J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Handtekening Einde Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2017/02/20/2017011284/justel

Titel
20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 22-03-2017 nummer :   2017011284 bladzijde : 38630       PDF :   originele versie    
Dossiernummer : 2017-02-20/17
Inwerkingtreding : 01-04-2017

Inhoudstafel Tekst Begin
Art. 1-15

Tekst Inhoudstafel Begin
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

  Art. 2. In artikel 343, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 juni 2010, wordt de bepaling onder b/1) ingevoegd, luidende :
  "b/1) voormalige partner : de voormalige echtgenoot of de voormalige wettelijk samenwonende, of een van de gescheiden personen die op een permanente en affectieve wijze hebben samengewoond gedurende ten minste drie jaar, voor zover zij niet door een band van bloedverwantschap zijn verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen".

  Art. 3. In boek I, titel VIII, hoofdstuk I, afdeling 2, van hetzelfde Wetboek, wordt een artikel 344-3 ingevoegd, luidende :
  "Art. 344-3. Een persoon kan het kind van zijn voormalige partner adopteren voor zover de volgende voorwaarden vervuld zijn :
  1° het kind werd geadopteerd door de voormalige partner tijdens het huwelijk of een, adoptieve of andere, afstammingsband werd vastgesteld tussen het kind en de voormalige partner tijdens de wettelijke samenwoning of tijdens het samenleven bedoeld in artikel 343, § 1, b/1);
  2° het kind heeft slechts één vastgestelde afstammingsband; en
  3° die persoon onderhoudt met het kind een duurzame feitelijke relatie, zowel op affectief als op materieel vlak.".

  Art. 4. In artikel 345, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden "of van de samenwonende" vervangen door de woorden ", van de samenwonende of van de voormalige partner".

  Art. 5. In artikel 346-2, derde lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden "of met de persoon met wie hij samenwoont" vervangen door de woorden ", met de persoon met wie hij samenwoont of met zijn voormalige partner".

  Art. 6. In artikel 347-1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "Een kind dat" worden vervangen door de woorden "Een persoon die";
  2° na de woorden "zowel bij wijze van een gewone als" worden de woorden ", in geval van een kind," ingevoegd.

  Art. 7. In artikel 347-2 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden "of samenwonende" vervangen door de woorden ", de nieuwe samenwonende of de voormalige partner".

  Art. 8. In artikel 348-11 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :
  "Wanneer evenwel de vader of de moeder van het kind weigert in de adoptie toe te stemmen, kan de rechtbank de adoptie pas uitspreken wanneer na een grondig maatschappelijk onderzoek gebleken is dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht, behalve wanneer het gaat om een nieuwe adoptie of wanneer het gaat om de adoptie van het kind of van het adoptief kind van een echtgeno(o)t(e), van een samenwonende partner of van een voormalige partner ten aanzien van wie een gemeenschappelijk ouderlijk engagement bestaat.";
  2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :
  "Om het onverantwoorde karakter te beoordelen van de weigering om toestemming te verlenen, houdt de rechtbank rekening met het belang van het kind.".

  Art. 9. In artikel 353-2, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "van een echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van een echtgenoot, van een samenwonende of van een voormalige partner";
  2° de woorden "van de echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner".

  Art. 10. In artikel 353-9, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 17 maart 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden ", of van de persoon met wie hij samenwoont" worden vervangen door de woorden ", van de persoon met wie de adoptant samenwoont of van de voormalige partner van de adoptant";
  2° de woorden "beide echtgenoten of samenwonenden" worden vervangen door de woorden "beide echtgenoten, samenwonenden of voormalige partners".

  Art. 11. In artikel 353-14, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003 en gewijzigd bij de wet van 19 maart 2010, worden de woorden "of van de persoon met wie hij samenwoont" vervangen door de woorden ", van de persoon met wie hij samenwoont of van zijn voormalige partner" en worden de woorden "of de persoon met wie hij samenwoont" vervangen door de woorden ", de persoon met wie hij samenwoont of zijn voormalige partner".

  Art. 12. In artikel 353-18 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden "of de persoon met wie deze laatste samenwoont" telkens vervangen door de woorden ", de persoon met wie deze laatste samenwoont of de voormalige partner".

  Art. 13. In artikel 356-1, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "van de echtgenoot van de adoptant of van de persoon met wie hij samenwoont" worden vervangen door de woorden "van de echtgenoot van de adoptant, van de persoon met wie de adoptant samenwoont of van de voormalige partner van de adoptant";
  2° de woorden "die echtgenoot of van de persoon met wie wordt samengewoond" worden vervangen door de woorden "die echtgenoot, van de persoon met wie hij samenwoont of van de voormalige partner" en de woorden "die echtgenoot of persoon met wie wordt samengewoond" worden vervangen door de woorden "die echtgenoot, persoon met wie hij samenwoont of voormalige partner".

  Art. 14. In artikel 356-2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 mei 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
  1° de woorden "van een echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van een echtgenoot, van een samenwonende of van de voormalige partner";
  2° de woorden "van de echtgenoot of samenwonende" worden vervangen door de woorden "van de echtgenoot, van de samenwonende of van de voormalige partner".

  Art. 15. In artikel 356-3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003, worden de woorden "of de persoon met wie deze samenwoont" vervangen door de woorden ", de persoon met wie deze samenwoont of de voormalige partner".

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin
   Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 20 februari 2017.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

Aanhef Tekst Inhoudstafel Begin
   FILIP, Koning der Belgen,
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
   De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Parlementaire werkzaamheden Tekst Inhoudstafel Begin
   Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken. 54-1152

Begin Eerste woord Laatste woord Aanhef
Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel
Franstalige versie