J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1997/04/23/1997011168/justel

Titel
23 APRIL 1997. - Ministerieel besluit waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 27-05-1997 en tekstbijwerking tot 10-03-2010)

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN.BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Publicatie : 27-05-1997 nummer :   1997011168 bladzijde : 13627
Dossiernummer : 1997-04-23/40
Inwerkingtreding : 27-05-1997

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1992011051       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-3
BIJLAGE.
Art. N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een vergunning dient te worden voorgelegd voor de uitvoer van de goederen waarvan de GN-code vermeld is in de bij dit besluit gevoegde lijst. Voor de verzending naar de Lidstaten van de Europese Unie dient geen vergunning te worden overgelegd.

  Art. 2. Het ministerieel besluit van 3 maart 1992 waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 26 juli 1993, 21 december 1993, 31 december 1993, 18 juli 1994 en 19 mei 1995, wordt opgeheven.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 23 april 1997.
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
  E. DI RUPO
  De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Handel,
  Ph. MAYSTADT

  BIJLAGE.

  Art. N.LIJST. Aan vergunning onderworpen goederen bij uitvoer.

  71021000, 71022100, 71022900, 71023100, 71023900,
  71031000, 71039100, 71039900,
  71041000, 71042000, 71049000,
  71051000, 71059000,
  [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
  [...], [...], [...], [...],
  [...], [...].
   <MB 2000-04-03/30, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 21-04-2000>


  

  
[1 Ex 4103 9090Van honden en katten
Ex 4106 9100Van honden en katten
Ex 4106 9200Van honden en katten
Ex 4113 9000Van honden en katten
Ex 4114 1090Van honden en katten
Ex 4114 2000Van honden en katten
Ex 4301 8070Van honden en katten
Ex 4301 9000Van honden en katten
Ex 4302 1995Van honden en katten
Ex 4302 2000Van honden en katten
Ex 4302 3010Van honden en katten
Ex 4302 3095Van honden en katten
Ex 4303 1090Van honden en katten
Ex 4303 9000Van honden en katten]1
(1)<MB 2010-03-01/03, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 31-12-2008>


  Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 april 1997 waarbij de uitvoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt.
  Brussel, 23 april 1997.
  De Minister van Economie,
  E. DI RUPO
  De Minister van Buitenlandse Handel,
  Ph. MAYSTADT

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie,
   De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Handel,
   Gelet op het Verdrag van 18 april 1951 tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, goedgekeurd bij de wet van 25 juni 1952 en gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;
   Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957 en gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;
   Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 3115/94 van de Commissie van 20 december 1994 tot wijziging van bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;
   Gelet op het Besluit nr. 87/597/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 18 december 1987 betreffende de nomenclatuur, de conventionele rechten op sommige produkten, alsmede de algemene bepalingen van de interpretatie en de toepassing van deze nomenclatuur en deze rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;
   Gelet op het advies van de InterministeriŽle Economische Commissie, gegeven op 25 februari 1997;
   Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 4 maart 1997;
   Gelet op de wetten op de Raad van State gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het in het belang van onze internationale handel is om zo spoedig mogelijk een nieuw ministerieel besluit te publiceren dat rekening houdt met de economische beperkingen die voor het ogenblik van kracht zijn, en met de gecombineerde nomenclatuur (afgekort "GN"),
   Besluiten :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 01-03-2010 GEPUBL. OP 10-03-2010
  (GEWIJZIGD ART. : N)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 03-04-2000 GEPUBL. OP 21-04-2000
  (GEWIJZIGD ART. : N)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 2 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies
  Franstalige versie