J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgilex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1969/06/07/1969060701/justel

Titel
7 JUNI 1969. - Wet tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen [opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding] mag worden verricht. <W 2016-04-27/07, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 19-05-2016> - <Opschrift wijziging bij W 2017-10-31/06, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 29-11-2017>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-02-1998 en tekstbijwerking tot 29-11-2017)

Publicatie : 28-06-1969 nummer :   1969060701 bladzijde : 6470
Dossiernummer : 1969-06-07/30
Inwerkingtreding : 08-07-1969

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-2, 3.(oud art

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1.Geen opsporing of huiszoeking mag in een voor het publiek niet toegankelijke plaats worden verricht vr vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds.
  Het in het eerste lid gestelde verbod vindt geen toepassing :
  1 wanneer een bijzondere wetsbepaling de opsporing of de huiszoeking 's nachts toelaat;
  2 wanneer een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich tot vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf ter plaatse begeeft;
  (3 in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon bedoeld in artikel 46, 2 van het Wetboek van Strafvordering;) <W 1997-11-24/51, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 16-02-1998>
  4 in geval van oproep vanuit die plaats;
  5 in geval van brand of overstroming;
  [1 6 wanneer de opsporing ten huize of huiszoeking betrekking heeft op een misdrijf bedoeld in :
   - boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, of;
   - boek II, titel VI, Hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens, explosieven, kernwapens, biologische of chemische wapens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ontsnapping mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht, kunnen worden aangetroffen.]1
  ----------
  (1)<W 2016-04-27/07, art. 3, 003; Inwerkingtreding : 19-05-2016>

  Art. 2.[1 Geen aanhouding ten gevolge van een bevel tot medebrenging, een bevel tot [2 vrijheidsbeneming]2, een bevel tot [2 vrijheidsbeneming ]2 bij verstek of een bevel tot een onmiddellijke [2 vrijheidsbeneming]2 in de zin van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis mag in een voor het publiek niet toegankelijke plaats worden verricht vr vijf uur 's morgens en na negen uur 's avonds. Hetzelfde geldt voor een [2 vrijheidsbeneming]2 op het Belgische grondgebied op basis van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel of op basis van een regel van internationaal verdrags- of gewoonterecht waardoor Belgi gebonden is.
   Het in het eerste lid bedoelde verbod vindt geen toepassing :
   1 wanneer een bijzondere wetsbepaling deze aanhouding 's nachts toelaat;
   2 wanneer een magistraat of een officier van gerechtelijke politie zich bij of na de vaststelling op heterdaad van een misdaad of wanbedrijf ter plaatse bevindt;
   3 in geval van verzoek of toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats of de persoon bedoeld in artikel 46, 2, van het Wetboek van Strafvordering;
   4 in geval van oproep vanuit die plaats;
   5 wanneer de [2vrijheidsbeneming ]2 betrekking heeft op een misdrijf bedoeld in :
   - boek II, titel Iter, van het Strafwetboek, of;
   - boek II, titel VI, hoofdstuk I, van hetzelfde Wetboek, wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat er vuurwapens, explosieven, kernwapens, biologische of chemische wapens, of schadelijke of gevaarlijke stoffen waardoor bij ontsnapping mensenlevens in gevaar kunnen worden gebracht, kunnen worden aangetroffen.]1
  ----------
  (1)<W 2016-04-27/07, art. 4, 003; Inwerkingtreding : 19-05-2016>
  (2)<W 2017-10-31/06, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 29-11-2017>

  Art. 3.(oud art. 1bis) <Ingevoegd bij W 1992-08-05/52, art. 55, Inwerkingtreding : 01-01-1993> Het verzoek of de toestemming waarvan sprake [1 in de artikelen 1, tweede lid, 3, en 2, tweede lid, 3]1, moet schriftelijk en voorafgaand aan de opsporing of huiszoeking worden gegeven.
  ----------
  (1)<W 2016-04-27/07, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 19-05-2016>
  

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • WET VAN 31-10-2017 GEPUBL. OP 29-11-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 2)
 • originele versie
 • WET VAN 27-04-2016 GEPUBL. OP 09-05-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1; 2; 1bis)
 • originele versie
 • WET VAN 24-11-1997 GEPUBL. OP 06-02-1998
  (GEWIJZIGD ART. : 1)
 • WET VAN 05-08-1992 GEPUBL. OP 22-12-1992
  (GEWIJZIGD ART. : 1BIS)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Zitting 1968-1969. Senaat. Parlementaire bescheiden. - Wetsontwerp nr. 114, van 23 december 1968. - Verslag nr. 268, van 18 maart 1969, door de heer Calewaert. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 27 maart 1969. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 343-1, van 28 maart 1969. - Verslag nr. 343-2, van 30 april 1969, door de heer Mathys. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 27 en 29 mei 1969.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie