J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2002/06/26/2002016171/justel

Titel
26 JUNI 2002. - Wet betreffende de oprichting van de Vestigingsraad. -
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-07-2002 en tekstbijwerking tot 10-05-2017)

Bron : MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 27-07-2002 nummer :   2002016171 bladzijde : 33353       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2002-06-26/50
Inwerkingtreding : 02-03-2005

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

  Art. 2. <W 2003-05-11/40, art. 2, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005> Er wordt een Vestigingsraad opgericht die beslist over de beroepen ingesteld door de betrokkenen tegen de weigeringen van inschrijving, wijziging of doorhaling bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of tegen de beslissingen van de controledienst bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet, wanneer de aanvragers niet geacht werden te voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 4 of 5 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.

  Art. 3. § 1. De Koning stelt het aantal Kamers van de Vestigingsraad vast. Ieder van deze Kamers is samengesteld uit een werkend voorzitter en zijn plaatsvervanger, door de Koning benoemd uit de werkende of plaatsvervangende magistraten of uit de advocaten die regelmatig op de tabel van de orde zijn ingeschreven sedert ten minste tien jaar. Voorts omvat zij een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, (een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheid heeft) alsmede een werkend bijzitter en een plaatsvervanger, benoemd door de minister op de voordracht van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  De Vestigingsraad wordt samengesteld voor een duur van zes jaar.
  De zetel van de Raad is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
  § 2. (Lid 1 opgeheven) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  (Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van het ondernemingsloket, bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of van de controledienst, bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  De Vestigingsraad doet uitspraak als administratief rechtscollege, nadat de partijen werden gehoord.
  (De beslissing van de Vestigingsraad wordt opgeslagen in de gegevensbank, opgericht voor de geautomatiseerde behandeling van de dossiers met betrekking tot de ondernemersvaardigheden, bedoeld in hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, en beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 3. (...) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 4. De personen die beroep hebben ingesteld (...), worden bij aangetekende brief opgeroepen. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  Zij kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kunnen schriftelijke volmacht geven aan een afgevaardigde van een beroeps- of interprofessioneel verbond dat de in de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, en de in de uitvoeringsbesluiten ervan bepaalde voorwaarden vervult.
  De procedure voor de Vestigingsraad, het reglement van inwendige orde, de vergoedingen van de leden en de zitpenningen worden bepaald door de Koning.
  § 5. (De beslissingen van de Vestigingsraad zijn met redenen omkleed en moeten binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf het instellen van het beroep, aan de partijen worden betekend.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  Deze termijn wordt verlengd met dertig dagen, wanneer de behandeling van de aanvraag of van het beroep werd uitgesteld op vraag van de betrokkene of wanneer verzet werd aangetekend tegen een bij verstek gewezen beslissing.
  Wanneer de termijn voor de betekening niet werd nageleefd, is betrokkene vrijgesteld van het (bewijs van de ondernemersvaardigheden). De Vestigingsraad brengt de betrokkene hiervan onmiddellijk in kennis bij aangetekende brief. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  (Lid 4 opgeheven) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 6. Iedere beslissing van de Vestigingsraad staat open voor een beroep tot vernietiging bij de Raad van State. In geval van vernietiging wordt de zaak verwezen naar de anders samengestelde Vestigingsraad. Deze laatste volgt de beslissing van de Raad van State voor wat de rechtspunten betreft waarover die zich heeft uitgesproken.
  
  Art. 3. (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)
  § 1. De Koning stelt het aantal Kamers van de Vestigingsraad vast. Ieder van deze Kamers is samengesteld uit een werkend voorzitter en zijn plaatsvervanger, door de Koning benoemd uit de werkende of plaatsvervangende magistraten of uit de advocaten die regelmatig op de tabel van de orde zijn ingeschreven sedert ten minste tien jaar. Voorts omvat zij een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, (een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheid heeft) alsmede een werkend bijzitter en een plaatsvervanger, benoemd door de minister op de voordracht van de [1 de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]1. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  De Vestigingsraad wordt samengesteld voor een duur van zes jaar.
  De zetel van de Raad is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
  § 2. (Lid 1 opgeheven) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  (Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van het ondernemingsloket, bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of van de controledienst, bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  De Vestigingsraad doet uitspraak als administratief rechtscollege, nadat de partijen werden gehoord.
  (De beslissing van de Vestigingsraad wordt opgeslagen in de gegevensbank, opgericht voor de geautomatiseerde behandeling van de dossiers met betrekking tot de ondernemersvaardigheden, bedoeld in hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, en beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 3. (...) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 4. De personen die beroep hebben ingesteld (...), worden bij aangetekende brief opgeroepen. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  Zij kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kunnen schriftelijke volmacht geven aan een afgevaardigde van een beroeps- of interprofessioneel verbond dat de in de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, en de in de uitvoeringsbesluiten ervan bepaalde voorwaarden vervult.
  De procedure voor de Vestigingsraad, het reglement van inwendige orde, de vergoedingen van de leden en de zitpenningen worden bepaald door de Koning.
  § 5. (De beslissingen van de Vestigingsraad zijn met redenen omkleed en moeten binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf het instellen van het beroep, aan de partijen worden betekend.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  Deze termijn wordt verlengd met dertig dagen, wanneer de behandeling van de aanvraag of van het beroep werd uitgesteld op vraag van de betrokkene of wanneer verzet werd aangetekend tegen een bij verstek gewezen beslissing.
  Wanneer de termijn voor de betekening niet werd nageleefd, is betrokkene vrijgesteld van het (bewijs van de ondernemersvaardigheden). De Vestigingsraad brengt de betrokkene hiervan onmiddellijk in kennis bij aangetekende brief. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  (Lid 4 opgeheven) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 6. Iedere beslissing van de Vestigingsraad staat open voor een beroep tot vernietiging bij de Raad van State. In geval van vernietiging wordt de zaak verwezen naar de anders samengestelde Vestigingsraad. Deze laatste volgt de beslissing van de Raad van State voor wat de rechtspunten betreft waarover die zich heeft uitgesproken.

  ----------
  (1)<ORD 2015-07-02/07, art. 6, 003; Inwerkingtreding : 20-07-2015>
  

  Art. 3_.VLAAMS_GEWEST.
   De Koning stelt het aantal Kamers van de Vestigingsraad vast. Ieder van deze Kamers is samengesteld uit een werkend voorzitter en zijn plaatsvervanger, door de Koning benoemd uit de werkende of plaatsvervangende magistraten of uit de advocaten die regelmatig op de tabel van de orde zijn ingeschreven sedert ten minste tien jaar. Voorts omvat zij een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, (een werkend en plaatsvervangend ambtenaar, benoemd door de minister die de Economie onder zijn bevoegdheid heeft) alsmede een werkend bijzitter en een plaatsvervanger, benoemd door de minister op de voordracht van [1 de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen]1. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  De Vestigingsraad wordt samengesteld voor een duur van zes jaar.
  De zetel van de Raad is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
  § 2. (Lid 1 opgeheven) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  (Het beroep wordt ingediend binnen dertig dagen na de betekening van de beslissing van het ondernemingsloket, bedoeld in artikel 39 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, of van de controledienst, bedoeld in artikel 60 van dezelfde wet.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  De Vestigingsraad doet uitspraak als administratief rechtscollege, nadat de partijen werden gehoord.
  (De beslissing van de Vestigingsraad wordt opgeslagen in de gegevensbank, opgericht voor de geautomatiseerde behandeling van de dossiers met betrekking tot de ondernemersvaardigheden, bedoeld in hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, en beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 3. (...) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 4. De personen die beroep hebben ingesteld (...), worden bij aangetekende brief opgeroepen. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  Zij kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat. Zij kunnen schriftelijke volmacht geven aan een afgevaardigde van een beroeps- of interprofessioneel verbond dat de in de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, en de in de uitvoeringsbesluiten ervan bepaalde voorwaarden vervult.
  De procedure voor de Vestigingsraad, het reglement van inwendige orde, de vergoedingen van de leden en de zitpenningen worden bepaald door de Koning.
  § 5. (De beslissingen van de Vestigingsraad zijn met redenen omkleed en moeten binnen een termijn van zestig dagen, te rekenen vanaf het instellen van het beroep, aan de partijen worden betekend.) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  Deze termijn wordt verlengd met dertig dagen, wanneer de behandeling van de aanvraag of van het beroep werd uitgesteld op vraag van de betrokkene of wanneer verzet werd aangetekend tegen een bij verstek gewezen beslissing.
  Wanneer de termijn voor de betekening niet werd nageleefd, is betrokkene vrijgesteld van het (bewijs van de ondernemersvaardigheden). De Vestigingsraad brengt de betrokkene hiervan onmiddellijk in kennis bij aangetekende brief. <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  (Lid 4 opgeheven) <W 2003-05-11/40, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 02-03-2005>
  § 6. Iedere beslissing van de Vestigingsraad staat open voor een beroep tot vernietiging bij de Raad van State. In geval van vernietiging wordt de zaak verwezen naar de anders samengestelde Vestigingsraad. Deze laatste volgt de beslissing van de Raad van State voor wat de rechtspunten betreft waarover die zich heeft uitgesproken.

  ----------
  (1)<DVR 2017-02-24/23, art. 43, 004; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  
  

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 26 juni 2002.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand,
R. DAEMS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   ALBERT II, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 10-05-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 02-07-2015 GEPUBL. OP 10-07-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 3)
 • originele versie
 • WET VAN 11-05-2003 GEPUBL. OP 06-06-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : 2; 3)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Parlementaire wijzigingen : Kamer van Volksvertegenwoordigers Zitting 2000-2001. Wetsontwerp, nr. 50-1257/001. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 50-1257/002. Integraal verslag : 8 november 2001. Senaat. Zitting 2001-2002. Ontwerp overgezonden door de Kamer, nr. 2-939/1. - Verslag namens de commissie, nr. 2-939/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning voorgelegd ter bekrachtiging, nr. 2-939/3. Handelingen van de Senaat : 14 maart 2002.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie