J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1945/09/21/1945092101/justel

Titel
21 SEPTEMBER 1945. - Besluit van den Regent houdende vaststelling van de schaal voor het berekenen van de aan de door beroepsziekten aangetasten en aan hun rechthebbenden toe te kennen kapitalen en renten.

Publicatie : 21-02-1946 nummer :   1945092101 bladzijde : 1430
Dossiernummer : 1945-09-21/01
Inwerkingtreding : 03-03-1946

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Het aan den door een beroepsziekte aangetaste of, bij het overlijden van laatstgenoemde, aan zijn rechthebbenden toe te kennen vergoedingskapitaal, zal berekend worden overeenkomstig schaal F, welke onder nr III gehecht is aan het koninklijk besluit dd. 13 April 1936 houdende vaststelling, bij toepassing van de wet betreffende de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, van de schaal voor het berekenen van de renten en, van de wiskundige reserves.
  (Voor deze berekening komt niet alleen in aanmerking het getal jaren dat in deze schaal voorkomt, maar insgelijks het getal maanden sedert de laatste verjaardag van de getroffene verstreken; daarbij wordt elke begonnen maand als vervallen gezien.) <R 1950-04-06, art. 1>

  Art. 2. Het besluit van 25 Juni 1929, wordt ingetrokken.

  Art. 3. De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   Gelet op de wet van 24 Juli 1927 betreffende schadeloosstelling inzake beroepsziekten, en inzonderheid gelet op artikel 8 en op artikel 12, alinea's 1, 2 en 3;
   Gelet op het koninklijk besluit dd. 25 Juni 1929 houdende vaststelling van de schaal voor het berekenen van de aan de door beroepsziekten aangetasten en aan hun rechthebbenden toe te kennen kapitalen en renten;
   Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de voor de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen van kracht zijnde schaal, voor het berekenen van de waarde der lijfrente op de schadeloosstelling inzake beroepsziekte, toe te passen;
   Gelet op het advies van den bestuursraad van het Voorzorgsfonds en van het Technisch Comitť;
   Op de voordracht van den Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg.
   .....

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie