J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving

Titel
8 OKTOBER 1968. - Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, getekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979. (Vertaling).

Bron :
BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 03-06-2004 nummer :   2004A15045 bladzijde : 42529       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 1968-10-08/30
Inwerkingtreding : 23-06-2004

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-15
BIJLAGEN.
Art. N1-N2

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Oprichting van een bijzondere Unie; vaststelling van een internationale classificatie.
  1) De landen waarvoor deze Overeenkomst geldt vormen een bijzondere Unie.
  2) Zij aanvaarden eenzelfde classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid (hierna te noemen " internationale classificatie ").
  3) De internationale classificatie omvat :
  i) een lijst van klassen en onderklassen;
  ii) een alfabetische lijst van voortbrengselen waarin tekeningen en modellen zijn belichaamd, met vermelding van de klassen en onderklassen waarin zij zijn ondergebracht;
  iii) toelichtingen.
  4) De lijst van klassen en onderklassen is die welke aan deze Overeenkomst is gehecht, onder voorbehoud van wijzigingen en aanvullingen die de Commissie van deskundigen, ingesteld bij artikel 3 (hierna te noemen " Commissie van deskundigen "), daarin kan aanbrengen.
  5) De alfabetische lijst van voortbrengselen en de toelichtingen worden door de Commissie van deskundigen, overeenkomstig de in artikel 3 omschreven procedure, aangenomen.
  6) De internationale classificatie kan door de Commissie van deskundigen overeenkomstig de in artikel 3 omschreven procedure worden gewijzigd of aangevuld.
  7) a) De internationale classificatie is opgesteld in de Engelse en de Franse taal.
  b) In overleg met de betrokken regeringen worden door het Internationale Bureau van de intellectuele eigendom (hierna te noemen " het Internationale Bureau "), genoemd in het Verdrag ter oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (hierna te noemen " de Organisatie "), officiŽle teksten van de internationale classificatie vastgelegd in de andere talen die de Algemene Vergadering, bedoeld in artikel 5, kan aangeven.

  Art. 2. Toepassing en juridische draagwijdte van de internationale classificatie.
  1) Onverminderd de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen, heeft de internationale classificatie slechts een administratief karakter. Elk land kan daaraan evenwel de juridische draagwijdte toekennen die het gewenst acht. De landen van de bijzondere Unie worden met name niet door de internationale classificatie gebonden, wat betreft de aard en de omvang van de bescherming die de tekening of het model in die landen geniet.
  2) Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich het recht voor de internationale classificatie toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.
  3) De administraties van de landen van de bijzondere Unie nemen in de officiŽle documenten voor het depot of de inschrijving van tekeningen of modellen en, zo deze officieel bekendgemaakt worden, in de desbetreffende publicaties, de nummers op van de klassen en onderklassen van de internationale classificatie, waarin de voortbrengselen waarin de tekeningen of modellen zijn belichaamd, zijn ondergebracht.
  4) Bij de keuze van de benamingen die in de alfabetische lijst van de voortbrengselen moeten worden opgenomen, vermijdt de Commissie van deskundigen, voor zover zulks naar redelijkheid mogelijk is, het gebruik van benamingen waarop uitsluitende rechten kunnen bestaan. Met het opnemen in de alfabetische lijst van welke term ook, spreekt de Commissie van deskundigen evenwel geen oordeel uit over het al dan niet bestaan van uitsluitende rechten daarop.

  Art. 3. Commissie van deskundigen.
  1) Bij het Internationale Bureau wordt een Commissie van deskundigen ingesteld, die zal worden belast met de taken genoemd in artikel 1, 4), 1.5) et 1.6). Elk land van de bijzondere Unie is vertegenwoordigd in de Commissie van deskundigen, wier werkwijze wordt geregeld in een huishoudelijk reglement, vastgesteld krachtens eenvoudige meerderheid van stemmen van de vertegenwoordigde landen.
  2) De Commissie van deskundigen neemt de alfabetische lijst en de toelichtingen daarop met eenvoudige meerderheid van stemmen van de landen van de bijzondere Unie aan.
  3) Voorstellen tot wijziging of aanvulling van de internationale classificatie kunnen worden gedaan door de administratie van ieder land van de bijzondere Unie of door het Internationale Bureau. Elk voorstel van een administratie wordt door deze ter kennis gebracht van het Internationale Bureau. De voorstellen van de administraties en van het Internationale Bureau worden door het laatste toegezonden aan de leden van de Commissie van deskundigen, uiterlijk twee maanden voor de zitting van de Commissie waarin de voorstellen zullen worden behandeld.
  4) De besluiten van de Commissie van deskundigen betreffende wijzigingen van en aanvullingen op de internationale classificatie worden met eenvoudige meerderheid van stemmen van de landen van de bijzondere Unie genomen. Indien deze besluiten de instelling van een nieuwe klasse of de overbrenging van voortbrengselen van de ene klasse naar de andere inhouden, is evenwel eenstemmigheid vereist.
  5) De deskundigen zijn bevoegd hun stem per brief uit te brengen.
  6) Ingeval een land geen vertegenwoordiger heeft aangewezen voor een bepaalde zitting van de Commissie van deskundigen, of de aangewezen deskundige zijn stem niet heeft uitgebracht tijdens de zitting of binnen een in het huishoudelijke reglement van de Commissie van deskundigen vastgestelde termijn, wordt het desbetreffende land geacht het besluit van de Commissie te hebben aanvaard.

  Art. 4. Kennisgeving en bekendmaking van de classificatie, alsmede van wijzigingen en aanvullingen daarvan.
  1) De alfabetische lijst van voortbrengselen en de toelichtingen vastgesteld door de Commissie van deskundigen, alsmede alle wijzigingen en aanvullingen van de internationale classificatie waartoe de Commissie besluit, worden door het Internationale Bureau ter kennis gebracht van de administraties van de landen van de bijzondere Unie. De besluiten van de Commissie van deskundigen treden in werking na ontvangst van de kennisgeving. Indien zij de instelling van een nieuwe klasse of de overbrenging van voortbrengselen van de ene klasse naar de andere inhouden, treden zij evenwel in werking binnen een termijn van zes maanden, te rekenen van de datum van verzending van de kennisgeving.
  2) Het Internationale Bureau brengt in zijn hoedanigheid van bewaarder van de internationale classificatie daarin de in werking getreden wijzigingen en aanvulXXXgen aan. Van deze wijzigingen en aanvullingen geschiedt bekendmaking in de door de Algemene Vergadering aan te wijzen periodieken.

  Art. 5. De Algemene Vergadering van de Unie.
  1) a) De bijzondere Unie kent een Algemene Vergadering, samengesteld uit de landen van de bijzondere Unie.
  b) De regering van elk land is vertegenwoordigd door een afgevaardigde, die zich kan doen bijstaan door plaatsvervangers, adviseurs en deskundigen.
  c) De door elke delegatie gemaakte kosten worden gedragen door de regering die haar heeft aangewezen.
  2) a) Onverminderd het bepaalde in artikel 3 :
  i) neemt de Algemene Vergadering alle vraagstukken in behandeling betreffende de instandhouding en de ontwikkeling van de bijzondere Unie en de toepassing van deze Overeenkomst;
  ii) verstrekt zij aan het Internationale Bureau richtlijnen betreffende de voorbereiding van herzieningsconferenties;
  iii) bestudeert zij en hecht zij haar goedkeuring aan de rapporten en werkzaamheden van de Directeur-Generaal van de Organisatie (hierna te noemen de " Directeur-Generaal ") met betrekking tot de bijzondere Unie en verstrekt zij hem alle van belang zijnde richtlijnen met betrekking tot de vraagstukken ter zake van de competentie van de bijzondere Unie;
  iv) stelt zij het programma en de tweejaarlijkse begroting van de bijzondere Unie vast en keurt zij haar jaarrekeningen goed;
  v) stelt zij het financiŽle reglement van de bijzondere Unie vast;
  vi) besluit zij over de opstelling van de officiŽle teksten van de internationale classificatie in andere talen dan het Engels en het Frans;
  vii) roept zij, naast de Commissie van deskundigen ingesteld bij artikel 3, de andere commissies van deskundigen en de werkgroepen in het leven welke zij van belang acht voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de bijzondere Unie;
  viii) beslist zij welke landen geen leden der bijzondere Unie zijnde, en welke intergouvernementele en niet-gouvernementele internationale organisaties als waarnemers tot haar vergaderingen kunnen worden toegelaten;
  ix) neemt zij de wijzigingen aan van de artikelen 5 tot en met 8;
  x) verricht zij iedere handeling die dienstig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de bijzondere Unie;
  xi) verricht zij alle overige taken die in deze Overeenkomst besloten liggen.
  b) Aangaande de vraagstukken die eveneens andere door de Organisatie beheerde Unies raken, doet de Algemene Vergadering uitspraak na het advies van de CoŲrdinatiecommissie van de Organisatie te hebben ingewonnen.
  3) a) Elk land dat lid is van de Algemene Vergadering brengt ťťn stem uit.
  b) Het quorum wordt gevormd door de helft van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering.
  c) Niettegenstaande het bepaalde onder b) van dit artikel kunnen, indien gedurende een zitting het aantal vertegenwoordigde landen kleiner is dan de helft, maar gelijk aan of groter dan het derde deel van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering, door die Vergadering besluiten worden genomen; evenwel worden de besluiten van de Algemene Vergadering, met uitzondering van die welke haar eigen procedure betreffen, eerst rechten uitvoerbaar nadat aan de hierna vermelde voorwaarden is voldaan. Het internationale Bureau brengt de hier bedoelde besluiten ter kennis van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering die niet vertegenwoordigd waren en verzoekt hun binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van de datum van de bedoelde kennisgeving, schriftelijk hun stem uit te brengen of hun onthouding kenbaar te maken. Indien na afloop van deze termijn het aantal landen dat op deze wijze zijn stem heeft uitgebracht of zijn onthouding heeft kenbaar gemaakt ten minste gelijk is aan het aantal landen dat aan het quorum der vergadering ontbrak, zullen bedoelde besluiten rechtens uitvoerbaar worden, mits terzelfder tijd de vereiste meerderheid is bereikt.
  d) Onverminderd het bepaalde in artikel 8, tweede lid, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.
  e) Onthouding geldt niet als stem.
  f) Een afgevaardigde kan slechts ťťn enkel land vertegenwoordigen en kan slechts uit naam van dit land zijn stem uitbrengen.
  4) a) De Algemene Vergadering komt eenmaal in de twee jaar in gewone zitting bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal en, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, gedurende dezelfde periode en terzelfder plaatse als de Algemene Vergadering van de Organisatie.
  b) De Algemene Vergadering komt in buitengewone zitting bijeen op uitnodiging van de Directeur-Generaal ingevolge een verzoek van een vierde van de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering.
  c) Voor elke zitting wordt de agenda opgesteld door de Directeur-Generaal.
  5) De Algemene Vergadering stelt haar reglement van orde vast.

  Art. 6. Het Internationale Bureau.
  1) a) De aan de bijzondere Unie toevallende administratieve taken worden verricht door het Internationale Bureau.
  b) Het Internationale Bureau bereidt in het bijzonder de bijeenkomsten voor en voorziet in het secretariaat van de Algemene Vergadering, van de Commissie van deskundigen en van alle andere door een van laatstgenoemden in te stellen commissies van deskundigen en werkgroepen.
  c) De Directeur-Generaal is de hoogste functionaris van de bijzondere Unie en tevens haar vertegenwoordiger.
  2) De Directeur-Generaal en elk door hem aangewezen lid van het personeel nemen zonder stemrecht deel aan alle bijeenkomsten van de Algemene Vergadering, van de Commissie van deskundigen en van de door een van laatstgenoemde in te stellen commissies van deskundigen en werkgroepen. De Directeur-Generaal of een door hem aangewezen lid van het personeel is ambtshalve secretaris van die organen.
  3) a) Het Internationale Bureau bereidt volgens de aanwijzingen van de Algemene Vergadering de conferenties voor ter herziening van de bepalingen van de Overeenkomst, met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 8.
  b) Het Internationale Bureau kan bij de voorbereiding van de herzieningsconferenties het advies inwinnen van intergouvernementele en niet-gouvernementele internationale organisaties.
  c) De Directeur-Generaal en de door hem aangewezen personen nemen zonder stemrecht deel aan de beraadslagingen tijdens deze herzieningsconferenties.
  4) Het Internationale Bureau voert alle overige hem opgedragen taken uit.

  Art. 7. FinanciŽn.
  1) a) De bijzondere Unie heeft een begroting.
  b) De begroting van de bijzondere Unie omvat de eigen inkomsten en uitgaven van de bijzondere Unie, haar bijdrage aan de begroting van de gemeenschappelijke uitgaven der Unies, alsook, indien zulks zich voordoet, het bedrag dat ter beschikking is gesteld van de begroting van de Conferentie der Organisatie.
  c) Als gemeenschappelijke uitgaven der Unies worden beschouwd de uitgaven die niet uitsluitend ten laste van de bijzondere Unie komen, maar tevens van een of meerdere Unies, welke worden beheerd door de Organisatie. Het aandeel van de bijzondere Unie in deze gemeenschappelijke uitgaven is evenredig aan het belang dat deze uitgaven voor haar vertegenwoordigen.
  2) De begroting van de bijzondere Unie wordt vastgesteld met inachtneming van de vereisten tot coŲrdinatie met de begrotingen van de ander door de Organisatie beheerde Unies.
  3) De begroting van de bijzondere Unie wordt gefinancierd uit de volgende bronnen van inkomsten :
  i) de bijdragen van de landen der bijzondere Unie;
  ii) de taksen en gelden verschuldigd voor diensten verleend door het Internationale Bureau namens de bijzondere Unie;
  iii) de opbrengst van de verkoop van de publicaties van het Internationale Bureau betreffende de bijzondere Unie en de rechten welke op deze publicaties betrekking hebben;
  iv) giften, legaten en subsidies;
  v) huuropbrengsten, renten en overige inkomsten.
  4) a) Ter vaststelling van zijn bijdragen in de zin van het derde lid, onder i), behoort ieder land van de bijzondere Unie tot de klasse waarin het is ondergebracht terzake van de Unie van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom en betaalt het zijn jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal eenheden dat voor die klasse in die Unie is vastgesteld.
  b) De jaarlijkse bijdrage van elk land van de bijzondere Unie wordt gevormd door een bedrag, waarvan de verhouding tot de som van de jaarlijkse bijdragen van alle landen aan de begroting van de bijzondere Unie dezelfde is als de verhouding tussen het aantal eenheden van de klasse waarin het is ondergebracht en het totale aantal eenheden van de landen gezamenlijk.
  c) De bijdragen zijn ieder jaar op 1 januari verschuldigd.
  d) Een land dat achterstallig is met de betaling van zijn bijdragen kan in geen der organen van de bijzondere Unie zijn stemrecht uitoefenen, indien het bedrag van zijn achterstalligheid gelijk is aan of hoger is dan dat der bijdragen, verschuldigd over twee volledige verstreken jaren. Zulk een land kan evenwel worden vergund de uitoefening van zijn stemrecht in het desbetreffende orgaan te behouden, zolang dit orgaan van oordeel is dat de achterstalligheid wordt veroorzaakt door uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden.
  e) Ingeval een begroting niet is vastgesteld voor de aanvang van het nieuwe begrotingsjaar, wordt de begroting van het voorafgaande jaar aangehouden volgens de werkwijze voorzien in het financiŽle reglement.
  5) Het bedrag der taksen en der gelden verschuldigd voor door het Internationale Bureau namens de bijzondere Unie verleende diensten wordt vastgesteld door de Directeur-Generaal, die daarover verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering.
  6) a) De bijzondere Unie bezit een operationeel fonds, gevormd door een eenmalige storting van elk der landen van de bijzondere Unie. Indien het fonds ontoereikend wordt, beslist de Algemene Vergadering over bijstorting.
  b) Het bedrag der eerste storting door ieder land aan het hiervoor vermelde fonds of van zijn deelneming aan de bijstorting is evenredig aan de bijdrage van dat land voor het jaar waarin het fonds is gesticht of tot bijstorting is besloten.
  c) Het aandeel en de wijze van storting worden vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel van de Directeur-Generaal en na advies van de CoŲrdinatiecommissie van de Organisatie.
  7) a) De Overeenkomst betreffende de zetelvestiging, gesloten met het land op welks grondgebied de Organisatie haar zetel heeft, bepaalt dat, indien het operationele fonds niet toereikend is, dat land voorschotten verstrekt. Het bedrag van deze voorschotten en de voorwaarden waarop zij worden verstrekt, vormen telkenmale het onderwerp van afzonderlijke overeenkomsten tussen het betrokken land en de Organisatie.
  b) Het land bedoeld onder a), en de Organisatie, hebben elk het recht de overeenkomst tot het verstrekken van voorschotten schriftelijk op te zeggen. De opzegging wordt van kracht drie jaar na afloop van het jaar waarin de kennisgeving is gedaan.
  8) Het nazien der rekeningen wordt verricht, op de wijze voorzien in het financiŽle reglement, door een of meer landen van de bijzondere Unie of door onafhankelijke controleurs, die met hun instemming zijn aangewezen door de Algemene Vergadering.

  Art. 8. Wijziging van de artikelen 5 tot en met 8.
  1) Voorstellen tot wijziging van de artikelen 5, 6 en 7 en van dit artikel kunnen worden ingediend door ieder land van de bijzondere Unie of door de Directeur-Generaal. Deze voorstellen worden door laatstgenoemde ten minste zes maanden voor zij aan de behandeling door de Algemene Vergadering worden onderworpen, medegedeeld aan de landen van de bijzondere Unie.
  2) De wijzigingen van de in het eerste lid genoemde artikelen worden door de Algmene Vergadering vastgesteld. Voor deze vaststelling is drie vierde van de uitgebrachte stemmen vereist; voor een wijziging van artikel 5 en van dit lid is evenwel vier vijfde van de uitgebrachte stemmen vereist.
  3) De wijzigingen van de in het eerste lid genoemde artikelen worden van kracht ťťn maand na ontvangst door de Directeur-Generaal van de schriftelijke verklaringen van aanvaarding, verricht overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke procedures, door drie vierde van de landen die lid waren van de bijzondere Unie op het tijdstip waarop de herziening werd aanvaard. Een aldus aanvaarde herziening van de genoemde artikelen bindt alle landen die lid zijn van de bijzondere Unie op het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt, of die op een latere datum lid worden; wijzigingen, die de financiŽle verplichtingen van de landen der bijzondere Unie verzwaren, binden evenwel slechts die landen die te kennen hebben gegeven deze wijzigingen te aanvaarden.

  Art. 9. Bekrachtiging, toetreding, inwerkingtreding.
  1) Elk land dat partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom en dat deze Overeenkomst heeft ondertekend, kan haar bekrachtigen en, zo het deze niet heeft ondertekend, daartoe toetreden.
  2) De akten van bekrachtiging en van toetreding worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal.
  3) a) Voor de eerste vijf landen die hun akten van bekrachtiging of van toetreding hebben nedergelegd, treedt deze Overeenkomst in werking drie maanden na de datum waarop de vijfde akte van bekrachtiging of van toetreding is nedergelegd.
  b) Voor ieder ander land treedt deze Overeenkomst in werking drie maanden na de datum waarop zijn bekrachtiging of zijn toetreding door de Directeur-Generaal is bekendgemaakt, tenzij in de akte van bekrachtiging of van toetreding een latere datum is vermeld. In dit laatste geval treedt voor het betrokken land deze Overeenkomst in werking op de aldus aangegeven datum.
  4) Bekrachtiging of toetreding houdt van rechtswege in toetreding tot alle bepalingen en toelating tot alle voordelen in deze Overeenkomst vastgelegd.

  Art. 10. Rechtskracht en looptijd van Overeenkomst.
  Deze Overeenkomst heeft dezelfde rechtskracht en dezelfde looptijd als het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom.

  Art. 11. Herziening van de artikelen 1 tot en met 4 en 9 tot en met 15.
  1) De artikelen 1 tot en met 4 en 9 tot en met 15 van deze Overeenkomst kunnen worden herzien teneinde daarin wenselijk geachte verbeteringen aan te brengen.
  2) Elke van deze herzieningen zal worden behandeld in een conferentie van afgevaardigden van de landen van de bijzondere Unie.

  Art. 12. Opzegging.
  1) Elk land kan deze Overeenkomst opzeggen door een kennisgeving gericht aan de Directeur-Generaal. Deze opzegging geldt alleen ten aanzien van het land dat heeft opgezegd; de Overeenkomst blijft van kracht en uitvoerbaar ten opzichte van de andere landen van de bijzondere Unie.
  2) De opzegging wordt van kracht een jaar na de datum waarop de Directeur-Generaal de kennisgeving heeft ontvangen.
  3) De bevoegdheid tot opzegging, bedoeld in dit artikel, kan door een land slechts worden uitgeoefend na afloop van een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum waarop dat land lid is geworden van de bijzondere Unie.

  Art. 13. Grondgebieden.
  De bepalingen van artikel 24 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriŽle eigendom zijn van toepassing op deze Overeenkomst.

  Art. 14. Ondertekening, talen, kennisgevingen.
  1) a) Deze Overeenkomst wordt ondertekend in een enkel exemplaar in de Engelse en de Franse taal, welke twee teksten gelijkelijk gezaghebbend zijn, en zal worden neergelegd bij de Regering van Zwitserland.
  b) Deze Overeenkomst staat open voor ondertekening te Bern tot 30 juni 1969.
  2) OfficiŽle teksten worden vastgelegd door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken regeringen, in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.
  3) De Directeur-Generaal doet twee door de Regering van Zwitserland voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van de ondertekende tekst van deze Overeenkomst toekomen aan de regeringen van de landen die haar hebben ondertekend en, op verzoek, aan de regeringen van andere landen.
  4) De Directeur-Generaal doet deze Overeenkomst registreren bij het Secretariaat van de Organisatie der Verenigde Naties.
  5) De Directeur-Generaal brengt de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, de ondertekeningen, de nederleggingen van akten van bekrachtiging of toetreding, de aanvaardingen van wijzigingen van deze Overeenkomst en de data waarop deze wijzigingen van kracht worden, alsmede de kennisgevingen van opzegging ter kennis van de regeringen van alle landen van de bijzondere Unie.

  Art. 15. Overgangsbepaling.
  Tot het tijdstip van ambtsaanvaarding van de eerste Directeur-Generaal worden de verwijzingen in deze Overeenkomst naar het Internationale Bureau van de Organisatie of naar de Directeur-Generaal geacht betrekking te hebben op de Verenigde Internationale Bureaus voor de bescherming van de intellectuele eigendom (BIRPI) respectievelijk op hun Directeur.

  BIJLAGEN.

  Art. N1. Lijst van klassen en onderklassen van de internationale classificatie.
  Klasse 01 - Voedingsmiddelen.
  01) Bakkerswaren, biscuits, gebak, deegwaren en andere producten op basis van graan, chocolade, suikerbakkerswaren, ijs;
  02) Fruit en groenten;
  03) Kaas, boter en vervangingsmiddelen daarvan, andere zuivelproducten;
  04) Vleeswaren, voorgevormde vleesproducten en viswaren;
  05) (vacant);
  06) Voedingsmiddelen voor dieren;
  99) Diversen.
  Klasse 02 - Kleding en galanteriewaren.
  01) Ondergoed, lingerie, korsetten, bustehouders, nachtkledij;
  02) Kleding;
  03) Hoofddeksels;
  04) Schoeisel, kousen en sokken;
  05) Stropdassen, halsdoeken, hoofddoeken en zakdoeken;
  06) Handschoenen;
  07) Galanterie en kledingfournituren;
  99) Diversen.
  Klasse 03 - Reisartikelen, etuis, parasols en voorwerpen voor persoonlijk gebruik, voorzover niet inbegrepen in andere klassen.
  01) Reiskoffers, valiezen, aktetassen, handtassen, sleutelhangers, etuis aangepast aan hun inhoud, portefeuilles en soortgelijke waren;
  02) (vacant);
  03) Paraplu's, parasols, zonneschermen en wandelstokken;
  04) Waaiers;
  99) Diversen.
  Klasse 04 - Borstelwerk.
  01) Borstels, fijnere borstels en schoonmaakbezems;
  02) Toilet-, kleding- en schoenborstels;
  03) Borstels voor machines;
  04) Kwasten en penselen, keukenborstels;
  99) Diversen.
  Klasse 05 - Stukgoederen van textiel, natuurlijke weefsels of kunststoffen.
  01) Garens;
  02) Kant;
  03) Borduurwerk;
  04) Linten, galons en ander passementwerk;
  05) Geweven stoffen en andere stoffen;
  06) Natuurlijke weefsels of kunststoffen;
  99) Diversen.
  Klasse 06 - Meubilering.
  01) Bedden en stoelen;
  02) (vacant);
  03) Tafels en soortgelijke meubels;
  04) Bergingsmeubels;
  05) Gecombineerde meubels;
  06) Ander meubilair en onderdelen van meubilair;
  07) Spiegels en lijsten;
  08) Kleerhangers;
  09) Matrassen en kussens;
  10) Gordijnen (gereed voor gebruik);
  11) Matten en vloerkleedjes;
  12) Tapijten;
  13) Dekens, huishoudlinnen en tafellinnen;
  99) Diversen.
  Klasse 07 - Huishoudelijke artikelen, voor zover niet begrepen in andere klassen.
  01) Vaatwerk en glaswerk;
  02) Toestellen, keukengerei en houders voor de keuken;
  03) Messen, vorken en lepels;
  04) Manuele toestellen en voorwerpen om voedsel en drank te bereiden;
  05) Strijkijzers, apparaten voor wassen, reinigen en drogen;
  06) Andere tafelvoorwerpen;
  07) Andere houders voor in het huishouden;
  08) Toebehoren voor appartementsschoorstenen;
  99) Diversen.
  Klasse 08 - Gereedschappen en ijzerwaren.
  01) Gereedschappen en werktuigen om te boren, frezen of graven;
  02) Hamers en gelijkaardige gereedschappen en werktuigen;
  03) Snijgereedschappen en -werktuigen;
  04) Schroevendraaiers en soortgelijke gereedschappen en werktuigen;
  05) Andere gereedschappen en werktuigen;
  06) Handvaten, knopen en scharnieren;
  07) Grendelings- en sluitingsapparatuur;
  08) Hechtings-, ondersteunings- of montagemiddelen, voorzover niet inbegrepen in andere klassen;
  09) Sloten en gelijkaardige apparatuur;
  10) Fietsenrekken;
  99) Diversen.
  Klasse 09 - Verpakkingsmiddelen en houders voor het transport of het lossen van goederen.
  01) Flessen, stopflessen, potten, buikflessen, houders voorzien van een druksysteem;
  02) Bussen en fusten;
  03) Dozen, pakkisten, houders, conservenblikken;
  04) Trommels en manden;
  05) Zakken, wikkels, tubes en capsules;
  06) Touw en ander bindmateriaal;
  07) Afsluitingsmiddelen en accessoires;
  08) Paletten en draagvlakken voor het lossen;
  09) Vuilbakken en afvalcontainers alsmede hun ondersteuning;
  99) Diversen.
  Klasse 10 - Uurwerken en meetinstrumenten, controle- of signalisatie-instrumenten.
  01) Kamerklokken, pendules en wekkers;
  02) Zakhorloges en polshorloges;
  03) Alle andere chronometrische instrumenten;
  04) Andere uurwerken;
  05) Instrumenten, toestellen en apparatuur inzake controle, veiligheid en testen;
  06) Signalisatietoestellen en -apparatuur;
  07) Bakken, dozen, afleesschalen, naalden en alle andere onderdelen en toebehoren van weeg-, controle- of signalisatie-instrumenten;
  99) Diversen.
  Klasse 11 - Voorwerpen voor versiering.
  01) Sieraden en juwelen;
  02) Snuisterijen, tafelversiering, schoorsteenmantel- en wandversiering, vazen en bloempotten;
  03) Medailles en onderscheidingstekens;
  04) Kunstbloemen, kunstplanten en kunstfruit;
  05) Vlaggen en feestversiering;
  99) Diversen.
  Klasse 12 - Voertuigen en hefmiddelen.
  01) Voertuigen, bestemd om door dieren te worden getrokken;
  02) Transportwagens en kruiwagens, met de hand voortgetrokken;
  03) Locomotieven en spoorwagons en alle andere voertuigen op rails;
  04) Kabelbanen, stoeltjesliften en skiliften;
  05) Liften, hijs- of lostoestellen;
  06) Schepen en boten;
  07) Vliegtuigen en andere lucht- of ruimtevaartuigen;
  08) Automobielen, autobussen en vrachtwagens;
  09) Tractoren;
  10) Aanhangwagens (opleggers);
  11) Rijwielen en motorrijwielen;
  12) Kinderwagens, invalidenwagens, draagbaren;
  13) Bijzondere voertuigen;
  14) Andere voertuigen;
  15) Luchtbanden, ijzeren wielbanden en antislipkettingen voor voertuigen;
  16) Onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor voertuigen, voor zover niet in andere klassen of onderklassen inbegrepen;
  99) Diversen.
  Klasse 13 - Apparaten voor de opwekking, verdeling en omzetting van elektriciteit.
  01) Generatoren en motoren;
  02) Transformatoren, gelijkrichters, batterijen en accumulatoren;
  03) Materialen voor de distributie en de beheersing van elektrische energie;
  99) Diversen.
  Klasse 14 - Toestellen voor het opnemen, de telecommunicatie en de verwerking van informatie.
  01) Toestellen voor het opnemen of reproductie van geluiden of beelden;
  02) Toestellen voor de verwerking van informatie evenals randtoestellen en -apparatuur;
  03) Toestellen voor draadloze telecommunicatie en afstandsbediening, geluidsversterkers;
  99) Diversen.
  Klasse 15 - Machines niet inbegrepen in de andere klassen.
  01) Motoren;
  02) Pompen en compressors;
  03) Landbouwmachines;
  04) Bouwmachines;
  05) Machines voor wassen, reinigen en drogen;
  06) Textiel-, naai-, brei- en borduurmachines alsmede hun onderdelen;
  07) Koelmachines en -toestellen;
  08) (vacant);
  09) Machinewerktuigen, schuurmachines, gieterijmachines;
  99) Diversen.
  Klasse 16 - Fotografische, cinematografische of optische artikelen.
  01) Fotografie- en filmtoestellen;
  02) Projectie- en viewertoestellen;
  03) Fotokopieerapparaten, vergrotingstoestellen;
  04) Ontwikkelingstoestellen;
  05) Toebehoren;
  06) Optische artikelen;
  99) Diversen.
  Klasse 17 - Muziekinstrumenten.
  01) Instrumenten met een klavier;
  02) Blaasinstrumenten;
  03) Snaarinstrumenten;
  04) Slaginstrumenten;
  05) Mechanische instrumenten;
  99) Diversen.
  Klasse 18 - Apparaten voor drukkerijen en kantoormachines.
  01) Schrijfmachines en rekenmachines;
  02) Drukpersen;
  03) Drukletters en -tekens;
  04) Inbind-, niet-, snijmachines;
  99) Diversen.
  Klasse 19 - Papierwaren, kantoorartikelen, materiaal voor kunstenaars of voor het onderwijs.
  01) Schrijfpapier, post- en mededelingskaarten;
  02) Kantoorartikelen;
  03) Kalenders;
  04) Boeken, schriften en voorwerpen met een gelijkaardig uitzicht;
  05) (vacant);
  06) Materiaal en instrumenten voor het schrijven met de hand, het tekenen, het schilderen, het beeldhouwen, het graveren en voor andere kunsttechnieken;
  07) Onderwijsmateriaal;
  08) Andere drukwerken;
  99) Diversen.
  Klasse 20 - Uitrusting voor verkoop en reclame, indicatietekens.
  01) Verkoopautomaten;
  02) Tentoonstelling- en verkoopmateriaal;
  03) Indicatietekens, materiaal voor reclamedoeleinden;
  99) Diversen.
  Klasse 21 - Spellen, speelgoed, tenten en sportartikelen.
  01) Spellen en speelgoed;
  02) Toestellen en artikelen voor gymnastiek en sport;
  03) Andere amusement- en ontspanningsartikelen;
  04) Tenten en toebehoren;
  99) Diversen.
  Klasse 22 - Wapens, vuurwerkartikelen, artikelen bestemd voor de jacht, de visserij en de verdelging van schadelijke gedierte.
  01) Wapens met projectielen;
  02) Andere wapens;
  03) Munitie, raketten en vuurwerkartikelen;
  04) Schietschijven en toebehoren;
  05) Artikelen voor de jacht en de visvangst;
  06) Vallen, artikelen voor de verdelging van schadelijk gedierte;
  99) Diversen.
  Klasse 23 - Installaties voor de geleiding van vloeistoffen, sanitaire installaties, installaties voor verwarming, ventilatie en luchtbehandeling, vaste brandstoffen.
  01) Apparaten voor de geleiding van vloeistoffen;
  02) Sanitaire artikelen;
  03) Verwarmingsinstallaties;
  04) Ventilatie en luchtbehandeling;
  05) Vaste brandstoffen;
  99) Diversen.
  Klasse 24 - Geneeskunde en laboratoria.
  01) Toestellen en installaties voor geneesheren, ziekenhuizen en laboratoria;
  02) Instrumenten voor de geneeskunde en materiaal voor laboratoria;
  03) Prothesen;
  04) Verbandmiddelen, zwachtels en artikelen voor medische verzorging;
  99) Diversen.
  Klasse 25 - Gebouwen en bouwelementen.
  01) Materiaal voor de constructie van gebouwen;
  02) Prefab en vooraf in elkaar geplaatste bouwonderdelen;
  03) Huizen, garages en alle andere gebouwen;
  04) Trappen, ladders en bouwsteigers;
  99) Diversen.
  Klasse 26 - Verlichtingstoestellen.
  01) Blakers en kandelaars;
  02) Toortsen, lampen en zaklantaarns;
  03) Toestellen voor openbare verlichting;
  04) Lichtbronnen, al dan elektrisch;
  05) Lampen, staande lampen, hanglampen, wand- en plafondlampen, lampenkappen, reflectoren, fotografische en cinematografische projectielampen;
  06) Verlichtingselementen voor voertuigen;
  99) Diversen.
  Klasse 27 - Tabak en rokersartikelen.
  01) Tabak, sigaren en sigaretten;
  02) Pijpen, sigaren- en sigarettenpijpjes;
  03) Asbakken;
  04) Lucifers;
  05) Aanstekers;
  06) Sigaren- en sigarettenkokers, tabakszakken en tabakspotten;
  99) Diversen.
  Klasse 28 - Farmaceutische en cosmetische producten en artikelen, toiletartikelen en -materialen.
  01) Farmaceutische producten;
  02) Cosmetische producten;
  03) Toiletartikelen en materialen voor schoonheidsverzorging;
  04) Pruiken, valse baarden en snorren;
  99) Diversen.
  Klasse 29 - Toestellen en uitrusting voor brandbestrijding, voor de preventie van ongevallen en voor reddingswerkzaamheden.
  01) Toestellen en uitrusting voor brandbestrijding;
  02) Toestellen en uitrusting voor de preventie van ongevallen en voor reddingswerkzaamheden, voorzover niet inbegrepen in andere klassen;
  99) Diversen.
  Klasse 30 - Artikelen voor de verzorging en het onderhoud van dieren.
  01) Kleding voor dieren;
  02) Omheinde ruimten, kooien, hokken en gelijkaardige beschuttingen;
  03) Voeder- en drinkbakken;
  04) Zadelmakershandwerk;
  05) Zwepen en drijfstokken;
  06) (Kattenbak)vulling en nesten;
  07) Rekken en andere toebehoren voor kooien;
  08) Merkers, merken en kluisters;
  09) Vastbindpalen;
  99) Diversen.
  Klasse 31 - Machines en apparaten om voedsel en drank te bereiden, voor zover niet inbegrepen in andere klassen.
  Klasse 99 Diversen.

  Art. N2. Lijst van Lid-Staten.

  Staten/Organisaties    Datum      Type            Datum         Datum
                          authenti-  instemming      instemming    interne
                          ficatie                                  inwerking-
                                                                   treding
  AZERBEIDZJAN                      Toetreding      14/07/2003    14/10/2003
  BELARUS                           Toetreding      24/04/1998    24/07/1998
  BELGIE                            Bekrachtiging   23/03/2004    23/06/2004
  BOSNIE-HERZEGOVINA                Statenopvolging               01/03/1992
  BULGARIJE                         Toetreding      27/11/2000    27/02/2001
  CHINA                             Toetreding      19/06/1996    19/09/1996
  CUBA                              Toetreding      09/07/1998    09/10/1998
  DENEMARKEN                        Bekrachtiging   10/02/1971    27/04/1971
  DUITSLAND                         Toetreding      25/10/1969    25/10/1990
  ESTLAND                           Toetreding      31/07/1996    31/10/1996
  FINLAND                           Bekrachtiging   16/02/1972    16/05/1972
  FRANKRIJK                         Bekrachtiging   13/06/1975    13/09/1975
  GRIEKENLAND                       Toetreding      04/06/1999    04/09/1999
  GROOT-BRITTANNIE                  Toetreding      21/07/2003    21/10/2003
  GUINEA                            Toetreding      05/08/1996    05/11/1996
  HONGARIJE                         Bekrachtiging   01/10/1973    01/01/1974
  IERLAND                           Bekrachtiging   09/07/1970    27/04/1971
  IJSLAND                           Toetreding      09/01/1995    09/04/1995
  ITALIE                            Bekrachtiging   12/05/1975    12/08/1975
  JOEGOSLAVIE                       Bekrachtiging   16/07/1973    16/10/1973
  KAZAKHSTAN                        Toetreding      07/08/2002    07/11/2002
  KIRGIZISTAN                       Toetreding      10/09/1998    10/12/1998
  KOREA (NOORD)                     Toetreding      06/03/1997    06/06/1997
  KROATIE                           Statenopvolging               08/10/1991
  VOORMALIGE                        Statenopvolging               08/09/1991
   JOEGOSLAVISCHE
   REPUBLIEK MACEDONIE
  MALAWI                            Toetreding      24/07/1995    24/10/1995
  MEXICO                            Toetreding      26/10/2000    26/01/2001
  MOLDAVIE                          Toetreding      01/09/1997    01/12/1997
  MONGOLIE                          Toetreding      16/03/2001    16/06/2001
  NEDERLAND                         Bekrachtiging   30/12/1976    30/03/1977
  NOORWEGEN                         Bekrachtiging   10/02/1971    27/04/1971
  OOSTENRIJK                        Bekrachtiging   26/06/1990    26/09/1990
  ROEMENIE                          Toetreding      31/03/1998    30/06/1998
  RUSSISCHE FEDERATIE               Bekrachtiging   15/09/1972    15/12/1972
  SERVIE EN MONTENEGRO              Statenopvolging               27/04/1992
  SLOVAKIJE                         Statenopvolging               01/01/1993
  SLOVENIE                          Statenopvolging               25/06/1991
  SPANJE                            Bekrachtiging   17/08/1973    17/11/1973
  TADJIKISTAN                       Statenopvolging               25/12/1991
  TRINIDAD EN TOBAGO                Toetreding      20/12/1995    20/03/1996
  TSJECHISCHE REP.                  Statenopvolging               01/01/1993
  TSJECHOSLOWAKIJE                  Toetreding      10/08/1970    27/04/1971
  TURKIJE                           Toetreding      31/08/1998    30/11/1998
  URUGUAY                           Toetreding      19/10/1999    19/01/2000
  VERENIGDE STATEN                  Bekrachtiging   25/02/1972    25/05/1972
  ZWEDEN                            Bekrachtiging   09/07/1970    27/04/1971
  ZWITSERLAND                       Bekrachtiging   10/02/1971    27/04/1971


Begin Eerste woord Laatste woord
Inhoudstafel
Franstalige versie