J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1975/11/21/1975112106/justel

Titel
21 NOVEMBER 1975. _ Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 december 1972 tot vaststelling van de maximumprijs die in aanmerking dient genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 1971 tot vaststelling van het percentage en de toekenningsvoorwaarden van de door de Staat verleende subsidies voor het bouwen, inrichten, uitbreiden, moderniseren en uitrusten van speciale inrichtingen voor intellectueel of fysisch gehandicapten.

Publicatie : 07-01-1976 nummer :   1975112106 bladzijde : 158
Dossiernummer : 1975-11-21/04
Inwerkingtreding : 07-01-1976

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. <Wijzigt MB 15-12-1972>

  Art. 2. Voor de werken in uitvoering op 19 juli 1974 die beheerd worden door een herzieningsclausule dewelke de materialenprijzen inschakelt, wordt de volgende formule in acht genomen voor het verlenen van de subsidies:
  p = P (0,40 s/S + 0,35 i/I + 0,25)s, S, i en I de parameters zijnde bepaald door het type-lastenboek nr. 100 van het Ministerie van Openbare Werken.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het "Belgisch Staatsblad" is bekendgemaakt.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Minister van Volksgezondheid en van het Gezin,
   Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1971 tot vaststelling van het percentage en de toekenningsvoorwaarden van de door de Staat verleende subsidies voor het bouwen, inrichten, uitbreiden, moderniseren en uitrusten van speciale inrichtingen voor intellectueel of fysisch gehandicapten;
   Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1971 tot vaststelling van de maximumprijs die in aanmerking dient genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 27 april 1971 tot vaststelling van het percentage en de toekenningsvoorwaarden van de door de Staat verleende subsidies voor het bouwen, inrichten, uitbreiden, moderniseren en uitrusten van speciale inrichtingen voor intellectueel of fysisch gehandicapten, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 15 december 1972 en 11 oktober 1973;
   Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting en voor Wetenschapsbeleid van 10 juni 1975;
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie