J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/1995/09/15/1995011258/justel

Titel
15 SEPTEMBER 1995. - Ministerieel besluit waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt.
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-10-1995 en tekstbijwerking tot 04-06-2004).

Bron : ECONOMISCHE ZAKEN.BUITENLANDSE ZAKEN.BUITENLANDSE HANDEL.ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.MIDDENSTAND.LANDBOUW
Publicatie : 18-10-1995 nummer :   1995011258 bladzijde : 29501
Dossiernummer : 1995-09-15/30
Inwerkingtreding : 18-10-1995

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1992011052       

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-5
BIJLAGE.
Art. N, 1N, 2N

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Een vergunning dient te worden overgelegd voor de invoer van de goederen waarvan de GN-code vermeld is in de bij dit besluit gevoegde lijst.

  Art. 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 1 is de invoer van goederen die zich in het vrije verkeer bevinden in de Europese Unie niet onderworpen aan de overlegging van een vergunning.
  De invoer van de goederen vallende onder de GN-code 9705 0000, die zich in de Europese Unie in het vrije verkeer bevinden, is evenwel aan vergunning onderworpen, tenzij ze van herkomst zijn uit het Groothertogdom Luxemburg of uit Nederland.

  Art. 3. ß 1. In afwijking van artikel 1 is de invoervergunning niet vereist, wanneer een goed dat aan vergunning onderworpen is, onder een van de volgende economische douaneregelingen wordt geplaatst: actieve veredeling - schorsingssysteem, behandeling onder douanetoezicht en tijdelijke invoer, of onder een aan die regelingen technisch verwante douaneregeling.
  ß 2. Een invoervergunning is vereist wanneer een goed dat bij invoer aan vergunning onderworpen is, in het vrije verkeer wordt gebracht of in verbruik wordt gesteld ter beŽindiging van een van de in ß 1 bedoelde regelingen.
  ß 3. Wanneer een produkt dat is verkregen onder de regeling actieve veredeling of een daaraan technisch verwante regeling, in het vrije verkeer wordt gebracht of in verbruik wordt gesteld, is een invoervergunning vereist voor elk goed dat onder een van die regelingen werd geplaatst en dat gebruikt werd bij de vervaardiging van dit produkt, indien dat goed bij invoer aan vergunning onderworpen is.
  In afwijking van voorgaande alinea is nochtans, wanneer dit produkt onder de toepassing valt van bijlage 79 van de toepassingsbepalingen bij het communautair douanewetboek bij Verordening (EEG) nr. 2454/93, bij het in het vrije verkeer brengen of in verbruik stellen, geen invoervergunning vereist.
  ß 4. Wanneer een produkt dat is verkregen onder de regeling behandeling onder douanetoezicht, in het vrije verkeer wordt gebracht of in verbruik wordt gesteld, is de invoervergunning vereist indien dat produkt bij invoer aan vergunning onderworpen is.

  Art. 4. Het ministerieel besluit van 3 maart 1992 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt, gewijzigd bij de ministeriŽle besluiten van 24 juni 1992, 12 oktober 1992, 1 maart 1993, 30 april 1993, 25 mei 1993, 27 mei 1993, 23 juli 1993, 23 september 1993, 20 oktober 1993, 31 december 1993, 28 maart 1994 en 18 juli 1994, wordt opgeheven.

  Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
  Brussel, 15 september 1995.
  De Vice-Eerste Minister, Minister van Economie en Telecommunicatie,
  E. DI RUPO
  De Vice-Eerste Minister, Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel,
  Ph. MAYSTADT
  De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
  K. PINXTEN

  BIJLAGE.

  Art. N. Lijst. Aan vergunning onderworpen goederen bij invoer.

  Art. 1N. Onderdeel A.
  NOTA : Onderdeel B van deze lijst moet worden geraadpleegd om de goederen te identificeren die hierna werden aangeduid met een GN-code voorafgegaan door de melding "ex".

                      [...] <MB 2003-04-11/66, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-05-2002>
                      43017010, [4301 7090], ex43019000,
                      <MB 2004-05-28/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 04-06-2004>
                      43021941, [4302 1949], 43023051, [4302 3055],
                      <AM 2004-05-28/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 04-06-2004>
                      ex43031010, ex43039000,
                      [...] <MB 2003-04-11/66, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-05-2002>
                      71021000, 71022100, 71022900, 71023100, 71023900,
                      71031000, 71039100, 71039900,
                      71041000, 71042000, 71049000,
                      71051000, 71059000,
                      ex97050000.
                        [Ex 4103 9000
                        Ex 4106 9100
                        Ex 4106 9200
                        Ex 4113 9000
                        Ex 4114 1090
                        Ex 4114 2000
                        Ex 4301 8080
                        Ex 4302 1995
                        Ex 4302 2000
                        Ex 4302 3010
                        Ex 4302 3095
                        Ex 4303 1090]
  <MB 2004-05-28/35, art. 1, 004; Inwerkingtreding : 04-06-2004>  Art. 2N. Onderdeel B.
  NOTA : Identificatie van de goederen, die in onderdeel A van deze lijst werden aangeduid met een GN-code voorafgegaan door de melding "ex", en waarop het vergunningsstelsel toepasselijk is.

  [Ex 4301 8080      Van zeehonden, honden en katten
  Ex 4301 9000      Van zeehonden, honden en katten
  Ex 4302 3010      Van zeehonden, honden en katten
  Ex 4303 1090      Van zeehonden, honden en katten
  Ex 4303 9000      De goederen afkomstig van zeehonden, honden en katten]
  <MB 2004-05-28/34, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 04-06-2004>
       
  [Ex 4103 9000        Van honden en katten
  Ex 4106 9100        Van honden en katten
  Ex 4106 9200        Van honden en katten
  Ex 4113 9000        Van honden en katten
  Ex 4114 1090        Van honden en katten
  Ex 4114 2000        Van honden en katten
  Ex 4301 8080        Van honden en katten
  Ex 4302 1995        Van honden en katten
  Ex 4302 2000        Van honden en katten
  Ex 4302 3010        Van honden en katten
  Ex 4302 3095        Van honden en katten
  Ex 4303 1090        Van honden en katten]
  <MB 2004-05-28/35, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 04-06-2004>
       
  [Ex 4301 9000       Van honden en katten
  Ex 4303 9000        Van honden en katten]
  <MB 2004-05-28/35, art. 3, 004; Inwerkingtreding : 04-06-2004>


  Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 15 september 1995 waarbij de invoer van sommige goederen aan vergunning onderworpen wordt.
  De Vice-Eerste Minister, Minister van Economie en Telecommunicatie,
  E. DI RUPO
  De Vice-Eerste Minister, Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel,
  Ph. MAYSTADT
  De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
  K. PINXTEN

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   De Vice-Eerste Minister, Minister van Economie en Telecommunicatie,
   De Vice-Eerste Minister, Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel,
   De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
   Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;
   Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, inzonderheid artikelen 36 en 223;
   Gelet op de Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek;
   Gelet op de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek;
   Gelet op de Verordening (EG) nr. 3115/94 van de Commissie van 20 december 1994 tot wijziging van bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;
   Gelet op het Besluit nr. 87/597/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen van 18 december 1987 betreffende de nomenclatuur, de conventionele rechten op sommige produkten, alsmede de algemene bepalingen van de interpretatie en de toepassing van deze nomenclatuur en deze rechten;
   Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;
   Gelet op het advies van de InterministeriŽle Economische Commissie, gegeven op 9 mei 1995;
   Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 3 juli 1995;
   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ß 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989 en 4 juli 1989;
   Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
   Overwegende dat het in het belang van onze internationale handel is om zo spoedig mogelijk een nieuw ministerieel besluit te publiceren dat rekening houdt met de economische beperkingen die voor het ogenblik van kracht zijn, en met de nieuwe gecombineerde nomenclatuur (afgekort "GN");
   Besluiten :

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-05-2004 GEPUBL. OP 04-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : N1; N2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28-05-2004 GEPUBL. OP 04-06-2004
  (GEWIJZIGDE ART. : N1; N2)
 • originele versie
 • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 11-04-2003 GEPUBL. OP 14-08-2003
  (GEWIJZIGDE ART. : N1; N2)

 • Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef
  Inhoudstafel 3 uitvoeringbesluiten 3 gearchiveerde versies
  Franstalige versie