J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 22 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1993/06/25/1993018062/justel

Titel
25 JUNI 1993. - [Wet betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten]. <Opschrift vervangen door W 2005-07-04/36, art. 2 ; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 25-08-2005 en tekstbijwerking tot 28-12-2017) Zie wijziging(en)

Bron : MIDDENSTAND
Publicatie : 30-09-1993 nummer :   1993018062 bladzijde : 21526
Dossiernummer : 1993-06-25/32
Inwerkingtreding : 13-06-1995 (ART. (18))

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK I. - (De uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten). <W 2005-07-04/36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
Art. 1-7
HOOFDSTUK II. - (De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten). <W 2005-07-04/36, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
Art. 8
Art. 8 VLAAMS GEWEST
Art. 9-10
Art. 10 VLAAMS GEWEST
Art. 10bis, 10ter
HOOFDSTUK III. - Controle- en strafbepalingen.
Art. 11-14
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.
Art. 15-17
Art. 17 VLAAMS GEWEST
Art. 17 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Art. 18

Tekst Inhoudstafel Begin
HOOFDSTUK I. - (De uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten). <W 2005-07-04/36, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Artikel 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder :
  1° produkten : lichamelijke roerende zaken;
  2° consument : iedere natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte produkten of diensten verwerft of gebruikt;
  3° diensten : alle prestaties die een daad van koophandel uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in de wet van 18 maart 1965 op het ambachtsregister;
  4° (markt : manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente, om op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, personen samen te brengen die er producten of diensten zoals bedoeld in artikel 2, § 1, verkopen.
  De markt die georganiseerd wordt door de gemeente, hetzij door deze autoriteit zelf beheerd hetzij door deze in concessie gegeven, wordt : " openbare markt " genoemd;
  Een markt ingericht door een privé initiatief, voorafgaand toegelaten door de gemeente, wordt : " private markt " genoemd;) <W 2005-07-04/36, art. 4, a), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  (5° kermis : manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen;) <W 2005-07-04/36, art. 4, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  (6°) de Minister : de Minister tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort. <W 2005-07-04/36, art. 4, a), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  Deze wet is niet van toepassing op effecten en andere financiële instrumenten bedoeld in de wetgeving betreffende de financiële transacties en de financiële markten.
  (Deze wet is noch van toepassing op pretparken, noch op vaste kermisattracties en doet geen afbreuk aan de bepalingen van de wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument noch aan deze van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten.) <W 2005-07-04/36, art. 4, c), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Art. 2. <W 2005-07-04/36, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. Als ambulante activiteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig van diensten die op deze producten betrekking hebben, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.
  De Koning kan diensten, waarvan de nadere regels en verkoopsplaatsen overeenkomen met deze van ambulante activiteiten, aan de bepalingen van deze wet onderwerpen.
  § 2. Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

  Art. 3. <W 2005-07-04/36, art. 6, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> (De uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze wordt afgeleverd door een ondernemingsloket bedoeld in de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.) <W 2006-07-20/39, art. 172, 1°, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2006; zie ook art. 174>
  De Koning bepaalt de aard van de voorafgaande machtiging in functie van de activiteit en de rechtspositie van de persoon die ze uitoefent. Hij kan, onder de voorwaarden die Hij vastlegt, bepaalde categorieën van aangestelden vrijstellen van de verplichting over de machtiging te beschikken. Nochtans mag geen enkel vrijgestelde persoon een van de activiteiten bedoeld bij deze wet uitoefenen indien hij niet vergezeld is van een persoon die titularis is van de vereiste machtiging en die de verantwoordelijkheid voor de verkoop op zich neemt.
  De machtiging is geldig voor de duur van de activiteit. De Koning kan evenwel de geldigheidsduur ervan beperken, hetzij wegens de specifieke noden eigen aan het beroep, hetzij wegens de motieven van openbare orde, welke Hij vastlegt.
  De Koning legt de nadere regels van toezicht op de ambulante en kermisactiviteiten vast.
  (De Koning bepaalt de betaling van de ondernemingsloketten voor hun tussenkomst in het beheer van de aanvragen tot machtigingen van ambulante activiteiten en machtigingen van kermisactiviteiten.) <W 2006-07-20/39, art. 172, 3°, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2006; zie ook art. 174>
  In het kader van de procedure tot aanvraag van machtiging houdt (het ondernemingsloket) de aanvrager op de hoogte omtrent de stand van het dossier, binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de aanvraag. <W 2006-07-20/39, art. 172, 2°, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2006; zie ook art. 174>
  (NOTA JUSTEL : Voor de vervanging van de woorden " de minister van Middenstand " in het laatste lid door de woorden " het ondernemingsloket " bij W 2006-07-20/39, art. 172, 2°, heeft Justel de woorden " de minister " in plaats van " de minister van Middenstand " vervangen)

  Art. 4.<W 2005-07-04/36, art. 7, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. De uitoefening van ambulante activiteiten is toegelaten, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II, op de openbare en private markten, de openbare weg, op de andere plaatsen van het openbaar domein, op de plaatsen grenzend aan de openbare weg en op de commerciële parkingplaatsen.
  Met de openbare weg worden gelijkgesteld, de parkingplaatsen gelegen op de openbare weg, de winkelgalerijen, de stations-, luchthaven- en metrohallen en de plaatsen waar kermissen doorgaan.
  Het uitoefenen van ambulante activiteiten is eveneens ten huize van consumenten toegelaten, [1 ...]1.
  De Koning kan, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, het toepassingsgebied van ambulante activiteiten tot andere plaatsen uitbreiden.
  § 2. De uitoefening van kermisactiviteiten is toegelaten op kermissen en op alle andere plaatsen, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II.
  ----------
  (1)<W 2016-06-29/01, art. 52, 008; Inwerkingtreding : 16-07-2016>

  Art. 5. Aan de bepalingen van deze wet zijn niet onderworpen :
  1° (de occasionele verkopen zonder commercieel doel, bepaald door de Koning, onder de voorwaarden die Hij bepaalt, inzonderheid de occasionele verkopen door particulieren;) <W 2005-07-04/36, art. 8, a) 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  2° (de verkopen tijdens handels-, ambachts- of landbouwbeurzen en tentoonstellingen alsook tijdens occasionele manifestaties georganiseerd of voorafgaand toegelaten door de gemeentelijke overheid die tot doel hebben de lokale handel of het leven in de gemeente te bevorderen, onder de voorwaarden bepaald door de Koning); <W 2005-07-04/36, art. 8, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  3° de verkoop van kranten en tijdschriften, evenals het zich abonneren op kranten in de mate dat het de regelmatige bediening van een vaste en lokale cliënteel betreft, de postorderverkopen en de verkopen door middel van automaten;
  4° de verkoop van levensmiddelen door handelaars of hun aangestelden die door middel van ambulante winkels geregeld een vaste cliënteel bedienen;
  5° (de verkoop uitgeoefend door een handelaar voor zijn winkel of in het verlengde ervan, onder de voorwaarden bepaald door de Koning); <W 2005-07-04/36, art. 8 c), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  6° de openbare verkopen met de bijstand van ministeriële ambtenaren en de verkopen die plaatshebben ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing en op plaatsen aangeduid door de rechter;
  7° de verkoop van binnenlandse produkten afkomstig van de landbouw, de tuinbouw, de bloementeelt, de veefokkerij, voor zover ze rechtstreeks door de producent, de landbouwer of de veefokker op de plaatsen van de produktie verkocht worden; de verkoop van binnenlandse produkten afkomstig van de jacht en de visvangst voor zover ze rechtstreeks ten huize van de jager of de visser verkocht worden;
  8° de verkopen en de dienstverleningen, die ten huize van de consument plaatsvinden, op voorwaarde :
  a) dat ze verricht worden door een gevestigd handelaar of ambachtsman ingeschreven respectievelijk in het handelsregister of in het ambachtsregister, indien de activiteit er niet in bestaat systematisch en op grote schaal contact op te nemen met particulieren om hen de verkoop van deze produkten of diensten aan te bieden;
  b) dat het de verkoop van een produkt of van een dienst betreft, waarvoor de consument voorafgaand en uitdrukkelijk het bezoek van de verkoper gevraagd heeft om te onderhandelen over de verkoop van het produkt of de dienst. De aanvaarding door de consument van een bezoeksaanbod, dat telefonisch geformuleerd wordt door de verkoper, wordt niet als een voorafgaande aanvraag beschouwd;
  (9° de verkoop door een handelaar in de vestiging van een andere handelaar, tijdens de normale openingsuren van deze vestiging, onder de voorwaarden bepaald door de Koning.) <W 2005-07-04/36, art. 8 d), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  (10°) de andere door de Koning bepaalde activiteiten en onder de door Hem bepaalde voorwaarden. <W 2005-07-04/36, art. 8, d), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Art. 6.<W 2005-07-04/36, art. 9, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. [1 De Koning kan, om redenen van openbare orde of volksgezondheid, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Boek IX van het Wetboek van economisch recht, de verkoop van bepaalde producten en diensten of categorieën van producten of diensten tijdens de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten verbieden, hetzij in het algemeen, hetzij gedeeltelijk in functie van de plaats van de activiteit. Hij kan eveneens beperkingen opleggen die betrekking hebben op de uren van uitoefening van het geheel of van een gedeelte van die activiteiten.]1
  § 2. De Koning bepaalt de voorwaarden waaraan de houders van een machtiging moeten voldoen.
  ----------
  (1)<W 2016-06-29/01, art. 53, 008; Inwerkingtreding : 16-07-2016>

  Art. 7. <W 2005-07-04/36, art. 10, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> De Koning bepaalt de vorm van de machtigingen en stelt de formaliteiten vast inzake aanvraag en aflevering alsook (de rechten) waaraan deze onderworpen zijn. Deze formaliteiten en taksen worden bepaald in functie van de aard van de activiteit, de rechtspositie van diegene die ze uitoefent en de duur van de machtiging. <W 2006-07-20/39, art. 173, 003; Inwerkingtreding : 01-10-2006; zie ook art. 174>

  HOOFDSTUK II. - (De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten). <W 2005-07-04/36, art. 11, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Art. 8. <W 2005-07-04/36, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.
  § 2. Dit reglement bepaalt :
  - de plaatsen, dagen en uren van de manifestatie, alsook een plan van de standplaatsen, hun eventuele specialisaties en technische specificaties; in voorkomend geval verwijst het naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen die deze bepalingen heeft ingesteld;
  - de voorwaarden bedoeld in het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1;
  - de termijn van de vooropzeg die moet gegeven worden aan de houders van een standplaats wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven; deze termijn mag niet korter zijn dan een jaar. In geval van absolute noodzakelijkheid en in de andere gevallen door de Koning vastgelegd, is de termijn niet van toepassing.
  Om de diversiteit van het aanbod op peil te houden, kan het reglement het aantal standplaatsen beperken per onderneming

  Art. 8_VLAAMS_GEWEST.
   <W 2005-07-04/36, art. 12, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.
  § 2. Dit reglement bepaalt :
  - de plaatsen, dagen en uren van de manifestatie, alsook een plan van de standplaatsen, hun eventuele specialisaties en technische specificaties; in voorkomend geval verwijst het naar de beslissing van het college van burgemeester en schepenen die deze bepalingen heeft ingesteld;
  - de voorwaarden bedoeld in het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1;
  - [1 de termijn van de vooropzegging die moet gegeven worden aan de houder van een standplaats die wordt opgeheven. In geval van een definitieve opheffing mag de termijn niet korter zijn dan zes maanden, behalve in geval van absolute noodzakelijkheid en in andere gevallen die de Vlaamse Regering vastlegt.]1
  Om de diversiteit van het aanbod op peil te houden, kan het reglement het aantal standplaatsen beperken per onderneming.

  ----------
  (1)<DVR 2017-02-24/11, art. 2, 009; Inwerkingtreding : 25-03-2017>
  

  Art. 9.<W 2005-07-04/36, art. 13, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. De organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.
  § 2. Het reglement bepaalt, in overeenstemming met het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1, wijze waarop het openbaar domein wordt bezet, ongeacht of deze bezetting verwezenlijkt wordt op een tijdelijk vaste dan wel op een rondtrekkende wijze.
  Het reglement kan de plaatsen, de dagen en uren bepalen waarop ambulante activiteiten, alsook hun specialisatie, uitgeoefend mogen worden. Het kan het aantal standplaatsen beperken per onderneming om de diversiteit van het aanbod op peil te houden.
  § 3. Het reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de kermissen, bepaalt de wijze van toekenning van de machtiging nodig voor de uitoefening van deze activiteiten op deze plaats, overeenkomstig het koninklijk besluit genomen ter uitvoering van artikel 10, § 1.
  § 4. De aangevraagde machtiging om een activiteit uit te oefenen kan geweigerd worden op grond van motieven bepaald bij artikel 6, § 1, [1 ...]1.
  ----------
  (1)<W 2009-12-22/07, art. 10, 004; Inwerkingtreding : 28-12-2009>

  Art. 10. <W 2005-07-04/36, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. De Koning bepaalt de voorwaarden inzake toekenning en inname van de standplaatsen op de openbare markten en kermissen en op het openbaar domein alsook hun betalingswijze. Hij bepaalt eveneens de voorwaarden waaraan de stopzetting, de onderverhuring of de opschorting van bezetting van de standplaats onderworpen zijn.
  § 2. De gemeentelijke overheid maakt de ontwerpen van reglementen van de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen alsook op het openbaar domein over aan de minister, vóór de goedkeuring in de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen aan het reglement.
  De minister beschikt over een termijn van vijftien dagen, vanaf de ontvangst van het ontwerp, om zijn opmerkingen inzake de overeenstemming van het reglement met de huidige wet mee te delen. Bij ontstentenis van een antwoord binnen deze termijn, wordt het advies van de minister geacht zonder opmerkingen te zijn.
  De gemeente bezorgt het reglement over aan de minister binnen een maand na de goedkeuring ervan.
  § 3. De Koning legt de nadere regels vast volgens dewelke de controle van de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten dient te gebeuren.

  Art. 10_VLAAMS_GEWEST.
   <W 2005-07-04/36, art. 14, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. [2 De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen voor de toekenning en inname van de standplaatsen op de openbare markten en kermissen en op het openbaar domein, alsook de betalingswijze ervoor. De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaraan de stopzetting, de overdracht, de onderverhuring of de opschorting van bezetting van de standplaats onderworpen zijn.]2
  § 2. [2 ...]2
  § 3. De Koning legt de nadere regels vast volgens dewelke de controle van de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten dient te gebeuren.

  ----------
  (1)<DVR 2016-03-04/09, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 03-04-2016>
  (2)<DVR 2017-02-24/11, art. 3, 009; Inwerkingtreding : 25-03-2017>

  Art. 10bis.<ingevoegd bij W 2005-07-04/36, art. 15; Inwerkingtreding : 01-10-2006> De organisatie van de privémarkten en kermissen ontstaan uit privé-initiatief is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente, evenals de organisatie van elke ambulante activiteit op de plaatsen die grenzen aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen alsook elke kermisactiviteit op privé-terrein. De machtiging kan geweigerd worden op grond van motieven bepaald bij artikel 6, § 1, [1 ...]1 waarvoor zij werd aangevraagd [1 ...]1.
  ----------
  (1)<W 2009-12-22/07, art. 11, 004; Inwerkingtreding : 28-12-2009>

  Art. 10ter. <ingevoegd bij W 2005-07-04/36, art. 17; Inwerkingtreding : 01-10-2006> Wanneer vastgesteld wordt dat een handeling een inbreuk betekent op deze wet of één van haar uitvoeringsbesluiten, kan de ambtenaar, aangesteld in toepassing van artikel 11, § 1, aan de overtreder een waarschuwing richten waarbij hij aangemaand wordt om aan deze handeling een einde te stellen.
  De waarschuwing wordt ter kennis gebracht aan de overtreder, hetzij bij een overhandiging van een kopie van het proces-verbaal tijdens de vaststelling der feiten hetzij bij een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van drie weken vanaf de vaststelling der feiten.
  De waarschuwing vermeldt :
  a) de ten laste gelegde feiten of de wettelijke bepaling(en) die overtreden werden;
  b) de termijn waarbinnen de inbreuk moet ophouden;
  c) dat, wanneer er aan de waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, de ambtenaren, aangesteld in toepassing van artikel 13, § 3, het reglement inzake minnelijke schikking, voorzien in hetzelfde artikel, kunnen toepassen.

  HOOFDSTUK III. - Controle- en strafbepalingen.

  Art. 11. § 1. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie, wordt overtreding van deze wet en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten opgespoord en vastgesteld door (de leden van het operationeel kader van de federale politie en de lokale politie) alsmede de door de Koning hiertoe aangewezen ambtenaren. <W 2005-07-04/36, art. 18, a), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  Bij overtreding maken zij proces-verbaal op, dat bewijskracht heeft tot het tegendeel is bewezen. Een afschrift van dit proces-verbaal wordt aan de overtreder gestuurd binnen dertig dagen.
  § 2. De in § 1 bedoelde ambtenaren, in de uitoefening van hun ambt :
  1° (hebben vrije toegang tot de plaatsen waar ambulante en kermisactiviteiten plaats hebben en mogen de voertuigen waarmee producten en materiaal vervoerd worden, onderzoeken); <W 2005-07-04/36, art. 18, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  2° mogen alle dienstige vaststellingen doen, zich op eerste vordering ter plaatse de documenten, stukken of boeken die zij voor hun opsporingen en vaststellingen nodig hebben, doen overleggen en daarvan afschrift nemen;
  3° hebben het recht zich de herkomst van de produkten (of van het materiaal) te doen meedelen en zich het materiaal te doen overleggen of zich alle noodzakelijke inlichtingen te doen verstrekken die nodig zijn voor het volbrengen van hun opdracht; <W 2005-07-04/36, art. 18, c), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  4° indien zij redenen hebben te geloven in het bestaan van een overtreding, kunnen zij in privé-woningen binnengaan met voorafgaande machtiging van de rechter in de politierechtbank; het binnengaan in privé-woningen moet tussen vijf en éénentwintig uur en door minstens twee officieren of agenten geschieden.
  § 3. In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren de bijstand (van de lokale politie of van de federale politie) vorderen. <W 2005-07-04/36, art. 18, d), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Art. 12. Op vertoon van de processen-verbaal opgemaakt op grond van artikel 11, § 1, kan het openbaar ministerie het beslag bevelen van de produkten die het voorwerp uitmaken van de overtreding en van het materiaal dat gediend heeft om de overtreding te begaan.
  Wanneer de met de controle belaste ambtenaren vaststellen dat (een ambulante of kermisactiviteit uitgeoefend wordt door een persoon die niet beschikt over de vereiste machtiging of door een aangestelde, vrijgesteld van machtiging, zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging), kunnen zij bewarend beslag leggen op de produkten en het materiaal die het voorwerp van de overtreding uitmaken of gediend hebben om de overtreding te begaan. Dit beslag moet worden bevestigd door het openbaar ministerie binnen een termijn van niet meer dan vijftien dagen, overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid. <W 2005-07-04/36, art. 19, a), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  De personen in wiens handen beslag is gelegd op deze goederen kan als de gerechtelijk bewaarder ervan worden aagesteld. Het beslag wordt van rechtswege opgeheven door het vonnis waarbij aan de vervolgingen een einde wordt gemaakt, zodra dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, of door seponering van de zaak.
  Het openbaar ministerie kan het beslag dat het bevolen of bevestigd heeft, opheffen als de overtreder ervan afziet de produkten (en de diensten) te verkopen of het materiaal te gebruiken onder de voorwaarden die aanleiding hebben gegeven tot de vervolgingen; dit houdt niet in dat de overtreder de gegrondheid van de vervolgingen erkent. <W 2005-07-04/36, art. 19, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Art. 13. § 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van 26 tot 1 000 frank of met één van deze straffen alleen worden gestraft :
  1° (de personen die een ambulante of kermisactiviteit uitoefenen zonder te beschikken over de vereiste machtiging of die hun activiteit verder zetten nadat hun machtiging werd ingetrokken, alsook de aangestelden, vrijgesteld van machtiging, die de activiteit uitoefenen zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging;) <W 2005-07-04/36, art. 20, a), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  2° (de personen die aangestelden in dienst hebben die niet beschikken over de vereiste machtiging of de vrijgestelden van machtiging die de activiteit uitoefenen zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging); <W 2005-07-04/36, art. 20, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  3° zij die zich niet houden aan de voorwaarden en de verbodsbepalingen waaraan de uitoefening van de ambulante (of kermisactiviteiten) onderworpen is of aan de in hun machtiging vermelde voorwaarden, alsmede zij die de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten van deze wet overtreden; <W 2005-07-04/36, art. 20, c), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  4° zij die de officieren en agenten belast met de controle op de ambulante werkzaamheid (of kermisactiviteit) verhinderen hun opdracht te volbrengen, die weigeren de herkomst van de produkten op te geven of de in artikel 11, § 2, bedoelde inlichtingen of documenten te verstrekken of die met opzet onjuiste of onvolledige inlichtingen of documenten verstrekken; <W 2005-07-04/36, art. 20, d), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  5° zij die de standplaatsen (...) innemen en daarbij de bepalingen van hoofdstuk II van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan schenden; <W 2005-07-04/36, art. 20, e), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  6° (de door de gemeenteoverheid gemachtigde ambtenaren en particulieren, die de standplaatsen toewijzen met het oog op de uitoefening van een ambulante of kermisactiviteit, in overtreding met de voorschriften van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten;) <W 2005-07-04/36, art. 20, f), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  7° de personen die belast zijn met de organisatie of met het beheer van (ambulante en kermisactiviteiten) en die de bepalingen van deze wet en van de uitvoeringsbesluiten ervan niet naleven. <W 2005-07-04/36, art. 20, g), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  § 2. Bij veroordeling wegens het uitoefenen van een (ambulante of kermisactiviteit door een persoon die niet beschikt over de vereiste machtiging of door een aangestelde, vrijgesteld van machtiging, zonder vergezeld te zijn van een titularis van deze machtiging) kan de rechtbank de bijzondere verbeurdverklaring uitspreken van de goederen die het voorwerp van de overtreding uitmaken of die gediend hebben om de overtreding te begaan. <W 2005-07-04/36, art. 20, h), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepassing op de in § 1 opgesomde overtredingen.
  § 3. De hiertoe door de Minister aangestelde ambtenaren kunnen, na inzage van de processen-verbaal waarin een in § 1, 1° tot 5°, bepaalde overtreding wordt vastgesteld, en die opgemaakt zijn door de in artikel 11, § 1, bedoelde ambtenaren, aan de overtreders een som voorstellen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen.
  De Koning stelt de tarieven vast alsmede de wijze van betaling en inning.
  (§ 4. Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 10ter, wordt het in artikel 11, § 1, bedoeld proces-verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.
  Wanneer toepassing wordt gemaakt van artikel 13, § 3, wordt het proces-verbaal aan de procureur des Konings pas toegezonden, wanneer de overtreder niet op het voorstel tot minnelijke schikking is ingegaan) <W 2005-07-04/36, art. 20, i), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>

  Art. 14. De Minister kan de machtiging tot het uitoefenen van de ambulante (of kermisactiviteit) intrekken : <W 2005-07-04/36, art. 21, a, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  1° van degenen die ze door (frauduleuze handelingen) verkregen hebben; <W 2005-07-04/36, art. 21, b), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  2° van degenen die de bepalingen (...) van deze wet (of) van de uitvoeringsbesluiten overtreden om (...) een standplaats te verkrijgen; <W 2005-07-04/36, art. 21, c, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  3° van degenen die zich bij het uitoefenen van hun (ambulante of kermisactiviteit) niet houden aan de voorwaarden en de verbodsbepalingen opgelegd door deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan of die (ambulante of kermisactiviteit) uitoefenen via (aangestelde) wanneer dezen dezelfde voorschriften schenden; <W 2005-07-04/36, art. 21, d), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  4° van degenen die de wetten en verordeningen die de handelsactiviteit regelen, overtreden of die een (ambulante of kermisactiviteit) uitoefenen via (aangestelde), wanneer die dezelfde voorschriften overtreden; <W 2005-07-04/36, art. 21, d), 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  5° van degenen die een strafrechterlijke veroordeling in verband met of naar aanleiding van hun handelsbedrijvigheid hebben opgelopen.

  HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.

  Art. 15.<W 2005-07-04/36, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> § 1. De machtigingen tot het uitoefenen van ambulante activiteiten die bij de inwerkingtreding van deze wet geldig zijn, blijven geldig voor de erin vermelde activiteiten en producten [1 , dit voor zover hun houders ze bij een ondernemingsloket naar keuze laten vervangen door een beveiligde machtiging waarvan de vorm en de modaliteiten door de Koning worden bepaald]1.
  De natuurlijke personen die voor eigen rekening of als verantwoordelijke belast met het dagelijks bestuur van een rechtspersoon een ambulante activiteit uitoefenen en die, bij wijze van een afwijkende maatregel, over een machtiging beschikken voor de verkoop van producten bepaald bij de artikelen 10 tot 12 van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet, kunnen, bij de inwerkingtreding van deze wet, bij het stopzetten van hun ambulante activiteit, hun handel overdragen aan hun bloedverwanten en aanverwanten van de 1ste en 2de graad, alsook aan hun aangestelden die houder zijn van een machtiging voor de verkoop van deze producten, op het ogenblik van de stopzetting van de activiteiten door hun werkgever. De overnemers verkrijgen, bij het voorleggen van de documenten, vastgelegd door de Koning, die hun hoedanigheid aantonen, de machtiging die hen toelaat ambulante activiteiten uit te oefenen voor de producten vermeld op de machtiging van de persoon wiens activiteit zij overnemen. Zij moeten bovendien voldoen aan de andere voorwaarden tot uitoefening van de activiteit.
  § 2. De uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, over een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor één of beide activiteiten beschikken, verkrijgen, op hun verzoek, de vereiste machtiging voor de voortzetting van hun activiteit.
  Hun aangestelden verkrijgen, eveneens, op hun verzoek, de machtiging, in zover die van hen wordt vereist, om deze activiteit verder bij hun werkgever uit te oefenen, op voorwaarde dat zij het bewijs kunnen voorleggen dat ze deze activiteit bij deze werkgever uitoefenden op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet. De Koning legt de documenten, die dit bewijzen, vast.
  De uitbaters van kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie alsook hun aangestelden beschikken over een termijn van drie maanden om zich in orde te stellen met de beschikkingen opgenomen in het eerste en tweede lid.
  ----------
  (1)<W 2013-01-21/09, art. 3, 005; Inwerkingtreding : 21-02-2013>

  Art. 16. <W 2005-07-04/36, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006> De gemeente beschikt over een termijn van één jaar, vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze wet, om de nieuwe reglementen die hierin voorzien worden aan te nemen en de bestaande reglementen eventueel aan te passen.

  Art. 17.De Koning oefent de bevoegdheden, Hem toegekend door de bepalingen van het hoofdstuk I, artikelen 1 tot en met 6, en van het hoofdstuk II van deze wet uit, op de gezamenlijke voordracht van respectievelijk de Ministers die de Middenstand en de Economische Zaken onder hun bevoegdheid hebben en van de Ministers die de Middenstand en de Binnenlandse Zaken onder hun bevoegdheid hebben.
  (De besluiten die genomen worden in uitvoering van deze wet worden voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad van de Zelfstandigen en de K.M.O. en aan de [1 bijzondere raadgevende commissie Verbruik]1.) <W 2005-07-04/36, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  ----------
  (1)<KB 2017-12-13/14, art. 11,2°, 010; Inwerkingtreding : 01-01-2018>

  Art. 17_VLAAMS_GEWEST.
   De Koning oefent de bevoegdheden, Hem toegekend door de bepalingen van het hoofdstuk I, artikelen 1 tot en met 6, en van het hoofdstuk II van deze wet uit, op de gezamenlijke voordracht van respectievelijk de Ministers die de Middenstand en de Economische Zaken onder hun bevoegdheid hebben en van de Ministers die de Middenstand en de Binnenlandse Zaken onder hun bevoegdheid hebben.
  (De besluiten die genomen worden in uitvoering van deze wet worden voor advies voorgelegd aan [1 de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen]1 [1 ...]1.) <W 2005-07-04/36, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  

  ----------
  (1)<DVR 2016-03-04/09, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 03-04-2016>
  

  Art. 17_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
  De Koning oefent de bevoegdheden, Hem toegekend door de bepalingen van het hoofdstuk I, artikelen 1 tot en met 6, en van het hoofdstuk II van deze wet uit, op de gezamenlijke voordracht van respectievelijk de Ministers die de Middenstand en de Economische Zaken onder hun bevoegdheid hebben en van de Ministers die de Middenstand en de Binnenlandse Zaken onder hun bevoegdheid hebben.
  (De besluiten die genomen worden in uitvoering van deze wet worden voor advies voorgelegd aan [1 de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]1 [1 ...]1.) <W 2005-07-04/36, art. 24, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  
----------
  (1)<ORD 2015-07-02/07, art. 2, 006; Inwerkingtreding : 20-07-2015>
  

  Art. 18. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet en van opheffing van de wet van 13 augustus 1986 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten.
  De koninklijke besluiten genomen krachtens voormelde wet blijven van toepassing zolang zij niet gewijzigd of opgeheven worden krachtens de huidige wet.

Wijziging(en) Tekst Inhoudstafel Begin
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-06-2018 GEPUBL. OP 26-06-2018
  (GEWIJZIGD ART. : 11)
 • BEELD
 • KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-12-2017 GEPUBL. OP 28-12-2017
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 24-02-2017 GEPUBL. OP 15-03-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 8; 10)
 • BEELD
 • WET VAN 29-06-2016 GEPUBL. OP 06-07-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 4; 6)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-03-2016 GEPUBL. OP 24-03-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 10; 17)
 • BEELD
 • ORDONNANTIE (BRUSSEL) VAN 02-07-2015 GEPUBL. OP 10-07-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 17)
 • BEELD
 • WET VAN 21-01-2013 GEPUBL. OP 11-02-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 15)
 • BEELD
 • WET VAN 22-12-2009 GEPUBL. OP 29-12-2009
  (GEWIJZIGDE ART. : 9; 10bis)
 • BEELD
 • WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006
  (GEWIJZIGDE ART. : 3; 7)
 • BEELD
 • WET VAN 04-07-2005 GEPUBL. OP 25-08-2005
  (GEWIJZIGDE ART. : OPSCHRIFT; 1-10; 10BIS; 10TER)
  (GEWIJZIGD ART. : 11-17)

 • Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
     Gewone zitting 1990-1991. Parlementair bescheid. - Wetsontwerp nr. 14/7/1. Buitengewone zitting 1991-1992. Parlementaire bescheiden. - Eerder verschenen bescheid, nr. 305-1. - Verslag, nr. 305-2 van 21 januari 1993 van de heer Beerden. - Amendementen, nr. 305-3. Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 3 maart 1993. Gewone zitting 1992-1993. Kamer van volksvertegenwoordigers. Parlementaire bescheiden. - Ontwerp voorgelegd door de Senaat, nr. 931-1. - Amendementen, nrs. 931-2 en 931-3. - Verslag, nr. 931-4 van 27 mei 1993 van Mevr. Nelis-Van Liedekerke. Parlementaire Handelingen. - Bespreking. Vergadering van 2 juni 1993. - Aanneming. Vergadering van 3 juni 1993.

  Begin Eerste woord Laatste woord Wijziging(en)
  Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 22 uitvoeringbesluiten 9 gearchiveerde versies
  Franstalige versie