J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2005/11/18/2005036494/justel

Titel
18 NOVEMBER 2005. - Ministerieel besluit houdende erkenning van Heuvellandse wijn als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.

Publicatie : 06-12-2005 nummer :   2005036494 bladzijde : 52752       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2005-11-18/43
Inwerkingtreding : 16-12-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1
BIJLAGE.
Art. N, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N, 12N, 13N, 14N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Enig artikel. "Heuvellandse wijn" wordt erkend als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. in de zin van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en volgens het in bijlage gevoegde lastenkohier.
  Brussel, 18 november 2005.
  Y. LETERME

  BIJLAGE.

  Art. N. Lastenkohier en bijzondere bepalingen houdende de erkenning van de Gecontroleerde Oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D. " Heuvellandse wijn ".

  Art 1N. Begrenzing van de productiezone.
  De voor de productie van Heuvellandse wijn afgebakende zone bevindt zich in wijnbouwzone A in Heuvelland, zijnde de steden en/of gemeenten : De Klijte, Dranouter, Kemmel, Loker, Nieuwkerken, Reningelst, Westouter, Wijtschate, Wulvergem. Voor de ondergrond wordt verwezen naar de bodemkaart van het (ex-) I.W.O.N.L. (Instituut voor aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheden en Landbouw).
  De percelen bevinden zich hoofdzakelijk op zuidelijk gerichte hellingen en heuvels met een correcte drainering en moeten voorafgaandelijk door de Erkenningscommissie worden goedgekeurd en geïnventariseerd

  Art. 2N. Wijnstokrassen.
  Voor de productie van Heuvellandse wijn mogen volgende wijnstokrassen worden gebruikt :
  Müller - Thurgau;
  Kerner;
  Siegerrebe;
  Pinot-gris;
  Chardonnay;
  Riesling;
  Auxerrois;
  Pinot-noir;
  Dornfelder;
  Regent;
  Cabernet-Sauvignon
  Johanniter
  Muscat
  De lijst van het assortiment aangeplante wijnstokrassen kan door de Erkenningscommissie op voorstel van de betrokken wijnbouwers worden herzien.

  Art. 3N. Erkende oorsprongsbenaming.
  De verwerking van de in artikel 2 bedoelde druiven tot druivenmost en van de druivenmost tot wijn geschiedt hetzij binnen het bepaalde gebied waar de druiven zijn geoogst hetzij, na uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Erkenningscommissie, in de onmiddellijke nabijheid van het in artikel 1 bepaalde gebied. Voor de productie van de Heuvellandse wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming moeten de druiven 100 % van de erkende productiezone afkomstig zijn.

  Art. 4N. Bijzondere oenologische procédés.
  Voor de verse druiven, de gedeeltelijk gegiste druivenmost of de jonge nog gistende wijn, en uitsluitend op het wijnbouwbedrijf, mag :
  4.1. een verhoging van het natuurlijk alcohol-volumegehalte geschieden door toevoeging van saccharose, geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost;
  4.2. een gedeeltelijke ontzuring van wijn geschieden. Deze ontzuring mag slechts plaatshebben tot een maximum van 1 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur, ofwel 13,3 mille-equivalent per liter.

  Art. 5N. Alcoholgehalte.
  Het minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte moet 8 % vol bereiken. Het totale alcohol-volumegehalte mag niet lager zijn dan 9 % vol. Ingeval van verhoging van het natuurlijk alcoholgehalte, zoals voorzien in artikel 4.1., mag het totale alcohol-volumegehalte in geen geval hoger zijn dan 13,5 % vol.

  Art. 6N. Opbrengst per hectare.
  De gemiddelde maximale opbrengst is beperkt tot 65 hl/ha. Voor de rassen Müller-Thurgau, Kerner, Auxerrois en Dornfelder is de gemiddelde maximale opbrengst beperkt tot 80 hl/ha. Deze opbrengst kan jaarlijks door de Erkenningscommissie worden aangepast.

  Art. 7N. Aanvraag.
  Om de benaming " Heuvellandse wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming " te bekomen moet een aanvraag bij de Erkenningscommissie worden ingediend. Een minimum-productie van 60 liter per lot is vereist om een erkenningsaanvraag te mogen indienen. Het dossier moet volgende elementen bevatten :
  - naam en adres van aanvrager/producent;
  - kuip/vat-nummer;
  - productiejaar en volume;
  - wijnstokras(sen);
  - productie per lot;
  - natuurlijk alcoholgehalte (= suikergehalte : 17)
  - een verklaring volgens dewelke de hele bewerking van druif tot wijn in de erkende productiezone (hetzij in een in de onmiddellijke nabijheid van de erkende productiezone gelegen bepaalde gebied) plaats vond.

  Art. 8N. Analyse en beoordeling van de organoleptische kenmerken.
  De producenten moeten wijn die de benaming " Heuvellandse wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming " mag voeren, aan een analytisch en een organoleptisch onderzoek onderwerpen.
  8.1. Analytisch onderzoek.
  Doel van het analytisch onderzoek is controleren of de wijn voldoet aan de door de Erkenningscommissie opgesomde factoren. Alleen wijnen die voldoen, worden aan een organoleptisch onderzoek onderworpen.
  8.2. Organoleptisch onderzoek.
  Het organoleptisch onderzoek heeft betrekking op kleur, klaarheid, reuk en smaak. De onderzochte wijn moet ten minste elf punten behalen op een maximum van 20.
  Met het oog op deze onderzoeken moeten 3 flessen van 75 cl aan de Erkenningscommissie worden bezorgd. Het eerste monster is bestemd voor het analytisch onderzoek en het tweede voor het organoleptisch onderzoek. Het derde monster wordt door het secretariaat van de Erkenningscommissie, voor een eventuele tegenexpertise, bewaard gedurende drie jaar vanaf datum van het analysebulletin. De kosten van de onderzoeken zijn ten laste van de aanvrager.

  Art. 9N. Benaming.
  Onverminderd de bij de Erkenningscommissie toegestane aanvullende vermeldingen mag, mits de hierboven vermelde voorwaarden werden vervuld, de wijn de traditionele aanduiding "Heuvellandse wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming" dragen.
  De termen "Heuvellandse wijn" en/of "Heuvellandse wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming" en elke term die verwijst naar de Heuvellandse productiestreek zijn verboden voor niet door de Erkenningscommissie erkende kwaliteitswijnen.

  Art. 10N. Etikettering.
  De etikettering dient, onafgezien van de in verordening (EG) nr. 1493/1999 en verordening (EG) nr. 753/2002 voorziene verplichte en facultatieve vermeldingen, verplicht de vermelding " Heuvellandse wijn " gevolgd door " gecontroleerde oorsprongsbenaming " te dragen.

  Art. 11N. Bijzondere bepalingen.
  11.1. Declassering.
  De producent mag de wijn die recht heeft op de benaming " Heuvellandse wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming " tot tafelwijn declasseren. Gedeclasseerde wijn verliest het recht op de erkende oorsprongsbenaming conform artikel 9.
  11.2. Verkeer en in de handel brengen.
  Bij wijnverkeer in bulk moeten door de betrokken partijen altijd tegensprekelijke monsters worden genomen. De Erkenningscommissie die voorafgaandelijk van elk bulktransport moet worden verwittigd zal desgevallend de bevoegde controlediensten van de andere lidstaten verwittigen.
  De toepassingsmodaliteiten van de monstername worden door de Erkenningscommissie vastgelegd. Bedoelde producten mogen zich binnen de Gemeenschap slechts in het verkeer bevinden met een begeleidend document dat door de bevoegde overheid is gecontroleerd.

  Art. 12N. Erkenningscommissie.
  Er wordt een Erkenningscommissie " Heuvellandse wijn " opgericht, die belast is met de erkenning van de wijn als " gecontroleerde oorsprongsbenaming " en die alles zal in het werk stellen om de oorsprongsbenaming met alle nodige maatregelen te beschermen.
  Alleen de Erkenningscommissie is bevoegd met een twee derde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en in het kader van de Europese verordeningen, onderhavig lastenkohier te wijzigen voor wat betreft artikelen 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 en 14. De Erkenningscommissie is voorts bevoegd om nieuwe percelen geschikt voor de productie van kwaliteitswijnen te erkennen.
  Elke wijziging zoals hierboven bedoeld moet aan de bevoegde administratie van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden genotificeerd.
  De Erkenningscommissie is als volgt samengesteld :
  - 4 vertegenwoordigers van de Heuvellandse wijnbouwers;
  - 2 vertegenwoordigers van de vzw Belgische Federatie van Wijn & Gedistilleerd;
  - 1 vertegenwoordiger van de Horeca, 1 vertegenwoordiger van de Groothandel en 1 vertegenwoordiger van de Kleinhandel;
  - 1 vertegenwoordiger van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, belast met de officiële controle voor de lidstaat;
  - 1 vertegenwoordiger van de vzw Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM).
  Organisatie, werking en samenstelling van de Erkenningscommissie worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

  Art. 13N. Situatie van de wijngaard bij neerlegging van dossier.
  Elke producent uit de omschreven productiezone mag bij de Erkenningscommissie een volledig dossier indienen met het oog op de erkenning als " gecontroleerde oorsprongsbenaming ". Binnen een termijn van drie maanden ontvangt hij een gemotiveerd advies van de Erkenningscommissie.

  Art. 14N. Controle.
  Elke producent die een erkenningsdossier heeft ingediend moet zich op elk ogenblik onderwerpen aan controles door de Erkenningscommissie en door de bevoegde overheden.
  Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse minister van Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid van 18 november 2005 houdende erkenning van Heuvellandse wijn als kwaliteitswijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming V.Q.P.R.D.
  Y. LETERME.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vlaamse minister van Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
   Gelet op verordening (EG) nr. 1493/1999 van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt;
   Gelet op verordening (EG) nr. 753/2002 van de Commissie van 29 april 2002 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad wat betreft de omschrijving, de aanduiding, de aanbiedingsvorm en de bescherming van bepaalde wijnbouwproducten;
   Gelet op de Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw- tuinbouw- en zeevisserijproducten;
   Gelet op de Wet van 21 februari 1986 tot strafbaarheidstelling van de overtredingen van de verordeningen van de Europese Economische Gemeenschap inzake de wijnmarkt;
   Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004,
   Besluit :

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Inhoudstafel
Franstalige versie