten toezenden met de inschrijvingsnummers die deze depositarissen hebben toegekend aan de depots van de in de bedoelde octrooien vermelde micro-organismen. De internationale depositaris verstrekt, op verzoek van een instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon (hierna te noemen : "de verzoekende partij"), deze een monster van elk micro-organisme waarvan het inschrijvingsnummer aldus is medegedeeld. Met betrekking tot de gedeponeerde micro-organismen waarvan de inschrijvingsnummers aldus zijn medegedeeld, behoeft het genoemde bureau de in Regel 11, derde lid, letter a), bedoelde verklaring niet te verstrekken.
  11.4 Algemene regels.
  a) Een verzoek, verklaring, bevestiging of mededeling, zoals bedoeld in Regel 11, eerste, tweede en derde lid, is gesteld :
  (i) in het Engels, Frans, Russisch of Spaans, indien het document wordt gericht aan een internationale depositaris, waarvan de officiŽle taal het Engels, Frans, Russisch of Spaans is, of waarvan de officiŽle talen een van deze talen insluiten, met dien verstande dat, indien het document in het Russisch of het Spaans dient te worden gesteld, dit in plaats daarvan in het Engels of het Frans mag worden ingediend, en dat, indien dit het geval is, het Internationaal Bureau, op verzoek van de in de genoemde Regel vermelde belanghebbende partij of van de internationale depositaris onverwijld en kosteloos voor een gewaarmerkte vertaling in het Russisch of het Spaans zorgt;
  (ii) in alle andere gevallen in het Engels of het Frans, met dien verstande dat het document, in plaats daarvan, in de officiŽle taal of de officiŽle talen van de internationale depositaris mag zijn gesteld.
  (b) (Niettegenstaande het bepaalde in letter (a), mag het in Regel 11, eerste lid, bedoelde verzoek, indien het wordt gedaan door een bureau voor de industriŽle eigendom, waarvan de officiŽle taal het Russisch of het Spaans is, in het Russisch of het Spaans zijn gesteld en zorgt het Internationale Bureau, onverwijld en kosteloos, voor een gewaarmerkte vertaling in het Engels of het Frans, op verzoek van het betrokken bureau of de internationale depositaris die genoemd verzoek heeft ontvangen.) <Algemene Vergadering 20-01-1981>
  c) Een verzoek, verklaring, bevestiging of mededeling, zoals bedoeld in Regel 11, eerste, tweede en derde lid, dient schriftelijk te geschieden, dient te worden ondertekend en van een datum te worden voorzien.
  d) Een verzoek, verklaring of bevestiging, zoals bedoeld in Regel 11, eerste, tweede en derde lid, letter a), bevat de volgende gegevens :
  (i) de naam en het adres van het bureau voor de industriŽle eigendom, dat het verzoek doet, van de gemachtigde partij of van de bevoegde partij, al naar gelang het geval;
  (ii) het aan het depot toegekende inschrijvingsnummer;
  (iii) in het geval van Regel 11, eerste lid : de datum en het nummer van de octrooiaanvrage of het octrooi, waarin naar het depot wordt verwezen;
  (iv) in het geval van Regel 11, derde lid, letter a) : de onder (iii) genoemde mededelingen, alsmede de naam en het adres van het bureau voor de industriŽle eigendom, dat de in de genoemde Regel bedoelde bevestiging heeft afgegeven.
  e) Een verzoek, zoals bedoeld in Regel 11, derde lid, letter b), bevat de volgende gegevens :
  (i) de naam en het adres van de verzoekende partij;
  (ii) het aan het depot toegekende inschrijvingsnummer.
  (f) (De houder waarin het verstrekte monster wordt geplaatst, wordt door de internationale depositaris voorzien van het aan het depot toegekende inschrijvingsnummer en gaat vergezeld van een afschrift van het in Regel 7 bedoelde ontvangbewijs, een aanduiding van eigenschappen van het micro-organisme die gevaarlijk zijn of kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu en, op verzoek, een aanduiding van de omstandigheden waaronder de internationale depositaris het micro-organisme kweekt en opslaat.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  g) Indien de internationale depositaris een monster heeft verstrekt aan een andere belanghebbende partij dan de bewaargever, stelt hij de bewaargever onverwijld schriftelijk in kennis van dit feit, alsmede van de datum waarop het genoemde monster werd verstrekt, en van de naam en het adres van het bureau voor de industriŽle eigendom, de gemachtigde partij, de bevoegde partij of de verzoekende partij, aan wie of waaraan het monster werd verstrekt. Deze kennisgeving gaat vergezeld van een afschrift van het desbetreffende verzoek, van alle verklaringen, overgelegd ingevolge Regel 11, eerste lid of tweede lid, onder (iii), in verband met het bedoelde verzoek, en van alle formulieren of verzoeken die zijn voorzien van de handtekening van de verzoekende partij overeenkomstig het bepaalde in Regel 11, derde lid.
  h) De verstrekking van de in Regel 11, eerste lid bedoelde monsters geschiedt kosteloos. Indien de verstrekking van monsters heeft plaatsgevonden ingevolge het bepaalde in Regel 11, tweede of derde lid, wordt een eventuele vergoeding, verschuldigd ingevolge Regel 12, eerste lid, letter a), onder (iv), in rekening gebracht aan de bewaargever, de gemachtigde partij, de bevoegde partij of de verzoekende partij, al naar het geval is; deze wordt betaald voor of op de datum waarop het verzoek wordt gedaan.
  11.5. Wijzigingen in Regel 11, eerste en derde lid, wanneer deze van toepassing zijn op internationale aanvragen.
  Wanneer een aanvrage werd ingediend als een internationale aanvrage krachtens het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien wordt de verwijzing naar de indiening van de aanvrage bij het bureau voor de industriŽle eigendom in Regel 11, eerste lid, onder (i) en derde lid, letter (a), onder (i) beschouwd als een verwijzing naar de aanwijzing in de internationale aanvrage van de Verdragsluitende Staat waarvoor het bureau voor de industriŽle eigendom het "aangewezen Bureau" is in de zin van dat Verdrag, en wordt de bevestiging dat publikatie heeft plaatsgevonden, die wordt vereist door het bepaalde in Regel 11, derde lid, letter (a) onder (ii), naar keuze van het bureau voor de industriŽle eigendom, een bevestiging van internationale publikatie ingevolge genoemd Verdrag of een bevestiging van publikatie door het bureau voor de industriŽle eigendom.

  Art. 12. Regel 12. Vergoedingen.
  12.1 Soorten en bedragen.
  a) Elke internationale depositaris kan, met betrekking tot de in het Verdrag en dit Uitvoeringsreglement vastgestelde procedure, een vergoeding in rekening brengen voor :
  (i) opslag;
  (ii) het in Regel 8, tweede lid bedoelde bewijs;
  (iii) behoudens het bepaalde in Regel 10, tweede lid, letter e), eerste volzin, de afgifte van verklaringen inzake de levensvatbaarheid;
  (iv) (behoudens het bepaalde in Regel 11, vierde lid, letter h), eerste volzin, de verstrekking van monsters.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  ((v) de toezending van gegevens ingevolge Regel 7, zesde lid.) <Algemene Vergadering, 20-01-1981>
  b) De vergoeding voor opslag geldt voor de gehele duur van de bewaring van het micro-organisme, zoals bepaald in Regel 9, eerste lid.
  c) Het bedrag van de vergoeding mag niet afhankelijk zijn van de nationaliteit of de woonplaats van de bewaargever of van de instantie, natuurlijke persoon of rechtspersoon die de afgifte van een verklaring inzake de levensvatbaarheid of de verstrekking van monsters verzoekt.
  12.2 Wijziging in de bedragen.
  a) Elke wijziging in het bedrag van de vergoeding die door een internationale depositaris in rekening wordt gebracht, wordt ter kennis van de Directeur-Generaal gebracht door de Verdragsluitende Staat of de intergouvernementele organisatie voor de industriŽle eigendom, die de in artikel 7, eerste lid bedoelde verklaring met betrekking tot deze instantie heeft afgegeven. De kennisgeving kan, behoudens het bepaalde in letter c), een aanduiding bevatten van de datum met ingang waarvan de nieuwe vergoedingen van toepassing zijn.
  b) De Directeur-Generaal stelt onverwijld alle Verdragsluitende Staten en intergouvernementele organisaties voor de industriŽle eigendom in kennis van elke ingevolge het bepaalde in letter a) ontvangen kennisgeving en van de datum waarop deze ingevolge het bepaalde in letter c) van kracht wordt; de kennisgeving van de Directeur-Generaal en de door hem ontvangen kennisgeving worden onverwijld door het Internationaal Bureau gepubliceerd.
  c) Elke nieuwe vergoeding wordt van kracht met ingang van de in letter a) genoemde datum, met dien verstande dat, indien de wijziging bestaat in een verhoging van de bedragen van de vergoedingen, of indien geen datum op de voorgeschreven wijze wordt aangegeven, de nieuwe vergoedingen van kracht worden met ingang van de dertigste dag na de publikatie van de wijziging door het Internationaal Bureau.

  Art. 12bis. Regel 12bis. <Algemene Vergadering, 20-01-1981> Berekening van termijnen.
  12bis. 1. In jaren uitgedrukte tijdvakken.
  Wanneer een tijdvak wordt uitgedrukt in ťťn jaar of in een bepaald aantal jaren, wordt dit tijdvak gerekend te lopen van de dag volgend op de dag waarop de desbetreffende gebeurtenis plaatsvond tot dezelfde datum van het desbetreffende onmiddellijk daaropvolgende of later volgende jaar, met dien verstande dat indien de laatst genoemde maand niet hetzelfde aantal dagen heeft, het tijdvak eindigt op de laatste dag van die maand.
  12bis. 2. In maanden uitgedrukte tijdvakken.
  Wanneer een tijdvak wordt uitgedrukt in ťťn maand of in een bepaald aantal maanden, wordt dit tijdvak gerekend te lopen van de dag volgend op de dag waarop de desbetreffende gebeurtenis plaatsvond tot dezelfde kalenderdag van de desbetreffende onmiddellijk daaropvolgende of later volgende maand, met dien verstande dat indien de laatstgenoemde maand niet hetzelfde aantal dagen heeft, het tijdvak eindigt op de laatste dag van die maand.
  12bis. 3. In dagen uitgedrukte tijdvakken.
  Wanneer een tijdvak wordt uitgedrukt in een bepaald aantal dagen, wordt dit tijdvak gerekend te lopen van de dag volgend op de dag waarop de desbetreffende gebeurtenis plaatsvond tot de laatste dag van de berekening.

  Art. 13. Regel 13. Publikatie door het Internationaal Bureau.
  13.1 Vorm van de publikatie.
  Elke publikatie door het Internationaal Bureau, zoals bedoeld in het Verdrag of dit Uitvoeringsreglement, geschiedt in het maandelijks verschijnend blad van het Internationaal Bureau, bedoeld in het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom.
  13.2. Inhoud.
  a) Ten minste in de eerste uitgave van elk jaar van genoemd blad wordt een geheel bijgewerkte lijst van internationale depositarissen gepubliceerd waarbij met betrekking tot elke depositaris wordt aangegeven welke soorten micro-organismen bij hem mogen worden gedeponeerd en welke bedragen door hem in rekening worden gebracht als vergoedingen.
  b) Volledige gegevens omtrent elk van de volgende feiten worden ťťnmaal gepubliceerd, en wel in de eerstvolgende uitgave van genoemd blad nadat het feit zich heeft voorgedaan :
  (i) elke verkrijging, beŽindiging of beperking van de status van internationale depositaris, alsmede de maatregelen die in verband met deze beŽindiging of beperking zijn genomen.
  (ii) elke uitbreiding, zoals bedoeld in Regel 3, derde lid;
  (iii) elke staking van de uitoefening van de functies van een internationale depositaris, elke weigering tot aanvaarding van bepaalde soorten micro-organismen, alsmede de maatregelen die in verband met deze staking of deze weigering zijn genomen;
  iv) elke wijziging in de vergoedingen die door een internationale depositaris in rekening worden gebracht;
  (v) alle eisen waarvan overeenkomstig het bepaalde in Regel 6, derde lid, letter b), mededeling is gedaan, en alle wijzigingen daarvan.

  Art. 14. Regel 14. Kosten van delegaties.
  14.1 Dekking van kosten.
  De kosten van elke delegatie die deelneemt aan een zitting van de Algemene Vergadering en aan de werkzaamheden van een commissie, werkgroep of andere bijeenkomst ter behandeling van aangelegenheden die voor de Unie van belang zijn, worden gedragen door de Staat of de organisatie die haar heeft aangewezen.

  Art. 15. Regel 15. Het ontbreken van een quorum in de Algemene Vergadering.
  15.1 Stemmen per post.
  a) In het artikel 10, vijfde lid, letter b) bedoelde geval geeft de Directeur-Generaal van elk besluit van de Algemene Vergadering (behalve besluiten die betrekking hebben op de eigen procedure van de Algemene Vergadering) kennis aan de Verdragsluitende Partijen die niet waren vertegenwoordigd toen het besluit werd genomen, en verzoekt hun per post hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van de mededeling.
  b) Indien, na afloop van deze termijn, het aantal Verdragsluitende Staten, dat op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht of zijn onthouding heeft kenbaar gemaakt, gelijk is aan het aantal Verdragsluitende Staten, dat aan het quorum ontbrak toen het besluit werd genomen, wordt dit besluit van kracht, mits tezelfdertijd de vereiste meerderheid nog aanwezig is.
Erratum Tekst Begin

originele versie
1977042852
PUBLICATIE :
1984-07-17
bladzijde : 10272

ERRATABegin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Erratum Franstalige versie